Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gartner

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Jordbrugets Uddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til gartner har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Produktion af prydplanter, planteskolekulturer, frugt og grøntsager m.v. i væksthus og på friland.

2) Handel med prydplanter, planteskolekulturer og varer i havecentre.

3) Betjening og vedligeholdelse af maskiner og tekniske installationer i gartnerier og planteskoler.

4) Almene, sociale og personlige kompetencer.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Væksthusgartner.

2) Planteskolegartner.

3) Havecentergartner.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 11 måneder til 4 år og 5 måneder, inklusive grundforløbet. For elever, der har gennemført en gymnasial uddannelse og opfylder betingelserne i § 3, stk. 5, nr. 1, og § 3, stk. 6, nr. 1, varer grundforløbets 2. del 10 skoleuger.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 31 uger, fordelt på mindst 2 skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens specialer mindst 2 år og 10 måneder og højst 3 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør 27 uger, fordelt på mindst 2 skoleperioder.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb mindst 3 år og højst 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 63 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed. To af praktikperioderne og to af skoleperioderne kan placeres i forlængelse af hinanden.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Forskellige plantegrupper, mulige skadevoldere og de enkelte planters anvendelse.

2) Metoder til udbringning af planteværnsmidler.

3) Metoder til bekæmpelse af skadevoldere.

4) Almindelige kulturers vækstforløb, vækstbetingelser og pasningskrav.

5) Jord, vand og næring, jordbunds og dyrkningsmediers egenskaber.

6) Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på planter.

7) Relevante maskiner, redskaber og tekniske installationer.

8) Kundeservice og kundeadfærd.

9) Virksomhedskultur, betydningen af personlig fremtræden og almindelige arbejdsfunktioner.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Metoder til etablering, produktion, pasning af og tilsyn med almindelige gartneri-, væksthus- og planteskolekulturer.

2) Metoder til varehåndtering, indkøb og salg i plantehandler.

3) Metoder til at anvende, betjene og vedligeholde udvalgte maskiner og tekniske installationer.

4) Matematiske metoder til understøttelse af praktiske arbejdsopgaver i gartnerier, planteskoler og havecentre, herunder anvendelse af regneregler og regnetekniske hjælpemidler, geometri, procent og rentesregning samt grafiske afbildninger.

5) Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

2) vælge, begrunde og praktisk anvende de grundlæggende faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

3) planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces,

4) samarbejde med andre om løsning af enkle arbejdsopgaver,

5) søge og anvende relevante informationer, procedurebeskrivelser eller vejledninger,

6) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer o.l.,

7) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser,

8) anvende og demonstrere forståelse af almindeligt forekommende faglige udtryk og begreber,

9) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren,

10) fungere hensigtsmæssigt i skiftende arbejdssituationer med demonstration af interesse, fleksibilitet, forståelse og ansvarlighed i forhold til det praktiske arbejde og

11) deltage aktivt i egne oplæringsprocesser.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Biologi på F-niveau, bestået.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kørekort, mindst til traktor.

2) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard:

1) Åbenlyse forhold eller afvigelser vedrørende vækstforhold og skadevoldere.

2) Åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner, redskaber og tekniske installationer.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-7 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Kemi på C-niveau.

6) Biologi på C-niveau.

Stk. 9. For elever i eux-forløb træder fagene i stk. 8, nr. 4 og 5, i stedet for det i stk. 5, nr. 2, nævnte fag.

Stk. 10. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene i stk. 2, nr. 1-3, være gennemført i grundforløbets 1. del med en varighed på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene i stk. 2, nr. 4-6, være gennemført i grundforløbets 2. del med en varighed på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 11. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, dog ikke naturfag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan indsamle kulturdata, identificere almindelige planter og udføre praktiske opgaver med plantedyrkning på baggrund af kendskab til forskellige plantekulturers særlige kendetegn, deres anvendelsesområder samt krav til vækstforhold og pleje.

2) Eleven kan inddrage viden om jordbehandlingsteknikker og almindeligt anvendte vækstmediers, substrat og jordforbedringsmidlers dyrknings- og ernæringsmæssige egenskaber i det praktiske arbejde med etablering og dyrkning af plantekulturer.

3) Eleven kan udføre praktiske opgaver inden for formering og etablering af plantekulturer med udgangspunkt i kendskab til kulturforhold med betydning for planternes vækst og udvikling.

4) Eleven kan udføre praktiske arbejdsopgaver med vanding og tilførsel af næringsstoffer på baggrund af viden om planters vand- og næringsbehov.

5) Eleven kan medvirke ved tilsyn med planter, herunder observere og reagere på forhold omkring vækstforhold og skadevoldere.

6) Eleven kan udføre praktiske arbejdsopgaver med plantekulturer med udgangspunkt i viden om dyrkningsmetoder og økologiske dyrkningsprincipper.

7) Eleven kan planlægge og udføre forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere og uønsket plantevækst.

8) Eleven kan anvende og betjene udvalgte maskiner og tekniske installationer samt deltage i den daglige vedligeholdelse og udbedring af almindeligt forekommende fejl og mangler.

9) Eleven kan medvirke ved betjening af klimatekniske installationer på baggrund af viden om klimaets indflydelse på planternes vækst og opbevaring.

10) Eleven kan inddrage viden om branchens arbejdspladskultur, forretningsgange, værdikæder samt produktions- og afsætningsforhold i det praktiske arbejde med produktion og salg af planter.

11) Eleven kan fremme mobilitet på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af et fremmedsprog i erhvervsfaglig sammenhæng samt forstå relationer mellem det lokale, nationale og internationale marked.

12) Eleven kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og kender til gældende arbejdsmiljøregler inden for gartnerierhvervet.

13) Eleven kan arbejde med principper for økologisk plantedyrkning, bæredygtighed, miljøstyring og certificering.

14) Eleven kan inddrage kreative og innovative løsninger i relation til produktion, produktudvikling og virksomhedsudvikling.

15) Eleven kan analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team samt vurdere og forstå idéer og synspunkter i relation til det praktiske arbejde.

16) Eleven kan angive og opstille dyrkningsvejledninger for almindelige planteskole- eller grønsagskulturer samt anvende internationale regler for klassificering og navngivning.

17) Eleven kan identificere og navngive planteskole- eller grønsagskulturer.

18) Eleven kan udføre praktiske elementer ved produktionsplanlægning og produktionsstyring på baggrund af viden om udarbejdelse af plan og markplan for enkelte kulturer samt registrering af kulturer og kulturtekniske forhold.

19) Eleven kan inddrage viden om forskellige krav til jordbund, sædskifte, klima og etableringsforhold i forhold til forskellige plantekulturer og plantetyper i det praktiske arbejde med klargøring af arealer til plantedyrkning.

20) Eleven kan inddrage viden om jordbehandlingsmetoder og jordforbedringsmidler samt deres anvendelse i forbindelse med almindelig dyrkning af planteskole- eller grønsagskulturer i det praktiske arbejde med jordtilberedning og jordbehandling.

21) Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med dyrkning af planteskolekulturer, herunder kontrollere kulturens almindelige sundhedstilstand samt vurdere forebyggelse og eventuel bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere.

22) Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med høst, optagning, sortering og lagring af planter samt vurdere de færdige kulturer i forbindelse med klargøring til salg.

23) Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde almindelige maskiner, som anvendes ved etablering, dyrkning, høst og transport af almindelige planteskolekulturer.

24) Eleven kan rådgive og vejlede kunder i forhold til hensigtsmæssige plantevalg i relation til forskellige plantergruppers anvendelsesområder, krav til vækstforhold, pleje samt hyppigt forekommende angreb af sygdomme og skadedyr.

25) Eleven kan arbejde med salg af planter og udføre korrekt kundeservice på baggrund af viden om grundlæggende salgsteknikker, kundebehov og kundeadfærd.

26) Eleven kan identificere og navngive planter i detailhandel.

27) Eleven kan vejlede i valg og anvendelse af varegrupper inden for håndværktøj, maskiner og andet udstyr til haven.

28) Eleven kan foretage den daglige pasning af inden- og udendørs planter i detailhandel under hensyntagen til minimering af spild.

29) Eleven kan forestå indkøb af planter og andre varer til detailhandel og inddrage viden om markedsføring, afsætning og vareflow samt anvende nationale og internationale betegnelser og fagudtryk.

30) Eleven kan forestå markedsføring på baggrund af viden om målgrupper, trends, markedsføringskanaler m.m. ved salg af planter, varer i detailhandel eller engrossalg.

31) Eleven kan inddrage kreative og innovative løsninger ved eksponering af planter og andre varer i detailhandel eller ved engrossalg på baggrund af viden om kundeadfærd, forhold omkring mersalgsprodukter m.m.

32) Eleven kan varetage opgaver inden for økonomi og regnskab på baggrund af indsigt i erhvervsøkonomiens anvendelse og metoder samt erhvervsøkonomiske problemstillinger inden for handel med planter.

33) Eleven kan identificere og navngive væksthuskulturer samt kende de vigtigste dyrkningsmæssige forhold om kulturen.

34) Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved betjening, vedligeholdelse og planlægning af væksthusets tekniske installationer med udgangspunkt i deres indvirkning på planternes vækst og blomstring.

35) Eleven kan udføre praktiske arbejdsopgaver i væksthusgartnerier og inddrage viden om forskellige typer af væksthuse samt normalt forekommende tekniske installationers formål og funktion i forhold til forskellige lys-, varme- og energikilder.

36) Eleven kan analysere, planlægge og udarbejde dyrkningsprogram for en given kultur på baggrund af viden om forskellige grupper af væksthuskulturers særlige kendetegn og produktionsforhold.

37) Eleven kan foretage en gødningsberegning ud fra analyseresultat og den enkelte kulturs behov samt inddrage viden om forskellige analysetypers formål.

38) Eleven kan udføre praktiske arbejdsopgaver med planteernæring og den enkelte kulturs behov samt inddrage viden om virkningen af og symptomer på over- og underskud af næringsstoffer.

39) Eleven kan kombinere arbejde med formering og etablering af væksthuskulturer med viden om de forskellige kulturforholds indvirkning på planternes vækst, udvikling og form.

40) Eleven kan redegøre for produktudvikling og produktudviklingens betydning for udviklingen af en virksomhed.

Stk. 2. Kompetencemålene for hovedforløbet gælder som følger:

1) For specialet planteskolegartner gælder målene i stk. 1, nr. 1-23.

2) For specialet havecentergartner gælder målene i stk. 1, nr. 1-15 og 24-32.

3) For specialet væksthusgartner (trin 2) gælder målene i stk. 1, nr. 1-15, og 33-40.

Stk. 3. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres udover de i stk. 2 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 135 timer svarende til 5,4 uger.

4) Biologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

5) Kemi på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

6) Fysik på C-niveau fra uddannelsen til almen studentereksamen eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 50 timer svarende til 2 uger.

7) Erhvervsøkonomi på C-niveau fra valgfagene i de gymnasiale uddannelser eller bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag i erhvervsuddannelserne, dog med undervisningstiden 50 timer svarende til 2 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

9) Valgfag i form af et fag på C-niveau med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 4. Skolen skal mindst give eleven mulighed for at kunne vælge følgende:

1) Matematik på A-niveau.

2) Fysik på B-niveau.

Stk. 5. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 6. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Uddannelsen afsluttes med en prøve. Prøven afholdes, når eleven opfylder øvrige forudsætninger for udstedelse af skolebevis, jf. stk. 3.

Stk. 2. Som del af den sidste skoleperiode i specialerne, afholder skolen en afsluttende prøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. I sidste uge af den næstsidste skoleperiode påbegynder eleven et praksisrelateret projektarbejde inden for uddannelsens kompetencemål. Eleven kan benytte praktikperioden forud for den sidste skoleperiode til at indsamle data til brug for projektarbejdet. Projektarbejdet fortsætter i den sidste skoleperiode og eleven udarbejder tilhørende dokumentation. De nærmere rammer for projektarbejdet i relation til kompetencemålene fastsættes i uddannelsesordningen. Projektarbejdet gennemføres individuelt eller i grupper. Skolen fastsætter de nærmere rammer inden for hvilke, eleven skal løse sin projektopgave. Inden for disse rammer vælger eleven det faglige fokus, der skal danne grundlag for projektbesvarelsen. Den afsluttende prøve består af en mundtlig eksamination, der varer 30 minutter, inklusive votering. Prøven tager udgangspunkt i elevens dokumentation for projektarbejdet samt spørgsmål inden for uddannelsens øvrige kompetencemål relateret til projektarbejdet. Projektdokumentationen udgør eksaminationsgrundlaget og delvist bedømmelsesgrundlaget ved den mundtlige eksamination. Elevens præstation bedømmes med en karakter, hvor projektdokumentationen vægter 1/3 og den mundtlige præstation vægter 2/3.

Stk. 3. For, at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Den afsluttende prøve for det pågældende speciale skal være bestået.

Stk. 4. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning skolen et uddannelsesbevis.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 411 af 1. maj 2018 om erhvervsuddannelsen til gartner ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 9. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Nina Topp


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have mindst 2 års erhvervserfaring på inden for produktion af prydplanter, planteskolekulturer, frugt, grøntsager m.v. i væksthus og på friland eller handel med prydplanter, planteskolekulturer og haveudstyr i havecentre eller erhvervserfaring fra planteproduktion i landbrug.
For speciale væksthusgartner skal erhvervserfaringen være inden for væksthusproduktion.
For speciale planteskolegartner skal erhvervserfaringen være inden for produktion af planteskolekulturer eller produktion af frugt og grøntsager på friland.
For speciale handelsgartner skal erhvervserfaringen være inden for salg af planter og tilhørende produkter i havecentre.
Eleven skal have kørekort, mindst til traktor.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning for euv (skoleuger)
Afkortning for euv
(praktik mdr.)
Produktion af planteskolekulturer/frugt og grøntsager på friland.
12-18
-
6 måneder på speciale planteskolegartner
Produktion af planteskolekulturer/frugt og grøntsager på friland.
18-24
-
9 måneder på speciale planteskolegartner
Produktion af plantekulturer i væksthuse
12-18
-
6 måneder på speciale væksthusgartner
Produktion af plantekulturer i væksthuse.
18-24
-
9 måneder på speciale væksthusgartner
Salg af planter og kunderådgivning
12-18
-
6 måneder på speciale havecentergartner
Salg af planter og kunderådgivning
18-24
-
9 måneder på speciale havecentergartner

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning for standardiseret euv-forløb (skoleuger)
Afkortning for standardiseret euvforløb (praktik mdr.)
Afkortning for EUD (skoleuger)
Afkortning for EUD (praktik mdr.)
Erhvervsuddannelse
Landbrugsuddannelsen, trin 2 speciale planter
16
 
6 måneder
4 uger
6 måneder
Erhvervsuddannelse
Anlægsgartner trin 2 speciale plejeteknik
1605
 
6 måneder
4 uger
6 måneder
Erhvervsuddannelse
Skov- og naturtekniker speciale skov- og naturplejer
1630
 
6 måneder
4 uger
6 måneder
Arbejdsmarkedsuddannelser
42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
-
2 uger
-
2 uger
-
Anden kompetencegivende uddannelse
STX, HHX, HTX, HF
-
-
6 måneder
Jf. § 5
6 måneder