Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til receptionist har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder i forhold til varetagelse af funktioner i receptionen på hoteller, konference- og feriecentre inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Servicering og betjening af såvel danske som udenlandske gæster.

2) Intern og ekstern kommunikation.

3) Arbejdsplanlægning, organisering og samarbejde under hensyntagen til miljø, sikkerhed og hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

4) Betjening af de almindelige tekniske hjælpemidler i en reception.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for uddannelsen.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med specialet receptionist, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år til 3 år og 11 måneder, inklusiv grundforløbet. For elever, der har gennemført en gymnasial uddannelse, varer uddannelsen dog 2 år og 2 måneder, hvoraf grundforløbet udgør 5 skoleuger.

Stk. 2. Hovedforløbet varer 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer hovedforløbet 1 år og 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 2 år og 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 56,1 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Samarbejde om løsning af faglige opgaver.

2) Hygiejnekrav ved produktion, opbevaring og salg af mad.

3) Materialer, værktøj og udstyr til forarbejdning af fødevarer.

4) Gængse råvarer til madfremstilling.

5) Indkøb, bestilling og modtagelse af råvarer, herunder formler til beregning af svind, portionsstørrelser og mængde.

6) Grundtilberedningsmetoder, herunder energiformer, produktionsformer og egenkontrol.

7) Fødevarers naturfaglige egenskaber, herunder energigivende næringsstoffer, deres kemiske opbygning og energiprocentberegning.

8) Fødevarers sundhedsmæssige egenskaber, ernæring og forebyggelse.

9) Sensorik og kvalitetskriterier i forhold til råvarer og madfremstilling.

10) Dansk og international madkultur.

11) Opdækning, almindelige serveringsformer og afrydning.

12) Servering af almindeligt forekommende kolde og varme drikke i hotel- og restaurantvirksomhed samt energiomsætning ved produktionen heraf.

13) Dansk og international kulturforståelse.

14) Hoteldrift, herunder renter, lån og afkast på investeringer, og branchens struktur og udvikling, nationalt og internationalt.

15) Principper for markedsføring og regnskab samt opstilling af budgetter under anvendelse af it-værktøjer til talbehandling, herunder statistik, tabeller og grafer.

16) Forretningsgange, terminologi og bookingsystemer i receptionen.

17) Værktøjer til konflikthåndtering i gæstebetjeningen.

18) Gæste- og kundebetjening i forskellige service- og salgssituationer.

19) Ergonomiske forskrifter og anbefalinger, herunder behandling af fysiske begreber.

20) Informationssøgning om fagrelevante emner og problemstillinger.

21) Samspillet mellem samfund, fødevareproduktion og miljø, herunder energikilder og vedvarende energi.

22) Økologi, bæredygtighed og energiforbrug.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter: Forretningsgange og funktioner i receptionen, markedsføring og konflikthåndtering for at kunne udføre receptionistrelaterede arbejdsopgaver.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) samarbejde om løsning af faglige arbejdsopgaver relateret til receptionistens daglige funktioner, herunder anvendelse af it-værktøjer til tekst behandling,

2) anvende dansk og international kulturforståelse i gæstebetjening,

3) forstå og kende til hoteldrift, herunder beregne renter, lån og afkast på investeringer, og branchens struktur og udvikling, nationalt og internationalt,

4) forstå principper for markedsføring og regnskab samt foretage budgettering, under anvendelse af it-værktøjer til talbehandling, herunder statistiskbehandling gennem tabeller og grafer,

5) forstå forretningsgange, terminologi og bookingsystemer i receptionen,

6) anvende værktøjer til konflikthåndtering i gæstebetjeningen,

7) betjene gæste- og kunder i forskellige service- og salgssituationer,

8) arbejde efter ergonomiske forskrifter og anbefalinger,

9) foretage informationssøgning om fagrelevante emner og problemstillinger,

10) anvende basale fagrelevante informationer om miljø, energikilder, energiforbrug, vedvarende energi, økologi og bæredygtighed og

11) anvende regnetekniske hjælpemidler.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Engelsk på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til gennemført kursus i almen fødevarehygiejne godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse, efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Elever, der har gennemført en gymnasial uddannelse, er undtaget fra de i stk. 2, nr. 2–12, nævnte krav.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Kemi på C-niveau.

Stk. 9. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 10. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det pågældende niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en forskel på de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan udføre de daglige opgaver i en reception med nødvendig rutine og hurtighed og anvende de tekniske hjælpemidler, der almindeligvis forefindes i receptionen, hvor der dagligt forekommer gæste- og kundebetjening, fjernkommunikation, modtagelse og afrejse.

2) Eleven kan gennem service og under hensyntagen til adfærdsmønstre, nationalitet og individuelle ønsker skabe oplevelser for gæster.

3) Eleven kan betjene og vejlede gæsten i forhold til dennes behov og i relation til danske turistprodukter.

4) Eleven kan varetage virksomhedens branchekommunikation og -korrespondance, herunder online, på dansk og engelsk.

5) Eleven kan udføre service- og gæstebetjening efter de for branchens gældende love og regler og foretage planlægning, gennemførelse og opfølgning af møder, kurser, konferencer og selskaber.

6) Eleven kan i alle gæsters interaktioner med virksomhenden tage et medansvar for, at gæster føler sig velkomne og får en mindeværdig oplevelse.

7) Eleven kan aflæse gæsters behov, ønsker og forventninger samt bidrage til at indfri disse.

8) Eleven kan anvende it, herunder webbaseret og mobile teknologier i gæstebetjeningen og i dialog med kunderne.

9) Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang og medvirke ved udarbejdelse af prisstrategier og fagspecifikke nøgletal til forbedring af virksomhedens konkurrenceevne.

10) Eleven kan indgå i samarbejdet mellem virksomhedens afdelinger med tilhørende koordinering af samarbejdet og medvirke ved forebyggelse af krise- og katastrofesituationer samt handle og forholde sig sikkerhedsmæssigt korrekt i krise- og katastrofesituationer.

11) Eleven kan forholde sig til hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed og bidrage til et godt arbejdsmiljø.

12) Eleven kan analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team og bidrage til udvikling af arbejdsområdet.

13) Eleven kan formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter.

14) Eleven kan udvise fleksibilitet og samarbejde om serviceleverancen og gæsteoplevelsen med kolleger og gæster uanset disses baggrund.

15) Eleven kan vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar.

16) Eleven kan forholde sig til egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring.

Stk. 2. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 1 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

6) Teknikfag på B-niveau, Proces, levnedsmiddel og sundhed, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

8) Valgfag i form af et fag på C-niveau med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 3. Skolen skal mindst udbyde følgende valgfag:

1) Matematik på A-niveau.

2) Engelsk på A-niveau.

3) Erhvervsøkonomi på C-niveau.

4) Organisation på C-niveau.

Stk. 4. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 5. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve. Prøven består af en projektopgave, en mundtlig prøve og en skriftlig prøve.

Stk. 2. Projektopgaven er et helhedsorienteret projekt, der tager udgangspunkt i uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal i projektopgaven vise evne til at kombinere teori og praksis. Projektopgaven besvares skriftligt i form af en it-baseret projektrapport. Projektopgavens emne tildeles ved lodtrækning. Opgaven løses inden for en varighed af 28 undervisningsdage og afleveres senest 10 skoledage før den mundtlige prøve.

Stk. 3. Den mundtlige prøve varer 45 minutter og tager udgangspunkt i faglige og sproglige spørgsmål indskrevet på et opgavekort. Opgavekortet tildeles ved lodtrækning. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. Spørgsmålene på opgavekortene besvares mundtligt. Som led i den mundtlige prøve fremlægger eleven projektopgaven og indgår i dialog herom.

Stk. 4. Den skriftlige prøve afholdes i 2. sidste skoleuge. Opgaven består af et skriftligt opgavesæt, der omfatter spørgsmål, der tager udgangspunkt i de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. Opgavesættet besvares skriftligt. Opgavesættet tildeles ved lodtrækning. Opgavesættet løses inden for en varighed af 2 timer og 30 minutter. Opgavesættet udføres individuelt.

Stk. 5. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes.

Stk. 6. Ved bedømmelsen af den afsluttende prøve gives en karakter for projektopgaven, en karakter for den mundtlige prøve og en karakter for den skriftlige prøve.

Stk. 7. For, at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Endvidere skal hver af de i stk. 2-4 nævnte delprøver i den afsluttende prøve være bestået.

Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Stk. 9. Hvis dele af den afsluttende prøve ikke bestås, skal kun disse dele tages om. Eleven skal dog have mulighed for at udarbejde en ny projektopgave og tage hele prøven om, hvis skolen efter samråd med eleven og dennes arbejdsgiver træffer beslutning herom.

Stk. 10. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Det faglige udvalg kan påtegne uddannelsesbeviset om tildelt udmærkelse med betegnelserne bronze, sølv eller guld. Kriterierne for udmærkelserne omfatter resultatet af den afsluttende prøve, jf. uddannelsesordningen for uddannelsen.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 386 af 1. maj 2018 om erhvervsuddannelsen til receptionist ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 9. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Nina Topp


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal eleven have været beskæftiget i jobfunktioner relateret til praktisk receptionistarbejde, herunder have
- udført kunde- og gæstebetjening i forskellige service- og salgssituationer,
- anvendt informationsteknologi i receptionen,
- deltaget i planlægning og afvikling af konferencer,
- deltaget i forskellige forretningsgange og funktioner i receptionen,
- kommunikeret og udført servicering af kunder og gæster på dansk og engelsk,
- betjent og givet vejledning til såvel danske som udenlandske turister,
- deltaget i virksomhedens sikkerhedsberedskab samt udført receptionistarbejde under hensyntagen til given praksis for miljøhensyn og
- opnået kenskab til anvendelse af restaurationsloven med relevans for korrekt vejledning og betjening af kunder og gæster.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

 

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af standardiseret euv-forløb (praktik mdr.)
Det forudsættes, at relevant erhvervserfaring er opnået i jobfunktioner relateret til praktisk receptionistarbejde, herunder
- kunde- og gæstebetjening,
- planlægning og afvikling af konferencer,
- kommunikation og servicering af kunder og gæster på dansk og engelsk samt
- anvendelse af informationsteknologi i receptionen.
0-6 måneder
Ingen
6-12 måneder
3
12-18 måneder
9
18-24 måneder
12

 

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning (skoleuger)
Afkortning
(praktik mdr.)
Erhvervs-
uddannelser
Tjener
1705
-
6
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job
48049
-
0,1
Branchejura og erstatning i hotelbranchen
46538
0,2
-
Branchejura/myndighedskrav i restaurationsbranchen
46539
0,2
-
Branchekorrespondance i receptionen (dansk)
47869
0,4
-
Branding og afsætning i
Receptionen
48010
0,4
-
Bæredygtighed på hotel & restaurant
43735
0,4
-
Data- og bookingsystemer i receptionen
48877
0,2
-
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
40392
0,4
-
Forretningsforståelse og nøgletal i IT-systemer
48325
0,4
-
Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 1
48867
0,2
-
Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 2
48869
0,4
-
Iværksætteri – fra ide til forretningsplan
47846
0,4
-
Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening
48872
0,4
-
Kulturforståelse anvendt i gæstebetjeningen
46862
0,4
-
Markedsføring i praksis
47629
0,6
-
Møde- og konference-
Tilrettelæggelse
44377
0,6
-
Receptionens innovative serviceydelser
48009
0,4
-
Revenue Management ved gæstebetjening
40906
0,4
-
Rundt om konflikter med gæsten
48432
0,2
-
Salg og service i gæstebetjeningen
47692
0,2
-
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40003
0,4
-
Service og gæstebetjening af turister
48151
0,4
-
Service og værtskab på hotel og restaurant
47693
0,4
-
Serviceorienteret betjening af gæster
48288
0,4
-
Skab unikke gæsteoplevelser sammen med gæsten
49022
0,6
-
Standardisering af virksomhedens dokumenter
44350
0,2
-
Takt og tone i gæstebetjeningen
48011
0,2
-
Turisme i gæstebetjeningen
47675
0,4
-