Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Jordbrugets Uddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Udførelse af arbejdsopgaver inden for produktionsskovbrug, natur- og træpleje, rekreativ skov- og landskabsdrift eller vildtpleje.

2) Almene, sociale og personlige kompetencer til brug for det praktiske arbejde inden for skov- og naturteknikerområdet.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Arborist

2) Biotop- og vildtplejer.

3) Skovbrugsmaskinfører.

4) Skov- og naturplejer.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 11 måneder til 4 år og 5 måneder, inklusive grundforløbet. For elever, der har gennemført en gymnasial uddannelse og opfylder betingelserne i § 3, stk. 5, nr. 1, og § 3, stk. 6, nr. 1, varer grundforløbets 2. del 10 skoleuger.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisnignen udgør 32 uger fordelt på mindst 2 skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens specialer mindst 2 år og 10 måneder og højst 3 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 28 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte samlede skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb, jf. § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Det botaniske system, karakterplanter og dyrkningsmæssige forudsætninger.

2) Væsentlige biotoper og plantesamfund, herunder invasive arter og rødliste arter.

3) Almindeligt forekommende træarter og deres anvendelse.

4) Jord, vand og næring, jordbehandlingsmetoder og jords træartsmæssige dyrkningsværdi.

5) Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på plantevækst og veddannelse.

6) Fysiske kræfters betydning i skov- og naturområder ved træfældning, storme og nedbør.

7) Relevante maskiner og redskaber til skov- og naturpleje.

8) Virksomheders samfundsmæssige sammenhæng og udvikling samt ressourceforbrug og markedsforhold inden for skov- og naturforvaltning.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Metoder til at udføre enkle arbejdsopgaver inden for skov- og naturforvaltning, herunder etablering og vedligehold af almindelige skovkulturer og naturområder.

2) Metoder til at anvende, betjene og vedligeholde motorsav, kratrydder og andre udvalgte maskiner og redskaber ved hjælp af betjeningsvejledninger.

3) Metoder til anvendelse af relevante håndredskaber.

4) Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver.

5) Matematiske metoder til understøttelse af praktiske arbejdsopgaver ved skov- og naturforvaltning, herunder regneregler og regnetekniske hjælpemidler, geometri, procentregning og grafiske afbildninger.

6) Metoder til optælling og beskrivelse af plantesamfund samt mindre natur- og skovtypiske områder.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

2) vælge, begrunde og praktisk anvende de grundlæggende faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

3) planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces,

4) samarbejde med andre om løsning af enkle arbejdsopgaver,

5) søge og anvende relevante informationer, procedurebeskrivelser eller vejledninger,

6) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer o.l.,

7) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser,

8) anvende og demonstrere forståelse af almindeligt forekommende faglige udtryk og begreber,

9) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren,

10) fungere hensigtsmæssigt i skiftende arbejdssituationer med demonstration af interesse, fleksibilitet, forståelse og ansvarlighed i forhold til det praktiske arbejde og

11) deltage aktivt i egne oplæringsprocesser.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Biologi på F-niveau, bestået.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kørekort, mindst til traktor.

2) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdelserelateret førstehjælp" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

4) Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard:

1) Åbenlyse forhold eller afvigelser vedrørende vækstforhold og skadevoldere.

2) Åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner og redskaber.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan medvirke ved forberedelse og udførelse af skovningsarbejde i en given bevoksning af småt til mellemstort træ og betjene og vedligeholde motorsav, hvortil eleven har erhvervet N. P. T. C. motorsavscertifikat eller tilsvarende.

2) Eleven kan deltage i natur- og biotoppleje på baggrund af kendskab til forskellige plejemetoder, natur- og biotoptyper og landskabets udvikling.

3) Eleven kan grundlæggende anvende almindeligt håndværktøj og værkstedsudstyr samt vælge hensigtsmæssige materialer, befæstelser, beslag og værktøj til løsning af enkle håndværksmæssige vedligeholdelsesopgaver eller konstruktioner inden for skovbrug eller natur- og biotoppleje.

4) Eleven kan i relation til det praktiske arbejde inden for skovbrug artsbestemme almindeligt forekommende træer og buske samt genkende almindeligt forekommende nåletræer, løvtræer- og buske i både vintertilstand og efter løvspring.

5) Eleven kan anvende relevante begreber og terminologier om træ som materiale i forskellige arbejdssituationer inden for skovbrug, herunder inddrage viden om træets opbygning, egenskaber og anvendelse i forskellige konstruktioner og produkter.

6) Eleven kan løse almindeligt forekommende matematiske problemstillinger i relation til det praktiske arbejde som skov- og naturtekniker.

7) Eleven kan anvende og forstå engelsk i almindelige arbejdsmæssige situationer og erhvervsfaglige sammenhænge inden for skov- og naturteknikerområdet.

8) Eleven kan gå i dialog med publikum og andre interessenter omkring formål og opgaver med eget arbejde som skov- og naturtekniker.

9) Eleven kan formidle almindelige retningslinjer i forbindelse med benyttelse af skov- og natur og inddrage viden om forskellige naturområders sårbarhed overfor publikum og rekreativ udnyttelse.

10) Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i relation til det praktiske arbejde som skov- og naturtekniker.

11) Eleven kan analysere og løse faglige problemstillinger, herunder vurdere og forstå idéer og synspunkter i relation til det praktiske arbejde som skov- og naturtekniker.

12) Eleven kan etablere egen virksomhed og medvirke ved udvikling og innovation af virksomheder på baggrund af kendskab til selvstændighedsbegrebet, etableringsforhold og organisatoriske principper for virksomheder samt anvende innovationsredskaber og processer.

13) Eleven kan udføre praktisk arbejde inden for naturpleje, rekreativ skov- og landskabsdrift samt juletræ og pyntegrønt på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og på baggrund af kendskab til relevant lovgivning for det enkelte område.

14) Eleven kan udføre arbejdsopgaver med skovdrift i henhold til kultur- og driftsplaner, gældende certificeringsordninger og krav til bæredygtighed.

15) Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver inden for skovningsarbejde, herunder planlægge udvisning og tynding samt deltage i oparbejdning af stormfald og indtrækning.

16) Eleven kan betjene og vedligeholde maskiner og redskaber, som almindeligvis anvendes til skovbrug, naturpleje, juletræer og pyntegrønt.

17) Eleven kan planlægge og udføre bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere indenfor skovbrug, herunder identificere de mest almindelige ukrudtsarter og øvrige skadevoldere og vælge optimale behandlingsmetoder.

18) Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for naturgenopretning og natur- og biotoppleje.

19) Eleven kan vurdere plejebehov samt genetablere og pleje udvalgte vådområder og vandløb på baggrund af viden om plejemetoder og det enkelte vådområdes og vandløbs flora og fauna.

20) Eleven kan udføre arbejdsopgaver med pleje af juletræer og pyntegrøntsarealer samt høst af juletræs- og pyntegrøntprodukter.

21) Eleven kan planlægge og placere friluftsfaciliteter og adgangsveje under hensyntagen til naturen og befolkningens adfærd samt opstille og vedligeholde friluftsfaciliteter.

22) Eleven kan planlægge og udføre tiltag i naturen med henblik på større naturoplevelser.

23) Eleven kan udføre praktisk arbejde inden for produktionsskovbrug og naturpleje på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og på baggrund af kendskab til relevant lovgivning for det enkelte område.

24) Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver inden for skovningsarbejde, herunder planlægge og udføre udvisning og tynding i forskellige skovtyper samt deltage i oparbejdning af stormfald og indtrækning.

25) Eleven kan vurdere træers sundhedstilstand og vitalitet samt foretage risikovurderinger med henblik på fældning eller optimering af træernes videre vækst.

26) Eleven kan udføre maskinelle arbejdsopgaver med etablering og drift af forskellige skovtyper i henhold til krav til bæredygtighed, biodiversitet, gældende certificeringsordninger samt kultur- og driftsplaner.

27) Eleven kan skove træ med skovningsmaskine og opskære effekter optimalt i forhold til økonomi, udnyttelse og udkørsel af træet.

28) Eleven kan betjene skovmaskinens computer samt foretage nødvendige korrektioner i overensstemmelse med hugstplan.

29) Eleven kan betjene udkørselsmaskiner og foretage udkørsel af træ skånsomt for bevoksning og jordbund og læsse, aflæsse og aflægge træet hensigtsmæssigt for videre transport/flishugning og under hensyntagen til sikkerhed og arbejdsmiljø.

30) Eleven kan udføre maskinelle arbejdsopgaver inden for naturgenopretning og natur- og biotoppleje.

31) Eleven kan i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger efterse og foretage almindelig vedligeholdelse af skovningsmaskiner, fældeudstyr, udkørselsmaskiner og andre større maskiner der anvendes i skovbruget.

32) Eleven kan udføre praktisk arbejde inden for biotop- og vildtpleje på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og på baggrund af kendskab til relevant lovgivning for det enkelte område.

33) Eleven kan deltage i almindelige arbejdsopgaver inden for skovningsarbejde, herunder udvisning og tynding, oparbejdning af stormfald og indtrækning.

34) Eleven kan etablere og pleje terræn og biotoper for almindeligt forekommende vildtarter samt anlægge vildtremiser og vildtagre, under hensyntagen til vildtets adfærd, behov for opholdssteder og foder.

35) Eleven kan vurdere plejebehov samt genetablere udvalgte biotoper for almindeligt forekommende vildtarter på baggrund af viden om plejemetoder og den enkelte naturtypes flora og fauna.

36) Eleven kan planlægge og udføre tiltag og arbejdsopgaver inden for bestandpleje.

37) Eleven kan betjene og vedligeholde maskiner og redskaber, som almindeligvis anvendes til biotop- og vildtpleje samt skov- og naturpleje.

38) Eleven kan planlægge og udføre bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere indenfor skov- og landskab, herunder identificere de mest almindelige ukrudtsarter og øvrige skadevoldere samt vælge optimale behandlingsmetoder.

39) Eleven kan planlægge og udføre tiltag i naturen med henblik på større naturoplevelser.

40) Eleven kan udføre praktisk arbejde inden for træpleje på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og på baggrund af kendskab til relevant lovgivning for det enkelte område.

41) Eleven kan deltage i almindelige arbejdsopgaver inden for skovningsarbejde, herunder udvisning og tynding samt oparbejdning af stormfald.

42) Eleven kan udføre arbejdsopgaver med skovdrift i henhold til kultur- og driftsplaner, gældende certificeringsordninger og krav til bæredygtighed.

43) Eleven kan ud fra viden om træers biologi, anatomi og fysiologi, skadedyr, svampe og evt. analyser af træets sundhedstilstand planlægge og udføre træpleje, vurdere træers sundhedstilstand og vitalitet samt foretage risikovurderinger med henblik på at optimere det enkelte træs videre vækst eller fældning.

44) Eleven kan ud fra viden om træers vækstkrav, artsegenskaber og sygdomsforhold rådgive om plantevalg samt etablering og pleje.

45) Eleven kan i henhold til gældende sikkerhedsregler udføre arbejdsopgaver som arborist ved brug af erhvervsmæssig træklatring under anvendelse af forskellige klatreteknikker svarende til kravene i relevante N. P. T. C. – certifikater eller lignende.

46) Eleven kan planlægge og udføre redning af tilskadekommen klatrer og udføre situationsbestemt førstehjælp.

47) Eleven kan på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre indtrækning, nedtagning af vanskelige træer, fældning fra toppen, nedfiring af effekter, beskæring med anvendelse af forskellige beskæringsteknikker og -redskaber samt udføre den for opgaverne relevante afspærring.

48) Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde traktorer, maskiner og redskaber, herunder lift, som almindeligvis anvendes i forbindelse med træpleje, naturpleje og skovbrug.

Stk. 2. Kompetencemålene for hovedforløbet gælder som følger:

1) For specialet skov- og naturplejer gælder målene i stk. 1, nr. 1-22.

2) For specialet skovbrugsmaskinfører gælder målene i stk. 1, nr. 1-12 og 23-31.

3) For specialet biotop- og vildtplejer gælder målene i stk. 1, nr. 1-12 og 32-39.

4) For specialet arborist gælder målene i stk. 1, nr. 1-12 og 40-48.

Stk. 3. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som en del af den sidste skoleperiode, afholder skolen en afsluttende prøve som består af et praksisrelateret projekt og en mundtlig eksamination, der varer 30 minutter, inklusive votering. Prøven afholdes, når eleven opfylder øvrige forudsætninger for udstedelse af skolebevis, jf. stk. 3. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. I sidste skoleperiode og inden for en varighed af 4 undervisningsdage udarbejder eleven projektdokumentation på grundlag af en opgave, der indeholder praktiske elementer relateret til elevens praktikvirksomhed. Opgavens praktiske elementer udføres i praktikvirksomheden mellem næstsidste og sidste skoleperiode. Skolen fastsætter de nærmere rammer, der skal danne grundlag for opgaven. Inden for disse rammer vælger eleven i samråd med praktikvirksomheden og skolen det faglige fokus, forløb og praktiske elementer, der skal danne grundlag for opgaven. Prøven tager udgangspunkt i elevens projektdokumentation samt spørgsmål inden for uddannelsens øvrige kompetencemål relateret til projektarbejdet. Projektdokumentationen udgør eksaminationsgrundlaget og delvist bedømmelsesgrundlaget ved den mundtlige eksamination. Elevens præstation bedømmes med en karakter, hvor projektdokumentationen vægter 1/3 og den mundtlige præstation vægter 2/3.

Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået karakteren 02, beregnet som gennemsnittet af karaktererne for alle grundfag og uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået karakteren 02 i uddannelsesspecifikke fag med en varighed på 4 uger eller derover. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Den afsluttende prøve for specialet skal være bestået.

Stk. 3. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 416 af 1. maj 2018 om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 9. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Nina Topp


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have mindst 2 års erhvervserfaring på fuldtid inden for produktionsskovbrug, naturpleje, rekreativ skov- og landskabsdrift eller vildtpleje.
For speciale Skov- og naturplejer skal erhvervserfaringen være inden for skov- og naturpleje.
For speciale Biotop- og vildtplejer skal erhvervserfaringen være inden for både biotop- og vildtpleje samt generel skov- og naturpleje.
For speciale skovbrugsmaskinfører skal erhvervserfaringen være inden for både maskiner samt generel skov- og naturpleje.
For speciale arborist skal erhvervserfaringen være inden for både træpleje samt generel skov- og naturpleje.
Eleven skal have kørekort, mindst til traktor.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for euv (praktik mdr.)
Skov- og naturpleje
12-18 måneder
6 måneder på speciale skov- og
naturplejer
Skov- og naturpleje
18-24 måneder
9 måneder på speciale skov- og
naturplejer
Biotop- og vildtpleje
12-18 måneder
6 måneder på speciale biotop- og
vildtplejer
Biotop- og vildtpleje
18-24 måneder
9 måneder på speciale biotop- og vildtplejer
Arborist
12-18 måneder
6 måneder på speciale arborist
Arborist
18-24 måneder
9 måneder på speciale arborist
Skovbrugsmaskinfører
12-18 måneder
6 måneder på speciale skovbrugsmaskinfører
Skovbrugsmaskinfører
18-24 måneder
9 måneder på speciale skovbrugsmaskinfører

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning for standardiseret euvforløb (skoleuger)
Afkortning for standardiseret euv-forløb (praktik mdr.)
Afkortning for EUD (skoleuger)
Afkortning for EUD (praktik mdr.)
Erhvervsuddannelse
Landbrugsuddannelsen, trin 2 speciale planter
16
 
6 måneder
4 uger
6 måneder
Erhvervsuddannelse
Anlægsgartner trin 2 speciale plejeteknik
1605
 
6 måneder
4 uger
6 måneder
Erhvervsuddannelse
Produktionsgartner, speciale planteskolegartner produktion
1580
 
6 måneder
4 uger
6 måneder
Arbejdsmarkedsuddannelse
Sprøjtecertifikat - Skov
42250
2 uger i speciale skov- og naturplejer og speciale biotop- og vildtplejer
-
2 uger i speciale skov- og naturplejer og speciale biotop- og vildtplejer
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Forvaltning af hjortevildt
42889
1 uge i specialet biotop- og vildtplejer
-
1 uge i specialet biotop- og vildtplejer
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Anvendelse af motorsav
44360
1 uge i alle specialer
-
1 uge i alle specialer
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Grundlæggende beskæring
40842
1 uge i specialet arborist
-
1 uge i specialet arborist
-
Anden kompetencegivende uddannelse
STX, HHX, HTX, HF
-
-
-
Jf. § 5
-