Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1379
 
32013R1418
 
32013R1419
 
32014R0508
 
32015R0288
 
32015R0531
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier for tilskudsberettigelse
Kapitel 5 Udløserpriser
Kapitel 6 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 7 Tilskud til produktions- og afsætningsplaner
Kapitel 8 Ændring af aktiviteter, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden
Kapitel 9 Udbetaling af tilskud
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Force majeure
Kapitel 12 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Pointskema for produktions- og afsætningsplaner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 983 af 28. juni 2018 om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter, der fremmer den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter. Tilsagn om tilskud gives til forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner, jf. stk. 1, kan gives til forberedelse, udarbejdelse, overvågning og administration af produktions- og afsætningsplaner for følgende aktiviteter:

1) Udvikling og implementering af den fælles fiskeripolitik, nationalt og internationalt.

2) Dataindsamling og fiskerforskersamarbejde med henblik på bæredygtig forvaltning af fiskebestande, samt optimering af eksisterende og udvikling af nye fangstredskaber og fangstmetoder.

3) Reduktion af uønskede fangster.

4) Bedre håndtering, udnyttelse og afsætning af uønskede fangster.

5) Sporbarhed.

6) Bæredygtighedscertificering.

7) Afsætningsfremme.

8) Udvikling af fiskefartøjer og udstyr ombord med henblik på højnelse af arbejdsmiljø.

9) Fremme af den fælles fiskeripolitik gennem information og forbrugeroplysning.

10) Forbedring af den økonomiske fortjeneste.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til producentorganisationer, som er anerkendt af Fiskeristyrelsen i medfør af artikel 14 i forordning nr. 1379/2013/EU og forordning nr. 1419/2013/EU.

Stk. 2. Ansøgning i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke tages under behandling, såfremt den ikke er antagelig i medfør af artikel 10 i forordning nr. 508/2014/EU.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Administrative, finansielle og operationelle kapacitet: En samlet vurdering af tilsagnshavers kapacitet på ansøgningstidspunktet. Med administrativ og operationel kapacitet menes, at ansøger på ansøgningstidspunktet råder over de nødvendige medarbejdere, faglige kompetencer og kvalifikationer samt det administrative set up til at kunne realisere det foreslåede projekt. Med finansiel kapacitet forstås, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet har de nødvendige finansieringskilder til at kunne realisere det foreslåede projekt.

2) Arter/produkter: Som art/produkt medregnes arter af fisk og skaldyr. For akvakultur medregnes produkter i henholdsvis traditionelle dambrug, fuldt recirkulerede anlæg og havbrug som særskilte produkter.

3) Bruttosubventionsækvivalent: Den økonomiske værdi af støtten på ansøgningstidspunktet, før der er betalt skat, såfremt støtten gives i form af andet end direkte støtte.

4) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden og af tilsagnshaver. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

5) EFF: Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013).

6) EHFF: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (2014-2020).

7) Forstudier rettet mod uddannelsesformål: Ved forstudier rettet mod uddannelsesformål forstås forstudier med det formål at fremme uddannelse relevant for de formål, som Producentorganisationerne arbejder henimod, jf. artikel 7, i forordning nr. 1379/2013/EU, herunder producentorganisationernes arbejde med henblik på at oprette nye uddannelsesforløb eller efteruddannelse for medlemmerne.

8) Omkostningsarter: De fem lønkategorier, overhead, udgifter til konsulentbistand og udgifter til materialer. Posten, der indeholder alle andre omkostninger, udgør én omkostningsart.

9) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

10) Sikker Digital Post: Ved sikker Digital Post forstås sikker digital kommunikation til og fra Fiskeristyrelsen via f.eks. e-Boks, borger.dk, virk.dk, tunnelløsning eller sikker mail.

11) Simple genanskaffelser: Ved simple genanskaffelser forstås udskiftning af allerede eksisterende udstyr, maskiner, materialer el.lign. med samme teknologi, ydeevne eller miljøeffekt.

12) Udbudsloven og tilbudsloven: De på ansøgningstidspunktet gældende udbudsregler. Ved udbudsloven forstås udbudsloven. Ved tilbudsloven forstås lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

13) Udløserpris: Den pris pr. kg fisk, der kan udløse en oplagringsordning efter artikel 30 i forordning nr.1379/2013.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Al kommunikation med Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske med sikker Digital Post.

Kontrol

§ 5. Fiskeristyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal for hver projektperiode være modtaget i perioden fra den 1. maj til den 28. juni.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet sættes i gang for egen regning og risiko, jf. dog § 12, stk. 2.

Stk. 3. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på Fiskeristyrelsens hjemmeside og indsendes via sikker Digital Post.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde:

1) en produktions- og afsætningsplan, der skal godkendes af Fiskeristyrelsen og som vedrører én eller flere af aktiviteterne i § 1, stk. 2. Foreligger der allerede en godkendt plan eller ansøgning om godkendelse for det år, der ansøges om tilskud for, indsendes kopi af denne,

2) en underskrevet tro- og loveerklæring på, at ansøger ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014/EU,

3) en underskrevet bekræftelse på, at ansøger er antagelig i medfør af artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 508/2014/EU,

4) et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet,

5) eventuelle aktivitetsbeskrivelser for eksterne konsulenter til projektet, og

6) to direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Produktions- og afsætningsplanen i stk. 4, nr. 1, skal ifølge forordning nr. 1418/2013/EU, jf. Kommissionens henstilling 2014/117/EU, indeholde:

1) afsætningsstrategi for at tilpasse udbuddet hvad angår mængde, kvalitet og præsentationsområde til markedsbehovene og markedskravene,

2) en finansieringsplan for aktiviteterne i denne bekendtgørelses § 1, stk. 2,

3) en tidsplan for gennemførelsen,

4) produktionsprogram for fangede eller opdrættede arter,

5) sanktioner, der skal anvendes over for medlemmer af producentorganisationen, som ikke overholder de beslutninger, der er truffet til gennemførelse af den pågældende plan, og

6) særlige forebyggende aktiviteter til tilpasning af udbuddet af arter, som det sædvanligvis er vanskeligt at afsætte i løbet af året.

Stk. 6. Producentorganisationen skal implementere produktions- og afsætningsplanen, så snart den er godkendt af Fiskeristyrelsen.

Stk. 7. Fiskeristyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering se bort fra stk. 4, nr. 6, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge ét tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. Fiskeristyrelsen kan give hel eller delvis afslag på ansøgningen, hvis:

1) de anslåede tilskudsberettigede udgifter til aktiviteterne ikke er rimelige, jf. § 3, nr. 9,

2) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, ikke er afgivet,

3) effekten af den ansøgte produktions- og afsætningsplan ikke i tilstrækkelig omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

4) effekten af det ansøgte projekt ikke står i rimeligt forhold til produktions- og afsætningsplanens samlede anslåede udgifter, eller

5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 13.

§ 8. Til produktions- og afsætningsplaner er den bevillingsmæssige ramme for 2019 på 9,9 mio. kr. og 9,9 mio. kr. for 2020.

Stk. 2. Hvis der er ansøgt for mere end den bevillingsmæssige ramme, jf. stk. 1, foretager Fiskeristyrelsen en fordeling af midlerne på baggrund af et pointsystem, jf. stk. 3.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen tildeler projekterne point ud fra følgende kriterier, jf. bilag 1:

1) Antal medlemmer op til 100.

2) Antal medlemmer over 100.

3) Værdi i mio. kr. som landes eller opdrættes af medlemmerne.

4) Antal arter/produkter, som landes eller opdrættes af medlemmerne og udgør mere end 10 tons pr. art/produkt.

§ 9. Af den samlede bevillingsmæssige ramme, jf. § 8, stk. 1, reserveres 3 mio. kr. til forstudier rettet mod uddannelsesformål.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen vil i behandlingen af ansøgninger om forstudier lægge vægt på projektbeskrivelsens finansieringsplan for projektets realisering, herunder f.eks. regional, kommunal og/eller privat medfinansiering.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen giver afslag til ansøgninger, der modtages, efter den bevillingsmæssige ramme, der er nævnt i § 8, stk. 1, er opbrugt.

Kapitel 4

Kriterier for tilskudsberettigelse

Generelle betingelser

§ 10. Tilsagn om tilskud er betinget af, at:

1) alle dokumenter vedrørende projektet, herunder udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag, holdes tilgængelig i mindst 5,5 år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud, jf. artikel 140, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU,

2) ansøger har en godkendt produktions- og afsætningsplan, jf. § 6,

3) ansøger på ansøgningstidspunktet har administrativ, operationel og finansiel kapacitet til at gennemføre projektet, jf. § 3, nr. 1, og artikel 125, stk. 3, litra d, i forordningen nr. 1303/2013/EU,

4) ansøgeren i projektet, under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til støttemodtageren er foretaget, opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning, nr. 508/2014/EU,

5) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om udbetaling,

6) dokumentation for at udbudsloven eller tilbudsloven er overholdt holdes tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er udbudspligtig efter disse regelsæt,

7) kontrolmyndigheden sikres adgang til projektområderne og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

8) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 18,

9) projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet,

10) projektet på udbetalingstidspunktet lever op til samtlige prioriteringskriterier, som medførte, at der blev givet tilsagn,

11) tilsagnshaver er ansvarlig for at projektet gennemføres,

12) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til aktiviteterne, jf. artikel 125, stk. 4, litra b, i forordning nr. 1303/2013/EU, og

13) tilsagnshaver sender den dokumentation, der fremgår af § 19, herunder udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, slutrapport mv., rettidigt til Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Det er, ud over hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for at opretholde tilsagn om tilskud til produktions- og afsætningsplaner, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som Fiskeristyrelsen beder om, i indtil to år efter projektet eller investeringen er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om anden offentlige medfinansiering af projektet.

Kapitel 5

Udløserpriser

§ 11. Fiskeristyrelsen fastsætter udløserpriser på baggrund af forslag fra producentorganisationerne og i overensstemmelse med kriterierne i artikel 31 i forordning nr. 1379/2013/EU.

Stk. 2. Udløserpriserne offentliggøres på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Kapitel 6

Tilskudsberettigede udgifter

Tilskudsberettigede udgifter til produktions- og afsætningsplaner

§ 12. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende:

1) Udgifter som er direkte relateret til og nødvendige for at gennemføre aktiviteterne.

2) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

3) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 3.

4) Udgifter forbundet med forberedelse og gennemførelse af aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2.

5) Udgifter i forbindelse med tilsagnshavers og tilsagnshavers personales deltagelse i konferencer, som relaterer sig til projektet.

6) Udgifter til konsulenter, dog højest en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

7) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materialer, som relaterer sig til vidensudvikling i projektet.

Stk. 2. Foruden de i stk. 1 nævnte udgifter kan Fiskeristyrelsen give tilsagn om tilskud til udgifter, der er afholdt fra den 1. januar 2018, såfremt ansøgningen er modtaget inden den 28. juni 2019. På tilsvarende vis kan Fiskeristyrelsen give tilsagn om tilskud til udgifter, der er afholdt fra den 1. januar 2019, såfremt ansøgningen er modtaget inden den 28. juni 2020.

Stk. 3. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Udgifterne skal dokumenteres.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen kan godkende andre projektudgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede, hvis Fiskeristyrelsen vurderer, at de er af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud, jf. § 6, stk. 4 og 7.

§ 13. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Advokat- og revisionsomkostninger.

2) Almindelige driftsomkostninger, jf. artikel 25, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

3) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013/EU.

4) Køb med ejendomsforbehold.

5) Løn til producentorganisationens medlemmer, der deltager i aktiviteter efter § 1, stk. 2, nr. 1-5.

6) Renter af gæld.

7) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU.

8) Udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden Fiskeristyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 2, med undtagelse af de i § 12, stk. 2, nævnte udgifter.

9) Udgifter til aflønning af tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer, herunder formænd i foreninger og organisationer.

10) Udgifter til bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte- og driftsregnskab.

11) Udgifter til køb af brugt udstyr og materialer.

12) Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed.

13) Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport.

14) Udgifter til moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013/EU.

15) Udgifter til opførelse og ombygning af bygninger.

16) Udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed.

17) Udgifter til reparation af udstyr.

18) Udgifter til simple genanskaffelser.

19) Udgifter til udarbejdelse af ansøgning om tilsagn om tilskud.

20) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning, med undtagelse af udgifter i forbindelse med deltagelse i møder, der omhandler forhold, som er omfattet af Fiskeriproducentorganisationers mål, jf. artikel 7, i forordning nr. 1379/2013/EU.

21) Udgifter, der ikke er specificeret i budgettet.

22) Udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver.

23) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 15.

24) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

25) Udgifter, hvortil der gives tilskud fra Fiskeristyrelsen under en anden ordning.

26) Udgifter, som er afholdt uden for projektperioden angivet i tilsagnsbrevet.

27) Udgifter, som tilsagnshaver ikke har betalt, inden tilsagnshaver sender ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. § 19.

Kapitel 7

Tilskud til produktions- og afsætningsplaner

§ 14. Fiskeristyrelsen kan i henhold til artikel 95 i forordning nr. 508/2014/EU give tilskud på 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der gennemføres af producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer.

Stk. 2. Tilskuddet pr. år kan ikke overstige 3 pct. af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning af den pågældende producentorganisation i løbet af de foregående tre kalenderår. For nye anerkendte producentorganisationer må støtten ikke overstige 3 pct. af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning fra denne organisations medlemmer i løbet af de foregående tre kalenderår.

§ 15. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig national støtte i form af garanti, kaution eller lignende til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ydes der anden støtte som nævnt i stk. 1 nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger tilskudssatsen, der er fastsat i § 14, stk. 1.

Stk. 3. For projekter, der ikke kun modtager direkte støtte, må støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95, i forordning nr. 508/2014/EU og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af den nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Kapitel 8

Ændring af aktiviteter, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden

§ 16. Ændring af projektet kan godkendes af Fiskeristyrelsen samtidig med godkendelse af forslag til en ændret produktions- og afsætningsplan. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Ansøgning om ændring af produktions- og afsætningsplanen skal godkendes af Fiskeristyrelsen, inden de nye aktiviteter, der er omfattet af ændringen, sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af projektet skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. §§ 8 og 9.

Stk. 5. Budgetændringer af de enkelte omkostningsarter, jf. § 3, nr. 8, på under 10 pct. kan ske uden Fiskeristyrelsens godkendelse.

§ 17. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

§ 18. Forlængelse af projektperioden kan godkendes af Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af årsagen til, at projektet er forsinket, en angivelse af dato for hvornår projektet forventes afsluttet, samt en begrundet redegørelse for hvordan projektet kan gennemføres inden for den angivende forlængede periode.

Stk. 4. Anmodning om forlængelse af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 19. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via sikker Digital Post på det udbetalingsskema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, og vedlægges:

1) alle udgiftsbilag,

2) de eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder,

3) dokumentation for betaling af udgifterne,

4) dokumentation for eventuelt afholdt udbud,

5) dokumentation for eventuelle offentlige tilskud,

6) revisorpåtegnet årsregnskab,

7) ved slutudbetaling: En slutrapport, der skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, og

8) årsberetning over producentorganisationens aktiviteter.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i ét forskud og én slutudbetaling. Tilsagnshaver kan i forbindelse med ansøgning om tilsagn om tilskud anmode om udbetaling på op til 50 pct. af tilskuddet. Fiskeristyrelsen træffer i givet fald afgørelse om udbetaling i forbindelse med at der gives tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter udløbet af det kalenderår, hvor aktiviteterne er gennemført, jf. dog § 12, stk. 2.

Stk. 4. Det er en betingelse for slutudbetaling, at Fiskeristyrelsens har godkendt slutrapporten, jf. stk. 1, nr. 7, samt at producentorganisationen udarbejder en årsberetning i overensstemmelse med artikel 28, stk. 5, i forordning nr. 1379/2013/EU, der dokumenterer, at alle de støtteberettigede aktiviteter er gennemført og bidrager til målene i artikel 7, i forordning nr. 1379/2013/EU. Den resterende del af tilskuddet kan først udbetales, når Fiskeristyrelsen har godkendt årsberetningen.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen, jf. stk. 3, indsendes.

§ 20. Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 21. Fiskeristyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) aktiviteterne ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet,

3) tilsagnshaver ikke afgiver de oplysninger, som er påkrævet i artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU, og som Fiskeristyrelsen kan bede om, to år efter projektet er afsluttet,

4) tilsagnshaver ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet, jf. § 10, stk. 1, nr. 7,

5) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter kapitel 8 eller Hav- og Fiskerifondslovens §§ 8 og 9, stk. 2,

6) tilsagnshaver ikke overholder sine forpligtelser nævnt i § 10, eller

7) tilsagnsaver, under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til støttemodtageren er foretaget, ikke opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU samt bestemmelserne i forordning nr. 2015/288/EU med senere ændringer.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 22. Fiskeristyrelsen kan træffe afgørelse om nedsættelse af tilskuddet med en procentsats og tilbagebetaling af tilskud og eventuel bortfald af tilsagn ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i § 10, stk. 1, nr. 4, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet, jf. artikel 99, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Fiskeristyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, og projektet ville være blevet prioriteret, jf. §§ 8-9, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 4. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer Fiskeristyrelsen, hvor stor en del af projektet, som er berørt af overtrædelsen, og der sker kun nedsættelse af den del.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser

§ 23. Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. dog § 18:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 24. Fiskeristyrelsen nedsætter slutudbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 19, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og eventuel bortfald af tilsagn.

§ 25. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 23-24, vil der alene ske nedsættelse eller bortfald for den tidsfrist, der er overskredet først.

§ 26. Fiskeristyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om bortfald af tilsagn eller foretage en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis udbudslovens eller tilbudslovens regler ikke er overholdt, ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for EHFF, jf. artikel 143, stk. 2, i forordning nr. 1303/2013/EU.

§ 27. Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis betingelsen i § 10, stk. 1, nr. 12, ikke er overholdt.

Kapitel 11

Force majeure

§ 28. Fiskeristyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og som ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud, jf. denne bekendtgørelses kapitel 10.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles Fiskeristyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 12

Ikrafttræden m.v.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 497 af 30. maj 2016 om tilskud til oplagring af fiskevarer og producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen i stk. 2, finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke færdigbehandlet.

Fiskeristyrelsen, den 26. april 2019

Nanna Møller

/ Oluf Engberg


Bilag 1

Pointskema for produktions- og afsætningsplaner

Pointskema
point
Antal medlemmer op til 100 * 3
 
Antal medlemmer over 100 * 1
 
Værdi i mio. kr. som landes i eller opdrettes af medlemmerne * 0,5
 
Antal arter/produkter, som landes eller opdrættes af medlemmerne og udgør mere end 10 tons pr. art/produkt * 2
 
Point opgøres som gennemsnit for de forudgående 3 år
 

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/508/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 2328/2003/EF, 1198/2006/EF og 791/2007/EF samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1255/2011/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/497/EU af 25. marts 2019, Kommissionens delegerede forordning 2015/531/EU af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 508/2014/EU for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet, EU-Tidende 2015, nr. L 86, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2015/288/EU af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 508/2014/EU om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode, EU-Tidende 2015, nr. L 51, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2015/2252/EU af 30. september 2015, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 1083/2006/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1719/EU af 14. november 2018, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1379/EU af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning 2006/1184/EF, 2009/1224/EF og om ophævelse af Rådets forordning 2000/104/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/812/EU af 20. maj 2015, Kommissionens gennemførelsesforordning 2013/1418/EU af 17. december 2013 om produktions- og markedsføringsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1379/EU om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 40 og Kommissionens gennemførelsesforordning 2013/1419/EU af 17. december 2013 om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1379/EU om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 43, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/390/EU af 12. marts 2018. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.