Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Veterinær sygepleje og assistance til dyrlæger samt betjening og vedligeholdelse af instrumenter og udstyr i en dyrlægepraksis.

2) Servicerelaterede opgaver i forhold til klienter i en dyrlægepraksis.

3) Arbejde under hensyntagen til miljø, arbejdspladssikkerhed, økonomi og kvalitet i en given arbejdssituation.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, veterinærsygehjælper, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller trin 2, veterinærsygeplejerske, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet, hvoraf grundforløbets 2. del udgør 10 skoleuger. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, veterinærsygehjælper, 1 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 25 uger fordelt på tre skoleperioder. Trin 2, veterinærsygeplejerske, varer yderligere mindst 1 år og 6 måneder og højst 1 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 25 uger fordelt på tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, veterinærsygehjælper, 1 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 22,5 uge. Trin 2 varer yderligere mindst 1 år og 5 måneder og højst 1 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 22,5 uge.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst fem skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Hvordan man begår sig i en veterinær virksomhed.

2) Faglige begreber og instrumenter, der anvendes i veterinære virksomheder.

3) Basal dyreadfærd og dyrs adfærd under sygdom og stress.

4) Hygiejniske grundprincipper og smitteforebyggelse.

5) Principper i velfærd, ernæring, røgt og pleje af relevante dyregrupper.

6) Vaccinationsprogrammer, lovpligtig mærkning, loppekure, dyrefoder m.m.

7) Kundehåndtering- og vejledning, telefonbetjening og formidling.

8) Arbejdsmiljø og ergonomi, herunder løfteteknik, APV, sikkerhed i forbindelse med kemikalier og stråler.

9) Basal pattedyrsanatomi.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Metoder til at håndtere og vedligeholde instrumenter, udstyr og apparater i en veterinær virksomhed.

2) Sikkerhedsmæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver, herunder håndtering af røntgenudstyr, anæstesiapparater og laboratorieudstyr.

3) Metoder til sikring af hygiejne og smitteforebyggelse.

4) Metoder til sikker og hensigtsmæssig håndtering af relevante dyregrupper.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

2) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

3) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

4) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

5) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning,

6) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l,

7) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

8) evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

9) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

10) anvende og demonstrere forståelse af faglige udtryk og begreber,

11) analysere, beskrive, formidle og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

12) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

13) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Informationsteknologi på F-niveau, bestået.

2) Psykologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan kommunikere, servicere og samarbejde med kolleger, klienter og samarbejdspartnere på en professionel og venlig måde.

2) Eleven kan forstå og håndtere forskellige typer interpersonelle relationer.

3) Eleven har rutine i at håndtere affald, herunder medicinrester og kemikalier på en miljømæssig forsvarlig måde.

4) Eleven har rutine i at anvende almindelig tekstbehandlings- og praksisadministrationsprogrammer og kan formidle via digitale medier og it-værktøj.

5) Eleven har rutine i og kan varetage arbejdsopgaver indenfor tidsbestilling, afregning, salg og markedsføring af produkter og ydelser på en tilfredsstillende måde over for klienter og praksis.

6) Eleven kan selvstændigt vejlede klienter om valg af kæledyr, reproduktion, normal adfærd og røgt og pleje af raske dyr, ernæringsbehov og relevant lovgivning.

7) Eleven har rutine i og kan selvstændigt vejlede klienter om pasning og pleje af raske dyr, samt erkende afvigelser fra normalen.

8) Eleven kan vurdere og selvstændigt anvende viden om dyrs behov for behandling på baggrund af viden om immunologiske reaktioner samt almindelige organ- og infektionssygdomme, herunder zoonoser.

9) Eleven har rutine i og kan selvstændigt udføre forebyggelse af smittespredning samt tilrettelægge og udføre rengøring, oprydning, klargøring af lokaler, opstaldnings- og indlæggelsesfaciliteter.

10) Eleven har rutine i at håndtere og klargøre patienterne til undersøgelse og behandling samt at assistere ved undersøgelse og behandling.

11) Eleven kan udføre simple diagnostiske tests, herunder opsamling/ udtagning, forsendelse og bearbejdning af prøver.

12) Eleven kan forberede dyret til diagnostiske undersøgelser samt betjene, klargøre og vedligeholde laboratorieudstyr, instrumenter, materialer og udstyr til diagnostiske undersøgelser herunder røntgen, EKG, ultralyd og endoskopi samt konstatere almindeligt forekommende fejl ved ovenstående.

13) Eleven har rutine i og kan selvstændigt optage røntgenbilleder af en høj diagnostisk kvalitet på en sikker og forsvarlig måde for både dyr og mennesker samt udføre diagnostiske tests, herunder udtagning af biologisk prøvemateriale og bearbejdning af prøver.

14) Eleven kan sikre at dyr modtager førstehjælp, når det er påkrævet, og sikre korrekt information til de relevante personer.

15) Eleven har rutine i og kan selvstændigt planlægge og udføre pleje og behandling af dyr i samarbejde med dyrlægen, samt kan assistere og indgive lægemidler, vacciner og anæstetika.

16) Eleven kan beregne dyrets væske og ernæringsbehov, samt kan foretage væsketerapi og har viden om sondefodring.

17) Eleven kan overvåge patientens tilstand og reagere korrekt på ændringer heri.

18) Eleven kan anlægge og skifte forbindinger samt udføre simple behandlingsteknikker, herunder sårpleje og tandrens.

19) Eleven har viden om at optage EKG samt udføre røntgenkontrastundersøgelse af mavetarmkanalen og urinblæren (pneumocystografi).

20) Eleven har viden om laserbehandling med laserklasse IIIB.

21) Eleven har rutine i at lægge trachealtubus og intravenøst kateter. Eleven kan ilægge sonder og katetre.

22) Eleven har rutine i og kan selvstændigt vedligeholde, klargøre og udvælge lokaler og udstyr, herunder inhalationsanæstesiudstyr og materialer til operationer korrekt, samt klargøre patient og operationsfelt og assistere under operationen.

23) Eleven har rutine i at overvåge patienten omhyggeligt både under og efter operationen, herunder at konstatere kritiske situationer i patientens tilstand og at reagere herpå.

24) Eleven kan afslutte simple, ukomplicerede operationer med suturering af huden og kan udføre postoperativ pleje.

25) Eleven kan deltage ved induktion, vedligeholdelse og afslutning af bedøvelsen og kan applicere anæstetika, herunder inhalataionsanæstesi.

26) Eleven kan udlevere receptpligtig medicin efter dyrlægens anvisning og udlevere paraveterinære produkter til klienter og redegøre for den korrekte anvendelse, håndtering og eventuelle bivirkninger af disse til klienten.

27) Eleven har rutine i at vejlede og støtte klienterne respektfuldt angående deres dyrs behandlingsbehov og de muligheder, der kan tilbydes og kan vejlede og instruere klienterne om efterbehandling.

28) Eleven kan foretage enkle regnskabsvurderinger, herunder styre et varelager økonomisk forsvarligt.

Stk. 2. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 1-11, gælder for trin 1. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 1-28, gælder for trin 2. Rutine i kompetencemålene skal opnås gennem praktikuddannelsen.

Stk. 3. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, veterinærsygehjælper, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af en skriftlig prøve af 2 timers varighed. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for trin 1. Trinprøven aflægges, uanset om eleven fortsætter til næste trin.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i trin 2. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål.

Stk. 3. Den afsluttende prøve på trin 2 består af en skriftlig prøve, der varer 1 time og 30 minutter og en mundtlig prøve, der varer 30 minutter. Den skriftlige prøve består af spørgsmål inden for de uddannelsesspecifikke fag, hvoraf højst 1/3 af prøven må bestå af multiple choice. Den mundtlige prøve er en dialog med læreren om en typisk arbejdsopgave, som eleven skal udføre under prøven. Opgaven tildeles ved lodtrækning ved prøvens begyndelse. De to delprøver kan af skolen tilrettelægges, så de gennemføres med en delprøve om dagen.

Stk. 4. For at bestå en afsluttende prøve skal eleven have opnået mindst karakteren 02 i hver af de delprøver, der indgår.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst 02 i hvert af de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og grundfag i hovedforløbet. De valgfri uddannelsesspecifikke fag bedømmes ”Bestået / ikke bestået” og skal være bestået. Den afsluttende prøve efter trin 1 skal være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, skal prøven efter stk. 3 desuden være bestået.

Stk. 6. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder skolen et uddannelsesbevis.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 391 af 1. maj 2018 om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 9. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Nina Topp


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Trin 1:
Elever, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, kan få godskrevet grundforløbet og praktikuddannelsen på trin 1.
Erhvervserfaringen skal være opnået i en dyrlægepraksis, hvor der udover eleven mindst har været to dyrlæger ansat på fuld tid eller en dyrlæge og en veterinærsygeplejerske på fuld tid. Den pågældende dyrlægepraksis skal have haft patienter i et omfang, der sikrer, at eleven har været beskæftiget med alsidige opgaver inden for veterinær sygepleje, herunder følgende:
Vurdering af dyrs aktuelle tilstand og afvigelser fra normaltilstande.
Håndtering, pasning og overvågning af syge, raske og aggressive dyr under hensyn til deres behov, herunder medicinering og monitorering af patienter.
Daglig drift af indlæggelsesafsnit eller opstaldningsafsnit.
Assistance af dyrlæger og/eller veterinærsygeplejersker ved undersøgelser, operation og behandlinger af dyr.
Håndtering af miljøfarligt affald i en dyrlægepraksis på korrekt vis.
Vejledning af dyreejere om dyrs røgt og pleje.
Varetagelse af almindeligt forekommende receptionsopgaver i en dyrlægepraksis.
Varetagelse af administrative opgaver.
Håndtering af biologisk prøvemateriale og udførelse af almindeligt forekommende laboratorieundersøgelser i en dyrlægepraksis.
Steril rengøring.
Kvalitetskontrol, kalibrering og vedligeholdelse af laboratorieudstyr og instrumenter.
Trin 2:
Det er ikke muligt at opnå relevant erhvervserfaring, der kan godskrive den fulde praktikuddannelse på trin 2.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for euv
(praktik mdr.)
Veterinærsygeplejerske funktion
12-24 måneder
4 måneder
Dyrepasser
12-24 måneder
1 måned

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Uddannelses-
kode
Afkortning for euv (skoleuger)
Afkortning for euv
(praktik mdr.)
Dyrepasser
1615
-
1 måned
Dyrlæge
-
25 uger
16 måneder

4. Erhvervserfaring og uddannelse i kombination, der giver grundlag for godskrivning

Erhvervserfaring og uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Varighed
Afkortning for euv (skoleuger)
Afkortning for euv praktik mdr.)
Praktiserende Dyrlæge
Dyrlæge
-
12-24 måneder
25 uger
16 måneder
Dyrepasser
Dyrepasser
1615
12-24 måneder
-
2 måneder