Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Det faglige udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Assistance ved enhver form for tandbehandling i samarbejde med tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker.

2) Selvstændige administrative opgaver, samt selvstændig klargøring, afrydning og sikring af, at tandklinikkens hygiejneniveau er optimalt, således at smitterisici minimeres, herunder kunne overholde de hygiejnekrav, som opgaverne på klinikken kræver.

3) Selvstændig optagelse af røntgenbilleder, udførelse af forebyggende behandlinger og laboratoriearbejde efter anvisning fra autoriseret tandplejepersonale.

4) Selvstændig kommunikation med og service over for patienter, herunder konfliktforebyggelse, samt intern kommunikation og samarbejde, herunder bidrage til udvikling af et sundt arbejdsmiljø på klinikken.

5) Udførelse af hele eller dele af behandlinger efter anvisning, herunder aktivt forholde sig til delegering af arbejdsopgaver i forhold til patienter.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet tandklinikassistent, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 3 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 14 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 12 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Ergonomi og førstehjælp.

2) Service og administration.

3) Konstanskontrol ved røntgenundersøgelser.

4) Forebyggelse af tandsygdomme.

5) Kostens indflydelse på oral sundhed og tandsygdomme.

6) Tandmorfologi.

7) Klinisk hygiejne.

8) Simple tandbehandlinger.

9) Sundhedspsykologi og sundhedspædagogik.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Indretning af udvalgte områder på tandklinikken efter gældende ergonomiske principper.

2) Almindelig førstehjælp og hjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og akut opstået sygdom.

3) Service over for tandklinikkens brugere efter reglerne på tandklinikken og med fokus på kvalitet og etik.

4) Digitale redskaber til administration og kommunikation med myndigheder og tandklinikkens samarbejdspartnere.

5) Klargøring til optagelse af intraorale røntgenoptagelser med overholdelse af regler for strålebeskyttelse.

6) Efterbehandling og journalisering af røntgenbilleder.

7) Dokumentation af den lovpligtige konstanskontrol.

8) Håndtering og opbevaring af materialer og medikamenter til simple tandbehandlinger efter forskrifterne.

9) Pleje og vedligeholdelse af klinikkens instrumenter og apparatur, herunder sterilisation og sporeprøver.

10) Tilrettelæggelse og gennemførelse af en optimal procedure for klinisk hygiejne med fokus på smitterisici over for personale.

11) Tilrettelæggelse og udførelse af assistance ved simple tandbehandlinger.

12) Kommunikation med klinikkens brugere og patientinformation om behandlinger.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser om ergonomi for at indrette udvalgte områder på tandklinikken optimalt,

2) planlægge og yde service for tandklinikkens brugere med fokus på kvalitet og etik i samarbejde med andre,

3) anvende digitale redskaber til administration og kommunikation med myndigheder og klinikkens samarbejdspartnere,

4) klargøre til optagelse af intraorale røntgenoptagelser selvstændigt,

5) overholde regler for strålebeskyttelse,

6) efterbehandle og journalisere røntgenbilleder selvstændigt samt dokumentere den lovpligtige konstanskontrol,

7) pleje og vedligeholde klinikkens instrumenter og apparaturer, herunder foretage sterilisation og udføre sporeprøver efter instruktion,

8) medvirke til at planlægge, koordinere og gennemføre en optimal procedure for klinisk hygiejne så smitterisici over for personale og brugere elimineres mest muligt,

9) tilrettelægge simple tandbehandlinger selvstændigt og assistere på baggrund af viden om tandmorfologi og forebyggelse af tandsygdomme,

10) kommunikere med tandklinikkens brugere på baggrund af viden om kommunikationsformer og kommunikationsmetoder, der er afpasset modtageren,

11) medvirke ved patientinformation om behandlinger på baggrund af basal viden om sundhedspsykologi og sundhedspædagogik, og

12) medvirke til konfliktløsning og konfliktforebyggelse i arbejdet med patienter, kolleger og samarbejdspartnere på baggrund af basal viden om psykologi.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med følgende karakter:

1) Psykologi på E-niveau, bestået.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre ergonomisk korrekt assistance ved caries- og endodontiske behandlinger, ekstraktioner og simple operative indgreb samt parodontale behandlinger.

2) Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre ergonomisk korrekt assistance ved behandlinger med fast og aftagelig protetik.

3) Eleven kan selvstændigt håndtere, opbevare og bortskaffe materialer og medikamenter efter gældende forskrifter og regler, pleje og vedligeholde instrumenter og apparatur samt medvirke til at sikre optimalt hygiejneniveau på klinikken.

4) Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og udføre uddelegerede profylaktiske opgaver målrettet den enkelte patient med simple behov, herunder afpudsning med roterende instrumenter og fluoridbehandlinger samt vejlede om mundhygiejne.

5) Eleven kan selvstændigt på baggrund af aftryk eller scanning fremstille studiemodeller.

6) Eleven kan selvstændigt optage og journalisere intraorale røntgenbilleder med overholdelse af reglerne for strålebeskyttelse samt vurdere billedkvaliteten.

7) Eleven kan selvstændigt varetage klinikadministrative opgaver, herunder indkaldelse af patienter, udfyldelse af regninger, varebestilling og lagerstyring, digitale indberetninger, vedligeholdelse af data i klinikkens it-systemer samt medvirke ved journalføring.

8) Eleven kan medvirke ved information, vejledning og instruktion af patienter i forbindelse med behandlinger.

9) Eleven kan omsætte teoretisk viden om psykologi, naturfag, anatomi, fysiologi, almindelige tandsygdomme samt forebyggelse heraf til praktisk arbejde med patienterne.

10) Eleven kan medvirke til udvikling af bedst mulig patientservice, intern kommunikation og samarbejde, konfliktforebyggelse samt bedst mulige ergonomiske arbejdsbetingelser på klinikken.

11) Eleven kan varetage uddelegerede behandlinger og specialopgaver som for eksempel forberedelse af tandbehandling i eget hjem, laboratoriearbejde, sundhedsfremmende eller forebyggende aktiviteter samt særlige administrative opgaver.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en praktisk og mundtlig prøve. Prøven skal løses individuelt. Den praktiske del af prøven består af en opgave i en virkelighedsnær arbejdssituation i en tandklinik. Den mundtlige del af prøven tager udgangspunkt i den praktiske del og afvikles i dialog mellem læreren og den enkelte elev, hvor det teoretiske grundlag, der indgår i den praktiske del, inddrages. Prøven varer 30 minutter, inkl. votering.

Stk. 3. Opgaven stilles af skolen. Eleven får opgaven udleveret 2 uger før, prøven skal afholdes. På prøvedagen har eleven 30 minutter til forberedelse og klargøring af opgaven. I forberedelsestiden må eleven anvende personlige notater, udleverede undervisningsmaterialer samt det udstyr og de materialer, der stilles til rådighed af skolen. Censor er til stede under prøven.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have et gennemsnit på mindst 02 af alle fag, og den afsluttende prøve skal være bestået.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 307 af 23. april 2018 om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 9. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Marianne Hallgaard Christensen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have været ansat på en tandklinik i mindst 2 år inden for de seneste 10 år og have beskæftiget sig med:
1. Selvstændig forberedelse og assistance ved tandbehandlinger 60 %
2. Forebyggelse af tandsygdomme og vejledning af patienter 20 %
3. Selvstændig optagelse og journalisering af røntgenbilleder 5 %
4. Selvstændig administration og service over for brugere af tandklinikken 15 %
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for euv (skoleuger)
Afkortning for euv
(praktik måneder)
Klinikadministration og service over for klinikkens bruger
12 måneder
1
3

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd. kode
Afkortning for euv (skoleuger)
Afkortning for euv (praktik måneder)
Eud
Social- og sundhedsuddannelsen: Social- og sundhedsassistent
2004
-
3
Eud
Sundhedsservicesekretær
1940
-
3
MVU
Sygeplejerske
 
1
3