Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0662
 
31992L0118
 
31996L0023
 
31997L0078
 
31997L0079
 
32002L0099
 
32006L0088
 
Links til øvrige EU dokumenter
32001R0999
 
32004R0136
 
32005R2074
 
32007D0275
 
32008R0798
 
32008R1251
 
32009R0119
 
32009R0206
 
32009R1099
 
32010R0206
 
32010R0605
 
32011D0163
 
32011R0931
 
32012R0028
 
32012R0427
 
32016R0759
 
32018R0307
 
Yderligere dokumenter:
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Samhandel
Kapitel 3 Import
Kapitel 4 Import til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande
Kapitel 5 Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande
Kapitel 6 Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande
Kapitel 7 Transport af fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark med henblik på omladning
Kapitel 8 Genindførsel
Kapitel 9 Privates indførsel
Kapitel 10 Vareprøver m.v.
Kapitel 11 Veterinær udpegning af lagre i frizoner og skibsprovianteringsvirksomheder samt toldoplag m.v. for midlertidig oplagring af ikke-konforme fødevarer
Kapitel 12 Forsegling
Kapitel 13 Tilbageholdte eller beslaglagte sendinger
Kapitel 14 Overgangs- og dispensationsbestemmelser
Kapitel 15 Straffebestemmelser
Kapitel 16 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Bekendtgørelsens omfang
Bilag 2 Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af fødevarer
Bilag 3 Frekvenser for veterinærkontrol af indførte sendinger
Bilag 4 Betingelser for import, transit eller ikke-konform oplagring af harmoniserede fødevarer fra tredjelande
Bilag 5 Importbetingelser for ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjelande
Bilag 6 Model af provianteringscertifikat
Bilag 7 Model af ansøgningsskema for returnering af fødevarer
Bilag 8 Model til skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særlige provianteringslagre
Bilag 9 Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af husdyr
Bilag 10 Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, bortset fra kød af opdrættede strudsefugle
Bilag 11 Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt, bortset fra harer og kaniner
Bilag 12 Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af vildtlevende fjervildt samt opdrættede strudsefugle
Bilag 13 Tredjelandsliste - Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme
Bilag 14 Tredjelandsliste - Frølår og landsnegle
Bilag 15 Tredjelandsliste – Mælk, mejeriprodukter, colostrum* og colostrumbaserede produkter*
Bilag 16 Tredjelandsliste - Æg i skal og varmebehandlede ægprodukter
Bilag 17 Tredjelandsliste - Fersk kød af kaniner og harer
Bilag 18 Tredjelandsliste - Honning, Gelée Royal og andre biavlsprodukter til konsum
Bilag 19 Tredjelandsliste - Fiskevarer i enhver form, dog undtagen toskallede bløddyr(A), pighuder, sækdyr, marine snegle
Bilag 20 Tredjelandsliste - Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter1)

I medfør af § 37, § 53, stk. 2 og 3, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, og § 36, stk. 1, § 37, stk. 1, § 39, § 45, stk. 2, § 49, § 50, § 51, § 52, stk. 2, § 54, stk. 5, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter enhver form for indførsel i Danmark af de i bilag 1, del I, anførte animalske fødevarer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere informationsudveksling i forbindelse med anløb af skibe fra tredjelande i danske havne og landing af fly fra tredjelande i danske lufthavne.

Stk. 3. Endelig fastsætter bekendtgørelsen straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter, som drejer sig om eller relaterer sig til veterinærkontrol.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Veterinærkontrol:

a) For fødevarer modtaget ved samhandel, kontrolenhedens ikke-diskriminerende stikprøvekontrol på modtagevirksomheden, afklarende kontrol, mistankekontrol herunder kontrol under transporten og skærpet kontrol.

b) For fødevarer returneret fra samhandelslande: Kontrolenhedens kontrol af modtagevirksomhedens returvarekontrol.

c) For fødevarer importeret fra tredjelande grænsedyrlægens kontrol af at sendingen er ledsaget af foreskrevne dokumenter, at oplysningerne i dokumenterne svarer til de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmeldelsen, samt at oplysningerne i dokumenterne er fyldestgørende (dokumentkontrol), kontrol af at der er overensstemmelse mellem sendingen og de ledsagende dokumenter (identitetskontrol), kontrol af at fødevarerne er egnede til menneskeføde og overholder gældende bestemmelser (fysisk kontrol), herunder simple undersøgelser på grænsekontrolstedet samt eventuelt udtagning af prøver til analyse på Fødevarestyrelsens laboratorier samt mistankekontrol og skærpet kontrol.

d) For ikke-konforme fødevarer fra tredjelande, som oplagres eller transiteres med henblik på udførsel til tredjelande: Den dokument- og identitetskontrol samt eventuelle fysiske kontrol, som er nævnt i litra c.

e) For fødevarer returneret fra tredjelande: Den identitets- og fysiske kontrol, som er nævnt i litra c, samt den dokumentkontrol, der er nævnt i §§ 32-36.

2) Ikke-diskriminerende kontrol: Den stikprøvekontrol af fødevaresendinger, som Fødevarestyrelsen foretager i forbindelse med samhandel. Udvælgelse af sendinger og omfang af kontrollen fastsættes ud fra en risikovurdering og under hensyn til den offentlige kontrol med de tilsvarende danskproducerede fødevarer.

3) Mistankekontrol:

a) Den afklarende kontrol Fødevarestyrelsen foretager af den efterfølgende sending af samme oprindelse fra et andet samhandelsland, når sendingen ikke kan godkendes efter den ikke-diskriminerende kontrol eller ved mistankekontrol efter nr. 1, litra a.

b) Den kontrol Fødevarestyrelsen foretager på specifik mistanke til en sending fødevarer, der indføres ved samhandel eller fra tredjeland.

4) Skærpet kontrol:

a) Den afklarende kontrol Fødevarestyrelsen foretager af efterfølgende sendinger af samme oprindelse fra fra et andet samhandelsland, når en sending er faldet ved mistankekontrollen efter nr. 1, litra a.

b) Den opfølgende kontrol Fødevarestyrelsen foretager af efterfølgende sendinger af samme oprindelse, når en sending er afvist ved et grænsekontrolsted ved kontrol efter nr. 1, litra a.

5) Indførsel:

a) Modtagelse af fødevarer fra et andet samhandelsland (samhandel).

b) Import fra tredjelande af fødevarer til fri omsætning samt fødevarer til behandling under toldordningen »aktiv forædling«.

c) Introduktion af ikke-konforme fødevarer fra tredjelande til transit eller oplagring.

d) Introduktion i henhold til kapitel 5 og 8-10 af fødevarer, som ikke er til fri omsætning.

e) Anløb eller mellemlanding i henhold til kapitel 7 af fødevarer, som ikke er til fri omsætning.

6) Samhandel: Modtagelse i Danmark af fødevarer som

a) Er blevet sundheds- eller identifikationsmærket i henhold til fællesskabsbestemmelserne i en virksomhed i et andet samhandelsland eller på et fabriksfartøj, der er registreret af et andet samhandelsland.

b) Har oprindelse i tredjelande, og som efter veterinærkontrol er frigivet og videresælges fra modtagevirksomheden i et andet samhandelsland til Danmark.

7) Samhandelsland: Et EU-land, Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein og Andorra. Færøerne og Grønland er samhandelsland for fisk og fiskevarer samt levende toskallede bløddyr. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

a) Ceuta og Melilla i Spanien.

b) Oversøiske territorier og departementer i Frankrig.

c) Guernsey og Jersey i Storbritannien.

8) Tredjelande: Lande uden for samhandelsområdet, jf. nr. 7.

9) Transit: Landtransport fra et grænsekontrolsted direkte og uden omladning gennem samhandelsområdet til et andet grænsekontrolsted af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

10) Konforme fødevarer: Fødevarer, som opfylder gældende lovgivning for indførsel til fri omsætning i samhandelsområdet.

11) Ikke-konforme fødevarer: Fødevarer, som ikke opfylder gældende lovgivning for fri omsætning i samhandelsområdet, med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

12) Ikke-konform oplagring: Midlertidig placering i veterinært udpeget lager i en frizone, et toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomhed af ikke-konforme fødevarer, jf. nr. 11, med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

13) Ikke-harmoniserede fødevarer fra et tredjeland: Fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og for hvilke importbetingelserne helt eller delvist er fastsat nationalt.

14) Foreskrevne dokumenter: Sundhedscertifikater, hygiejnecertifikater, veterinærdokumenter, f.eks. veterinære tillægsattestationer eller andre dokumenter, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.

15) Sammensatte fødevarer: Fødevarer, der indeholder både forarbejdede animalske fødevarer og vegetabilske fødevarer, hvor forarbejdningen af den animalske ingrediens er en integreret del af fremstillingen af den færdige fødevare. Af bilag 1 fremgår hvilke sammensatte fødevarer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, og som dermed skal til veterinærkontrol.

16) Sending (fra samhandelslande): En mængde af en animalsk fødevare (eller sammensat fødevare), som hidrører fra samme afsender i et EU-land og er bestemt til samme modtagevirksomhed i et andet EU-land.

17) Sending (fra tredjelande): En mængde af en animalsk fødevare (eller sammensat fødevare) af samme type og forarbejdningsgrad, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, præsenteres samtidig for veterinærkontrol og er bestemt til samme bestemmelsesvirksomhed.

18) Importør: En person eller virksomhed, som foranlediger indførsel eller samhandelsmodtagelse af fødevarer, og som er blevet registreret af Fødevarestyrelsen.

19) Den ansvarlige for sendingen: Importøren eller en person eller virksomhed, som, bemyndiget af importøren, foretager transport eller oplagring af en specifik sending.

20) Modtagevirksomhed: En virksomhed, som fysisk modtager fødevarer ved samhandel eller ved returnering fra et andet samhandelsland, eller som foretager en opdeling af en sending fødevarer, som er modtaget ved samhandel.

21) Skibsprovianteringsvirksomhed: Et toldoplag med særlig godkendelse fra Toldstyrelsen som provianteringsvirksomhed til oplagring af fødevarer, som er bestemt til levering til skibe, og som ikke må omsættes i samhandelsområdet.

22) Særligt provianteringslager: Et lager beliggende i en havn, hvor ikke-konforme fødevarer oplagres midlertidigt, indtil fødevarerne kan føres om bord på et skib i international fart.

23) Kanaliseret import: Import, hvor en sending fødevarer skal afsendes fra grænsekontrolstedet direkte til den godkendte bestemmelsesvirksomhed i forseglede transportmidler.

24) Pelsdyr: Dyr, der holdes eller opdrættes med henblik på produktion af pelse, men som ikke anvendes til konsum.

25) Grænsedyrlæge: En af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted, jf. bilag 2.

26) Grænsekontrollen: Grænsedyrlægen eller særligt uddannede officielle personer, udpeget af Fødevarestyrelsen, der er ansvarlige for at gennemføre veterinærkontrol af fødevarer på et grænsekontrolsted, jf. bilag 2.

27) Fiskevarer: Alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset fra levende muslinger m.m. samt alle pattedyr, krybdyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller opdrættede, samt alle spiselige former, dele og produkter af disse dyr.

28) Muslinger m.m.: Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

29) Toskallede bløddyr: Bløddyr af klassen Lamellibranchiata, der filtrerer føden, inden den optages.

30) Fisk: Hvirveldyr af overklassen Pisces.

31) CVED: Det to-sidede dokument, som foreskrives i forordning (EF) nr. 136/2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter. Dokumentet angiver, at der ankommer fødevarer til veterinærkontrol, og at disse er forhåndsanmeldt af importøren (del I), ligesom dokumentet indeholder grænsedyrlægens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse (del II).

32) Bekræftet kopi: Kopi af et originalt dokument, hvor kopiens ægthed bekræftes af Fødevarestyrelsen ved officielt stempel og signatur.

33) Destruktion: Bortskaffelse ved forbrænding.

34) Kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på fødevare- og veterinærområdet.

35) Officiel forsegling: Forsegling foretaget af den kompetente myndighed.

36) TRACES: EU's integrerede veterinærinformationssystem, jf. beslutning 2004/292/EF om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF, senest ændret ved beslutning 2005/515/EF.

37) Returnering: Afsendelse af en afvist sending til et andet samhandelsland eller til et tredjeland.

38) Hjemtagelse: Eksportørens frivillige tilbagetransport af en sending til den eksporterende virksomhed, inden sendingen er ankommet til bestemmelsesstedet i et andet samhandelsland eller for eksport til tredjelande, inden sendingen har forladt samhandelsområdet.

39) Indpakning: Anbringelse af en fødevare i et materiale, der er i direkte berøring med den pågældende fødevare og selve dette materiale (indpakning eller beholder).

40) Emballage: Anbringelse af en eller flere indpakkede fødevarer i en ydre beholder og selve denne beholder.

Kapitel 2

Samhandel

§ 3. Fødevarer skal ledsages af foreskrevne dokumenter, hvis der af dyresundhedsmæssige grunde er vedtaget fællesskabsbestemmelser herom.

Stk. 2. Ikke-harmoniserede fødevarer må kun modtages ved samhandel efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Importører af æg fra andre samhandelslande, bortset fra Sverige, Finland og Norge, skal sikre, at hver sending æg er ledsaget af et certifikat, som er i overensstemmelse med den model, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1688/2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Bestemmelserne herom findes i forordning (EU) nr. 427/2012 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende salmonella, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte æg bestemt til Danmark.

Stk. 4. Importører af kyllingekød fra andre samhandelslande, bortset fra Sverige, Finland og Norge, skal sikre, at hver sending kyllingekød er ledsaget af et handelsdokument, som er i overensstemmelse med modellen i bilag IV i forordning (EF) nr. 1688/2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Bestemmelserne herom findes i forordning (EU) 2018/307 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende Salmonella spp., der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte kød af slagtekyllinger (Gallus gallus) bestemt til Danmark.

§ 4. Modtagevirksomheder skal på anmodning underrette Fødevarestyrelsen om modtagelse eller forventet modtagelse af sendinger af fødevarer. Underretningen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 2. Virksomheder, der er godkendt eller registreret i et andet samhandelsland med registreret importaktivitet efter § 23, stk. 4 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., skal på samme måde på anmodning underrette Fødevarestyrelsen om indførsel af sendinger af fødevarer.

§ 5. Alle modtagevirksomheder skal løbende udarbejde en oversigt over modtagne sendinger af animalske fødevarer, som anført i stk. 7, fra et samhandelsland.

Stk. 2. Oversigten over de i stk. 1 omhandlede sendinger kan udformes i et format efter eget valg, enten fysisk eller elektronisk, men oversigten skal indeholde følgende oplysninger:

1) En reference efter eget valg, der entydigt identificerer den pågældende sending, f.eks. ordrenummer.

2) Modtagedatoen.

3) Produktkategori.

4) Afsenderland.

Stk. 3. Oversigten skal ajourføres dagligt og opbevares af modtagevirksomheden, indtil det med rimelighed kan antages, at fødevaren er blevet forbrugt.

Stk. 4. Modtagevirksomheden skal på baggrund af oversigten kunne fremskaffe alle øvrige relevante oplysninger for de i stk. 1 omtalte sendinger, herunder:

1) En nøjagtig beskrivelse af fødevaren, herunder oplysninger om oprindelsesland og forarbejdningsvirksomhed(er), antal kolli og sendingens totale vægt.

2) Afsendervirksomhed.

3) Eksportøren, hvis denne ikke er den samme som afsendelsesvirksomheden.

4) Bestemmelsesvirksomheden, hvis denne ikke er den samme som modtagevirksomheden.

5) Importøren, hvis denne ikke er den samme som modtagevirksomheden.

Stk. 5. Oplysningerne i stk. 4 skal være direkte genfindelige for modtagevirksomheden, og skal på anmodning fra Fødevarestyrelsen kunne fremvises umiddelbart uden unødig forsinkelse.

Stk. 6. Ejerskiftes modtagevirksomheden, men fortsættes driften af virksomheden, består pligten efter stk. 1-5 uanset ejerskiftet.

Stk. 7 Animalske fødevarer som er omfattet af de EU-retsakter, der fremgår af bilag A, kapitel I og kapitel II, første afsnit til Rådets direktiv 89/662/EØF.

§ 6. Modtagevirksomheden skal udføre modtagekontrol af modtagne sendinger af animalske fødevarer fra et samhandelsland som del af egenkontrollen til sikring af, at sendingen opfylder gældende lovgivning, samt at besigtige sendingen.

Stk. 2. Denne kontrol skal foretages, før sendingen anvendes eller overdrages, og det skal ved kontrollen sikres, at sundheds- og identifikationsmærker er anført på fødevarerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 3. Modtagevirksomheden er ansvarlig for, at enhver uregelmæssighed ved sendingen straks indberettes til Fødevarestyrelsen.

§ 7. Kontrolenheden foretager ikke-diskriminerende stikprøvekontrol af de modtagne sendinger fødevarer.

Stk. 2. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, foretager kontrolenheden mistankekontrol, herunder kontrol under transporten og kontrol af de områder af transportmidlerne, hvor fødevarerne opbevares under transporten. Denne kontrol gælder både fødevarer, der modtages i Danmark, og fødevarer bestemt til andre samhandelslande efter transport via Danmark.

Stk. 3. Hvis det ved kontrollen, jf. stk. 1 eller 2, konstateres, at gældende lovgivning ikke er overholdt, foretager kontrolenheden en afklarende kontrol af den efterfølgende sending af fødevarer af samme oprindelse.

Stk. 4. Hvis der ved den i stk. 1-3 omhandlede kontrol konstateres gentagne uregelmæssigheder ved sendinger af samme oprindelse, foretager kontrolenheden skærpet kontrol af efterfølgende sendinger af fødevarer af denne oprindelse.

Stk. 5. Sendinger, som underkastes mistankekontrol eller skærpet kontrol, beslaglægges af kontrolenheden, indtil kontrolenheden frigiver sendingen eller indtil sendingen er returneret, destrueret, oparbejdet eller varmebehandlet.

§ 8. Hvis det konstateres, at en sending fødevarer ikke opfylder gældende lovgivning, beslaglægger kontrolenheden sendingen. Er dele af sendingen nået ud i et senere omsætningsled, skal importøren trække disse fødevarer tilbage, hvorefter kontrolenheden beslaglægger fødevarerne.

Stk. 2. Hvis manglerne er konstateret i medfør af § 6, stk. 1, kan kontrolenheden undlade at beslaglægge sendingen.

Stk. 3. Kontrolenheden træffer afgørelse om at den beslaglagte sending inden for en fastsat frist

1) returneres,

2) destrueres,

3) oparbejdes til foder til pelsdyr, eller

4) varmebehandles eller underkastes anden specificeret behandling/oparbejdning på en autoriseret fødevarevirksomhed, hvorved fødevarerne i sendingen bringes til at opfylde gældende bestemmelser.

Stk. 4. Kontrolenheden fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning, destruktion og varmebehandling, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 5. Importøren må kun returnere en sending, hvis kontrolenheden har godkendt en tilladelse til at returnere sendingen, som importøren har indhentet fra den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvor oprindelsesvirksomheden er beliggende. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i samhandelslandet skal indeholde en specifik beskrivelse af den af importøren oplyste afvisningsårsag.

Stk. 6. Hvis returnering, oparbejdning til foder til pelsdyr eller varmebehandling på autoriseret fødevarevirksomhed ikke er mulig, eller hvis den af kontrolenheden fastsatte tidsfrist er overskredet, eller hvis importøren ønsker det, skal sendingen destrueres.

Stk. 7. Importøren skal sikre, at destruktionen, oparbejdningen eller varmebehandlingen m.v. sker efter aftale med kontrolenheden.

§ 9. Kontrolenheden beslaglægger sendingen, hvis det konstateres, at

1) der i sendingen forekommer stoffer, som kan forårsage en af de sygdomme, som er nævnt i bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr, en zoonose eller en kemisk forurening eller et hvilket som helst andet forhold, som kan udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed, eller

2) sendingen kommer fra et område, hvor der er mistanke om eller konstateret udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme hos mennesker eller dyr, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Kontrolenheden giver importøren eller i dennes fravær eksportøren påbud om, at den beslaglagte sending inden for en fastsat frist

1) destrueres, eller

2) i tilfælde af zoonotiske patogener varmebehandles på en autoriseret fødevarevirksomhed, hvorved patogenerne i produktet inaktiveres.

Stk. 3. Er dele af den i stk. 1 nævnte sending nået ud i et senere omsætningsled, påbyder kontrolenheden importøren at trække disse fødevarer tilbage, hvorefter kontrolenheden beslaglægger fødevarerne og giver importøren påbud om, at de skal destrueres eller varmebehandles, jf. stk. 2, nr. 1, eller nr. 2.

Stk. 4. Kontrolenheden kan beslutte, at fødevarer, som er varmebehandlet i hermetisk lukket beholder til en F0-værdi på mindst 3,00 (helkonserves), ikke skal beslaglægges og destrueres i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde.

Stk. 5. Såfremt importøren har sørget for, at fødevarer omfattet af stk. 1, er tilbageholdt hos modtagevirksomheden fysisk adskilt fra andre fødevarer og ikke er taget i anvendelse eller distribueret til senere omsætningsled, kan kontrolenheden undlade at give påbud efter stk. 2. Kontrolenheden træffer i stedet afgørelse om, at fødevarerne skal destrueres eller varmebehandles inden for en fastsat frist.

Stk. 6. Kontrolenheden fastsætter de nærmere vilkår for destruktion eller varmebehandling, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 7. Importøren skal sikre, at destruktionen eller varmebehandlingen sker efter aftale med kontrolenheden.

Kapitel 3

Import

§ 10. Importøren skal sikre, at fødevarer, som ankommer fra tredjelande, indføres i Danmark på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, jf. bilag 2.

Stk. 2. Importøren skal sikre, at de i stk. 1 omhandlede fødevarer veterinærkontrolleres ved dette grænsekontrolsted, før fødevarerne må indføres i samhandelsområdet, jf. dog § 23.

§ 11. Fødevarer må ikke indføres eller returneres fra tredjelande til Danmark, med mindre de har været underkastet veterinærkontrol på et grænsekontrolsted ved samhandelsområdets ydre grænse.

Stk. 2. Fødevarer omfattet af stk. 1, som ikke har været underkastet veterinærkontrol ved samhandelsområdets ydre grænse, beslaglægges af kontrolenheden, der påbyder importøren at returnere eller destruere sendingen, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Fødevarer med oprindelse i tredjelande, som indføres i Danmark ved samhandel, er omfattet af de i kapitel 2 anførte bestemmelser.

Stk. 4. Importører af fødevarer, som ankommer fra tredjelande, skal sikre, at disse ikke føres ind i Københavns Frihavn uden forudgående godkendelse af grænsedyrlægen i København, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Der skal ikke søges godkendelse efter stk. 4, hvis de pågældende fødevarer føres direkte fra skibet til det godkendte grænsekontrolsted beliggende i Københavns Frihavn uden forudgående opbevaring i Københavns Frihavn.

§ 12. Fødevarer skal ved importen være ledsaget af originalen af foreskrevne dokumenter, der skal indeholde de foreskrevne attestationer vedrørende folke- og/eller dyresundhed for den pågældende fødevare.

Stk. 2. Oplysningerne i de foreskrevne dokumenter til identifikation af oprindelseslandet og oprindelsesvirksomheden skal stemme overens med sundheds- eller identifikationsmærkningen på fødevarerne.

Stk. 3. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afleveres til grænsedyrlægen, som opbevarer dokumenterne på grænsekontrolstedet, jf. dog stk. 4. Grænsedyrlægen udleverer en bekræftet kopi af dokumentet til importøren af sendingen. Importøren skal sikre, at den bekræftede kopi ledsager sendingen eller hver enkelt delsending i de tilfælde, hvor fødevarerne opdeles i delsendinger efter foretagen veterinærkontrol.

Stk. 4. Ikke-konforme fødevarer må ikke opdeles i delsendinger, jf. dog stk. 5. Fødevarerne skal ledsages af de originale foreskrevne dokumenter efter foretagen veterinærkontrol.

Stk. 5. Ikke-konforme fødevarer, der tilføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed, eller som føres direkte fra grænsekontrolstedet til skibe med henblik på proviantering, må dog opdeles i delsendinger på disse lagre henholdsvis på grænsekontrolstedet efter veterinærkontrollen. Kontrolenheden kan udlevere en bekræftet kopi af foreskrevne dokumenter til importøren ved et lager i frizoner eller et toldoplag ved sendingens fraførsel.

§ 13. Importøren skal forhåndsanmelde til grænsekontrolstedet ved indgangstoldstedet (på CVED, del I) om, at der ankommer fødevarer til veterinærkontrol. Forhåndsanmeldelsen skal ske i henhold til artikel 2, jf. bilag III i forordning (EF) nr. 136/2004. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde inden sendingens fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelser, der sendes til danske grænsekontrolsteder, skal udfyldes på dansk eller engelsk.

Stk. 3. Forhåndsanmeldelser skal være korrekt udfyldt og uden rettelser.

Stk. 4. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at en sending af fødevarer fra Japan forhåndsanmeldes senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af forhåndsanmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 5. Den ansvarlige for sendingen skal efter endt veterinærkontrol sende CVED til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet, jf. artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 136/2004.

Stk. 6. Virksomheder, der agter at føre fødevarer ind i Københavns Frihavn, jf. § 11, stk. 4, skal sende den i stk. 1 nævnte forhåndsanmeldelse til grænsedyrlægen i København, Kystvejen 16, 2770 Kastrup, således, at forhåndsanmeldelsen er grænsedyrlægen i hænde senest 24 timer inden fødevarerne indføres. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller registreringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid, som er 8.30-16.00 mandag-torsdag og 8.30-15.00 fredag.

Stk. 7. Den i stk. 6 omhandlede forhåndsanmeldelse skal ledsages af information om

1) navn og adresse på virksomheden i Københavns Frihavn eller nummeret på containeren på frihavnsområdet, hvor de indførte fødevarer skal opbevares, og

2) forventet dato for fødevarernes fraførsel fra Københavns Frihavn.

§ 14. Mæglere, luftfartsselskaber, linjeagenter, fragtselskaber, kurérselskaber m.v. skal fremsende godsfortegnelse (cargomanifest) til grænsekontrolstedet for ethvert fly eller skib, som lander i eller anløber Danmark. Der skal fremsendes godsfortegnelse (cargomanifest), selv om lasten eller dele heraf består af andre varer end animalske fødevarer, og uanset om lasten eller dele heraf forbliver ombord, omlades, oplægges, importeres eller transiteres. Tilsvarende gælder, hvis lastrummene er tomme.

Stk. 2. Godsfortegnelsen, som skal udformes således, at flyets henholdsvis skibets identitet og en beskrivelse af den enkelte vare tydeligt fremgår, skal være grænsekontrolstedet i hænde før flyets eller skibets forventede ankomst.

Stk. 3. Fødevarer i den i stk. 1 nævnte last skal forhåndsanmeldes, jf. § 13, stk. 1-3, medmindre de forbliver ombord.

§ 15. Havne og lufthavne, i forbindelse med hvilke der er etableret grænsekontrolsted, skal fremsende lister over skibes eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet. Listerne skal indeholde skibenes navne eller flyenes rutenumre og oplysning om, hvilken havn - henholdsvis lufthavn - de ankommer fra.

§ 16. Fødevarerne skal på grænsekontrolstedet underkastes veterinærkontrol i henhold til de i bilag 3 anførte kontrolfrekvenser eller efter nærmere afgørelse truffet af Fødevarestyrelsen, jf. dog § 26, stk. 5, § 27, stk. 5, § 37, stk. 1, og § 44, stk. 5.

Stk. 2. Kød af vildtlevende hårvildt med påsiddende skind skal efter veterinærkontrollen importeres ved kanaliseret import. Importører af kød af vildtlevende hårvildt med påsiddende skind skal sikre, at kødet ikke anvendes eller overdrages til andre, før identitetskontrollen og den fysiske kontrol af sendingen, herunder hygiejnekontrollen og undersøgelser for indhold af restkoncentrationer, er foretaget af kontrolenheden ved bestemmelsesvirksomheden, og grænsedyrlægen har udstedt det endelige CVED.

Stk. 3. Ved kanaliseret import skal importøren sikre, at transporten af fødevarerne mellem indgangsgrænsekontrolstedet og bestemmelsesvirksomheden sker i et transportmiddel eller beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen, således at seglet brydes, så snart transportmidlet åbnes.

Stk. 4. Ved kanaliseret import skal bestemmelsesvirksomheden:

1) Dokumentere modtagelsen af kanaliserede sendinger ved at tage et fotografi af grænsekontrollens officielle segl, således at seglnummeret tydeligt fremgår af fotoet, inden virksomheden bryder grænsekontrollens forsegling.

2) Straks efter modtagelsen af hver sending bekræfte modtagelsen over for kontrolenheden ved fremsendelse af dokumentation som anført i nr. 1.

3) Opbevare dokumentation, jf. nr. 1, sammen med CVED for sendingen i mindst tre år og forevise disse for kontrolenheden på anmodning.

4) Opbevare alle afklippede myndighedssegl til førstkommende ordinære tilsyn, hvor de overleveres til kontrolenheden.

5) Føre et register over alle modtagne sendinger. Registret skal for hver modtaget sending indeholde følgende oplysninger:

a) Modtagelsesdato.

b) CVED referencenummer.

c) Seglnummer.

d) Containernummer, hvis sendingen ankommer i container.

Stk. 5. Kontrolenheden foretager stikprøvevis kontrol af bestemmelsesvirksomhedens modtagelse og kontrol af kanaliserede sendinger. Kontrollen inkluderer bestemmelsesvirksomhedens register, CVED og fotos. Ved mistanke om uregelmæssigheder foretager kontrolenheden opfølgende kontrol på bestemmelsesvirksomheden.

§ 17. Fødevarer, der befinder sig i transportmidler i international trafik, som ankommer fra tredjelande, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer, samt affald af disse fødevarer, skal ikke underkastes veterinærkontrol, med mindre de føres ind i Danmark, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, er ansvarlige for, at fødevarer, som var bestemt til forplejning af passagerer og personale i skibene, med tilhørende éngangsemballage, der fraføres skibet bliver destrueret under tilsyn af kontrolenheden. Det samme gælder for affald af disse fødevarer.

Stk. 3. Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, skal på forhånd underrette kontrolenheden, inden de i stk. 2 omhandlede fødevarer og affald heraf skal fraføres.

Stk. 4. Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, skal sikre, at fødevarer omfattet af stk. 1 kun overføres direkte fra et skib eller fly i international trafik til et andet i samme havn eller lufthavn, hvis grænsedyrlægen har tilladt dette.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 4 gives kun for fødevarer, der har oprindelse i samhandelslande eller i tredjelande eller dele heraf, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende. Hvis tilladelse gives, skal overførslen ske under toldlukke.

§ 18. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal grænsedyrlægen foretage mistankekontrol, herunder kontrol af transportmidlerne.

Stk. 2. Har grænsedyrlægen udtaget prøver på baggrund af mistanke, tilbageholdes sendingen på grænsekontrolstedet, eller, hvis dette ikke er muligt, på et autoriseret eller registreret lager. Dette lager skal være er beliggende i den fødevarekontrolenheds område, hvor grænsekontrolstedet befinder sig.

Stk. 3. Hvis mistanken afkræftes, og sendingen overholder gældende lovgivning, godkendes det straks til formålet.

Stk. 4. Såfremt der ved veterinærkontrollen konstateres en sundhedsmæssig risiko eller andre grove eller gentagne fejl, foretager grænsedyrlægen skærpet kontrol af efterfølgende sendinger af fødevarer af samme oprindelse, jf. stk. 5. Ved skærpet kontrol tilbageholder grænsedyrlægen de pågældende sendinger på samme måde, som anført i stk. 2.

Stk. 5. Den skærpede kontrol må først ophæves, når analyseresultaterne af ti på hinanden følgende sendinger af samme oprindelse importeret til samhandelsområdet vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 6. Til dækning af kontroludgifter i forbindelse med skærpet kontrol opkræves et depositum.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med skærpet kontrol påhviler importøren. Når de samlede omkostninger er betalt, tilbagebetales depositum.

§ 19. Hvis fødevarer i en sending ikke opfylder gældende bestemmelser eller ikke kan godkendes til formålet efter gennemført veterinærkontrol, beslaglægger grænsedyrlægen sendingen.

Stk. 2. Grænsedyrlægen træffer afgørelse om, at sendingen inden for højst 60 dage

1) returneres,

2) destrueres,

3) oparbejdes til foder til pelsdyr, eller

4) varmebehandles eller underkastes anden specificeret behandling/oparbejdning på en autoriseret fødevarevirksomhed, hvorved fødevarerne i sendingen bringes til at opfylde gældende bestemmelser.

Stk. 3. Hvis den i stk. 1 nævnte sending er frigivet i afventning af analyseresultatet, beslaglægges sendingen af kontrolenheden. Kontrolenheden træffer afgørelse om returnering, destruktion, oparbejdning eller varmebehandling, som anført i stk. 2. Er dele af sendingen nået ud i et senere omsætningsled, påbyder kontrolenheden importøren at trække disse fødevarer tilbage, hvorefter kontrolenheden beslaglægger fødevarerne og træffer afgørelse om, at de skal returneres, destrueres, oparbejdes eller varmebehandles.

Stk. 4. Grænsedyrlægen henholdsvis kontrolenheden fastsætter de nærmere vilkår for returnering, destruktion, oparbejdning og varmebehandling, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 5. Returnering skal ske efter artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

Stk. 6. Returnering efter stk. 2 skal ske fra det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne blev præsenteret for veterinærkontrol og med samme type transportmiddel. Returnering efter stk. 3 skal ske fra nærmeste grænsekontrolsted godkendt til kontrol af den pågældende fødevare.

Stk. 7. Hvis returnering, oparbejdning til foder til pelsdyr eller varmebehandling ikke er mulig, eller hvis den af grænsedyrlægen henholdsvis kontrolenheden fastsatte tidsfrist er overskredet, skal sendingen destrueres. Importøren kan altid ved partshøringen forlange, at sendingen skal destrueres.

Stk. 8. Importøren skal sikre, at destruktionen, oparbejdning eller varmebehandling m.v. sker efter aftale med grænsedyrlægen henholdsvis kontrolenheden.

§ 20. Hvis en sending fødevarer kan udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, beslaglægger grænsedyrlægen sendingen. Grænsedyrlægen træffer afgørelse om, at importøren skal destruere sendingen inden for en fastsat frist, jf. dog stk. 2, stk. 6 og stk. 7.

Stk. 2. Ved fund af zoonotiske patogener kan grænsekontrollen træffe afgørelse om, at importøren skal føre sendingen til varmebehandling på en autoriseret fødevarevirksomhed, således at patogenerne i produktet inaktiveres.

Stk. 3. Hvis den i stk. 1 nævnte sending er frigivet i afventning af analyseresultatet, beslaglægger kontrolenheden sendingen. Kontrolenheden træffer afgørelse om, at importøren skal destruere sendingen, jf. dog stk. 7. Er dele af sendingen nået ud i et senere omsætningsled, træffer kontrolenheden afgørelse om, at importøren skal trække disse fødevarer tilbage, hvorefter kontrolenheden beslaglægger fødevarerne og træffer afgørelse om, at de skal destrueres, jf. dog stk. 6 og 7. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Grænsedyrlægen henholdsvis kontrolenheden fastsætter de nærmere vilkår for destruktion og varmebehandling, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 5. Importøren skal sikre, at destruktionen og varmebehandling sker efter aftale med grænsedyrlægen henholdsvis kontrolenheden.

Stk. 6. Grænsedyrlægen kan for at beskytte menneskers og dyrs sundhed træffe andre relevante, nødvendige foranstaltninger end destruktion for en sending fødevarer, som er vurderet at udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, jf. artikel 19, stk. 2, litra a, i forordning (EF) 882/2004.

Stk. 7. Hvis der i sendinger er konstateret et indhold af restkoncentrationer af kemiske stoffer, herunder lægemidler og radioaktive stoffer, hvis anvendelse eller tilstedeværelse er forbudt eller ikke tilladt, eller koncentrationen er over grænseværdien for de pågældende stoffer, træffer grænsedyrlægen henholdsvis kontrolenheden afgørelse om, at importøren skal returnere eller destruere sendingen efter § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

§ 21. En sending fødevarer må først importeres eller returneres fra tredjelande, transiteres, tilføres eller fraføres et lager som omfattet af § 45, når importøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veterinærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornødne sikkerhed for betaling af disse.

Kapitel 4

Import til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 22. Import til fri omsætning af fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske i henhold til bilag 4.

§ 23. For fødevarer omfattet af dette kapitel, som med henblik på omladning ankommer med fly eller skib til en lufthavn eller havn, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og dette ikke er bestemmelsesgrænsekontrolstedet, må veterinærkontrollen afvente fødevarernes ankomst til bestemmelsesgrænsekontrolstedet på betingelse af

1) at bestemmelsesgrænsekontrolstedet er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og

2) at sendingen transporteres ad luftvejen henholdsvis ad søvejen direkte og uden aflæsning fra indgangsgrænsekontrolstedet til bestemmelsesgrænsekontrolstedet.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal sendingen beslaglægges af grænsedyrlægen eller kontrolenheden, der træffer afgørelse om at importøren skal returnere eller destruere sendingen, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal underrette grænsedyrlægen ved indgangsgrænsekontrolstedet om følgende:

1) Det forventede tidspunkt for sendingens aflæsning.

2) Bestemmelsesgrænsekontrolstedet i samhandelsområdet.

3) Nøjagtig oplysning om hvor sendingen befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsesgrænsekontrolstedet.

4) Det forventede tidspunkt for sendingens pålæsning på flyet eller skibet med bestemmelsesgrænsekontrolsted som destination.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde inden sendingens ankomst til indgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 5. Den ansvarlige for sendingen skal til indgangsgrænsekontrolstedet endvidere sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3.

Stk. 6. Grænsedyrlægen foretager, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, dokumentkontrol af sendinger, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

Stk. 7. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 6. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretager grænsedyrlægen identitetskontrol og fysisk kontrol af disse sendinger.

Stk. 8. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i mere end 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Kapitel 5

Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 24. Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske i henhold til bilag 5.

Stk. 2. Videresendelse af ikke-harmoniserede fødevarer skal ske som kanaliseret import, jf. § 16, stk. 3-5.

Kapitel 6

Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 25. Ikke-konforme fødevarer må ikke importeres til fri omsætning i samhandelsområdet.

§ 26. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer skal sikre, at sendingen kun transiteres via samhandelsområdet til et andet tredjeland eller til samme tredjelande, hvis følgende er opfyldt:

1) Fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15. Colostrum og colostrumbaserede produkter må kun hidrøre fra tredjelande, der er markeret med »+« i kolonne I i bilag 15.

2) Fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

3) Den ansvarlige for sendingen har indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 er betinget af, at den ansvarlige for sendingen skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at de i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et andet tredjeland.

Stk. 3. Hvis returnering efter stk. 2 mislykkes, og sendingen derfor skal introduceres til samhandelsområdet igen med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne destrueres.

Stk. 4. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer omfattet af stk. 3 skal sikre, at sendingen kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de afsendes eller destrueres.

Stk. 5. Fødevarer omfattet af stk. 1 skal, uanset § 16, altid underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Såfremt der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 6. Den ansvarlige for sendingen skal til indgangsgrænsekontrolstedet sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3. Den ansvarlige for sendingen skal anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader samhandelsområdet.

Stk. 7. Den ansvarlige for sendingen skal sikre

1) at transitten sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og

2) at fødevarerne ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, efter at grænsedyrlægen har forseglet transporten.

Stk. 8. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at fødevarer omfattet af stk. 1 kun føres ud af samhandelsområdet via et grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, hvor de underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen, jf. dog stk. 9.

Stk. 9. Ikke-konforme fødevarer må også føres til destruktion. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra kontrolenheden. Kontrolenheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 10. Destruktionen skal ske efter aftale med kontrolenheden.

Stk. 11. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, som ankommer til et grænsekontrolsted med henblik på udførsel til tredjeland, ledsages af CVED-et udstedt på indgangsgrænsekontrolstedet samt originalerne af foreskrevne dokumenter.

Stk. 12. Den ansvarlige for transitten skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden sendingen ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

§ 27. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal oplagres inden udførslen til tredjeland, skal sikre, at oplagringen kun sker i et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på senere fuldstændig udførsel fra samhandelsområdet, jf. stk. 2, hvis følgende er opfyldt:

1) Fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15. Colostrum og colostrumbaserede produkter må kun hidrøre fra tredjelande, der er markeret med »+« i kolonne I i bilag 15.

2) Fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring, jf. dog stk. 4.

3) Den ansvarlige for sendingen har indhentet tilladelse til oplagringen henholdsvis transporten fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Tilladelsen til oplagring er betinget af, at den ansvarlige for sendingen over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at kontrolenheden ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1-2 gælder også for ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte med officiel forsegling fra et grænsekontrolsted til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager i den havn, hvor skibet provianterer. Hvis den havn, hvor skibet provianterer, er forsynet med et godkendt grænsekontrolsted, kan den midlertidige oplagring også ske i den forseglede container i den del af havnen, hvor grænsekontrolstedet ligger.

1) Provianteringen af skibe må kun ske i den indhegnede del af havnen, hvor grænsekontrolstedet er beliggende.

2) Den ansvarlige for sendingen skal underrette grænsekontrollen om:

a) Containerens fysiske placering.

b) Tidspunkt for hvornår containeren ankommer til containerpladsen.

c) Tidspunkt for hvornår containeren forlader containerpladsen.

Stk. 3. For fødevarer omfattet af stk. 1, som ankommer til oplagring i Danmark fra et andet samhandelsland, indhentes den i stk. 1 nævnte tilladelse fra grænsedyrlægen på det grænsekontrolsted, jf. bilag 2, som er placeret nærmest ved lageret, hvor fødevarerne skal oplagres.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen fastsætter vilkårene for de certifikater, som skal ledsage ikke-harmoniserede fødevarer, for hvilke der ikke er anført indførselsbetingelser i bilag 5.

Stk. 5. Fødevarer omfattet af stk. 1, skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 6. Den ansvarlige for sendingen skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til indgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 7. Den ansvarlige for oplagringen skal sende en skriftlig underretning til kontrolenheden om, at der ankommer ikke-konforme fødevarer.

Stk. 8. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal transporteres til eller fra et lager eller direkte fra et grænsekontrolsted til et skib eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager i den havn, hvor skibet provianterer, skal sikre, at transporten og oplagringen opfylder følgende betingelser:

1) Transporten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

2) Sendingen skal ledsages af originalen af foreskrevne dokumenter eller for hver delsending en bekræftet kopi heraf.

3) Sendingen må kun føres ind på et lager, hvis kontrolenheden forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster kontrolenheden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

4) Sendingen skal anbringes i særskilte oplagringslokaler, jf. § 46, stk. 2.

5) Sendingen må ikke underkastes nogen anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen og for opdelingen af sendingen i mindre delsendinger uden at fjerne fødevarernes indpakning.

Stk. 9. Den ansvarlige for lageret i en frizone, toldoplaget eller skibsprovianteringsvirksomheden skal sikre, at hver enhed af oplagrede fødevarer, omfattet af stk. 1, er tydeligt og letlæseligt mærket med løbenummeret på det CVED, der ledsagede sendingen til lageret, så identifikation af hver enhed i sendingen er mulig.

Stk. 10. Den ansvarlige for sendingen skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til kontrolenheden før sendingens fraførsel.

Stk. 11. Hvis en sending fødevarer omfattet af stk. 1 under oplagringen opdeles i to eller flere sendinger, skal den ansvarlige for sendingen før fraførslen sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til kontrolenheden for hvert af de nye sendinger med henblik på udstedelse af CVED’er, som skal henvise til det oprindelige CVED. Hvis sendingen skal føres ud af samhandelsområdet, skal den ansvarlige for sendingen anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader samhandelsområdet.

§ 28. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i et lager i en frizone eller et toldoplag, skal med forbehold for stk. 12, sikre, at sendingen kun fraføres med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed eller udførsel til et tredjeland. Fraførslen må kun foregå efter forudgående veterinærkontrol, jf. stk. 10. Overførsel til skibsprovianteringsvirksomhed skal foregå på grundlag af en T1-forsendelsesprocedure efter toldreglerne.

Stk. 2. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på oplagring i en skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun sker efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden. Den ansvarlige for sendingen skal fremlægge dokumentation over for kontrolenheden, der viser, at den kompetente myndighed, i hvis område skibsprovianteringsvirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på udførsel fra samhandelsområdet, skal sikre, at dette kun sker efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 3 er betinget af, at ejeren af sendingen skriftligt over for kontrolenheden erklærer, at sendingen forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at det i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et andet tredjeland.

Stk. 5. Hvis returnering efter stk. 4 mislykkes, og sendingen derfor skal føres ind i samhandelsområdet igen, jf. stk. 6, med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne destrueres.

Stk. 6. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer omfattet af stk. 4 skal sikre, at sendingen kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere de pågældende fødevarer, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de returneres eller destrueres.

Stk. 7. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer skal sikre, at sendingen kun føres ud af samhandelsområdet i havne eller lufthavne, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere pågældende fødevarer, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen.

Stk. 8. Den ansvarlige for sendingen skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden sendingen ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 9. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed, skal med forbehold for stk. 12 sikre, at dette kun sker med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager i den havn, hvor skibet provianterer.

Stk. 10. Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun sker, hvis kontrolenheden forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster kontrolenheden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 11. Den ansvarlige for sendingen skal sikre

1) at fraførslen efter stk. 1 eller 9 sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og officielt forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og

2) at fødevarerne ledsages af originalen af foreskrevne dokumenter eller for hver delsending af en bekræftet kopi heraf.

Stk. 12. Ikke-konforme fødevarer må også føres til destruktion. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra kontrolenheden. Kontrolenheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

§ 29. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer til enhver tid er ledsaget af et CVED, jf. dog stk. 2. CVED-ets rubrik 42 skal henvise til tolddokumentet.

Stk. 2. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, der fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt via et særligt provianteringslager, desuden er ledsaget af et provianteringscertifikat, jf. den i bilag 6 viste model, som udstedes af kontrolenheden ved fraførslen.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib med henblik på forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager eller i en container, jf. § 27, stk. 2, 2. pkt., desuden er ledsaget af et provianteringscertifikat, som udstedes af grænsekontrollen.

Stk. 4. Umiddelbart efter at en sending ikke-konforme fødevarer er leveret ombord på et skib, skal skibsføreren eller dennes repræsentant datere og kontrasignere det provianteringscertifikat, jf. stk. 2 og 3, som ledsager sendingen, og returnere det kontrasignerede certifikat til den myndighed, som har udstedt certifikatet.

Stk. 5. Skibsførerens kontrasignering, jf. stk. 4, er ikke nødvendig, hvis certifikatet allerede er kontrasigneret af en repræsentant for den kompetente myndighed i den havn, hvor provianteringen finder sted.

§ 30. Den ansvarlige for transportmidler og beholdere, der har været anvendt til transport eller opbevaring af de i dette kapitel omhandlede fødevarer, skal sikre, at disse rengøres og desinficeres, før de på ny må anvendes til transport eller opbevaring af fødevarer.

Kapitel 7

Transport af fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark med henblik på omladning

§ 31. Transportmidler med fødevarer, der transporteres fra tredjelande til tredjelande, må kun mellemlande i eller anløbe Danmark med henblik på omladning, hvis

1) der i lufthavnen eller på havneområdet, hvor de mellemlander eller anløber, er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare,

2) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15, og

3) fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal sendingen beslaglægges af grænsekontrollen, der træffer afgørelse om, at importøren at returnere eller destruere sendingen , jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Den ansvarlige for transporten skal ud over at forhåndsanmelde sendingen, jf. § 13, stk. 1-3, underrette grænsedyrlægen på grænsekontrolstedet om følgende:

1) Det forventede tidspunkt for sendingens aflæsning.

2) Bestemmelsestredjelandet.

3) Nøjagtig oplysning om, hvor sendingen befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsestredjelandet.

4) Det forventede tidspunkt for sendingens pålæsning på flyet eller skibet med et tredjeland som destination.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde inden sendingens ankomst til grænsekontrolstedet.

Stk. 5. Grænsedyrlægen skal, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af sendinger , som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

Stk. 6. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 5. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretager grænsedyrlægen identitetskontrol og fysisk kontrol af disse sendinger.

Stk. 7. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Stk. 8. Dette kapitel vedrører ikke ikke-konforme fødevarer, som indføres fra tredjelande med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet. Sådanne fødevarer er omfattet af § 28.

Kapitel 8

Genindførsel

§ 32. Den ansvarlige for en sending, som skal genindføres fra et tredjeland til Danmark, må kun føre sendingen til grænsekontrolstedet efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen. Ansøgning skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for sendingen skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes genindført.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives på baggrund af følgende:

1) En vurdering af de dyresundhedsmæssige forhold i de lande, hvor fødevaren har været transporteret eller opbevaret.

2) Eksportcertifikatet, som kan være følgende:

a) Originaleksemplaret af det eksportcertifikat, som ledsagede fødevarerne ved udførslen.

b) En af tredjelandets myndighed bekræftet kopi heraf.

c) En af den udstedende kontrolenhed bekræftet kopi heraf.

3) En erklæring fra tredjelandets myndighed med garanti for, at betingelserne for produkternes oplagring og transport er blevet overholdt, og hvori det er præciseret, at de afviste fødevarer ikke er blevet håndteret, jf. dog stk. 3.

4) For myndighedsafviste sendinger en begrundelse for afvisningen, jf. dog stk. 3.

5) Ved ikke plomberede containere, en attest fra hjemtransportvirksomheden om, at indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3 og 4, gælder ikke ved hjemtagelse under transport før sendingen har forladt samhandelsområdet, hvor indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen, herunder at den ansvarlige for sendingen fremlægger dokumentation for, at der er foretaget udvendig desinfektion af fødevarernes emballage inden afsendelsen fra visse tredjelande, herunder at desinfektionen er foretaget med et desinfektionsmiddel, der er godkendt til inaktivering af virus, der forårsager alvorlige husdyrsygdomme, f.eks. »mund- og klovesyge«, »svinepest« og »fugleinfluenza«.

§ 33. Den ansvarlige for den sending, som grænsedyrlægen har tilladt ført til veterinærkontrol efter § 32 skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til grænsekontrolstedet ved indgangstoldstedet.

§ 34. Grænsedyrlægen afgør på baggrund af veterinærkontrollen, om der kan gives tilladelse til genindførsel. Det er ikke en betingelse for genindførslen, at den ansvarlige for sendingen er registreret som importør.

Stk. 2. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for sendingen over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at kontrolenheden ved bestemmelsesvirksomheden ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Fødevarer, som genindføres, skal videresendes som kanaliseret import, jf. § 16, stk. 3-5.

Stk. 4. Grænsedyrlægen kan fastsætte nærmere vilkår for tilladelsen, f.eks. at den fysiske kontrol skal foregå på bestemmelsesvirksomheden, eller at den ansvarlige for sendingen skal gennemføre en særlig returvarekontrol af fødevarerne på bestemmelsesvirksomheden og indsende en rapport over foretaget returvarekontrol til kontrolenheden.

Stk. 5. Kontrolenheden ved bestemmelsesvirksomheden kan fastsætte nærmere vilkår for modtagelse af genindførte fødevarer på bestemmelsesvirksomheden, f.eks. at den ansvarlige for sendingen skal gennemføre en særlig returvarekontrol af fødevarerne på bestemmelsesvirksomheden og indsende en rapport over foretaget returvarekontrol til kontrolenheden.

Stk. 6. Fødevarer omfattet af stk. 4 og 5 må først tages i anvendelse eller overdrages, når kontrolenheden har meddelt tilladelse hertil.

§ 35. §§ 32-34 finder også anvendelse for genindførsel til et andet samhandelsland via Danmark. Dokumentationen, jf. § 34, stk. 2, skal indhentes hos den kompetente myndighed i det samhandelsland, som sendingen skal genindføres til.

Stk. 2. Tilladelse til genindførsel til et andet samhandelsland via Danmark er betinget af, at den ansvarlige for sendingen har foranlediget, at modtagelandets kompetente myndighed skriftligt har meddelt grænsedyrlægen samtykke til genindførslen.

Stk. 3. Den ansvarlige for en sending fødevarer skal sikre, at sendingen kun genindføres fra et tredjeland til Danmark via et andet samhandelsland efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 3 skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Ansøgningen skal suppleres med oplysning om, ved hvilket grænsekontrolsted sendingen ønskes genindført. Den ansvarlige for sendingen sendingen skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes genindført.

§ 36. Den ansvarlige for en sending fødevarer, som er afvist af myndighederne, må kun genindføre sendingen fra et andet samhandelsland til Danmark efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden. Det er ikke en betingelse for genindførslen, at den ansvarlige for sendingen er registreret som importør.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til at genindføre de i stk. 1 omhandlede fødevarer skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for sendingen skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til kontrolenheden.

Stk. 3. Når kontrolenheden har meddelt tilladelse til, at fødevarerne kan genindføres, skal den ansvarlige for sendingen forhåndsanmelde sendingen over for kontrolenheden. Forhåndsanmeldelsen skal sendes således, at den er kontrolenheden i hænde senest 24 timer før genindførslen. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller registreringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 4. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at der sendes en rapport over foretaget returvarekontrol af fødevarerne på modtagevirksomheden til kontrolenheden.

Stk. 5. Den ansvarlige for sendingen må ikke tage de i stk. 1 omhandlede fødevarer i anvendelse eller overdrage dem, med mindre der forinden er indhentet tilladelse fra kontrolenheden.

Stk. 6. Genindførsel fra et samhandelsland til Danmark af en sending fødevarer, som er kommercielt afvist, skal ske i henhold til reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse om fødevarehygiejne.

Kapitel 9

Privates indførsel

§ 37. Indførsel af animalske fødevarer til eget brug er undtaget fra bestemmelserne om veterinærkontrol, jf. kapitel 2-5, forudsat at:

1) Fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker.

2) Bestemmelserne i §§ 38-40 overholdes.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan fødevarer udtages til kontrol.

Stk. 3. En person, der medtager eller modtager fødevarer, som privat indførsel, skal ikke være registreret som importør.

Stk. 4. Det er ikke tilladt at medtage eller modtage fødevarer fra lande eller områder, for hvilke der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden. I bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter findes reference til de EU retsakter, hvor de pågældende lande og områder er beskrevet.

§ 38. Private må indføre fødevarer fra EU-lande, Norge, Liechtenstein, Andorra og Schweiz uden mængdebegrænsning, jf. dog § 37, stk. 4.

§ 39. Private må indføre fødevarer fra Island, Færøerne og Grønland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 206/2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004, jf. dog § 37, stk. 4.

§ 40. Private må indføre fødevarer fra alle andre lande end EU-lande, Norge, Liechtenstein, Andorra, Schweiz, Island, Færøerne og Grønland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 206/2009, jf. dog § 37, stk. 4.

§ 41. Privates indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland må ske som samsending til flere personer på følgende betingelser:

1) Fødevarerne har oprindelse i Færøerne eller Grønland.

2) Samsendingen sendes direkte til én af de personer, som fremgår af den i nr. 3 omhandlede liste.

3) Forsendelsen ledsages af en liste, hvoraf de enkelte pakkers vægt og indhold samt navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår.

4) De enkelte pakker er mærket med den endelige modtagers navn.

5) Modtageren af samsendingen orienterer Fødevarestyrelsen, inden hver forsendelses ankomst til Danmark. Orienteringen skal ske efter nærmere angivelser fra Fødevarestyrelsen.

6) Forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver:

a) højst 10 kg kød, kødprodukter, mælk og mælkeprodukter, og

b) højst 10 kg andre animalske produkter, f.eks. honning samt æg og ægprodukter.

7) Modtageren udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 6, til den endelige modtager, jf. nr. 3.

8) Tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager.

9) Fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug.

10) Hver modtager maksimalt får de i nr. 6 nævnte mængder fødevarer.

Stk. 2. Indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til private må ske via en forening på følgende betingelser:

1) Fødevarerne har oprindelse i Færøerne eller Grønland.

2) Forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver

a) højst 5 kg kød, kødprodukter, mælk og mælkeprodukter, og

b) højst 5 kg andre animalske produkter, f.eks. honning samt æg og ægprodukter.

3) Enkeltpakkerne er mærket med indhold.

4) Foreningen for hver forsendelse, og inden forsendelsen ankommer til Danmark, orienterer Fødevarestyrelsen om forsendelsen, og at den er til foreningsbrug. Orienteringen skal omfatte forsendelsens varetyper og mængder. Orienteringen skal ske efter nærmere angivelse fra Fødevarestyrelsen.

5) Foreningen udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 2, til fremmødte, registrerede medlemmer af foreningen.

6) Foreningen ikke modtager betaling for udleveringen.

7) Tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager.

8) Fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug.

9) Hvert medlem maksimalt modtager de i nr. 2 nævnte mængder fødevarer pr. forsendelse.

10) Foreningen, inden den påbegynder aktiviteten, anmelder den til kontrolenheden, i hvis område foreningen er beliggende. Aktiviteten skal herefter anmeldes én gang årligt hver den 15. januar.

11) Foreningen løbende fører et register over de mængder, der for hver indført forsendelse er formidlet til et givet medlem. Registret skal udformes efter nærmere anvisninger fra Fødevarestyrelsen.

12) Foreningen på anmodning foreviser det i nr. 11 nævnte register.

13) Foreningen for hvert kvartal indberetter registreringen efter nr. 11 til kontrolenheden, i hvis område foreningen er beliggende. Indberetningen skal ske senest den 10. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Indførsel af ikke-konforme animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til patienter på færøske eller grønlandske patienthjem må kun ske efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden, i hvis område patienthjemmet er beliggende. Tilladelsen vil være tidsbegrænset gældende for et år på vilkår, der er tilpasset den konkrete ansøgning. Der vil som minimum blive stillet følgende krav:

1) Fødevaren har oprindelse i Færøerne eller Grønland.

2) Patienthjemmet råder over et køkken, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

3) Hver forsendelse skal være ledsaget af den foreskrevne myndighedserklæring med hygiejneattestation fra de færøske eller grønlandske fødevaremyndigheder, der attesterer:

a) At fødevarerne er produceret på en hjemmemarkedsgodkendt virksomhed på Færøerne eller i Grønland.

b) At fødevarerne er produceret i henhold til færøsk eller grønlandsk fødevarelovgivning.

4) Fødevarerne indføres via et dansk grænsekontrolsted, der er godkendt til den pågældende fødevare.

5) Fødevarerne underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet.

6) Patienthjemmet sender en forhåndsanmeldelse til grænsekontrolstedet.

7) Fødevarerne skal sendes direkte og uden omladning fra grænsekontrolstedet til det pågældende patienthjem eller til et af kontrolenheden anvist lager som kanaliseret import, jf. § 16, stk. 3-5.

8) Fødevarerne udelukkende anvendes i patienthjemmene og ikke bringes i omsætning eller udleveres herfra.

9) Emballage og rester af fødevarerne destrueres ved forbrænding.

10) Genstande, som har været i berøring med fødevarerne, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres.

11) Patienthjemmene på forhånd har etableret særlige procedurer for modtagelse, opbevaring og håndtering af fødevarerne samt for bortskaffelse af emballage og rester af fødevarerne.

Stk. 4. Er stk. 3, nr. 6, ikke overholdt i forbindelse med en indførsel, som omhandlet i stk. 3, og skyldes dette undskyldelige omstændigheder hos den ansvarlige for sendingen og/eller patienthjemmet, giver kontrolenheden den eller de pågældende en frist til at bringe forholdene i orden, hvorefter sendingen kan blive kontrolleret og i givet fald godkendt til formålet.

§ 42. Fødevarer til privat brug, der er indført i strid med §§ 37-41 eller med artikel 2 i forordning (EF) nr. 206/2009, beslaglægges og destrueres efter § 19, stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Udbydere af international personbefordring samt lufthavne og havne skal på et for kunder henholdsvis passagerer synligt sted ophænge plakater, som informerer om indholdet af forordning (EF) nr. 206/2009. Fødevarestyrelsen fastsætter vilkår for udformning og ophængningen, herunder i hvilket tidsrum plakaterne skal være ophængt.

Stk. 3. Plakater, jf. stk. 2, printes fra Kommissionens hjemmeside.

Kapitel 10

Vareprøver m.v.

§ 43. Indførsel af fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra andre samhandelslande, som vareprøve med henblik på analyse, herunder til afprøvning af maskiner m.m., til brug ved fremvisning, herunder som smagsprøver, på udstillinger, kan, uanset at bestemmelsesvirksomheden ikke er registreret som importør, og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede, jf. dog § 44, stk. 2, tredje pkt., ske uden tilladelse og uden mængdebegrænsning, med mindre der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

§ 44. Indførsel af fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra tredjelande som vareprøve med henblik på analyse, herunder til afprøvning af maskiner m.m., til brug ved fremvisning, herunder som smagsprøver, på udstillinger i Danmark må kun ske efter forudgående tilladelse fra grænsekontrollen, jf. dog stk. 2. Tilladelse kan gives, jf. stk. 3, selv om bestemmelsesvirksomheden ikke er registreret som importør, og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede. Tilladelse må ikke gives, hvis der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Vareprøver, der uddeles som smagsprøver, skal

1) komme fra godkendte tredjelande,

2) komme fra godkendte, listede tredjelandsvirksomheder i de i nr. 1 nævnte tredjelande, hvis der er krav herom i EU-lovgivningen, og

3) være sundheds- eller identifikationsmærkede som dokumentation for oprindelsen.

Stk. 3. Honning som vareprøve kan indføres fra alle tredjelande uden tilladelse, med mindre der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 4. Tilladelsen, jf. stk. 1, gives på vilkår af, at den ansvarlige for vareprøven kan dokumentere, at den pågældende vareprøve:

1) Har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20.

2) Har oprindelse i Færøerne eller Grønland (bortset fra fiskevarer og levende muslinger m.m. (samhandel).

3) Har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en F0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

Stk. 5. Vareprøver med oprindelse i eller er afsendt fra tredjelande kan udtages til veterinærkontrol.

Stk. 6. Tilladelse til indførsel fra et tredjeland af vareprøver med oprindelse i et samhandelsland er betinget af, at den ansvarlige for vareprøven kan dokumentere oprindelsen af vareprøven, og at den pågældende vareprøve indføres

1) fra et tredjeland, der er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20, eller

2) fra Færøerne eller Grønland (bortset fra fiskevarer og levende muslinger m.m. (samhandel).

Stk. 7. Tilladelse efter stk. 1 og 6 gives på følgende vilkår:

1) Vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet, som anført i tilladelsen, og må udelukkende anvendes til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres, idet uddeling af smagsprøver i forbindelse med fremvisning af vareprøven på udstillinger eller ambassader i Danmark dog er tilladt.

2) Emballagen og de dele af vareprøven, som ikke er anvendt ved analyse m.v., skal returneres eller destrueres i henhold til § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

3) Genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt disses omgivelser skal rengøres og desinficeres.

Stk. 8. Tilladelse til indførsel af vareprøver, der har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende eller ikke har oprindelse i Grønland eller Færøerne, er betinget af Fødevarestyrelsens vurdering af den dyresundhedsmæssige situation i det pågældende tredjeland.

Stk. 9. Stk. 1-7 gælder også for de i stk. 1 omhandlede vareprøver, som indføres til Danmark via et andet samhandelsland.

§ 45. Animalske fødevarer, der indføres til brug i ambassader m.v., kan indføres uden tilladelse og uden veterinærkontrol. Fødevarerne skal anvendes på ambassadens område.

Kapitel 11

Veterinær udpegning af lagre i frizoner og skibsprovianteringsvirksomheder samt toldoplag m.v. for midlertidig oplagring af ikke-konforme fødevarer

§ 46. Ejeren af en virksomhed, der ønsker at anvende lokaler i virksomheden som et lager for opbevaring af ikke-konforme fødevarer i en frizone, et toldoplag, en skibsprovianteringsvirksomhed eller et særligt provianteringslager, skal sikre, at disse lokaler forinden er veterinært udpeget af Fødevarestyrelsen. Den veterinære udpegning omfatter kun de fødevarer, der er omfattet af virksomhedens toldbevilling.

Stk. 2. Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal sendes til kontrolenheden på et skema, jf. den i bilag 8 viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevillingen fra Toldstyrelsen.

Stk. 3. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at der er et lokale af passende størrelse til rådighed for det personale, som udfører veterinærkontrollen.

Stk. 4. Ejeren af virksomheden skal sikre, at det i stk. 3 omhandlede lokale udelukkende er forbeholdt det personale, som udfører veterinærkontrollen, og at lokalet som minimum indeholder:

1) En telefon.

2) En telefax.

3) En computer til modtagelse og afsendelse af TRACES-meddelelser, jf. dog stk. 5.

4) Øvrige passende kontorfaciliteter.

Stk. 5. Kontrolenheden kan bruge egen bærbar pc i stedet for kravet i § 4, nr. 3.

Stk. 6. Ejeren af virksomheden skal sikre, at lagre i frizoner, skibsprovianteringsvirksomheder, særlige provianteringslagre samt toldoplag m.v. udpeges på ny, jf. stk. 1, hvis de undergår væsentlige bygningsmæssige ændringer.

§ 47. Ejeren af en virksomhed, jf. § 46, stk. 1, skal sikre, at lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder, der udpeges af Fødevarestyrelsen til oplagring af ikke-konforme fødevarer, råder over særskilte oplagringslokaler, der er forbeholdt ikke-konforme fødevarer.

Stk. 2. Ejere af virksomheder, der er udpeget efter § 46, stk. 1, skal føre dagligt register over fødevarer, som til- eller fraføres lageret. Registeret, som skal opbevares på lageret i mindst 5 år, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) For fødevarer, der tilføres lageret:

a) Dato for fødevarernes tilførsel til lageret.

b) Fødevarens art.

c) Fødevarens mængde i kg/liter.

d) Oprindelsesland.

e) Indgangsgrænsekontrolsted.

f) Referencenummeret på det CVED, der ledsagede fødevarerne til lageret.

2) For fødevarer, der fraføres lageret:

a) Dato for fødevarernes fraførsel fra lageret.

b) Fødevarernes art.

c) Fødevarernes mængde i kg/liter.

d) Referencenummeret på det CVED eller provianteringscertifikat, der ledsager fødevarerne fra lageret.

3) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til tredjeland, desuden navnet på bestemmelsestredjelandet og udgangsgrænsekontrolstedet.

4) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed, desuden referencenummeret samt navn og adresse på skibsprovianteringsvirksomheden.

5) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe, som sejler i internationalt fart uden for samhandelsområdet, desuden navnet på bestemmelsesfartøjet.

6) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på destruktion, desuden navn og adresse på destruktions- eller forbrændingsanstalten.

§ 48. Fødevarestyrelsen kan ændre eller tilbagekalde udpegningen af lagre i frizoner, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder eller særlige provianteringslagre, hvis lageret eller ejeren af lageret ikke opfylder de betingelser, der er anført i dette kapitel.

Kapitel 12

Forsegling

§ 49. Det er forbudt for andre end den kompetente myndighed at bryde officiel forsegling.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for sendinger:

1) Som efter veterinærkontrol føres ud af samhandelsområdet, herunder til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet.

2) Som er omfattet af bestemmelserne i § 16, stk. 4.

Kapitel 13

Tilbageholdte eller beslaglagte sendinger

§ 50. Sendinger af fødevarer, som er tilbageholdt eller beslaglagt af Fødevarestyrelsen, må ikke fjernes, omsættes eller tages i anvendelse.

Kapitel 14

Overgangs- og dispensationsbestemmelser

§ 51. Ved import af gelatine, der er fremstillet før den 1. juni 2000, og som ikke er ledsaget af det i bilag 4 omhandlede foreskrevne dokument, skal importøren sikre, at gelatinen ved importen er ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet. Oprindelsen og fremstillingsdatoen skal fremgå af erklæringen.

Stk. 2. Ved import af kollagen, der er fremstillet før den 31. december 2003, og som ikke er ledsaget af det i bilag 4 omhandlede foreskrevne dokument, skal importøren sikre, at kollagenet ved importen er ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet. Oprindelsen og fremstillingsdatoen skal fremgå af erklæringen.

§ 52. Kontrolenhederne kan dispensere fra bestemmelserne i § 28, stk. 11, nr. 1, således at ikke-konforme fødevarer, der fraføres skibsprovianteringsvirksomheder, ikke skal transporteres i

1) vandtætte transportmidler eller beholdere, hvis der alene er tale om emballerede fødevarer, som er sikret mod lækage, eller

2) forseglede transportmidler, hvis de ikke-konforme fødevarer palleforsegles med officiel forsegling, inden de føres fra skibsprovianteringsvirksomheden, og palleforseglingen først brydes ved ankomsten på skibet.

Stk. 2. Ansøgning i henhold til stk. 1 skrives til Fødevarestyrelsens kontaktformular. Linket findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Grænsedyrlægen kan dispensere fra følgende bestemmelser:

1) § 15, således at havne og lufthavne kan undlade at fremsende lister over skibe eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet, hvis oplysningerne er tilgængelige for grænsekontrollen i elektronisk form.

2) § 32, stk. 2, nr. 3, således at erklæringen kan erstattes af en generel erklæring fra tredjelandets kompetente myndighed om, at lageret, hvor sendingen har været opbevaret, er godkendt og underlagt tilsyn af det pågældende tredjelands myndighed.

3) § 41, således at grænsedyrlægen kan meddele tilladelse til privat indførsel af animalske fødevarer fra Grønland og Færøerne uden mængdebegrænsning, såfremt indførslen sker i forbindelse med flytning af en husstands bohave.

Kapitel 15

Straffebestemmelser

§ 53. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder §§ 3-4, § 5, stk. 1-6, § 6, § 8, stk. 6 eller stk. 8, § 9, stk. 7, § 10, § 11, stk. 1 eller stk. 4, § 12, stk. 1, stk. 2, stk. 3, 1. eller 3. pkt., eller stk. 4, § 13, stk. 1-3, stk. 4, 1. pkt., eller stk. 5-7, §§ 14-15, § 16, stk. 2-4, § 17, stk. 2-4, § 19, stk. 8, § 20, stk. 5, § 22, § 23, stk. 3-5, §§ 24-25, § 26, stk. 1, stk. 4, 1. pkt., stk. 6-8, stk. 9, 2. pkt., stk. 10, eller stk. 11-12, § 27, stk. 1 eller stk. 6-11, § 28, stk. 1-3, stk. 6-9, stk. 10, 1. pkt., stk. 11, eller stk. 12, 2. pkt., § 29, stk. 1-4, § 30, § 31, stk. 1, stk. 3-4, § 32, stk. 1, § 33, § 34, stk. 3 eller stk. 6, § 35, stk. 3-4, § 36, stk. 1-2, stk. 3, 1. eller 2. pkt., eller stk. 4-6, § 37, stk. 4, § 41, stk. 1-2, stk. 3, 1. pkt., eller stk. 4, § 42, stk. 2, 1. pkt., § 44, stk. 1, 1. pkt., § 45, § 46, stk. 1, eller stk. 4, eller stk. 6, § 47, § 49, stk. 1, eller §§ 50-51,

2) undlader at efterkomme afgørelser eller påbud efter § 8, stk. 1, 2. pkt., stk. 3, § 9, stk. 2 eller 3, § 11, stk. 2, § 19, stk. 2, stk. 3, 2. pkt., § 20, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, stk. 3, 2. eller 3. pkt., eller stk. 7, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af: § 8, stk. 4, § 9, stk. 6, § 19, stk. 4, § 20, stk. 4 eller 6, § 26, stk. 9, 3. pkt., § 27, stk. 2, 3. pkt. eller stk. 4, § 28, stk. 12, 3. pkt., § 32, stk. 4, § 34, stk. 4, eller stk. 5, § 41, stk. 3, 2. pkt., § 42, stk. 2, 2. pkt., eller § 44, stk. 4 eller 7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 54. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i kommissionens forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler om forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2019/319 af 6. februar 2019 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag XV til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår udstedelse af sundhedscertifikater ved import til Unionen vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier:

1) Artikel 16, stk. 2-3 og 5-6.

2) Artikel 17, 2. afsnit.

3) Artikel 18.

§ 55. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 494/2014 af 13. maj 2014 om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 for så vidt angår importbetingelser og listen over lande omhandlet i artikel 9:

1) Artikel 1-5.

2) Artikel 8.

3) Artikel 10.

§ 56. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1650 af 5. november 2018 af 5. november 2018 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Canada, Rusland og USA på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4, stk. 1 eller 4.

3) Artikel 5, stk. 1 eller 3.

4) Artikel 17.

§ 57. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og indførsel til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1096 af 6. juli 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår betingelser for markedsføring af sendinger af visse fiskearter bestemt til medlemsstater eller dele af medlemsstater, der er omfattet af nationale foranstaltninger vedrørende salmonid alfavirus (SAV) godkendt ved afgørelse 2010/221/EU:

1) Artikel 12, stk. 1 og 2.

2) Artikel 14.

3) Artikel 15.

4) Artikel 16.

§ 58. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 191/2013 af 5. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 119/2009, og (EU) nr. 206/2010 og beslutning 2000/572/EF vedrørende dyrevelfærdserklæringer i standardveterinærcertifikaterne:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

§ 59. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1729 af 15. november 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 206/2009 for så vidt angår information vedrørende visse sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som via plakater skal gives til rejsende og befolkningen i almindelighed:

1) Artikel 2.

2) Artikel 3, stk. 2.

3) Artikel 4.

§ 60. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 12, 2. afsnit i Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/723 af 16. maj 2018 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet for så vidt angår godkendelse af bedøvelse med lavt atmosfærisk tryk.

§ 61. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 14-16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/731 af 25. april 2017 om ændring af standardveterinærcertifikaterne BOV-X, BOV-Y, BOV og OVI i bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010, standardcertifikaterne GEL, COL, RCG og TCG i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og standardcertifikatet for sammensatte produkter i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier.

§ 62. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 2-6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/366 af 5. marts 2019 om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Den Europæiske Union.

§ 63. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/731 af 25. april 2017 om ændring af standardveterinærcertifikaterne BOV-X, BOV-Y, BOV og OVI i bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010, standardcertifikaterne GEL, COL, RCG og TCG i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og standardcertifikatet for sammensatte produkter i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af artikel 4 i den i stk. 1 nævnte forordning.

§ 64. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning( EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/731 af 25. april 2017 om ændring af standardveterinærcertifikaterne BOV-X, BOV-Y, BOV og OVI i bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010, standardcertifikaterne GEL, COL, RCG og TCG i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og standardcertifikatet for sammensatte produkter i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier:

1) Artikel 2, stk. 1, andet pkt.

2) Artikel 4, stk. 1, andet pkt.

Kapitel 16

Ikrafttrædelse

§ 65. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 141 af 6. februar 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 9. april 2019

Esben Egede Rasmussen

/ Erik Engelst


Bilag 1

Bekendtgørelsens omfang

Del I
 
Fødevarer omfattet af bekendtgørelsen
1.
Animalske fødevarer omfattet af bilag I til Kommissionens beslutning 2007/275/EF om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1196.
2.
Sammensatte fødevarer, der indeholder forarbejdede kødprodukter.
3.
Sammensatte fødevarer hvis indhold for mindst halvdelens vedkommende består af et forarbejdet produkt af animalsk oprindelse, der ikke er et forarbejdet kødprodukt.
4.
Sammensatte fødevarer, der ikke indeholder forarbejdede kødprodukter, og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af forarbejdede mejeriprodukter, såfremt de endelige fødevarer ikke opfylder kravene i del II, nr. 2.
 
 
Del II
 
Fødevarer der ikke er omfattet af bekendtgørelsen
1.
Ferske fiskevarer, der ikke er tilberedte, bortset fra rensning og hovedskæring, der landes direkte fra et fiskefartøj, som fører et tredjelands flag.
2.
Sammensatte fødevarer, som ikke indeholder forarbejdede kødprodukter, og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af et eller flere andre forarbejdede produkter, forudsat at fødevarerne:
 
a)
er holdbare ved omgivelsestemperatur eller klart som led i fremstillingen er blevet kogt, stegt eller varmebehandlet med en komplet gennemvarmning, så alle råvarer er blevet denatureret,
 
b)
er tydeligt mærket som værende bestemt til konsum,
 
c)
er forsvarligt indpakket eller emballeret eller forseglet i rene beholdere, og
 
d)
ledsages af et handelsdokument og er mærket på et officielt medlemslandssprog, således at dokumentet og mærket tilsammen giver oplysninger om karakteren, mængden og antallet af pakker af den sammensatte fødevare, oprindelseslandet, producenten og ingrediensen.
3.
Fødevarer og sammensatte fødevarer omfattet af bilag II til Kommissionens beslutning 2007/275/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1196.


Bilag 2

Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af fødevarer

Grænsekontrolsted
Nr.
Inspektionscenter
Fødevarekategori
Adresse, tlf. og fax
Københavns Lufthavn
DK CPH 4
WFS
HC (2)
Kystvejen 16, 2770 Kastrup
Tlf. 72 27 64 40
Fax 72 27 64 51
208@fvst.dk
Københavns Havn
DK CPH 1
 
HC(1)(2)
Containervej 15, 2150 Nordhavn
Tlf. 72 27 64 40
Fax 72 27 64 51
208@fvst.dk
Fredericia Havn
DK FRC 1
 
HC(1)(2)
Centerhavn 23, 7000 Fredericia
Tlf. 72 27 59 48
bip.syd@fvst.dk
Esbjerg Havn
DK EBJ 1
 
HC-NT(4)
Vagervej 2-8, 6700 Esbjerg
Tlf. 72 27 59 48
bip.syd@fvst.dk
Aarhus Havn
DK AAR 1
 
HC(1)(2)
Østhavnsvej 31,
8000 Århus C
Tlf. 86 13 11 33
Fax 86 13 10 40
215@fvst.dk
Aalborg (Grønlandshavnen)
DK AAL 1b
 
HC(2)
Langerak,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
aalborgfallesgransen@fvst.dk
Hirtshals Havn
DK HIR 1
 
HC-T(FR) (1)(2)
Sildekajen 6,
9850 Hirtshals
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
aalborgfallesgransen@fvst.dk
Skagen Havn
DK SKA 1
 
HC-T(FR) (1)(2)(3)
Coasterkajen,
9990 Skagen
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
aalborgfallesgransen@fvst.dk
Hanstholm Havn
DK HAN 1
 
HC-T(FR) (1)(3)
Auktionsgade 39,
7730 Hanstholm
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
aalborgfallesgransen@fvst.dk
HC:
Animalske fødevarer, frosne, kølede og holdbare ved rumtemperatur.
HC-T(FR):
Kun frosne animalske fødevarer.
HC-NT:
Kun animalske fødevarer ved omgivelsestemperatur.
(1):
Kontrol af fisk og fiskevarer til konsum kan foretages af særligt udpegede offentlige personer.
(2):
Kun emballerede fødevarer.
(3):
Kun fisk og fiskevarer.
(4):
Kun fiskeolie, der er bestemt til konsum.


Bilag 3

Frekvenser for veterinærkontrol af indførte sendinger

I. Dokumentkontrol
100%
II. Identitetskontrol
100%
III. Fysisk kontrol:
Se nedenfor.
Som hovedregel anvendes frekvensen af den fysiske kontrol som findes i Traces under »Hjælp til afgørelse« og »Pålagte fysiske test«.
A
ALLE TREDJELANDE BORTSET FRA CANADA, CHILE OG NEW ZEALAND
1.
Kød af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20 %
2.
Kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20 %
3.
Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperatur, samt tørrede eller saltede fiskevarer:
20 %
4.
Hele æg:
20 %
5a.
Svinefedt:
20 %
5b.
Afsmeltet fedt og grever:
20 %
6.
Maver, blærer og tarme:
20 %
7.
Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter:
50 %
8.
Kaninkød, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf:
50 %
9.
Mælk og mejeriprodukter:
50 %
10.
Colostrum og colostrumbaserede produkter
50 %
11.
Ægprodukter:
50 %
13.
Andre fisk og fiskevarer end de under nr. 3 nævnte, samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:
50 %
14.
Honning:
50 %
15.
Gelatine:
10 %
16.
Kollagen:
10 %
17.
Frølår og landsnegle:
10 %
B
CANADA
1.
Fisk og fiskevarer, herunder toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:
15 %
2.
Andre animalske fødevarer:
10 %
CHILE
1.
Kød og kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20 %
2.
Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperaturer, samt tørrede og/eller saltede fiskevarer:
20 %
3.
Hele æg:
20 %
4.
Svinefedt og afsmeltet fedt:
20 %
5.
Dyretarme:
20 %
6.
Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter:
50 %
7.
Kanin, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf:
50 %
8.
Mælk og mejeriprodukter:
50 %
9.
Ægprodukter:
50 %
10.
Forarbejdet animalsk protein:
50 %
11.
Andre fiskevarer end de under nr. 2 nævnte, samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:
50 %
12.
Honning:
50 %
13.
Frølår og snegle:
Min. 1 % - max 10 %
NEW ZEALAND
1.
Alle animalske fødevarer:
2 %


Bilag 4

Betingelser for import, transit eller ikke-konform oplagring af harmoniserede fødevarer fra tredjelande

GENERELT
Dette bilag fastsætter de specifikke betingelser, der, ud over generelle betingelser i bl.a. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, gælder for import til fri omsætning,transit eller ikke-konform oplagring af harmoniserede fødevarer fra tredjelande.
 
Ledsagedokumenter
Fødevarer skal ledsages af det til enhver tid gældende foreskrevne dokument.
Ud over generelle krav til ledsagedokument i artikel 9, jf. bilag IV, i Rådets direktiv 2002/99/EF om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum og artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, jf. artikel 14, jf. bilag VI, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, skal de til enhver tid af EU foreskrevne specifikke krav til ledsagedokumenter, herunder sundhedscertifikater, opfyldes.
 
Ved import skal fødevarerne være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
Kød af kvæg, svin, får, geder og hovdyr samt opdrættet og vildtlevende klovbærende vildt: Bilag II, del 2 i forordning (EU) nr. 206/2010.
 
Kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle samt opdrættet og vildtlevende fuglevildt: Bilag I, del 2 i forordning (EF) nr. 798/2008.
 
Kød af kaniner og vildtlevende dyr af hareordenen, af vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner: Bilag II i forordning (EF) nr. 119/2009.
 
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme: Bilag III i beslutning 2007/777/EF.
Dyretarme: Bilag I A i beslutning 2003/779/EF.
 
Mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter: Del 2 i bilag II i forordning (EU) nr. 605/2010.
 
Fisk og fiskevarer, bortset fra levende toskallede bløddyr, bortset fra USA: Tillæg IV til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
 
Fiskevarer fra USA: Bilag I til forordning (EF) nr. 2006/199.
 
Standarddokument, som skal underskrives af fartøjsføreren til brug ved import direkte fra frysefartøjer: Tillæg VII i Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
 
Levende toskallede bløddyr: Tillæg V til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
 
Akvakulturdyr og akvakulturprodukter til konsum: Tillæg IV til Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
Frølår: Del I i bilag II i forordning (EU) 2016/759.
 
Snegle: Del II i bilag II i forordning (EU) 2016/759.
 
Gelatine: Del III i bilag II i forordning (EU) 2016/759.
 
Kollagen: Del IV i bilag II i forordning (EU) 2016/759.
 
Råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen: Del V i bilag II i forordning (EU) 2016/759.
 
Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen: Del VI i bilag II i forordning (EU) 2016/759.
 
Honning: Del VII i bilag II i forordning (EU) 2016/759.
 
Højt forarbejdet chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer: Del VIII i bilag II i forordning (EU) 2016/759.
 
Ved transit eller ikke-konform oplagring skal fødevarerne være ledsaget af et »transit/oplagrings sundhedscertifikat«, i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
Kød af kvæg, svin, får, geder, hovdyr samt opdrættet og vildtlevende klovbærende vildt: Bilag III i forordning (EU) nr. 206/2010.
 
Kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle samt opdrættet og vildtlevende fuglevildt: Bilag XI i forordning (EU) nr. 798/2008.
 
Kød af kaniner og vildtlevende dyr af hareordenen, af vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner: Bilag III i forordning (EU) nr. 119/2009.
 
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme: Bilag IV i beslutning 2007/777/EF.
 
Dyretarme: Bilag I B i beslutning 2003/779/EF.
 
Mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter: Del 3 i bilag II i forordning (EU) nr. 605/2010.
 
Akvakulturdyr og akvakulturprodukter samt ikke-rensede fisk til konsum: Del C i Bilag IV i forordning (EF) nr. 1251/2008. Certifikatet, der ledsager sendingen, skal være forsynet med påskriften »Til transit gennem Fællesskabet«.
 
Råvarer eller behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen: Bilag III i forordning (EU) 2016/759.
 
Salmonellagaranti
Importører af æg fra tredjelande skal sikre, at æggene ud over det relevante sundhedscertifikat er ledsaget af et certifikat, som er i overensstemmelse med den model, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1688/2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Bestemmelserne herom findes i forordning (EU) nr. 427/2012 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende salmonella, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte æg bestemt til Danmark.
 
Importører af kyllingekød fra tredjelande skal sikre, at kødet ud over det relevante sundhedscertifikatet er ledsaget af et handelsdokument, som er i overensstemmelse med den model, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1688/2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Bestemmelserne findes i forordning (EU) 2018/307 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende salmonella, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte kød af fjerkræ (Gallus gallus) bestemt til Danmark.
 
Godkendt oprindelse
Generelt
Harmoniserede fødevarer omfattet af denne bekendtgørelse må kun importeres fra EU-listede virksomheder og fartøjer i EU-godkendte tredjelande, jf. artikel 6 i forordning 853/2004. EU-godkendte tredjelande fremgår af tredjelandslisterne i bilag 9-20. EU-godkendte tredjelandsvirksomheder fremgår af TRACES.
 
Særligt for gelatine og kollagen og råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen
Gelatine og kollagen fra alle godkendte dyrearter, jf. bilag III, afsnit XIV, kapitel I, nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004, må kun importeres fra EU-listede virksomheder i Malaysia, Pakistan, Sydkorea og Taiwan samt i tredjelande, som er opført på listen i følgende bilag:
 
Bilag 9 eller bilag 11 (gelatine og kollagen fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien; tamdyr samt opdrættede og vildtlevende).
 
Bilag 10 eller bilag 12 (gelatine og kollagen fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt).
 
Bilag 17 (gelatine og kollagen fra dyr af hareordenen og vildtlevende landpattedyr (bortset fra de landpattedyr, der er nævnte i bilag 11).
 
Bilag 19 (gelatine og kollagen fra fiskevarer).
Gelatine og kollagen må importeres uanset eventuelle begrænsninger i importen, som anført i noterne til de nævnte bilag.
   
Råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen fra alle godkendte dyrearter må kun importeres fra EU-listede virksomheder i tredjelande, som er opført på listen i følgende bilag, hvorfra fersk kød af den pågældende dyreart må importeres til EU:
 
Bilag 9 eller bilag 11 (råvarer fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien; tamdyr samt opdrættede og vildtlevende).
 
Bilag 10 eller bilag 12 (råvarer fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt).
 
Bilag 17 (råvarer fra dyr af hareordenen og vildtlevende landpattedyr, bortset fra de landpattedyr, der er nævnte i bilag 11.
 
Råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen fra fiskevarer må desuden importeres fra EU-listede virksomheder i tredjelande, som er opført på listen i bilag 19, som er underlagt de begrænsninger i importen, der er anført i note 2 samt 4-13 i bilag 19.
 
Behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kolagen fra alle godkendte dyrearter må kun importeres fra EU-listede virksomheder i Malaysia, Pakistan, Sydkorea og Taiwan samt i tredjelande, som er opført på listen i følgende bilag:
 
Bilag 9 eller bilag 11 (behandlede råvarer fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien; tamdyr samt opdrættede og vildtlevende).
 
Bilag 10 eller bilag 12 (behandlede råvarer fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt).
 
Bilag 17 (behandlede råvarer fra dyr af hareordenen og vildtlevende landpattedyr (bortset fra de landpattedyr der er nævnte i bilag 11).
 
Bilag 19 (behandlede råvarer fra fiskevarer).
   
Afsmeltede fedtstoffer, herunder grever, til konsum må kun importeres fra tredjelande, der er opført i bilag 9, og hvorfra import af fersk kød af den pågældende dyreart er tilladt.
 
Akvakulturdyr og akvakulturprodukter til konsum må kun importeres fra EU-listede virksomheder og fartøjer i tredjelande, der er opført i bilag 19 eller 20, og hvorfra import af akvakulturdyr og/eller akvakulturprodukter til konsum er tilladt.
 
Højt forarbejdet chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer må kun importeres fra EU-listede virksomheder i tredjelande, som er opført på listen i bilag 9, bilag 10, bilag 11, bilag 12 eller bilag 19.
Højt forarbejdet chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer, der hidrører fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, både opdrættede og vildtlevende, må tillige importeres fra EU-listede virksomheder i Malaysia, Pakistan, Sydkorea og Taiwan.
 
Generelle dyresundhedsbestemmelser
Animalske fødevarer må kun importeres til fri omsætning, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer, hvis de kommer fra produktions-, tilvirknings- og distributionsled, der opfylder følgende bestemmelser, eller hvis der gives tilsvarende dyresundhedsmæssige garantier:
1)
Ledere af fødevarevirksomheder skal sikre, at der ikke sker spredning af sygdomme, der kan overføres til dyr i alle led af produktion, tilvirkning og distribution af animalske fødevarer.
2)
Animalske fødevarer skal være fremstillet af dyr, der opfylder de dyresundhedsbetingelser, som er fastsat i de relevante bestemmelser.
3)
Animalske fødevarer skal:
 
a)
være fremstillet af dyr, der kommer fra en bedrift, en virksomhed, et område eller et delområde, som ikke er undergivet dyresundhedsmæssige restriktioner for de pågældende dyr og fødevarer, som fastlagt i henhold til bilag I i direktiv 2002/99/EF nævnte bestemmelser.
 
b)
for så vidt angår kød og fødevarer fremstillet heraf, ikke hidrører fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, hvor der på tidspunktet for slagtningen eller under produktionsprocessen fandtes dyr smittet med eller mistænkt for at være smittet med en af de sygdomme, der er omfattet af de i bilag I i direktiv 2002/99/EF nævnte bestemmelser. Dette gælder også for slagtekroppe eller dele heraf af sådanne dyr, med mindre denne mistanke er blevet elimineret.
 
c)
der, for så vidt angår akvakulturdyr og –produkter, overholder bestemmelserne i direktiv 2006/88/EF.
Import til fri omsætning, transit eller ikke-konform oplagring af akvakulturprodukter, der ikke opfylder betingelserne i nr. 1-3, er mulig, hvis betingelserne i direktiv 2006/88/EF er opfyldt.
 
Human aflivning
Kød af kvæg, svin, får, geder, hovdyr og fjerkræ holdt som husdyr samt opdrættede kaniner og opdrættet vildt, herunder kød af opdrættede strudsefugle, må kun importeres, såfremt det ledsagende sundhedscertifikat er forsynet med en attestation om, at kødet stammer fra dyr, der er blevet slagtet under vilkår, der sikrer mindst samme skånsomme behandling som den, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, herunder at dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter.
 
BSE status
Kategoriseringen af tredjelande i henhold til deres BSE risiko, jf. beslutning 2007/453/EF om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko
Tredjelande med ubetydelig BSE risiko:
 
Argentina
 
Australien
 
Brasilien
 
Chile
 
Colombia
 
Costa Rica
 
Indien
 
Israel
 
Japan
 
Namibia
 
New Zealand
 
Panama
 
Paraguay
 
Peru
 
Singapore
USA
 
Uruguay
   
Zone i lande med ubetydelig BSE risiko:
 
Kina med undtagelse af Hongkong og Macao
   
Tredjelande med kontrolleret BSE risiko:
 
Canada
 
Mexico
 
Nicaragua
 
Sydkorea
 
Taiwan
   
Tredjelande med en ikke-fastsat BSE risiko:
 
Andre tredjelande end de ovenfor anførte.
 


Bilag 5

Importbetingelser for ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjelande

GENERELT
Hvis der ikke i bekendtgørelsen er anført importbetingelser for en fødevare, må importen kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning skal fremsendes til Fødevarestyrelsen.
 
Kød af havpattedyr fra Grønland
Kød af havpattedyr fra Grønland må kun importeres, såfremt kødet stammer fra dyr, der er behandlet på en af de af Fødevarestyrelsen autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder. Kødet skal være ledsaget af et certifikat, der er attesteret af den kompetente myndighed (Fødevarestyrelsen, Fødevarekontrolenhed Nordjylland). Certifikatet skal indeholde de oplysninger, der indgår i sundheds- eller identifikationsmærket for varen, samt for frosset kød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Det skal være attesteret i certifikatet, at den eksporterende virksomhed overholder betingelserne for autorisation.
 
Forarbejdede blodprodukter af hovdyr, klovbærende dyr og fjerkræ til konsum
Import af forarbejdede blodprodukter til konsum må kun ske, efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
Forarbejdede blodprodukter til konsum må kun importeres fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er opført i bilag 13, og hvorfra import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af hovdyr, klovbærende dyr og fjerkræ er tilladt. Blodprodukterne skal være underkastet den foreskrevne behandling, jf. behandlingsordningerne A-D.
Blodprodukter til konsum, som skal importeres til Danmark, skal hidrøre fra virksomheder, som er EU listede til eksport af kødprodukter til Unionen, og skal være ledsaget af et sundhedscertifikat, jf. modellen i bilag III i beslutning 2007/777/EF.


Bilag 6

Model af provianteringscertifikat

Certifikatnummer:
 
Plombenummer:
 
Ansvarlig myndighed:
 
   
1.
Fødevarernes oprindelse (lager eller grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne er afsendt)
 
Adresse og referencenummer for det lager, hvor fødevarerne oprindeligt blev oplagret i EU/det grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne blev afsendt:
 
   
2.
Fødevarernes bestemmelsessted
 
Skibets navn:
 
 
Havn, hvor skibet lægger til:
 
 
Havn og referencenummer for det særligt godkendte lager (hvis et sådant skal benyttes):
 
   
3.
Oplysninger om de afsendte fødevarer (fortsæt evt. beskrivelse i et bilag)
 
Dato for fødevarernes afsendelse:
 
 
Produkttype:
Oprindelsesland:
 
Antal kolli:
Bruttovægt:
 
Nettovægt:
Løbenr. på CVEDet:
 
Plombenr. :
Transportmidlet:
   
4.
Attestation
 
Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at de ovenfor beskrevne fødevarer kan afsendes til ovennævnte skib eller lager i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a, i direktiv 97/78/EF.
     
 
Udfærdiget i:
, den:
   
(sted)
 
(dato)
     
 
Stempel (2)
 
   
(embedsdyrlægens underskrift) (2)
     
   
(navn med blokbogstaver, funktion og titel)
     
5.
Bekræftelse af fødevarernes ankomst
 
Jeg bekræfter, at de fødevarer, som er specificeret under pkt. 3, er modtaget på det skib, der nærmere er beskrevet under pkt. 2.
     
 
Udfærdiget i:
, den:
   
(sted)
 
(dato)
     
 
Stempel (2)
 
   
(den kompetente myndighed/skibsførerens underskrift) (1) (2)
     
   
(navn med blokbogstaver og stilling)
     
 
(1)
(2)
Overstreg det ikke gældende.
Underskriften og stemplet skal være i en anden farve end den, hvormed dokumentet er trykt.


Bilag 7

Model af ansøgningsskema for returnering af fødevarer

Undertegnede:
Navn:
Adresse:
Postnr. : By:
Tlf. : Telefax / E-mail:
Autorisationsnr. /registreringsnr. :
ansøger hermed om tilladelse til at føre nedenfor specificerede animalske fødevarer, der ønskes returneret til Danmark,
til veterinærkontrol (returnering fra tredjeland):
til modtagevirksomhed (returnering fra samhandelsland):
 
Returnerede fødevarer fra tredjelande skal føres til grænsekontrolstedet i:
 
Specifikation af sendingen:
Varens art:
Varens forarbejdningsgrad:
Antal kolli
Sendingens vægt
Varens mærkning, herunder sundheds- eller identifikationsmærkning og lot-nummer:
Antal enheder pr. lot-nummer:
Varens fysiske tilstand ved returneringen: (temperatur, emballage, forsegling)
 
Varens oprindelse og bestemmelse:
Varens oprindelsesland:
Afvisningsland/Varen er hjemtaget under transport til1):
Eksportcertifikatets nummer:
Varen returneres i container nr.2):
Containeren er forsynet med segl nr.2):
Forventet ankomstdato og klokkeslæt2):
Varen skal tilføres følgende lager:
Årsager til returneringen3):
 
Hvor er sendingen afvist:
 
Firmastempel
Dato
Underskrift
 
Navn med blokbogstaver
 
1)
Det ikke gældende oversteges.
2)
Udfyldes så vidt det er muligt.
3)
Den ansvarlige for sendingen skal i dette felt beskrive årsager til returneringen (f.eks. fund af Listeria monocytogenes, konstateret indhold af tungmetaller, mærkningsfejl, utilstrækkelig holdbarhedsangivelse, problemer med opbevaringstemperaturen, handelstekniske problemer).


Bilag 8

Model til skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særlige provianteringslagre

Undertegnede anmoder herved om, at følgende lager:
Navn:
Adresse:
Evt. autorisations- eller registreringsnr.
Postnr. :
By:
Tlf. nr.
Fax nr.
 
udpeges af Fødevarestyrelsen som:
 
 
Lager i en frizone
 
Toldoplag
 
Skibsprovianteringsvirksomhed
 
Særligt provianteringslager
 
til oplagring af ikke-konforme fødevarer i henhold til § 46 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, til opbevaring af de på bagsiden afkrydsede produktkategorier.
 
Afkryds også, om der er tale om emballerede fødevarer, og om der er tale om fødevarer, som kan opbevares ved almindelig rumtemperatur eller som skal opbevares på køl eller frost.
 
       
 
Dato
 
Underskrift
       
Fremsendes til kontrolenheden i hvis område lageret er beliggende
 
Forbeholdt kontrolenheden
Det bekræftes herved, at lageret er autoriseret/registreret (Det ikke gældende overstreges) til opbevaring af de nedenfor afkrydsede produktkategorier. Laget opfylder de indretningsmæssige krav i § 46, stk. 3-4, og § 47, stk. 1, i denne bekendtgørelse.
       
 
Dato
 
Underskrift
       
Fremsendes til Fødevarestyrelsen, International Handel
 
 
Produktkategori
Kun emballerede fødevarer
Uden tempera-
turkrav
Køle-
varer
Frost-
varer
Kød og kødprodukter
       
Maver, blærer og tarme
       
Frølår og landsnegle
       
Mælk og mælkeprodukter
       
Æg og varmebehandlede ægprodukter
       
Honning og Gelée Royal
       
Fisk og fiskevarer i enhver form, dog undtagen toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form samt fiskeolie
       
Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form
       
Fiskeolie til konsum
       


Bilag 9

Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af husdyr

ISO-landekode
Tredjeland
Kvæg inkl. bøfler og bison
Får og geder
Svin
Hovdyr*
Særlige bemærkninger
ISO-landekode
AR-0
Argentina
-
-
-
+
(1)
AR-0
AR-1
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
AR-1
AR-2
Argentina
+
+
-
-
(1)(3)
AR-2
AR-3
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
AR-3
AU
Australien
+
+
(-)
+
 
AU
BA
Bosnien-Herzegovina
+
-
-
-
 
BA
BR-0
Brasilien
-
-
-
+
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
BR-1
BR-2
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
BR-2
BR-3
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
BR-3
BR-4
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
BR-4
BW-0
Botswana
-
-
-
+
(1)
BW-0
BW-1
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)(SB)
BW-1
BW-2
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3) (SG)(SB)
BW-2
BW-3
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)(SB)
BW-3
BW-4
Botswana
+
-
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)(SB)
BW-4
BW-5
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)(SB)
BW-5
BZ
Belize
(-)
-
-
(-)
 
BZ
CA
Canada
+
+
+
+
(SG)
CA
CL
Chile
+
+
+
(-)
 
CL
CO
Colombia
-
-
-
(-)
 
CO
CR
Costa Rica
(-)
-
-
(-)
 
CR
CU
Cuba
(-)
-
-
(-)
 
CU
FK
Falklandsøerne
+
+
-
(-)
 
FK
GL
Grønland
(-)
+
-
(-)
 
GL
GT
Guatemala
(-)
-
-
(-)
 
GT
HN
Honduras
(-)
-
-
(-)
 
HN
JP
Japan(R)
+(R)
-
-
-
(3)(R)
JP
MA
Marokko
-
-
-
(-)
 
MA
ME
Montenegro
+
+
-
(-)
 
ME
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
+
-
(-)
 
MK
MX
Mexico
(-)
-
-
(-)(R)
 
MX
NA-0
Namibia
-
-
-
(-)
(1)
NA-0
NA-1
Namibia
+
+
-
-
(1)(2) (SG)(SB)
NA-1
NC
Ny Kaledonien
+
-
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+
+
(-)
+
 
NZ
PA
Panama
(-)
-
-
(-)
 
PA
PY-0
Paraguay
-
-
-
(-)
(1)
PY-0
PY-1
Paraguay
+(5)
-
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)(SB)
PY-1
RS
Serbien
+
+
-
(-)
(6)
RS
SG-0
Singapore
+
+
+
+
(7)(8)
SG-0
SZ-0
Swaziland
-
-
-
(-)
(1)
SZ-0
SZ-1
Swaziland
+
-
-
-
(1)(2) (SG)(SB)
SZ-1
SZ-2
Swaziland
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
SZ-2
TR-0
Tyrkiet
-
-
-
-
(1)
TR-0
TR-1
Tyrkiet
-
-
-
(-)
(1)
TR-1
US
USA
+
+
+
(-)
(SG)
US
UY
Uruguay
+ (2)(3)
(SG)
(SB)
+
-
+
 
UY
ZA-0
Sydafrika
-
-
-
(-)
(1)
ZA-0
ZA-1
Sydafrika
(-)
(-)
-
-
(1)(2)(4)(SG)(SB)
ZA-1
   
+
Import, transit eller ikke-konform oplagring tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. noterne nedenfor.
-
Import, transit eller ikke-konform oplagring ikke tilladt.
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
*
Undtagen tilberedt kød.
(R)
Tredjelandet eller dele heraf er underlagt særlige importrestriktioner. Der henvises til bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til import af visse dyr og fersk kød til samhandelsområdet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.
(SB)
Krav om supplerende betingelser, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
(2)
Slagtebiprodukter, bortset fra mellemgulvs- og tyggemuskulatur fra kvæg, må ikke importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
(4)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 7 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
(5)
Import, transit eller ikke-konform oplagring kun tilladt efter særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
(6)
Eksklusiv Kosovo.
(7)
Kun fersk kød med oprindelse i New Zealand, med hensyn til hvilket New Zealand er godkendt til indførsel til Unionen, som er ledsaget af det relevante standardveterinærcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand, som er bestemt for Unionen, og som aflæsses, med eller uden oplagring, og genpålæsses i et godkendt center, der er opført på EU's liste over fersk kød virksomheder på Kommissionens hjemmeside, under transit gennem Singapore.
(8)
Ved indførsel til Unionen skal sendingerne være ledsaget af både det originale relevante standardveterinærcertifikat udstedt i Traces af den kompetente myndighed i Singapore og det originale relevante standardveterinærcertifikat til brug ved import af fersk kød udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand; sidstnævnte kan vedhæftes i Traces af den kompetente myndighed i Singapore.


Bilag 10

Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, bortset fra kød af opdrættede strudsefugle

ISO-lande-kode
Tredjeland
Fjerkræ
Opdrættet fjervildt
Særlige bemærkninger
AR
Argentina
+
+
 
AU
Australien
(-)
+
(SG)
BiH
Bosnien-Hercegovina
-
-
 
BR-0
Brasilien
-
-
(1)
BR-1
Brasilien
-
-
(1)
BR-2
Brasilien
-
-
(1)
BR-3
Brasilien
+
(-)
(1) (SB)
BW
Botswana
-
-
 
CA-0
Canada
-
-
(1)
CA-1
Canada
+
+
(1)(SB)
CA-2
Canada
-
-
(1)
CL
Chile
+
(-)
(SB)
CN
Folkerepublikken Kina(R)
-
-
(R)
IL-0
Israel
-
+
(1)(SG)(SB)(4)
IL-1
Israel
+
-
(1)(SG)(SB)
IL-2
Israel
+
-
(1)(SG)(SB)(4)
MA
Marokko
-
-
 
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
+
-
(2)(4)
NZ
New Zealand
(-)
+
 
RU
Rusland
+
(-)
(4)(SB)
SG
Singapore
+
+
(6)(7)
SM
San Marino
-
-
 
TH
Thailand(R)
+(R)
(-)
(2)
TN
Tunesien
+
(-)
 
UA-0
Ukraine
-
-
(1)
UA-1
Ukraine
+
(-)
(1)
UA-2.1
Ukraine
+
(-)
(1)(4)(SB(SG)
UA-2.2
Ukraine
+
(-)
(1)(4)(SB(SG)
UA-2.3
Ukraine
+
(-)
(1)(4)(SB(SG)
US-0
USA
-
-
(1)
US-1
USA
+
+
(1)(SB)
US-2.1
USA
+
+
(1)(2)(4)(SB)
US-2.2
USA
+
+
(1)(2)(4)(SB)
+
Import, transit eller ikke-konform oplagring tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. noterne nedenfor.
-
Import, transit eller ikke-konform oplagring ikke tilladt.
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
(R)
Tredjelandet eller dele heraf er underlagt særlige importrestriktioner. Der henvises til bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2, i forordning (EF) Nr. 798/2008.
(SB)
Krav om særlige betingelser, jf. bilag II, del 2, i forordning (EF) Nr. 798/2008.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 798/2008 med senere ændring.
(2)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 6B i bilag I, del 1, i forordning (EF) nr. 798/2008, må importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
(4)
Kun kød fra dyr, der er slagtet før den dato, der er angivet i kolonne 6A i bilag I, del 1, i forordning (EF) nr. 798/2008, må importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
(5)
Eksklusiv Kosovo.
(6)
Kun fersk kød med oprindelse i New Zealand, med hensyn til hvilket New Zealand er godkendt til indførsel til Unionen, som er ledsaget af det relevante standardveterinærcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand, som er bestemt for Unionen, og som aflæsses, med eller uden oplagring, og genpålæsses i et godkendt center, der er opført på EU's liste over fersk kød virksomheder på Kommissionens hjemmeside, under transit gennem Singapore.
(7)
Ved indførsel til Unionen bør sendingerne være ledsaget af både dette relevante standardveterinærcertifikat udstedt i Traces af den kompetente myndighed i Singapore og det relevante standardveterinærcertifikat til brug ved import af fersk kød udstedt af den kompetente myndighed; sidstnævnte kan vedhæftes i Traces af den kompetente myndighed i Singapore.


Bilag 11

Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt, bortset fra harer og kaniner

ISO-landekode
Tredjeland
Klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Vildsvin
Vildt-
levende hovdyr*
Andre vildtlevende landpattedyr**
Særlige bemærkninger
ISO-landekode
AR-0
Argentina
-
-
-
-
(1)
AR-0
AR-1
Argentina
+#
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
AR-1
AR-2
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)
AR-2
AR-3
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
AR-3
AU
Australien
+
+
-
+
 
AU
BW-0
Botswana
-
-
(-)
-
(1)
BW-0
BW-1
Botswana
+
-
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)(SB)
BW-1
BW-2
Botswana
+
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)(SB)
BW-2
BW-3
Botswana
+
-
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)(SB)
BW-3
BW-4
Botswana
-
-
-
-
(1)
BW-4
BW-5
Botswana
+
-
-
-
(1)(2)(3)(4)(SG)(SB)
BW-5
CA
Canada
+
+
-
-
(SG)
CA
CL
Chile
+
(-)
-
-
 
CL
GL
Grønland
+%
-
-
-
 
GL
NA-0
Namibia
-
-
+
-
(1)
NA-0
NA-1
Namibia
(-)
-
-
-
(1)(2) (SG)(SB)
NA-1
NC
Ny Kaledonien
+
-
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+
+
-
+
 
NZ
RU-0
Rusland
-
-
-
(-)
(1)
RU-0
RU-1
Rusland
-
-
(-)
(1)
RU-1
SG-0
Singapore
+
+
+
+
(5)(6)
SG-0
SZ-0
Swaziland
-
-
(-)
-
(1)
SZ-0
SZ-1
Swaziland
(-)
-
-
-
(1)(2) (SG)
SZ-1
SZ-2
Swaziland
(-)
-
-
-
(1)(2)(3)(SG)
SZ-2
US
USA
+
+
-
-
(SG)
US
ZA-0
Sydafrika
-
-
+($)
-
(1)
ZA-0
ZA-1
Sydafrika
+($)
-
-
-
(1)(2)(4)(SG)(SB)
ZA-1
     
 
+
Import, transit eller ikke-konform oplagring tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. noterne nedenfor.
 
-
Import, transit eller ikke-konform oplagring ikke tilladt.
 
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
 
*
Undtagen tilberedt kød.
 
**
Vildtlevende landpattedyr, undtagen klov- og hovdyr samt dyr af hareordenen.
 
#
For kød af vildtlevende klovbærende dyr, bortset fra vildsvin (RUW): Undtagen følgende departementer i provinsen Corrientes: departementerne Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme og San Luís del Palmar.
 
%
Kun kød af opdrættet vildt.
 
£
Kun kød af opdrættede rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenetske okrug.
 
$
Kun kød af vildtlevende vildt.
 
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
 
(SB)
Krav om supplerende betingelser, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
 
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010.
 
(2)
Slagtebiprodukter må ikke importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
 
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
 
(4)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 7 i bilag II, del 1 i forordning (EF) Nr. 206/2010, må importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
 
(5)
Kun fersk kød med oprindelse i New Zealand, med hensyn til hvilket New Zealand er godkendt til indførsel til Unionen, som er ledsaget af det relevante standardveterinærcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand, som er bestemt for Unionen, og som aflæsses, med eller uden oplagring, og genpålæsses i et godkendt center, der er opført på EU's liste over fersk kød virksomheder på Kommissionens hjemmeside, under transit gennem Singapore.
 
(6)
Ved indførsel til Unionen bør sendingerne være ledsaget af både dette relevante standardveterinærcertifikat udstedt i Traces af den kompetente myndighed i Singapore og det relevante standardveterinærcertifikat til brug ved import af fersk kød udstedt af den kompetente myndighed; sidstnævnte kan vedhæftes i Traces af den kompetente myndighed i Singapore.


Bilag 12

Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af vildtlevende fjervildt samt opdrættede strudsefugle

ISO-lande-kode
Tredjeland
Vildtlevende fjervildt
Opdrættede strudsefugle
Særlige bemærkninger
ISO-lande-kode
AR
Argentina
+(SG)
+
 
AR
AU
Australien
-
+(SG)
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
-
(-)(SB)
(1)
BR-1
BR-2
Brasilien
-
-
(1)
BR-2
BR-3
Brasilien
(-)(SG)
-
(1)
BR-3
BW
Botswana
-
+(SG)
 
BW
CA-0
Canada
-
-
(1)
CA-0
CA-1
Canada
+(SG)
+(SB)
(1)
CA-1
CA-2.1
Canada
+(SG)(SB)
+(SB)
(1)(2)(5)
CA-2.1
CA-2.2
Canada
-
-
(1)(2)(5)
CA-2.2
CL
Chile
+(SG)
(-)(SB)
 
CL
GL
Grønland
(-)
-
 
GL
IL-0
Israel
(-)
+
(1)(SG)(SB)
(5)
IL-0
IL-1
Israel
-
-
(1)
IL-1
IL-2
Israel
-
-
(1)
IL-2
MG
Madagaskar
(-)
-
 
MG
NA
Namibia
-
(-)(SG)
 
NA
NZ
New Zealand
+(SG)
+
 
NZ
SG-0
Singapore
+
+
(6)(7)
SG-0
TH
Thailand
(-)(SG)
(-)
(2)
TH
TN
Tunesien
+(SG)
(-)
 
TN
UA-0
Ukraine
-
-
(1)
UA-0
UA-1
Ukraine
(-)
(-)
(1)
UA-1
UA-2.1
Ukraine
(-)
(-)(SB)
(1)
UA-2.1
UA-2.2
Ukraine
(-)
(-)(SB)
(1)
UA-2.2
UA-2.3
Ukraine
(-)
(-)(SB)
(1)
UA-2.3
US-0
USA
-
-
(1)
US-0
US-1
USA
+(SG)
+(SB)
(1)
US-1
US-2.1
USA
+(SG)(SB)
+(SB)
(1)(2)(5)
US-2.1
US-2.2
USA
+(SG)(SB)
+(SB)
(1)(2)(5)
US-2.2
UY
Uruguay
-
(-)
 
UY
ZA
Sydafrika
-
+(SB)(SG)
(5)
ZA
ZW
Zimbabwe
-
(-)
 
ZW
   
+
Import, transit eller ikke-konform oplagring tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. noterne nedenfor.
-
Import, transit eller ikke-konform oplagring ikke tilladt.
(-)
Import til fri omsætning i samhandelsområdet ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt.
(SG)
Krav om supplerende garantier, jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 798/2008.
(SB)
Krav om særlige betingelser, , jf. bilag II, del 2 i forordning (EF) Nr. 798/2008.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 798/2008.
(2)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 6B i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
(4)
Eksklusiv Kosovo.
(5)
Kun kød fra dyr, som er slagtet før den dato, der er angivet i kolonne 6A i bilag I, del 1 i forordning (EF) nr. 798/2008, må importeres, transiteres eller oplagres som ikke-konforme fødevarer.
(6)
Kun fersk kød med oprindelse i New Zealand, med hensyn til hvilket New Zealand er godkendt til indførsel til Unionen, som er ledsaget af det relevante standardveterinærcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand, som er bestemt for Unionen, og som aflæsses, med eller uden oplagring, og genpålæsses i et godkendt center, der er opført på EU's liste over fersk kød virksomheder på Kommissionens hjemmeside, under transit gennem Singapore.
(7)
Ved indførsel til Unionen bør sendingerne være ledsaget af både dette relevante standardveterinærcertifikat udstedt i Traces af den kompetente myndighed i Singapore og det relevante standardveterinærcertifikat til brug ved import af fersk kød udstedt af den kompetente myndighed; sidstnævnte kan vedhæftes i Traces af den kompetente myndighed i Singapore.


Bilag 13

Tredjelandsliste - Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme

DEL I A
Kødprodukter af tamdyr og opdrættet hårvildt
ISO-landekode
Tredjeland
Tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Tamfår og tamgeder
Tamsvin og opdrættede vildsvin
Tamdyr af hestefamilien
Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen
ISO-landekode
AR-0
Argentina
(*)(1)
C
C
(-)C(3)
A
A
AR-0
AR-1
Argentina (*)(1)
C
C
(-)C(3)
A
A
AR-1
AR-2
Argentina (*)(1)
A($)
A($)
(-)C(3)
A
A
AR-2
AU
Australien
A
A
(-)A(3)
A
(-)A(3)
AU
BH
Bahrain
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
BH
BR-0
Brasilien(1)
A
(-)A
BR-0
BR-1
Brasilien(1)
A
(-)A
BR-1
BR-2
Brasilien(1)
C(2)
(-)C
(-)C
A
(-)A
BR-2
BR-3
Brasilien(1)
A
(-)A
BR-3
BR-4
Brasilien(1)
B
BR-4
BW
Botswana
B
(-)B
B(3)
B
A(3)
BW
BY
Hviderusland
(-)C
(-)C
(-)C
B(5)
(-)A
BY
CA-0
Canada
A
A
A
A
A
CA-0
CA-1
Canada
A
A
A
A
A
CA-1
CA-2
Canada
A
A
A
A
A
CA-2
CL
Chile
A(2)
A
A(2)
(-)A
(-)A
CL
CN
Kina(R)
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
A(2)(R)
CN
CO
Columbia
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
CO
ET
Etiopien
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
ET
GL
Grønland
A(3)
GL
HK
Hongkong
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
HK
IL
Israel(£)
B(3)
(-)B
B(3)
(-)B
A(3)
IL
IN
Indien
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
IN
JP
Japan(R)
A(2)(R)
(-)B
JP
KE
Kenya
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
KE
KR
Korea
(-)A
KR
MA
Marokko
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
MA
ME
Montenegro
A(2)
A
D(2)
(-)A
(-)A
ME
MG
Madagaskar
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
A(2)
A
B(2)
(-)A
(-)A
MK
MU
Mauritius
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
MU
MX
Mexico
(-)A
(-)D
(-)D
(-)A(R)
(-)A
MX
MY-0
Malaysia(1)
MY-0
MY-1
Malaysia(1)
(-)A
MY-1
NA
Namibia (*)
B(2)
B
(-)B
(-)B
(-)A
NA
NC
Ny Kaledonien
A
NC
NZ
New Zealand
A
A
(-)A
A
A(3)
NZ
PY
Paraguay
C(2)
(-)C
(-)C
(-)B
(-)A
PY
RS
Serbien (4)
A(2)
A
D(2)
A(5)
(-)A
RS
RU-0
Rusland (1)
(-)A
RU-0
RU-1
Rusland (1)(8)
C(2)(6)
C
C(2)
(-)
RU-1
RU-2
Rusland (1)
C/D1(2)(6)
C/D1
C(2)
(-)B
RU-2
SG
Singapore
B(2)
B
B(2)
(-)B
(-)A
SG
SM
San Marino
SM
SZ
Swaziland
B(2)
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
SZ
TH
Thailand
(-)B
(-)B
(-)B
(-)B
(-)A
TH
TN
Tunesien
(-)C
(-)C
(-)B
(-)B
(-)A
TN
TR
Tyrkiet
(-)A
TR
UA
Ukraine
(-)A
UA
US-0
USA
A
A
A
(-)A
A
US-0
US-1
USA
A
A
A
(-)A
A
US-1
US-2
USA
A
A
A
(-)A
A
US-2
UY
Uruguay (*)
C(2)
C
(-)B
A
(-)A
UY
ZA
Sydafrika (*)
C(3)
(-)C
C(3)
(-)A
A(3)
ZA
ZW
Zimbabwe (*)
C(3)
(-)C
C(3)
(-)A
A(3)
ZW
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
(*) For pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« henvises til dette bilag, del III A.
 
DEL I B
Kødprodukter af tamfjerkræ samt opdrættet fuglevildt og strudsefugle
ISO- landekode
Tredjeland
Tamfjerkræ og opdrættet fuglevildt, bortset fra strudsefugle
Opdrættede strudsefugle
ISO- landekode
AR-0
Argentina (*)(1)
A
A
AR-0
AR-1
Argentina (*)(1)
A
A
AR-1
AR-2
Argentina (*)(1)
A
A
AR-2
AU
Australien
D(3)
D
AU
BH
Bahrain
BH
BR-0
Brasilien (1)
D(2)
(-)D
BR-0
BR-1
Brasilien (1)
(-)A
BR-1
BR-2
Brasilien (1)
D(2)
(-)D
BR-2
BR-3
Brasilien (1)
A(2)
BR-3
BR-4
Brasilien
BR-4
BW
Botswana
A
BW
BY
Hviderusland
BY
CA-0
Canada (1)
CA-0
CA-1
Canada (1)
A
A
CA-1
CA-2
Canada (1)
D
D
CA-2
CL
Chile
A(2)
A
CL
CN-0
Kina (1)(R)
B(2)(R)
(-)B
CN-0
CN-1
Kina (1)(R)
D(2)(R)
(-)B
CN-1
CO
Colombia
(-)A
CO
ET
Etiopien
ET
GL
Grønland
GL
HK
Hongkong
(-)D
(-)D
HK
IL
Israel(£)
D
D
IL
IN
Indien
IN
JP
Japan(R)
(-)D
JP
KE
Kenya
KE
KR
Korea
(-)D
(-)D
KR
MA
Marokko
MA
ME
Montenegro
D(2)
(-)D
ME
MG
Madagaskar
(-)D
(-)D
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
MK
MU
Mauritius
MU
MX
Mexico
(-)D
(-)D
MX
MY-0
Malaysia (1)
MY-0
MY-1
Malaysia (1)
D(2)
(-)D
MY-1
NA
Namibia (*)
(-)D
(-)A
NA
NC
Ny Kaledonien
NC
NZ
New Zealand
A(3)
A
NZ
PM
Saint-Pierre og Miquelon
A(2)
(-)
PM
PY
Paraguay
PY
RS
Serbien (2)
D(2)
(-)D
RS
RU-0
Rusland (1)
A
RU-0
RU-1
Rusland (1)
RU-1
RU-2
Rusland (1)
RU-2
SG
Singapore
D(2)
(-)D
SG
SM
San Marino
SM
SZ
Swaziland
SZ
TH
Thailand(R)
A(2)(R)
(-)A
TH
TN
Tunesien
A(2)
(-)A
TN
TR
Tyrkiet
D(2)
(-)D
TR
UA-0
Ukraine
UA-0
UA-1
Ukraine
A(2)
(-)A
UA-1
UA-2
Ukraine
D(2)
(-)D
UA-2
US-0
USA (1)
US-0
US-1
USA (1)
A
A
US-1
US-2
USA (1)
D
D
US-2
UY
Uruguay
(-)D
(-)A
UY
ZA
Sydafrika (*)
D(3)
A
ZA
ZW
Zimbabwe (*)
D(3)
A
ZW
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
(*) For pasteuriserede kødprodukter og »biltong/jerky« henvises til dette bilag, del III A.
   
 
DEL II
 
Kødprodukter af vildtlevende vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Vildtlevende klov- bærende vildt, bortset fra vildsvin
Vildsvin
Vildtlevende dyr af hestefamilien
Vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)
Vildtlevende fuglevildt
Andre vildt leven-
de landpattedyr(7)
ISO-lande kode
 
AR-0
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-0
 
AR-1
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-1
 
AR-2
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-2
 
AU
Australien
A
A
A
D
A
AU
 
BH
Bahrain
(-)C
(-)C
(-)A
BH
 
BR-0
Brasilien (1)
(-)A
(-)D
BR-0
 
BR-1
Brasilien (1)
(-)A
(-)A
BR-1
 
BR-2
Brasilien (1)
(-)C
(-)A
(-)D
BR-2
 
BR-3
Brasilien (1)
(-)A
(-)D
BR-3
 
BR-4
Brasilien(1)
BR-4
 
BW
Botswana
(-)B
(-)B
(-)A
(-)A
BW
 
BY
Hviderusland
(-)C
(-)C
(-)A
BY
 
CA
Canada(1)
A
A
A
A
CA
 
CA-1
Canada(1)
A
A
A
A
A
CA-1
 
CA-2
Canada(1)
A
A
A
D
A
CA-2
 
CL
Chile
B
B
A
A
CL
 
CN-0
Kina(1)(R)
(-)B
(-)B
(-)A
(-)B
CN-0
 
CN-1
Kina(1)(R)
(-)B
(-)B
(-)A
(-)B
CN-1
 
CO
Colombia
(-)B
(-)B
(-)A
CO
 
ET
Etiopien
(-)B
(-)B
(-)A
ET
 
GL
Grønland
A
A
A
GL
 
HK
Hongkong
(-)B
(-)B
(-)A
HK
 
IL
Israel(£)
(-)B
(-)B
(-)A
(-)D
IL
 
IN
Indien
(-)B
(-)B
(-)A
IN
 
JP
Japan(R)
JP
 
KE
Kenya
(-)B
(-)B
(-)A
KE
 
KR
Korea
(-)A
(-)D
KR
 
MA
Marokko
(-)B
(-)B
(-)A
MA
 
ME
Montenegro
(-)D
(-)D
(-)A
ME
 
MG
Madagaskar
(-)B
(-)B
(-)A
(-)D
MG
 
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
B
B
A
MK
 
MU
Mauritius
(-)B
(-)B
(-)A
MU
 
MX
Mexico
(-)D
(-)D
(-)A
(-)D
MX
 
MY-0
Malaysia (1)
MY-0
 
MY-1
Malaysia (1)