Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Afgrænsning af det geografiske område for udstedelse af kulbrintetilladelser, jf. § 3, stk. 2, og § 5, stk. 1, 2. pkt.
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund

(Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 21. september 2018, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter, EF-Tidende 1994, nr. L 164, side 3, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2018/1999/EU af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013, EU-Tidende 2018, nr. L 328, side 1, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet, EU-Tidende 2008, nr. L 328, side 28, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1513/EU af 9. september 2015 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, EU-Tidende 2015, nr. L 239, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 114, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2018/1999/EU af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013, EU-Tidende 2018, nr. L 328, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2014, nr. L 124, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2018/1999/EU af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013, EU-Tidende 2018, nr. L 328, side 1.«

2. I § 1 a, nr. 1, ændres »udstedt i medfør« til: »omfattet«.

3. I § 1 a, nr. 3, ændres »de deltagere, som i henhold til denne lov har en tilladelse til forundersøgelse, til efterforskning og indvinding af råstoffer, til etablering og drift af rørledningsanlæg, til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding eller til videnskabelige undersøgelser« til: »dem, som deltager i en tilladelse omfattet af denne lov«.

4. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Der kan kun gives tilladelse efter stk. 1 til forundersøgelser med henblik på efterforskning og indvinding af kulbrinter inden for det på bilag 1 angivne område.«

5. I § 5, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Der kan kun gives tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter inden for det på bilag 1 angivne område.«

6. I § 17 a, stk. 1, 1. pkt., ændres », jf. § 5, eller etablering og drift af rørledningsanlæg i forbindelse med indvinding af kulbrinter, jf. § 17,« til: »eller tilladelse til etablering og drift af rørledningsanlæg i forbindelse med indvinding af kulbrinter«.

7. I § 17 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 4 i lov om kontinentalsoklen« til: »§§ 3 a og 4 i lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet«.

8. I § 24 a, stk. 1, § 24 b, stk. 1, og § 24 e, stk. 3, ændres »efter §§ 3, 5, 17, 23 eller 24« til: »omfattet af denne lov«.

9. I § 24 b, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »til en tilladelse«: »omfattet af denne lov«.

10. I 24 c, stk. 1, ændres »meddelt efter §§ 3, 5, 17, 23 eller 24« til: »omfattet af denne lov«.

11. I § 24 d, stk. 2, 1. pkt., udgår »en efterfølgende«.

12. I § 24 d, stk. 6, 1. pkt., ændres »efter §§ 3, 5, 17, 23 og 24« til: »omfattet af denne lov«.

13. I § 24 e, stk. 1, 1. pkt., og § 24 f, 1. pkt., ændres »efter« til: »omfattet af«.

14. I § 24 g, stk. 1, ændres »meddelt i henhold til §§ 5 eller 23« til: »til efterforskning og indvinding af råstoffer, herunder kulbrinter, eller en tilladelse til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding«.

15. I § 24 g, stk. 2, ændres »meddelt i medfør af §§ 5 eller 23« til: », jf. stk. 1,«.

16. I § 26 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om indhentning og indsendelse af oplysninger.«

17. I § 28, stk. 2 og 3, ændres »med henblik på efterforskning og indvinding af kulbrinter i medfør af tilladelser udstedt efter § 5« til: »omfattet af tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer, herunder kulbrinter,«.

18. I § 29 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »En deltager i en tilladelse efter §§ 5, 17 eller 23, som helt eller delvis overdrager tilladelsen« til: »Den, der helt eller delvis, direkte eller indirekte overdrager en tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer, herunder kulbrinter, en tilladelse til etablering og drift af rørledningsanlæg eller en tilladelse til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding«.

19. I § 29 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Den overdragende deltager« til: »Overdrager efter 1. pkt.«

20. I § 29 a, stk. 2, ændres »En overdragende deltager« til: »Overdrager«.

21. I § 29 a, stk. 4, ændres »Den overdragende deltagers« til: »Overdragers«.

22. I § 29 a, stk. 5, ændres »overdragelse af en tilladelse efter §§ 5, 17 eller 23 eller en andel af en sådan« til: »hel eller delvis overdragelse af en tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer, herunder kulbrinter, en tilladelse til etablering og drift af rørledningsanlæg eller en tilladelse til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding«.

23. I § 29 a, stk. 5, ændres »den overdragende deltager« til: »overdrager«.

24. I § 29 a indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. I forbindelse med tilladelse til overdragelse efter § 29, stk. 1, kan energi-, forsynings- og klimaministeren i særlige tilfælde undtage fra kravet om subsidiært økonomisk ansvar i henhold til stk. 1 og 2.«

25. I § 32 a, stk. 1, ændres »efter §§ 5, 17 eller 23« til: »omfattet af denne lov«.

26. I § 38, stk. 1, nr. 1, ændres »og § 17« til: »eller § 17«.

27. I § 38, stk. 1, nr. 2, ændres »og« til: »eller«.

28. Som bilag 1 indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt


Bilag 1

Afgrænsning af det geografiske område for udstedelse af kulbrintetilladelser, jf. § 3, stk. 2, og § 5, stk. 1, 2. pkt.

Det geografiske område for udstedelse af kulbrintetilladelser, jf. § 3, stk. 2, og § 5, stk. 1, 2. pkt., afgrænses med rette geodætiske linjer mellem punkterne 1-16 angivet nedenfor. Koordinaterne til punkterne 1-16 er angivet i European Datum 1950.

1.

57 grader 41 minutter 48,0 sekunder N 08 grader 53 minutter 18,0 sekunder Ø

2.

57 grader 00 minutter 00,0 sekunder N 07 grader 50 minutter 00,0 sekunder Ø

3.

55 grader 30 minutter 00,0 sekunder N 07 grader 50 minutter 00,0 sekunder Ø

4.

55 grader 04 minutter 33,6 sekunder N 08 grader 13 minutter 00,0 sekunder Ø

5.

55 grader 10 minutter 03,4 sekunder N 07 grader 33 minutter 09,6 sekunder Ø

6.

55 grader 30 minutter 40,3 sekunder N 05 grader 45 minutter 00,0 sekunder Ø

7.

55 grader 15 minutter 00,0 sekunder N 05 grader 24 minutter 12,0 sekunder Ø

8.

55 grader 15 minutter 00,0 sekunder N 05 grader 09 minutter 00,0 sekunder Ø

9.

55 grader 24 minutter 15,0 sekunder N 04 grader 45 minutter 00,0 sekunder Ø

10.

55 grader 46 minutter 21,8 sekunder N 04 grader 15 minutter 00,0 sekunder Ø

11.

55 grader 55 minutter 09,4 sekunder N 03 grader 21 minutter 00,0 sekunder Ø

12.

56 grader 05 minutter 12,0 sekunder N 03 grader 15 minutter 00,0 sekunder Ø

13.

56 grader 35 minutter 30,0 sekunder N 05 grader 02 minutter 00,0 sekunder Ø

14.

57 grader 10 minutter 30,0 sekunder N 06 grader 56 minutter 12,0 sekunder Ø

15.

57 grader 29 minutter 54,0 sekunder N 07 grader 59 minutter 00,0 sekunder Ø

16.

57 grader 37 minutter 06,0 sekunder N 08 grader 27 minutter 30,0 sekunder Ø

Breddegraden for punkt 4 er afrundet.

Afgrænsningen er gengivet på kortskitsen nedenfor.

Billed

«