Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven

(Sagsomkostninger til statslige myndigheder, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 329 af 30. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) klager over advarsler meddelt efter § 48,«.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8.

2. I § 15, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »kapitel 40,«: »varemærkelovens § 43 b, stk. 2 og 3, og designlovens § 43, stk. 2 og 3,«.

3. § 15, stk. 2, nr. 2 og 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 2 og 3.

4. I § 35, stk. 2, ændres », skønsmænd« til: »eller skønsmænd«.

5. Efter § 48 indsættes:

»§ 48 a. En advarsel meddelt efter § 48, stk. 1, kan påklages til Den Særlige Klageret af den dommer, som advarslen er rettet mod. Klagen skal være indgivet, inden 4 uger efter at dommeren er blevet meddelt advarslen. Klageretten kan se bort fra en overskridelse af klagefristen, når særlige forhold taler herfor.

Stk. 2. Klageretten anmoder vedkommende retspræsident om en skriftlig udtalelse. Herefter har dommeren lejlighed til skriftligt at komme med bemærkninger til retspræsidentens udtalelse. Klageretten kan anmode retspræsidenten og dommeren om yderligere bemærkninger.

Stk. 3. Finder klageretten behov for det, kan den indhente en skriftlig udtalelse fra andre. Retspræsidenten og dommeren skal i så fald have lejlighed til skriftligt at komme med bemærkninger til udtalelsen.

Stk. 4. Når sagens beskaffenhed gør det påkrævet, træffer klageretten beslutning om mundtlig forhandling og træffer samtidig bestemmelse om, hvorvidt denne skal ske for lukkede døre. De nærmere bestemmelser om hovedforhandlingen træffes i øvrigt af klagerettens formand i overensstemmelse med de regler, som gælder for hovedforhandling i borgerlige sager i 1. instans, med de fornødne lempelser. Fremsætter dommeren begæring derom, kan klageretten beskikke en advokat for dommeren.

Stk. 5. Klageretten kan stadfæste, ændre eller ophæve advarslen. Klagerettens afgørelse træffes ved kendelse.

Stk. 6. Lyder klagerettens afgørelse på stadfæstelse eller ændring af advarslen, kan afgørelsen indbringes for Højesteret efter reglerne om kære i borgerlige sager, dog således at mindst fem dommere deltager i påkendelsen.«

6. I § 55 indsættes efter »§§ 48,«: »48 a,«.

7. § 59 ophæves.

8. I § 94, stk. 1, 3. pkt., og § 225, stk. 2, nr. 3, ændres »betalingstjenester og elektroniske penge« til: »betalinger«.

9. I § 132 og § 136, stk. 3, ændres »nr. 5« til: »nr. 3«.

10. I § 148 a, stk. 1, 1. pkt., § 148 b, stk. 4, og § 153, stk. 2, indsættes efter »retssager«: », sager om forbud eller påbud i en borgerlig sag«.

11. I § 225, stk. 1, og § 653, stk. 2, nr. 7, ændres »EF-varemærker« til: »EU-varemærker«.

12. I § 316, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »repræsenterer en part«: »eller i medfør af § 260, stk. 3, nr. 4, repræsenterer en statslig myndighed«.

13. § 368, stk. 5, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ønsker en anden part, at ankesagen behandles af Højesteret, indbringer denne part ankesagen for Højesteret ved at indlevere et svarskrift til landsretten med anmodning om sagens behandling i Højesteret inden udløbet af den frist, som landsretten har fastsat for afgivelse af svarskrift. Landsretten sender inden 1 uge efter modtagelse af svarskriftet sagen til Højesteret.«

14. I § 375, 2. pkt., udgår »henholdsvis udebliver fra retsmødet eller«.

15. I § 375, 3. pkt., ændres »Varslet for indkaldelsen til retsmødet eller fristen« til: »Fristen«.

16. I § 375, 4. pkt., ændres »Varslet eller fristen« til: »Fristen«.

17. § 377, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Retten underretter appellanten, såfremt svarskrift ikke er indleveret rettidigt.«

18. I § 408, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter »repræsenterer en part«: »eller i medfør af § 260, stk. 3, nr. 4, repræsenterer en statslig myndighed«.

19. I § 412, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Angår anmodningen et EU-varemærke eller et EF-design, finder § 225, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse, hvis anvendelsen af EU-varemærkeforordningen eller EF-designforordningen har væsentlig betydning, jf. dog varemærkelovens §§ 43 c og 43 d og designlovens § 43, stk. 2 og 3.«

20. I § 510, stk. 3, ændres »stk. 4« til: »stk. 8«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 12. april 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 13.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 9. april 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen