Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om at etablere en effektiv mekanisk procesudsugning til virksomhedens glasblæser

Resumé

Arbejdstilsynet traf afgørelse uden handlepligt om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at etablere en effektiv mekanisk procesudsugning til virksomheden glasblæser, der ikke fører den udsugede luft tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og vurderede, at støvsugeren, der blev anvendt som mekanisk procesudsugning til virksomhedens glasblæser, på arbejdsstedet, ikke var tilstrækkelig effektiv til at fjerne luftforureningen, som stammede fra processen med glas-blæsning i virksomhedens glasblæser.

Nævnet lagde vægt på, at virksomhedens glasblæser var forsynet med en mekanisk procesudsugning i form af en støvsuger, der førte den fra glasblæseren udsugede luft tilbage til arbejdsrummet, hvori glasblæseren var opstillet.

Nævnet lagde herved vægt på, at der lå synligt støv rundt om gasblæseren.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at støvsugeren ikke var forsynet med en kontrolanordning, der angav utilstrækkelig funktion.

Nævnet lægger desuden vægt på, at ansatte anvendte virksomhedens glasblæser ugentligt.

Nævnet lagde endelig vægt på, at virksomhedens indehaver oplyste, at han var klar over, at virksomhedens glasblæser skulle forsynes med en effektiv procesudsugning, da han havde læst på reglerne.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 26. februar 2019 behandlet [navn udeladt]s

klage på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse uden handlepligt af 13. juni 2018 om procesudsugning.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse uden handlepligt af 13. juni 2018 om, at [navn udeladt] har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at etablere en effektiv mekanisk procesudsugning til virksomhedens glasblæser, der ikke fører den udsugede luft tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at støvsugeren, der blev anvendt som mekanisk procesudsugning til virksomhedens glasblæser, på arbejdsstedet [adresse udeladt], ikke var tilstrækkelig effektiv til at fjerne luftforureningen, som stammede fra processen med glasblæsning i virksomhedens glasblæser.

Nævnet lægger vægt på, at virksomhedens glasblæser var forsynet med en mekanisk procesudsugning i form af en støvsuger, der førte den fra glasblæseren udsugede luft tilbage til arbejdsrummet, hvori glasblæseren var opstillet.

Nævnet lægger herved vægt på, at der lå synligt støv rundt om gasblæseren.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at støvsugeren ikke var forsynet med en kontrolanordning, der angav utilstrækkelig funktion.

Nævnet lægger desuden vægt på, at ansatte anvendte virksomhedens glasblæser ugentligt.

Nævnet lægger endelig vægt på, at virksomhedens indehaver oplyste, at han var klar over, at virksomhedens glasblæser skulle forsynes med en effektiv procesudsugning, da han havde læst på reglerne.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges

og udføres så, det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det følger af reglerne om faste arbejdssteders indretning, at arbejdsstedet skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra en enkeltvis og en samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Det følger endvidere af disse regler, at hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres procesudsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur. ¬¬Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler.

Det følger endelig af reglerne, at ventilationsanlæg skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

B E M Æ R K N I N G E R T I L K L A G E N

I klagen er det anført, at konstateringen af et synligt lag støv rundt om glasblæseren ikke rækker til at træffe en afgørelse vedrørende etablering af procesudsugning.

[Navn udeladt] henviser til, at det fremgår af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, at luftforureningen skal være enten sundhedsskadelig eller generende for, at der kan stilles krav om procesudsugning.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal henvise til Arbejdstilsynets udtalelse af 31. august 2018, hvori Arbejdstilsynet nærmere har besvaret [navn udeladt]s anbringender.

Nævnet skal i denne forbindelse henvise til Arbejdstilsynets bemærkninger om, at støv i så stor en mængde, som lå rundt om glasblæseren, i forbindelse med blæseprocessen hvirvler rundt i luften, utvivlsomt er at betegne som generende luftforurening.

I forhold [navn udeladt]s bemærkninger om at Arbejdstilsynet ved tidligere tilsynsbesøg tilså de samme forhold og fik demonstreret præcist de samme hjælpemidler med præcist de samme sikkerhedsforanstaltninger, men dengang ikke konstaterede problemer, skal nævnet bemærke, at dette er et spørgsmål om Arbejdstilsynets myndighedsudøvelse, herunder den måde Arbejdstilsynet har håndteret sagen.

En eventuel klage over Arbejdstilsynets myndighedsudøvelse skal rettes til Arbejdstilsynets direktør og efterfølgende til Beskæftigelsesministeriet.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

0m Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Om arbejdsstedets indretning

§ 42, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

§ 6, og § 35, stk. 1, 3 og 11, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet, breve af 9. november 2018 og 13. december 2018, samt brev af 21. november 2018 fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af

19. september 2017

Kapitel 6

Arbejdsstedets indretning

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller

afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller

inden en frist.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning

Kapitel 2

Planlægning og indretning af arbejdsstedet

§ 6. Arbejdsstedet skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Kapitel 8

Ventilation

§ 35. Hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres procesudsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur. ¬……

¬Stk. 3. Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler, jf. dog stk. 4, stk. 5, stk. 6 og stk. 7.

….

Stk. 11. De i stk. 1 og 2 nævnte ventilationsanlæg skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion. Ventilationsanlæg, omfattet af undtagelsen i stk. 4, stk. 5, stk. 6, og stk. 7, skal endvidere være konstrueret således, at recirkulation automatisk frakobles eller produktionen stoppes, hvis rensningen er utilstrækkelig.