Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1466 af 25. november 2016 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 607 af 31. maj 2017 og bekendtgørelse nr. 912 af 26. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »§ 16, stk. 5« til: »§ 16, stk. 4«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 1, litra b, udgår », herunder iværksætterselskaber«.

3. I § 16, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2«.

4. I § 16, stk. 2, udgår », jf. dog stk. 3,«.

5. § 16, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 3-6.

6. I § 16, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »Stk. 1-2 og 4-5« til: »Stk. 1-4«.

7. I § 18, stk. 3, ændres »§ 16, stk. 4« til: »§ 16, stk. 3«.

8. I Bilag 2, Takster, Registrerings- og årsgebyrer for registreringspligtige virksomheder, 1. Registreringsgebyr, A. Virksomhedsformer, ændres »1. Aktie-, anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber« til: »1. Aktie- og anpartsselskaber«.

9. I Bilag 2, Takster, Registrerings- og årsgebyrer for registreringspligtige virksomheder, 1. Registreringsgebyr, B. Takster, udgår »Stiftelse af iværksætterselskab 670 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2019.

Erhvervsstyrelsen, den 9. april 2019

Henning Steensig

/ Søren Corfixsen Whitt