Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Forbudsområder
Bilag 2 Undtagelsesområder
Bilag 3 Yderligere forbudsområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri

I medfør af § 30, stk. 1, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer fiskeri på dansk fiskeriterritorium med ethvert trawl- eller vodredskab.

Stk. 2. Ud over denne bekendtgørelse gælder forskrifter og vedtægter udstedt i henhold til fiskerilovgivningen eller i bestemmelser som følge af Danmarks medlemskab af Den Europæiske Union, herunder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fiskeri med bundtrawl: fiskeri med ethvert trukket trawlredskab, der slæbes af et eller flere fartøjer, hvor trawlet slæbes over havbunden og holdes udspilet ved eller uden hjælp af skovle.

2) Fiskeri med flydetrawl: fiskeri med ethvert trukket trawlredskab, der slæbes af et eller flere fartøjer, som ikke er indrettet til bundkontakt og som er egnet til fiskeri efter pelagiske arter.

3) Fiskeri med snurrevod: fiskeri med et trukket omkredsende redskab, der er fastgjort til et fartøj med tove, og hvor fartøjet ved hjælp af opankring eller på anden vis ikke er i fremdrift.

§ 3. Trawlskovle skal være forsynet med fartøjets registreringsbogstaver og -kendingsnummer, indhugget, indbrændt eller påsvejset skovlene med let læselige bogstaver og tal af mindst 6 cm's højde.

Stk. 2. Ved fiskeri med bundtrawl inden for 3 sømil, skal maskestørrelsen være mindst 90 mm (helmasker), undtaget ved fiskeri efter tobis.

Stk. 3. Ved fiskeri med bundtrawl inden for 3 sømil, må trawlskovlenes vægt ikke overstige 160 kg hver, undtaget ved fiskeri efter tobis.

Trawl- og vodfiskeri inden for 3 sømil fra lavvandslinjen

§ 4. Bortset fra de særlige undtagelser, som er anført i §§ 5-8, er enhver form for trawl- og vodfiskeri forbudt inden for en afstand af 3 sømil fra lavvandslinjen, samt i hele Limfjorden.

Stk. 2. Forbuddet, jf. stk. 1, gælder ikke for fiskeri med snurrevod og for trawlfartøjer med en længde på maksimalt 17 meter og for flydetrawlfartøjer på Limfjorden med en længde på maksimalt 14 meter. Trawlfartøjer må være registreret med en maksimal motoreffekt på 177,5 HK/130,5 kW.

Stk. 3. Uanset § 4, stk. 2, er fiskeri med bundtrawl forbudt i følgende områder, som nærmere angivet i bilag 1:

1) Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs.

2) Bornholm.

3) Ebbeløkke Rev ved Sjællands Odde.

4) Ebeltoft Vig.

5) Farvandet mellem Falster, Sjælland og Møn.

6) Flensborg Fjord og sydlige del af de sønderjyske vande.

7) Fåborg Fjord.

8) Guldborgsund.

9) Helnæs Bugt og Maden på Helnæs.

10) Isefjorden og Roskilde Fjord.

11) Kalø Vig.

12) Kalundborg Fjord og Røsnæs.

13) Karrebæksminde Bugt, Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.

14) Kerteminde Bugt.

15) Kobberhage kystarealer ved Hjelm Dyb.

16) Kolding Fjord, Fænø Sund og Gamborg Fjord.

17) Limfjorden.

18) Møns østkyst.

19) Nakskov Fjord.

20) Nordlige del af sønderjyske vande.

21) Nyborg Fjord.

22) Odense Fjord.

23) Omø og Agersø Sunde.

24) Samsø.

25) Sejerø Bugt og Saltbæk Vig.

26) Sydfynske Øhav.

27) Vejle Fjord.

28) Øresund.

29) As og Sandbjerg Vige.

Stk. 4. Uanset § 4, stk. 2, er fiskeri med snurrevod forbudt i en række områder, jf. § 4, stk. 3, nr. 6, 8-10, 13, 20, 24 og 28, som nærmere angivet i bilag 1.

Stk. 5. Uanset § 4, stk. 2, er fiskeri med flydetrawl forbudt i en række områder, jf. § 4, stk. 3, nr. 2, 4, 8-9, 11, 28 og 29, som nærmere angivet i bilag 1, og yderligere i følgende forbudsområder, som nærmere angivet i bilag 3:

1) Føns og Tybrind Vige.

2) Lillebælt.

3) Farvandet mellem Stevns, Falsterbo, Møn og Falster.

Bundtrawl

§ 5. Uanset § 4, stk. 1, er fiskeri med bundtrawl tilladt i følgende områder, som nærmere angivet i bilag 2, og på følgende vilkår:

1) Ud for Møns østkyst, ind til 2 sømil fra lavvandslinjen er det kun tilladt at fiske med bundtrawl med et fartøj, hvis registrerede maksimale motoreffekt er 400 HK/294 kW.

2) I Tannis Bugt, er det kun tilladt at fiske med bundtrawl med et fartøj, hvis registrerede maksimale motoreffekt er 400 HK/294 kW.

3) Ved Romsø, ind til 2 sømil fra lavvandslinjen er det kun tilladt at fiske med bundtrawl med et fartøj, hvis maksimale registrerede motoreffekt er 300 HK/221kW.

4) Ud for Thy-kysten er tobistrawlfiskeri kun tilladt med et fartøj, hvis registrerede maksimale motoreffekt er 300 HK/221 kW.

5) Ud for Hanstholm, er tobistrawlfiskeri kun tilladt i perioden 1. april – 31. juli, med et fartøj, hvis registrerede maksimale motoreffekt er 600 HK/441 kW.

6) Ud for Jyllands østkyst, er bundtrawlfiskeri kun tilladt i perioden 1. maj – 31. juli ind til en afstand af 2 sømil fra lavvandslinjen ved anvendelse af et mindstemaskemål på mindst 90 mm i redskabet.

7) Ved Læsø, er tobistrawlfiskeri kun tilladt i perioden 1. april – 31. juli.

8) Ved Anholt, er tobistrawlfiskeri kun tilladt i perioden 1. april – 31. juli.

Stk. 2. For fiskeri, jf. § 4, stk. 2, i Jammerlands- og Musholmbugten, som nærmere angivet i kort nr. 9 i bilag 2, er anvendelse af bundtrawl kun tilladt i perioden 1. august – 30. april.

Snurrevod

§ 6. For fiskeri med snurrevod, jf. § 4, stk. 2, er dette kun tilladt i følgende områder i nærmere bestemte perioder:

1) I Limfjorden, som nærmere angivet i kort nr. 17 i bilag 1, i perioden fra 15. september - 14. april.

2) I Jammerlands- og Musholmbugten, som nærmere angivet i kort nr. 9 i bilag 2, i perioden fra 1. august – 30. april.

Flydetrawl

§ 7. Uanset § 4, stk. 1, er fiskeri med flydetrawl tilladt, hvor vanddybden er mindst 9 meter i Skagens Gren, Strandby, Stevns Klint, Møns Klint og Jyllands vestkyst, som nærmere angivet i bilag 2, område 10-14.

Stk. 2. For fiskeri med flydetrawl i henhold til § 4, stk. 2, gælder yderligere følgende betingelser:

1) I Limfjorden, som nærmere angivet i kort nr. 17 i bilag 1, må der kun udøves fiskeri med flydetrawl i perioden 1. august – 31. maj.

2) I Hjarbæk fjord, afgrænset i nord af Virksund-broen, er parfiskeri med flydetrawl forbudt.

3) Der må kun udøves fiskeri efter pelagiske arter

4) Flydetrawl må kun anvendes, hvor vanddybden er mindst 9 meter, dog mindst 6 meter i Limfjorden.

5) Flydetrawlets underlig må ikke være beskyttet af gummirup, bobbinsgear og lignende anordninger, der muliggør bundslæb.

Skovltrawlsfiskeri

§ 8. For fiskeri efter brisling inden for 3 sømil fra lavvandslinjen, jf. § 4, stk. 2, må der fiskes i Limfjorden, som nærmere angivet i kort nr. 17 i bilag 1, på følgende betingelser:

1) Brislingeskovltrawl må kun anvendes i perioden fra 1. oktober til 30. april.

2) Trawlet må intet sted have en mindre maskestørrelse end 16 mm (helmaske).

3) Trawlets under- eller overlig, må højst være 40 m.

4) Partrawl er forbudt.

Trawlfiskeri i øvrigt

§ 9. Trawl- og vodredskaber, der ikke må anvendes i et givet geografisk område eller i en given periode, skal fastgøres og stuves, så de ikke umiddelbart kan bruges, i overensstemmelse med følgende betingelser:

1) Net, synk og lignende redskaber skal være adskilt fra dens skovle og dens slæbe- og trawlliner samt wirer.

2) Net, der befinder sig på eller over dækket, skal være solidt fastgjort og stuvet.

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 1 og stk. 3-5, § 5, stk. 2, § 6, § 7, stk. 1 og 2, § 8, nr. 1-4 og § 9.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april 2019.

Stk. 2. Følgende forskrifter ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 232 af 18. marts 2017 om trawl- og andet vodfiskeri.

2) Bekendtgørelse nr. 261 af 08. april 2003 om erhvervsfiskeri inden for basislinierne i Østersøen, Bælterne og Øresund.

3) Bekendtgørelse nr. 639 af 17. september 1990 om vedtægt for fiskeriet i farvandet omkring København og Nordlige Øresund.

4) Bekendtgørelse af 26. september 1989 om Vedtægt for fiskeriet i Karrebæk m.fl. fjorde.

5) Vedtægt af 16. august 1983 for fiskeriet i farvandet omkring Drejø og Strynø m.v.

6) Vedtægt af 13. august 1982 for fiskeriet i Isefjorden, Nykøbing Bugt, Lammefjorden, Holbæk Fjord og Bramsnæs Vig.

7) Vedtægt af 1. september 1981 for fiskeriet i den nordlige del af de sønderjyske vande.

8) Vedtægt af 13. august 1981 for fiskeriet i Odense Fjord og i farvandet nord for Fyn.

9) Vedtægt af 22. juli 1981 for fiskeriet i Fjellebro fjord og vandene omkring Fåborg.

10) Vedtægt af 22. juli 1981 for fiskeriet i farvandet omkring Tåsinge.

11) Vedtægt af 18. august 1978 for fiskeriet i Helnæsbugten.

12) Vedtægt af 31. juli 1976 for fiskeriet i Sejerøbugten.

13) Vedtægt af 16. juni 1976 for fiskeriet i Kalundborg fjord.

14) Vedtægt af 8. juli 1958 for fiskeriet i Guldborgsund og den syd derfor liggende indskæring fra havet.

15) Vedtægt af 22. februar 1956 for fiskeriet i Jammerlands- og Musholmbugten.

16) Vedtægt af 3. september 1952 for fiskeriet i den sydlige del af de sønderjyske vande.

17) Vedtægt af 14. maj 1952 for fiskeriet i farvandet omkring Samsø.

18) Vedtægt af 15. maj 1948 for Fiskeriet i Vandet mellem Lolland og Øerne Nord for samme på Strækningen mellem Østsiden af Vigsø og Grænsen mellem Utterslev og Horslunde sogne.

19) Vedtægt af 16. juni 1947 for Fiskeriet i Nakskov Fjord.

20) Vedtægt af 11. september 1943 for Fiskeriet i Vejle Fjord.

21) Tillæg af 29. juli 1931 til Vedtægt for Fiskeriet i Præstø Fjord.

22) Vedtægt af 4. februar 1926 for Fiskeriet i Præstø Fjord.

Udenrigsministeriet, den 2. april 2019

Eva Kjer Hansen

/ Bjørn Wirlander


Bilag 1

Forbudsområder

Forbudsområde nr. 1, jf. § 4, stk. 3, nr. 1 ”Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs”

1

Forbudsområde nr. 1 afgrænset af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
56 10,573' N
10 28,840' E
56 10,573' N
10 28,840' E
56 8,745' N
10 28,769' E
56 8,539' N
10 28,353' E
56 8,246' N
10 28,156' E
56 6,852' N
10 29,221' E
56 6,571' N
10 29,524' E
56 5,672' N
10 30,600' E
56 5,302' N
10 31,647' E
56 5,573' N
10 32,575' E
56 6,141' N
10 33,545' E
56 6,313' N
10 33,770' E
56 6,346' N
10 32,973' E

Forbudsområde nr. 2, jf. § 4, stk. 3, nr. 2 og stk. 5, nr. 2 ”Bornholm”

2

2

Forbudsområde nr. 3, jf. § 4, stk. 3, nr. 3 ”Ebbeløkke Rev ved Sjællands Odde”

3

Forbudsområde nr. 3 afgrænset af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 57,804' N
11 27,416' E
55 58,364' N
11 27,415' E
55 58,364' N
11 28,346' E
55 57,794' N
11 29,076' E

Forbudsområde nr. 4, jf. § 4, stk. 3, nr. 4 og stk. 5, nr. 4 ”Ebeltoft Vig”

4

Forbudsområde nr. 4 afgrænset i syd af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri og flydetrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
56 10,815' N
10 32,503' E
56 10,667' N
10 33,052' E
56 10,735' N
10 33,541' E
56 10,847' N
10 33,902' E
56 11,404' N
10 34,274' E
56 11,608' N
10 34,685' E
56 11,723' N
10 34,859' E
56 12,160' N
10 35,051' E
56 12,000' N
10 36,800' E
56 11,303' N
10 38,492' E
56 11,300' N
10 38,500' E

Forbudsområde nr. 5, jf. § 4, stk. 5 ”Farvandet mellem Falster, Sjælland og Møn”

5

Forbudsområde nr. 5 afgrænset af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
54 58,100' N
11 49,500' E
55 0,380' N
11 52,065' E
55 6,600' N
12 11,100' E
55 3,587' N
12 15,668' E
54 49,961' N
12 9,864' E
54 50,120' N
12 10,753' E
54 50,294' N
12 10,644' E
54 50,538' N
12 10,375' E
54 52,882' N
12 12,385' E

Forbudsområde nr. 6, jf. § 4, stk. 3, nr. 6 ”Flensborg Fjord og sydlige del af sønderjyske vande”

6

6

Forbudsområde nr. 7, jf. § 4, stk. 3, nr. 7 ”Fåborg Fjord”

7

Forbudsområde nr. 7 afgrænset i syd af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 3,574' N
10 12,429' E
55 3,160' N
10 16,603' E
55 3,484' N
10 19,084' E

Forbudsområde nr. 8, jf. § 4, stk. 3, nr. 8, § 4, stk. 4, nr. 8 og § 4, stk. 5, nr. 8 ”Guldborgsund”

8

Forbudsområde nr. 8 afgrænset af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Flydetrawlsfiskeri forbudt
Snurrevodsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
54 54,384' N
11 38,845' E
54 55,811' N
11 42,464' E
54 38,064' N
11 24,285' E
54 37,314' N
11 23,665' E
54 34,940' N
11 30,163' E
54 34,752' N
11 32,856' E
54 33,560' N
11 50,001' E
54 33,243' N
11 54,618' E
54 33,140' N
11 56,058' E
54 33,526' N
11 58,162' E
54 33,536' N
11 58,172' E

Forbudsområde nr. 9, jf. § 4, stk. 3, nr. 9, § 4, stk. 4, nr. 9 og § 4, stk. 5, nr. 9 ”Helnæs Bugt og Maden på Helnæs”

9

Forbudsområde nr. 9 afgrænset i vest af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Flydetrawlsfiskeri forbudt
Snurrevodsfiskeri forbudt
 
Nordlig bredde
Østlig længde
     
55 10,527' N
9 59,115' E
 
55 5,450' N
10 2,804' E
55 10,557' N
9 56,812' E
 
55 5,274' N
10 2,929' E
55 7,371' N
9 56,603' E
 
55 5,106' N
10 3,562' E
55 7,040' N
9 57,371' E
 
55 4,686' N
10 3,222' E
55 7,132' N
10 0,743' E
 
55 4,329' N
10 3,358' E
55 6,396' N
10 1,726' E
 
55 4,284' N
10 4,335' E
55 5,751' N
10 2,814' E
 
55 4,554' N
10 4,639' E

Forbudsområde nr. 10, jf. § 4, stk. 3, nr. 10 og § 4, stk. 4, nr. 10 ”Isefjorden og Roskilde Fjord”

10

Forbudsområde nr. 10 afgrænset i nord af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Snurrevodsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 58,627' N
11 46,628' E
55 58,617' N
11 51,378' E

Forbudsområde nr. 11, jf. § 4, stk. 3, nr. 11 og § 4, stk. 5, nr. 11 ”Kalø Vig”

11

Forbudsområde nr. 11 afgrænset i vest af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Flydetrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
56 17,473' N
10 26,761' E
56 16,349' N
10 27,548' E
56 15,383' N
10 29,040' E

Forbudsområde nr. 12, jf. § 4, stk. 3, nr. 12 ”Kalundborg Fjord og Røsnæs”

12

Forbudsområde nr. 12 afgrænset i vest af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 40,078' N
10 55,906' E
55 44,590' N
10 52,098' E

Forbudsområde nr. 13, jf. § 4, stk. 3, nr. 13 og§ 4, stk. 4, nr. 13 ”Karrebæksminde Bugt, Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”

13

Forbudsområde nr. 13 afgrænset i vest af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Snurrevodsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 2,639' N
11 47,176' E
55 2,358' N
11 43,121' E
55 5,363' N
11 33,874' E
55 10,483' N
11 38,275' E

Forbudsområde nr. 14, jf. § 4, stk. 3, nr. 14 ”Kerteminde Bugt”

14

Forbudsområde nr. 14 afgrænset i øst af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 28,612' N
10 44,843' E
55 24,886' N
10 43,568' E

Forbudsområde nr. 15, jf. § 4, stk. 3, nr. 15 ”Kobberhage kystarealer ved Hjelm Dyb”

15

15

Forbudsområde nr. 16, jf. § 4, stk. 3, nr. 16 ”Kolding Fjord, Fænø Sund og Gamborg Fjord”

16

Forbudsområder nr. 16 afgrænset af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 29,913' N
9 37,500' E
55 30,548' N
9 38,418' E
55 30,862' N
9 42,374' E
55 31,222' N
9 42,784' E
55 31,196' N
9 44,512' E
55 31,014' N
9 45,418' E
55 30,047' N
9 40,777' E
55 30,382' N
9 40,936' E
55 28,414' N
9 43,326' E
55 28,733' N
9 42,987' E

Forbudsområde nr. 17, jf. § 4, stk. 3, nr. 17 ”Limfjorden”

17

Forbudsområde nr. 17 afgrænset af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
56 59,184' N
10 18,151' E
56 59,446' N
10 18,242' E
56 42,639' N
8 12,713' E
56 43,292' N
8 12,733' E

Forbudsområde nr. 18, jf. § 4, stk. 3, nr. 18 ”Møns østkyst”

18

18

Forbudsområde nr. 19, jf. § 4, stk. 3, nr. 19 ”Nakskov Fjord”

19

Forbudsområde nr. 19 afgrænset i nordvest af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
54 52,381' N
11 1,677' E
54 50,246' N
10 57,889' E

Forbudsområde nr. 20, jf. § 4, stk. 3, nr. 20 ”Nordlige del af de sønderjyske vande”

20

20

20

Forbudsområde nr. 21, jf. § 4, stk. 3, nr. 21 ”Nyborg Fjord”

21

Forbudsområde nr. 21 afgrænset i øst af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 13,093' N
10 48,406' E
55 13,008' N
10 48,759' E
55 13,171' N
10 49,238' E
55 13,484' N
10 49,512' E
55 14,260' N
10 49,912' E
55 14,690' N
10 49,923' E
55 15,076' N
10 49,590' E
55 15,396' N
10 50,281' E
55 15,729' N
10 50,600' E
55 15,963' N
10 50,270' E
55 17,400' N
10 51,200' E

Forbudsområde nr. 22, jf. § 4, stk. 3, nr. 22 ”Odense Fjord”

22

Forbudsområde nr. 22 afgrænset i nord af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 33,634' N
10 28,123' E
55 33,632' N
10 28,182' E
55 33,632' N
10 28,182' E
55 33,451' N
10 36,459' E

Forbudsområde nr. 23, jf. § 4, stk. 3, nr. 23 ”Omø og Agersø Sunde”

23

23

Forbudsområde nr. 24, jf. § 4, stk. 3, nr. 24 og § 4, stk. 4, nr. 24 ”Samsø”

24

Forbudsområde nr. 24 afgrænset i nord af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Snurrevodsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 55,474' N
10 37,876' E
55 55,587' N
10 37,770' E
55 55,553' N
10 38,407' E
55 55,833' N
10 38,888' E
55 55,774' N
10 40,799' E
55 55,478' N
10 40,476' E

Forbudsområde nr. 25, jf. § 4, stk. 3, nr. 25 ”Sejerø og Saltbæk Vig”

25

Forbudsområde nr. 25 afgrænset i nordvest af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 40,078' N
10 55,906' E
55 44,332' N
10 52,316' E
55 44,605' N
10 51,372' E
55 44,979' N
10 50,544' E
55 45,047' N
10 51,424' E
55 44,820' N
10 52,355' E
55 55,178' N
11 4,757' E
56 0,629' N
11 16,608' E
56 0,632' N
11 16,609' E
56 0,636' N
11 16,622' E

Forbudsområde nr. 26, jf. § 4, stk. 3, nr. 26 ”Sydfynske Øhav”

26

26

Forbudsområde nr. 27, jf. § 4, stk. 3, nr. 27 ”Vejle Fjord”

27

Forbudsområde nr. 27 afgrænset i øst af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri forbudt
Nordlig bredde
Østlig længde
55 41,646' N
9 40,082' E
55 42,235' N
9 41,854' E

Forbudsområde nr. 28, jf. § 4, stk. 3, nr. 28, § 4, stk. 4, nr. 28 og §4, stk. 5, nr. 28 ”Øresund”

28

28

Forbudsområde nr. 29, jf. § 4, stk. 3, nr. 29 og § 4, stk. 5, nr. 29 ”Ås og Sandbjerg Vige”

29

Forbudsområde nr. 29 afgrænset i øst af følgende punkter
Nordlig bredde
Østlig længde
55 48,400' N
10 4,000' E
55 44,800' N
10 5,000' E
55 44,743' N
10 4,939' E
55 44,708' N
10 4,894' E
55 44,710' N
10 4,904' E
55 41,800' N
10 1,800' E


Bilag 2

Undtagelsesområder

Undtagelsesområde nr. 1, jf. § 5, nr. 1 ”Møns østkyst”

1

Undtagelsesområde nr. 1 beliggende mellem 2 sømil og 3 sømil, afgrænset af følgende punkter i nord og syd
Bundtrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
54° 53,477' N
12° 31,432' E
54° 54,621' N
12° 31,345' E
55° 2,229' N
12° 32,941' E
55° 3,060' N
12° 33,806' E

Undtagelsesområde nr. 2, jf. § 5, nr. 2 ”Tannis Bugt”

2

Undtagelsesområde nr. 2 beliggende inden for 3 sømil, afgrænset af følgende punkter i øst og vest
Bundtrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
57° 43,701' N
10° 36,897' E
57° 46,144' N
10° 43,609' E
57° 38,520' N
9° 56,603' E
57° 35,240' N
9° 56,518' E

Undtagelsesområde nr. 3, jf. § 5, nr. 3 ”Romsø”

3

Undtagelsesområde nr. 3 beliggende mellem 2 sømil og for 3 sømil, afgrænset af følgende punkter i nord og syd
Bundtrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
55° 34,070' N
10° 48,179' E
55° 33,051' N
10° 48,107' E
55° 28,155' N
10° 50,144' E
55° 28,835' N
10° 50,277' E
55° 29,396' N
10° 50,210' E

Undtagelsesområde nr. 4, jf. § 5, nr. 4 ”Thy-kysten”

4

Undtagelsesområde nr. 4 afgrænset af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
56 54,451' N
8 18,861' E
56 54,417' N
8 13,000' E
56 51,833' N
8 10,000' E
56 51,875' N
8 16,649' E

Undtagelsesområde nr. 5, jf. § 5, nr. 5 ”Hanstholm”

5

Undtagelsesområde nr. 5 afgrænset af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
57 10,172' N
8 39,787' E
57 10,361' N
8 38,937' E
57 10,457' N
8 37,930' E
57 10,447' N
8 37,081' E
57 10,480' N
8 36,373' E
57 10,498' N
8 35,449' E
57 10,414' N
8 34,561' E
57 10,281' N
8 33,672' E
57 10,050' N
8 32,864' E
57 9,770' N
8 32,075' E
57 9,191' N
8 31,033' E
57 8,606' N
8 30,469' E
57 7,811' N
8 29,908' E

Undtagelsesområde nr. 6, jf. § 5, nr. 6 ”Jyllands østkyst”

6

Undtagelsesområde nr. 6 beliggende mellem 2 sømil og 3 sømil, afgrænset af følgende punkter i nord og syd
Bundtrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
56° 26,543' N
11° 3,296' E
56° 26,566' N
11° 1,146' E
57° 40,335' N
10° 34,951' E
57° 38,459' N
10° 34,878' E

Undtagelsesområde nr. 7, jf. § 5, nr. 7 ”Læsø”

7

7

Undtagelsesområde nr. 8, jf. § 5, nr. 8 ”Anholt”

8

8

Undtagelsesområde nr. 9, jf. § 5, stk. 2 ”Jammerlands- og Musholmbugten”

9

Undtagelsesområde nr. 9 afgrænset i vest af følgende punkter
Bundtrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
55 22,176' N
11 6,722' E
55 39,304' N
11 0,253' E

Undtagelsesområde nr. 10, jf. § 7, nr. 10 ”Skagens Gren”

10

Undtagelsesområde nr. 10 inden for 3 sømil, afgrænset i øst og sydvest af følgende punkter
Flydetrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
57° 40,935' N
10° 40,288' E
57° 43,150' N
10° 36,182' E
57° 38,733' N
10° 10,162' E
57° 36,139' N
10° 12,312' E

Undtagelsesområde nr. 11, jf. § 7, nr. 11 ”Strandby”

11

Undtagelsesområde nr. 11 inden for 3 sømil, afgrænset i øst og sydvest af følgende punkter
Flydetrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
57° 23,835' N
10° 31,259' E
57° 23,288' N
10° 36,921' E
57° 30,432' N
10° 29,093' E
57° 32,345' N
10° 33,436' E

Undtagelsesområde nr. 12, jf. § 7, nr. 12 ”Stevns Klint”

12

Undtagelsesområde nr. 12 inden for 3 sømil, afgrænset i nord og sydvest af følgende punkter
Flydetrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
55° 4,167' N
12° 29,249' E
55° 1,263' N
12° 28,202' E
54° 57,812' N
12° 21,237' E
54° 54,772' N
12° 22,864' E

Undtagelsesområde nr. 13, jf. §7, nr. 13 ”Møns Klint”

13

Undtagelsesområde nr. 13 inden for 3 sømil, afgrænset i nord og sydvest af følgende punkter
Flydetrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
Nordlig bredde
Østlig længde
55° 11,007' N
12° 21,077' E
55° 14,167' N
12° 21,153' E
55° 19,514' N
12° 27,090' E
55° 19,414' N
12° 32,824' E

Undtagelsesområde nr. 14, jf. § 7, nr. 14 ”Jyllands vestkyst”

14

 
Undtagelsesområder nr. 14 inden for 3 sømil, afgrænset i nord og syd af følgende punkter
Flydetrawlsfiskeri tilladt på særlige vilkår
 
Nordlig bredde
Østlig længde
1
55° 21,437' N
8° 25,150' E
 
55° 19,925' N
8° 20,728' E
 
55° 32,848' N
8° 6,888' E
 
55° 30,265' N
8° 3,880' E
2
55° 35,170' N
8° 0,071' E
 
55° 35,259' N
8° 5,566' E
 
56° 18,307' N
8° 7,296' E
 
56° 18,290' N
8° 2,252' E
3
56° 34,972' N
8° 8,073' E
 
56° 35,677' N
8° 3,212' E
 
57° 12,208' N
9° 3,939' E
 
57° 9,216' N
9° 3,305' E


Bilag 3

Yderligere forbudsområder

Yderligt forbudsområde nr. 1, jf. § 4, stk. 5, nr. 1 ”Føns og Tybrind Vige”

1

30

Yderligt forbudsområde nr. 2, jf. § 4, stk. 5, nr. 2 ”Lillebælt”

2

Forbudsområder nr. 31 afgrænset af følgende punkter
Nordlig bredde
Østlig længde
55 33,354' N
9 46,063' E
55 32,575' N
9 45,393' E
55 27,682' N
9 41,615' E
55 27,767' N
9 43,335' E

Yderligt forbudsområde nr. 3, jf. § 4, stk. 5, nr. 3 ”Farvandet mellem Stevns, Falsterbo og Møn”

3

32