Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold

J.nr. 18-71975

En mand søgte en stilling af 4 timers varighed som promoter af skønhedsprodukter. Han fik afslag på sin ansøgning, idet virksomheden alene ønskede at antage kvinder. Klager fik medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en mand ikke kom i betragtning til en stilling som promoter for skønhedsprodukter.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager på grund af sit køn ikke kom i betragtning til en stilling som promoter af skønhedsprodukter.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 5.000 kr. med procesrente fra den 11. december 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Indklagede, som er et vikarbureau, søgte via opslag på facebook promotere til en kunde. Af jobopslaget fremgår bl.a.:

”Du skal promovere skønhedsprodukter for en af vores kunder. Arbejdet vil foregå hos [kundes] butikker, hvor arbejdsopgaven primært vil bestå af at henvende sig til kunderne og promovere produkter. Produkterne som du primært skal promovere er dufte, makeup og mascara.

”Krav:

Du er minimum 18 år.

Har erfaring fra lignende eller sælger jobs

…”

Klager sendte på baggrund af opslaget en sms til indklagede.

”Hej, [navn]

Jeg så dit opslag angående salg og promovering af skønhedsprodukter i butik den 14. december.

Jeg ville høre om jeg kunne passe til jobbet. Jeg har været sælger i mange år, og er tidligere salgstræner, så jeg vil gerne bevæge mig ud i salg igen. ”

Indklagede svarede via sms til klager:

”Hej [klager][smiley]

Tak for din besked, det skal desværre være kvinder.

Mvh

[Navn]

[indklagede]”

Klager svarede hertil:

”Nå, okay. Det var spøjst. Er der en grund til det? [smiley]”

Hvortil indklagede svarede:

”Det er hvad vores kunde ønsker [smiley]”

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 11. december 2018

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at det er i strid med loven kun at søge kvinder til et job. Klager ønsker en godtgørelse.

Jobbet som promoter kan varetages af både mænd og kvinder.

Indklagede gør gældende, at det ikke var indklagedes hensigt at diskriminere. Indklagede er en relativt nystartet virksomhed, som er stiftet af fire unge iværksættere, og uheldige fejl som denne kan forekomme i stræben efter læring og forståelse.

Opgaven bestod udelukkende i at henvende sig til kunder og promovere skønhedsprodukter som dufte, makeup og mascara. Opgaven bestod i at rådgive kunderne omkring produkterne og sælge produktet ved at have parfumen/mascaraen/læbestiften og andet makeup på fra det pågældende mærke, så kunderne kunne se, hvad det forventelige resultat kunne være ved køb/brug af produkterne.

Indklagedes kunder forventer, at konsulenterne har en generel faglig viden om produkterne og kræver, at man som brandingkonsulent bærer produktet, så man kan vise produktet frem.

Produkterne, som skulle promoveres af konsulenterne, var primært produkter henvendt til det kvindelige køn. Mange af produkterne har ordet ”woman” brandet på pakkerne, kartonerne og på selveste det fysiske produkt, som under titel.

Indklagede har før sendt vikarer af andet køn ud til stillinger, som hos nogle måske anses for at være bedst egnet til et bestemt køn. Virksomheden kan derfor ikke klandres for at være en virksomhed, der specifikt udvælger personer af et bestemt køn til bestemte stillinger. Kønsligestilling er et punkt, som indklagede håndterer meget moderne. Indklagede sender vikarer ud, som de anser for bedst egnet til en stilling uanset køn.

Indklagede erkender fejlen som blev begået ved at skrive, at det kun var kvinder, der kunne varetage den specifikke stilling. Indklagede anså det for naturligt, at det var en kvinde, der skulle varetage jobbet, da det sædvanligvis er kvinder, der søger disse jobs. I denne type stilling har indklagede aldrig haft en mand ude. Det var naturligt, at det var en kvinde, der skulle have vagterne.

Da man ofte skal bære produkterne, ville indklagede ikke spilde klagers tid eller forlegne ham, og derfor skrev indklagede, at det skulle være en kvinde.

Punktet med at bære produkterne er indgået i samråd med indklagedes kunde via kontrakt. Vikaren får først dette at vide sent i processen via digital oplæring. Indklagede må ikke annoncere om dette via sociale medier.

Der er tale om en fejl, som indklagede ikke har begået før og ikke kommer til at begå igen. Indklagede vil selvfølgelig leve op til ligestilling og stræbe efter at følge lovgivningen. Indklagede ønsker ikke at støde nogen.

Indklagede handlede i god tro. Sagen, hvor der er tale om en vagt på fire timer, har kostet indklagede meget tid, og har dermed kostet virksomheden omsætning.

For ikke at gentage samme fejl har indklagede sammensat nogle nye måder at håndtere opslag på samt interaktion mellem interesserede.

Læring på baggrund af denne sag, den tabte omsætning og de fremtidige bestræbelser for at undgå misforståelser er bod for indklagede. Betaling af godtgørelse er ikke berettiget.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager henvendte sig til indklagede på baggrund af det opslag, som indklagede havde lagt op på Facebook. Klager sendte en sms til indklagede, som svarede, at indklagede alene ønskede at antage kvinder.

Klager har dermed godtgjort, at han har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af sit køn.

Der er ikke ansøgt om og opnået dispensation til at fravige ligebehandlingslovens bestemmelse om, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 11. december 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 14, om godtgørelse

§ 13 stk. 1 om dispensationsmulighed

§ 16 a, om delt bevisbyrde

<18-71975>