Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

J.nr. 18-64913

En mand søgte om at komme i virksomhedspraktik hos en virksomhed. Virksomheden afslog at tage manden i virksomhedspraktik med henvisning til, at virksomheden havde haft stor succes med at have ”hunkøn” i virksomhedspraktik.

Manden fik medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager fik afslag på ansættelse i virksomhedspraktik.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager fik afslag på ansættelse i virksomhedspraktik hos indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 5.000 kr. med procesrente fra den 29. oktober 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager, som er en mand, deltog i et kursus hos A virksomhed om digital markedsføring i perioden fra den 22. maj og frem til den 2. juli 2018. Der var efter endt eksamen mulighed for, at deltagerne kunne blive tilbudt et praktikophold.

En medarbejder hos A virksomhed sendte den 26. juni 2018 en e-mail til den indklagede virksomhed med ansøgning om fire ugers virksomhedspraktik for klager, der havde gennemført kurset i A virksomhed inden for digital markedsføring. Vedhæftet mailen var klagers CV:

”Hej [direktørens navn]

Tak for muligheden for en 4-ugers virksomhedspraktik inden for digital markedsføring.

Jeg sender hermed CV på [klagers fulde navn], som gerne vil til en samtale hos dig vedr. en virksomhedspraktik.

[Klager] er et rigtigt godt bud på en praktikant til dig.

[Klager] er blevet informeret om, at du har forskellige opgaver indenfor for digital markedsføring, og jeg tænker, at praktiksamtalen skal bruges til, at drøfte nærmere, hvilke opgaver du har til en kommende praktikant og hvordan [klager] kan byde ind i forhold til opgaverne.

Jeg har sat [klager] cc på denne mail, og med link til [indklagedes hjemmeside]

[Klager] er også informeret om, at dele af praktikken kan foregå ved hjemmearbejde og løbende møder med dig omkring arbejdsopgaver.

Jeg har noteret at du holder ferie til august. Og [klager] har ferie i uge 32, 33 og 34, så det ville være bedst med praktik

fra uge 35.

Du må meget gerne, så snart det er muligt, kontakte [klager] via kontaktinfo på det vedhæftede CV og indkalde til en forudgående samtale. ”

Ved mail af 27. juni 2018 til klager og medarbejderen i A virksomhed skrev direktøren i den indklagede virksomhed:

”Hej [klager] og [medarbejder i A virksomhed]

Tak for ansøgningen. Jeg har haft stor succes med at have hunkøn i virksomhedspraktik, da de passer lige ind i min målgruppe hos [indklagede] og jeg har meget fokus på målgruppen pt.

Derfor beklager jeg, men må desværre sende afslag til [klager].

Jeg har et stort netværk, så sig til, så kan jeg muligvis sende [klager] i retning af andre virksomheder.

[medarbejder hos A virksomhed], du må meget gerne sende mig kandidater, der er hunkøn og kan starte i midten af august.

TAK.

Skøn dag til jer begge og held og lykke [klager], du har et fantastisk CV. ”

Klagen til Ligebehandlingsnævnet blev modtaget den 29. oktober 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Han ønsker en godtgørelse på 25.000 kr. eller efter Ligebehandlingsnævnets skøn.

A virksomhed tilbød efter endt eksamen, at deltagere kunne komme i virksomhedspraktik. Klager kunne til virksomhedspraktikken vælge mellem fire virksomheder.

Klager valgte, at han ville gennemføre sit praktikophold hos indklagede, som lød som en spændende virksomhed. Han kunne øge kendskabsgraden til virksomheden samt skabe større trafik til indklagedes hjemmeside, som han havde lært på kurset.

Klager blev fravalgt til virksomhedspraktik på grund af sit køn. Han var imidlertid efter virksomhedens vurdering kvalificeret.

Allerede ved fremlæggelsen af afslaget fra indklagede har klager påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede udøvede direkte forskelsbehandling på grund af køn. Afslaget var begrundet med, at klager ikke er ”hunkøn”.

Det påhviler derfor indklagede at føre modbevis for, at ligebehandlingsprincippet ikke er krævet, hvilket indklagede ikke har.

En målgruppe, hvor over 70 % af medlemmerne er kvinder, kan ikke retfærdiggøre forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede gør gældende, at klager ikke er berettiget til en godtgørelse på 25.000 kr.

Praktikanter hos indklagede skal kunne spejle sig med målgruppen, da indklagede arbejder med digital markedsføring, hvor over 70 % af medlemmerne er kvinder. Mange af indklagedes tilbud er derfor målrettet kvinder. Derfor skal praktikanten også for sin egen skyld passe til målgruppen/matche medlemmerne.

Indklagede ønskede ikke at forskelsbehandle. Indklagede skrev afslaget på den måde, fordi medarbejderen hos A virksomhed altid har bedt indklagede om at uddybe, hvilken praktikant virksomheden ønsker. Indklagede skrev derfor, at klager ikke passede til indklagedes målgruppe.

Indklagede skrev ikke, at klager ikke kunne komme i virksomhedspraktik hos indklagede, fordi han er en mand. Indklagede skrev, at klager ikke passede til målgruppen på det tidspunkt. Indklagede har for nævnet fremlagt en demografisk figur over sine medlemmer.

Indklagede ønskede en praktikant, der kunne starte allerede i august, og det kunne klager ikke på grund af sin ferie.

Der var tale om en ulønnet praktik i fire uger og ikke en fastansættelse i et job med løn. Derfor bør godtgørelsen ikke være så urimeligt højt som krævet af klager.

Indklagede var ikke vidende om, at de ikke måtte skrive afslaget på den måde.

Indklagede skrev i e-mailen af 27. juni 2018, at de gerne ville hjælpe klager videre til andre virksomheder.

Indklagede beklager og undskylder, at afslaget kunne virke som forskelsbehandling, hvilket ikke var meningen. Afslaget blev kun besvaret og begrundet på den måde, fordi A virksomhed ville have et uddybende svar.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved blandt andet ansættelser.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af sit køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Forbuddet mod direkte diskrimination indebærer, at mænd og kvinder har krav på at blive behandlet individuelt.

Klager fik afslag på ansættelse med den begrundelse, at indklagede havde haft stor succes med at have ”hunkøn” i virksomhedspraktik.

Klager har derved påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Det påhviler herefter indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Efter oplysningerne i sagen har indklagede ikke løftet denne bevisbyrde.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder at afslaget vedrørte et forløb i virksomhedspraktik og ikke en egentlig ansættelse.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 29. oktober 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og stk. 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 14, om godtgørelse

§ 16 a, om delt bevisbyrde

<18-64913>