Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - øvrige

J.nr. 19-8480

En virksomhed anmodede om genoptagelse af en sag, hvor de af Ligebehandlingsnævnet var blevet tilpligtet at betale godtgørelse på 5.000 kr. til en mand som følge af forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Ligebehandlingsnævnet havde truffet afgørelsen den 30. januar 2019 i sag nr. 18-55300. Virksomheden gjorde blandt andet gældende, at virksomhedens kontor i Danmark ikke havde været bekendt med sagen som følge af en kommunikationsbrist. Nævnet vurderede, at hverken sagens forløb eller det anførte i genoptagelsesanmodningen kunne føre til, at særlige grunde talte for at genoptage sagen. Nævnet afviste på den baggrund at genoptage sagen.

Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Sagen angår, om der efter anmodning fra indklagede er grundlag for at genoptage Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 30. januar 2019.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet genoptager ikke sagen.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

Klager indgav den 10. september 2018 en klage til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med, at indklagede afviste at sælge billetter til en fodboldrejse til klager.

Ligebehandlingsnævnet traf den 30. januar 2019 afgørelse i sagen. Sagen blev behandlet under sagsnr. 18-55300.

Ved afgørelsen fastslog nævnet, at det var i strid med lov om etnisk ligebehandling, at indklagede afviste at sælge billetter til en fodboldrejse til klager.

Af afgørelsens sagsfremstilling fremgår:

”I starten af september 2018 rettede klager, som har et udenlandsk klingende navn, henvendelse til indklagede med henblik på at købe billetter til en fodboldrejse udbudt af indklagede.

Af korrespondancen fremgår følgende:

Klager:

”Hej med jer.

Jeg søger nogle billetter til [fodboldkamp].

Er der rabat at hente hvis man køber 4 rejser? På forhånd tak. ”

Indklagede:

”Hej [klager]. Vi kan desværre ikke hjælpe”.

Klager:

”Hvorfor ? Har i udsolgt ? ”

Indklagede:

”Vi må ikke sælge til udebanefans”

Klager:

”Jeg ønsker heller ikke billetter til udebane afsnit. ? ? ”

Indklagede:

”Vi må ikke sælge til folk med tyrkisk klingende navne, da I bliver afvist ved stadion. ”

(…) Klager:

”Det er vel mit eget problem ? Jeg har snakket med jer

tidligere hvor i ville have mig til at underskrive en ansvarsfraskrivelse. ? ”

Indklagede:

”Vi kan ikke hjælpe… færdig”.

…”

Af nævnets begrundelse for afgørelsen fremgår følgende:

”Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse efter lov om etnisk ligebehandling.

Det fremgår af lov om etnisk ligebehandling, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller tredjemands etniske oprindelse.

Der forligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race eller etnisk oprindelse behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat.

Nævnet vurderer, at klager har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han blev udsat for direkte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, da han fik afslag på at købe billetter til fodboldrejsen udbudt af indklagede.

Nævnet har herved lagt vægt på, at indklagede direkte anfører, at man ikke må sælge billetter til folk med tyrkisk klingende navne.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 10. september 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Beløbet skal betales inden 14 dage. ”

Indklagede har ved brev af 11. februar 2019 anmodet nævnet om at genoptage sagen.

Indklagede har i forbindelse med anmodningen om genoptagelse af sagen fremlagt parternes korrespondance. Det fremgår heraf, at parterne udvekslede yderligere beskeder efter, at indklagede havde afvist at sælge billetter til klager:

Klager:

”Så Fuck da dig og dit firma dit arrogante svin ! ! ! ! Held og lykke med salget med de fantasi priser ! Du er da en klovn at høre på.

Det er ikke det sidste i hører fra mig. Just for info. ”

Indklagede:

”Hvad mener du med det ? Vi har ikke det produkt du søger”

Ligebehandlingsnævnet har ikke foretaget høring af klager i forbindelse med indklagedes anmodning om genoptagelse.

Indklagedes bemærkninger

Indklagede har anmodet om, at sagen bliver genoptaget.

Indklagede har anført, at de i virksomheden har haft en brist i deres kommunikation, og at deres e-Boks har været tilknyttet et hovedkontor i udlandet. Kontoret i Danmark er derfor aldrig blevet gjort bekendt med sagen.

Indklagede har endvidere anført, at klager i forbindelse med korrespondancen, hvor han efterspurgte billetter til fodboldrejsen, kom med trusler til indklagede.

Klager påstod i sin klage til Ligebehandlingsnævnet, at indklagede ville have ham til at underskrive en ansvarsfraskrivelse i forbindelse med købet af billetterne. Den påstand afviser indklagede. Det er aldrig noget, indklagede kan gøre, da det ikke vil være lovligt. Indklagede betragter klagers påstand herom som en direkte løgn og forlanger beviser herfor.

Klager gjorde i klagen gældende, at han ikke har et tilhørsforhold til hverken det tyske eller tyrkiske fodboldhold, der skulle spille den pågældende kamp. Dette er heller ikke korrekt. Klagers tilhørsforhold til det tyrkiske fodboldhold fremgår af hans Facebook-profil. Tidligere stod der tillige på klagers profil, at han arbejdede hos det tyrkiske fodboldhold. Dette er efterfølgende ændret således, at alene klagers venner på Facebook kan se dette.

Indklagede efterlever reglerne fra klubben i Tyskland, som udsteder reglerne sammen med UEFA og politiet i Tyskland.

Indklagede opretholdt alene et forbud mod at sælge billetter til udebanefans. Indklagede vil derfor ikke kunne dømmes i sagen hos Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet kan bestemme, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler derfor.

En sag kan for eksempel genoptages, hvis der fremkommer nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen. Det kan i den forbindelse tillægges vægt, om disse nye oplysninger ikke har kunnet fremlægges forud for eller under behandlingen af sagen. Sagsbehandlingsfejl kan også medføre genoptagelse.

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet sendte den 13. september 2018 et brev til indklagede med oplysning om, at nævnet havde modtaget klagen over indklagede. Ved en fejl blev klagen ikke vedhæftet dette brev. Klagen blev derfor sendt til indklagede den 11. oktober 2018. Da sekretariatet ikke modtog svar, blev indklagede ved brev af 8. november 2018 rykket for svar.

Da sekretariatet fortsat ikke modtog svar fra indklagede, blev indklagede ved brev af 3. december 2018 orienteret om, at sagen blev anset som færdighørt, og at sagen ville blive behandlet på møde i Ligebehandlingsnævnet på det foreliggende grundlag.

Det fremgår af begrundelsen i nævnets afgørelse af 30. januar 2019, at nævnet ved afgørelsen lagde vægt på, at indklagede direkte anførte, at man ikke måtte sælge billetter til folk med tyrkisk klingende navne.

Nævnet vurderer på den baggrund, at hverken sagens forløb eller det, indklagede nu har anført, kan føre til, at særlige grunde taler for at genoptage sagen.

Der er herefter ikke grundlag for at genoptage sagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelser

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 10, om genoptagelse

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Lov om etnisk ligebehandling

§ 2, om lovens anvendelsesområde

§ 3, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7, om delt bevisbyrde

§ 9, om godtgørelse

<19-8480>