Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service og lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område

(Tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 151 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om tilsyn efter stk. 2-4. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke må deltage i den faktiske udførelse af tilsynet.«

§ 2

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 18. januar 2007, som ændret senest ved § 104 i lov nr. 90 af 31. januar 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 30, stk. 1, affattes således:

»I hver kommune etableres et ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.«

2. § 31, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for hvert medlem vælges en stedfortræder.«

3. § 31, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

4. § 35, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For hvert medlem vælges en stedfortræder. Hvis der er 5 medlemmer i ældrerådet, vælges der kun 2 stedfortrædere blandt dets medlemmer.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen