Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til gastronom har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Madfremstilling i køkkener, selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hotel- og restauranter og diner transportable.

2) Anvendelse af råvarer, tilberedningsmetoder, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave.

3) Arbejdsplanlægning, organisering og samarbejde under hensyntagen til miljø, sikkerhed og hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1 gastronomassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Kok.

2) Smørrebrød og catering.

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb i de i stk. 4, nr. 1 og 2, nævnte specialer. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år til 4 år og 9 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, gastronomassistent, 1 år, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør en skoleperiode på 10 uger. Uddannelsens speciale kok, trin 2, varer yderligere 2 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør 17 uger fordelt på to skoleperioder. Uddannelsens speciale smørrebrød og catering, trin 2, varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør 14 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens hovedforløb trin 1, gastronomassistent 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 9 uger. Uddannelsens speciale kok, trin 2, varer yderligere 2 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger. Uddannelsens speciale smørrebrød og catering, trin 2, varer yderligere 1 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 12,5 uge.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i tre skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb på specialet kok 3 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 66,6 uger fordelt på mindst 4 skoleperioder, og for elever i eux-forløb på specialet smørrebrød og catering varer hovedforløbet 3 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 63,6 uger fordelt på mindst 4 skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Samarbejde om løsning af faglige opgaver.

2) Materialer, værktøj og udstyr til forarbejdning af fødevarer.

3) Gængse råvarer til madfremstilling.

4) Indkøb, bestilling og modtagelse af råvarer, herunder formler til beregning af svind, portionsstørrelser og mængde.

5) Grundtilberedningsmetoder, herunder energiformer, produktionsformer og egenkontrol.

6) Fødevarers naturfaglige egenskaber, herunder energigivende næringsstoffer, deres kemiske opbygning og energiprocentberegning.

7) Fødevarers sundhedsmæssige egenskaber, ernæring og forebyggelse.

8) Sensorik og kvalitetskriterier i forhold til råvarer og madfremstilling.

9) Dansk og international madkultur.

10) Opdækning, almindelige serveringsformer og afrydning.

11) Gæste- og kundebetjening i forskellige service- og salgssituationer.

12) Servering af almindeligt forekommende kolde og varme drikke i hotel- og restaurationsvirksomhed samt energiomsætning ved produktionen heraf.

13) Opstilling af budget og prisberegning af varer, herunder statistik, tabeller og grafer.

14) Principper for markedsføring.

15) Hygiejnekrav ved produktion, opbevaring og salg af mad.

16) Ergonomiske forskrifter og anbefalinger, herunder behandling af fysiske begreber.

17) Informationssøgning om fagrelevante emner og problemstillinger.

18) Samspillet mellem samfund, fødevareproduktion og miljø, herunder energikilder og vedvarende energi.

19) Økologi, bæredygtighed og energiforbrug.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Grundtilberedningsmetoder og produktionsformer.

2) Anvendelse af materialer, værktøj og udstyr til løsning af enkle opgaver i forbindelse med forarbejdning af fødevarer.

3) Overholdelse af enkle forskrifter, herunder regler om fødevarehygiejne.

4) Opdækning, almindelige serveringsformer og afrydning samt gæste- og kundebetjening i forskellige service- og salgssituationer.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) samarbejde om løsning af faglige arbejdsopgaver i forbindelse med håndtering af fødevarer,

2) anvende gængse materialer, værktøj og udstyr til forarbejdning af fødevarer,

3) indkøbe, bestille, modtage og forarbejde råvarer,

4) anvende grundtilberedningsmetoder, produktionsformer og metoder til egenkontrol,

5) fremstille mad ud fra basalt kendskab til ernæring og fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber,

6) tilberede og anrette enkle måltider og menuer under hensyntagen til sensorik og kvalitet under anvendelse af it-værktøjer til tekstbehandling,

7) servere almindeligt forekommende kolde og varme drikke i hotel- og restaurationsvirksomhed,

8) foretage budgettering under anvendelse af it-værktøjer til talbehandling og prisberegning af fødevarer, herunder statistiskbehandling gennem tabeller og grafer,

9) portionere og anrette til selvbetjening,

10) foretage opdækning, enkle serveringsformer og afrydning inden for restaurantionsområdet,

11) betjene gæster og kunder i forskellige service- og salgssituationer,

12) efterleve gældende hygiejnekrav ved produktion, opbevaring og salg af mad,

13) arbejde efter ergonomiske forskrifter og anbefalinger,

14) foretage informationssøgning om fagrelevante emner og problemstillinger,

15) anvende basale fagrelevante informationer om miljø, energikilder, energiforbrug, vedvarende energi, økologi og bæredygtighed og

16) anvende regnetekniske hjælpemidler.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Naturfag på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til gennemført kursus i almen fødevarehygiejne godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Kemi på C-niveau.

Stk. 8. For elever i eux-forløb træder fagene i stk. 7, nr. 4-6, i stedet for det i stk. 5, nr. 2, nævnte fag.

Stk. 9. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 10. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, bortset fra naturfag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det pågældende niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en forskel på de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan vurdere råvarer.

2) Eleven kan anvende de korrekte råvarer, materialer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr i forhold til en given opgave.

3) Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet.

4) Eleven kan tilberede fastfood, varme, lune og kolde retter ud fra korrekte grundtilberedningsmetoder og i henhold til regler om hygiejne og virksomhedens egenkontrolprogram til servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable.

5) Eleven kan planlægge, tilberede og anrette menuer ud fra ernæringsmæssige hensyn og foretage ernæringsberegning med baggrund i gældende lovgivning.

6) Eleven kan tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i køkkenet i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling.

7) Eleven kan arbejde i teams samt bidrage til udviklingen af arbejdet.

8) Eleven kan udvise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar.

9) Eleven kan være fleksibel og indgå i samarbejde med kollegaer, kunder og andre interessenter, uanset etnisk baggrund.

10) Eleven kan formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter.

11) Eleven kan analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team.

12) Eleven kan erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring.

13) Eleven kan betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet.

14) Eleven kan tage et medansvar for, at gæsterne føler sig velkomne og får en god oplevelse.

15) Eleven kan betjene og gæsteforklare om menuer og madkulturer samt anvende almindeligt forekommende fagtekster af erhvervsmæssig relevans på engelsk.

16) Eleven kan forholde sig til, hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed samt bidrage til et godt arbejdsmiljø.

17) Eleven kan bestemme, beskrive, indkøbe og kvalitetsvurdere råvarer, herunder hel- og halvfabrikata.

18) Eleven kan klargøre, tilberede og anrette køkkenets grundrepertoire.

19) Eleven kan komponere, opskriftsætte og tilberede forskellige retter af sæsonvarer med begyndende kreativitet, beregne vareforbrug og udarbejde kalkulationer med selvstændighed og begyndende rutine.

20) Eleven kan sammensætte og tilberede selskabsmenuer.

21) Eleven kan arbejde med såvel á la carte- som selskabsbestillinger.

22) Eleven kan udføre salg og gæstebetjening med selvstændighed og begyndende rutiner.

23) Eleven kan placere det almindeligt forekommende sortiment af mad og drikkevarer m.v. i salgsområder.

24) Eleven kan udarbejde enkle salgs- og markedsføringsmaterialer på engelsk.

25) Eleven kan arbejde med smørrebrøds-, buffet- og selskabsbestillinger.

26) Eleven kan komponere, opskriftsætte, tilberede og anrette forskellige former for smørrebrød, morgenanretninger, kolde og lune retter og buffeter med begyndende kreativitet og ved anvendelse af sæsonvarer.

Stk. 2. For elever i alle trin og specialer gælder målene i stk. 1, nr.1-18. For elever i specialet kok (trin 2) gælder desuden målene i stk. 1, nr. 19-21, og for elever i specialet smørrebrød og catering (trin 2) gælder desuden målene i stk. 1, nr. 22-26.

Stk. 3. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

6) Teknikfag på B-niveau, Proces, levnedsmiddel og sundhed, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

8) Valgfag i form af et fag på C-niveau med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 4. Skolen skal mindst udbyde følgende valgfag:

1) Matematik på A-niveau.

2) Engelsk på A-niveau.

3) Erhvervsøkonomi på C-niveau.

4) Organisation på C-niveau.

Stk. 5. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 6. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af skoleundervisningen i uddannelsens trin 1, gastronomassistent, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvis bedømmelsesgrundlag i en mundtlig eksamination. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i trin 1. Projektet tager udgangspunkt i uddannelsesspecifikke fag. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet løses indenfor en varighed af 0,5 uge med normal arbejdstid, mens den mundtlige eksamination varer 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Prøven skal være bestået. Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af den gennemførte prøve. En trinprøve kan kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin.

Stk. 2. Som en del af den sidste skoleperiode i specialerne i uddannelsens trin 2 afholder skolen en afsluttende prøve, der udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Den afsluttende prøve i specialerne tilrettelægges således:

1) For det i § 1, stk. 4, nr. 1, nævnte speciale består prøven af en praktisk del og en mundtlig del. Den praktiske del af prøven varer 3 timer og 30 minutter og består af to opgaver i køkkenproduktion, en bunden opgave og en delvis fri opgave, som tager udgangspunkt i en udleveret råvarekurv. Opgaverne løses individuelt. Den mundtlige del af prøven varer 20 minutter og består af spørgsmål og dialog med udgangspunkt i råvarekurvens indhold og den praktiske opgaveløsning samt dialog om relaterede emner fra de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. Den mundtlige del af prøven afholdes umiddelbart efter den praktiske del. Svendeprøven begynder med, at eleven trækker et opgavekort. Opgavekortet trækkes i sidste skoleuge, dagen før afviklingen af prøven. Når opgavekortet er trukket, afsættes der 4 timer til forberedelse af den praktiske og den mundtlige del af prøven, som afvikles dagen efter. Forberedelsen foregår på skolen. Under forberedelsen fremstiller eleven det materiale, der skal indgå i den praktiske del og den mundtlige del af prøven. Den del af elevens forberedelsesmateriale, der skal indgå som delvist eksaminations- og bedømmelsesgrundlag, afleveres umiddelbart efter forberedelsestiden til skolen, som videreformidler det til eksaminator og censorer. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af den praktiske og mundtlige del af prøven, og hvor den praktiske del vægter med 75 pct. og den mundtlige del med 25 pct. Karakteren for den samlede præstation meddeles eleven umiddelbart efter prøvens afslutning.

2) For det i § 1, stk. 4, nr. 2, nævnte speciale består prøven af en praktisk og mundtlig del. Den praktiske del af prøven varer 3 timer og 30 minutter og består af to opgaver i køkkenproduktion, en bunden opgave og en delvis fri opgave, som tager udgangspunkt i en udleveret råvarekurv. Opgaverne løses individuelt. Den mundtlige del af prøven varer 20 minutter og består af spørgsmål og dialog med udgangspunkt i råvarekurvens indhold, den praktiske opgaveløsning og markedsføringsmaterialet samt dialog om relaterede emner fra de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. Den mundtlige del af prøven afholdes umiddelbart efter den praktiske del. Svendeprøven begynder med, at eleven trækker et opgavekort. Opgavekortet trækkes i sidste skoleuge, dagen før afviklingen af prøven. Når opgavekortet er trukket, afsættes der 4 timer til forberedelse af den praktiske del og den mundtlige del af prøven, som afvikles dagen efter. Forberedelsen foregår på skolen. Under forberedelsen fremstiller eleven en række materialer, herunder markedsføringsmateriale, der skal indgå i den praktiske del og den mundtlige del af prøven Den del af elevens forberedelsesmateriale, der skal indgå som delvist eksaminations- og bedømmelsesgrundlag, afleveres umiddelbart efter forberedelsestiden til skolen, som videreformidler det til eksaminator og censorer. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af såvel den praktiske del som den mundtlige del af prøven, og hvor den praktiske del vægter med 75 pct. og den mundtlige del med 25 pct. Karakter for den samlede præstation meddeles eleven umiddelbart efter prøvens afslutning.

Stk. 4. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaverne tildeles ved lodtrækning.

Stk. 5. For, at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

Stk. 6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, gastronomassistent, skal den afsluttende prøve være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, skal den afsluttende prøve, der udgør en svendeprøve, være bestået.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende prøve. Elever, der afslutter uddannelsens trin 2, kan opnå udmærkelsen bronze, sølv eller guld. Kriterierne for udmærkelserne omfatter resultatet af den afsluttende prøve og karakterer for dele af skoleundervisningen, jf. uddannelsesordningen for uddannelsen. Hvis eleven opnår udmærkelse, påtegner det faglige udvalg uddannelsesbeviset (svendebrevet) hermed.

Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 401 af 1. maj 2018 om erhvervsuddannelsen til gastronom ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 12. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Nina Topp


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Specialet kok:
For at opfylde kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal eleven have været beskæftiget med jobfunktioner relateret til menuplanlægning, grundtilberedning og anretning, herunder:
- varemodtagelse og egenkontrol,
- grundtilberedning og produktion til a la carte og selskaber (kolde og varme retter) samt
- menuplanlægning og kalkulation.
Specialet smørrebrød og catering:
For at opfylde kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal eleven have været beskæftiget med jobfunktioner relateret til menuplanlægning, grundtilberedning, anretning, kunde- og gæstebetjening, herunder:
- varemodtagelse og egenkontrol,
- grundtilberedning og produktion til a la carte og selskaber (kolde og varme retter),
- menuplanlægning og kalkulation samt
- kunde- og gæstebetjening i forskellige salgs- og servicesituationer.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

 

2a. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever på specialet kok

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af det standardiserede euv-forløb (praktik mdr.)
Det forudsættes, at relevant erhvervserfaring er opnået i jobfunktioner relateret til menuplanlægning, grundtilberedning og anretning, herunder:
- varemodtagelse og egenkontrol,
- grundtilberedning og produktion til a la carte og selskaber (kolde og varme retter) samt
- menuplanlægning og kalkulation.
6-12 måneder
3
12-18 måneder
9
18-24 måneder
15

 

2b. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever på specialet smørrebrød og catering

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
(praktik mdr.)
Det forudsættes, at relevant erhvervserfaring er opnået i jobfunktioner relateret til menuplanlægning,
grundtilberedning, anretning, kunde- og gæstebetjening, herunder:
- varemodtagelse og egenkontrol,
- grundtilberedning og produktion til a la carte og selskaber (kolde og varme retter),
- menuplanlægning og kalkulation samt
- kunde- og gæstebetjening i forskellige salgs- og servicesituationer.
6-12 måneder
3
12-18 måneder
9
18-24 måneder
15

 

3a. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever på specialet kok

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning (skoleuger)
Afkortning
(praktik mdr.)
Erhvervsuddannelse
Bager og konditor
1720
-
3
Detailslagter med specialet delikatesse
1670
-
12
Detailslagter med specialet butik eller fisk og vildt
1670
-
6
Ernæringsassistent
1680
-
9
Gastronom med specialet smørrebrødsjomfru
1715
10
14
Gastronom med specialet cater
1715
10
12
Gastronom med specialet smørrebrød og catering
1715
10
14
Hotel- og fritidsassistent (nedlagt)
1685
-
3
Receptionist
1710
-
3
Tjener
1705
-
15
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Anretning
48813
0,6
-
Anvendelse af nye tilberedningsmetoder
40538
1,0
-
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48049
0,4
-
Bæredygtighed på hotel & restaurant
43735
0,4
-
Danske egnsretter
48834
0,4
-
Det økologiske køkken
30265
1,0
-
Diæt- og allergikost
42452
1,0
-
Energiopbyggende retter til møder og konferencer
48836
0,4
-
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
40392
0,4
-
Ernæringslære
30217-1
0,5
-
Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
48325
0,4
-
Fødevarehygiejne og egenkontrol
47481
0,8
-
Grundtilberedning
48837
0,6
-
Gæstebetjening og kommunikation
14134
1,0
-
Udvikling af nye retter
48383
0,4
-
Iværksætteri – fra ide til forretningsplan
48763
0,4
-
Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening
48872
0,4
-
Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 1
48817
0,4
-
Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 2
48818
0,4
-
Råvarernes madlavningstekniske egenskaber
48843
0,6
-
Molekylær gastronomi
48843
0,4
-
Kalkulation i køkken trin 1
48822
0,4
-
Kalkulation i køkken trin 2
48823
0,1
-
Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr
47483
0,4
-
Råvarekvalitet i fødevareproduktionen
42449
1,0
-
Råvarer i køkkenet trin 1
48826
0,4
-
Råvarer i køkkenet trin 2
48827
0,4
-
Salg og service i gæstebetjening
47692
0,2
-
Planlægning af menu
48844
0,4
-
Sensorisk analyse
48797
0,6
-
Sensorisk anretning med værtskab
48795
0,4
-
Service og værtskab på hotel og restaurant
47693
0,4
-
Bæredygtig madfremstilling
48816
0,4
-
Teknologi i den daglige madproduktion
46902
0,4
-
Vinlære
30353-2
1,0
-
Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen
47256
0,6
-
Ernæringsrigtige retter - trin 1
48919
0,4
-
Ernæringsrigtige retter - trin 2
49920
0,4
-

 

3b. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever på specialet smørrebrød og catering

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning (skoleuger)
Afkortning
(praktik mdr.)
Erhvervsuddannelse
Bager og konditor
1720
-
3
Detailslagter med specialet delikatesse
1670
-
14
Detailslagter med specialet fisk og vildt
1670
-
6
Detailslagter med specialet butik
1670
-
3
Ernæringsassistent
1680
-
9
Gastronom med specialet kok
1715
10
15
Hotel- og fritidsassistent (nedlagt)
1685
-
3
Receptionist
1710
-
3
Tjener
1705
-
6
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Anretning
48813
0,6
-
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48049
0,4
-
Brød og madbrød med fibre og fuldkorn
40781
0,4
-
Bæredygtighed på hotel & restaurant
43735
0,4
-
Danske egnsretter
48834
0,4
-
Smørrebrødskøkken trin 1
48828
0,4
-
Smørrebrødskøkken trin 2
48829
0,4
-
Diæt- og allergikost
42452
1,0
-
Energiopbyggende retter til møder og konferencer
48836
0,4
-
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
40392
0,4
-
Ernæringslære
30217-1
0,5
-
Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
48837
0,4
-
Fødevarehygiejne og egenkontrol
47481
0,8
-
Grundtilberedning
48837
0,6
-
Gæstebetjening og kommunikation
14134
1,0
-
Udvikling af nye retter
48383
0,4
-
Iværksætteri – fra ide til forretningsplan
48763
0,4
-
Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening
48872
0,4
-
Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 1
48817
0,4
-
Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 2
48818
0,4
-
Kalkulation i køkkenet trin 1
48822
0,4
-
Kalkulation i køkkenet trin 2
48824
0,1
-
Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr
47483
0,4
-
Råvarekvalitet i fødevareproduktion
42449
1,0
-
Råvarer i køkkenet - trin 1
48826
0,4
-
Råvarer i køkkenet - trin 2
48827
0,4
-
Salg og service i gæstebetjening
47692
0,2
-
Sensorisk analyse
48797
0,6
-
Service og værtskab på hotel og restaurant
47693
0,4
-
Smørrebrødskøkken - trin 1
48828
0,4
-
Smørrebrødskøkken - trin 2
48829
0,4
-
Ernæringsrigtige retter trin 1
49919
0,4
-
Ernæringsrigtige retter trin 1
49920
0,4
-
Bæredygtig madfremstilling
48816
0,4
-
Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen
47256
0,6
-
Tilberedning af det varme og kolde køkken trin 1
48817
0,4
-
Tilberedning af det varme og kolde køkken trin 2
48818
0,4
-
Ernæringsrigtige retter trin 1
48919
0,4
-
Ernæringsrigtige retter trin 2
48920
0,4
-