Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 843 af 27. juni 2016 om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-tidende 2013, nr. L 158, side 193.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 10, stk. 2, § 49, stk. 1 og 3, § 52, stk. 2 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, og § 30, stk. 1 og 4, § 70, § 70 a, § 71, stk. 2, § 73, stk. 7, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019, fastsættes:«

3. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning« til: »Miljøstyrelsen«, og »Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings« til: »Miljøstyrelsens«.

4. I § 8, stk. 2, ændres »Erhvervs- og Vækstministeriets« til: »Erhvervsministeriets«.

5. I § 10, stk. 2, udgår »med henblik på eventuel kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer«.

6. § 15, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

7. §§ 16 og 17 ophæves.

8. I § 20, stk. 3, ændres »§§ 15-17« til: »§ 15«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 10. april 2019

Jakob Ellemann-Jensen

/ Isabelle Navarro Vinten

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132.