Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til Vækstfondens produkter på Færøerne og i Grønland

I medfør af § 8 i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

Adgang til produkter

§ 2. Vækstfonden kan, i overensstemmelse med § 3-6, i lov om Vækstfonden og inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer i form af investeringer, lån og garantier, herunder vækstkautioner, jf. dog stk. 2-4, yde medfinansiering til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 2. Vækstfonden kan ikke anvende produkter, hvortil der er knyttet særlige tabsrammer og/eller statsgaranterede lånerammer, til medfinansiering.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan Vækstfonden yde medfinansiering i form af vækstkautioner inden for den i 2015 afsatte tabsramme på 10,0 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder i Grønland og 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder på Færøerne.

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan Vækstfonden yde medfinansiering i form af Vækstlån, Vækstgarantier og Ansvarlige lån til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2019.

Erhvervsministeriet, den 10. april 2019

Rasmus Jarlov

/ Julie Sonne