Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 252 af 20. marts 2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 1, nr. 25, indsættes som 2. pkt.:

»Udgifter til detailprojekter omfatter dog også udgifter afholdt før igangsættelsestilladelse er modtaget, såfremt forundersøgelse viser, at projektet er omkostningseffektivt, og at det lever op til kriterierne beskrevet i kriteriebekendtgørelsen, jf. § 8, stk. 3.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. april 2019.

Fiskeristyrelsen, den 11. april 2019

Joan Reimann

/ Asger Petersen