Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen

§ 1

I momsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1909 af 29. december 2015, bekendtgørelse nr. 609 af 1. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 1779 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 116 indsættes før overskriften før § 117:

»§ 116 a. § 116, stk. 4-6, finder ikke anvendelse på forsikringsvirksomheder, der overtager varer fra forsikrede som led i forsikringssager, og som efterfølgende leverer varerne videre i samme stand, som de er overtaget i, efter reglerne i momslovens §§ 70 og 71. I sådanne tilfælde skal forsikringsvirksomhederne i forbindelse med overtagelsen af varerne indhente en erklæring fra den forsikrede eller, hvis den forsikrede alene er bruger af varen, fra ejeren af varen. Erklæringen skal indeholde oplysning om den forsikredes status og varens hidtidige anvendelse, eller såfremt den forsikrede alene er bruger af varen, ejerens status og varens hidtidige anvendelse, jf. momslovens § 69, stk. 1, nr. 1-5.

Stk. 2. Forsikringsvirksomheden er undtaget for pligten til at indhente erklæring i følgende tilfælde:

1) Hvis der ikke er indikation på, at den forsikrede eller, hvis den forsikrede alene er bruger af varen, ejeren af varen, driver registreringspligtig virksomhed.

2) Varen er et personmotorkøretøj, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer. Der er dog pligt til at indhente en erklæring, hvis køretøjet er omfattet af en leasingaftale, eller den forsikrede forhandler motorkøretøjer eller driver køreskole.

3) Varen er et vare- eller lastmotorkøretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, som enten er registreret med den særlige nummerplade for vare- og lastbiler og er anmeldt til privat brug eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug (papegøjenummerplade) eller er forsynet med mærke udstedt af Skatteforvaltningen som følge af registrering til privat brug eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.«

2. I § 117 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse på forsikringsvirksomheder, der overtager varer fra forsikrede som led i forsikringssager og leverer disse varer videre efter reglerne i § 116 a.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

3. I § 117, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »eller § 116« til: », § 116 eller § 116 a«.

4. I § 133, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 117, stk. 7« til: »§ 117, stk. 8«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2019.

Skatteministeriet, den 12. april 2019

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen