Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0196

Lokalavisen Aarhus får ikke kritik for omtale af politisk demonstration

Lokalavisen Aarhus omtalte i en artikel bragt i oktober 2018 en demonstration afholdt af et politisk parti i en bydel i Aarhus. Artiklen indeholdt også en generel omtale af partiformandens tiltag for at udbrede sine budskaber. Partiformanden klagede til Pressenævnet over, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, og at Lokalavisen Aarhus ikke havde indhentet partiformandens kommentarer inden offentliggørelsen. Pressenævnet fandt, at artiklen ikke indeholdt oplysninger, der burde have været forelagt for partiformanden inden offentliggørelsen, og nævnet udtalte ikke kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Video: Højreorienteret provo-politiker prædikede foran Bazar Vest: Fik smidt tomater efter sig”, som blev bragt på aarhus.lokalavisen.dk den 8. oktober 2018, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har klaget over, at artiklen indeholder ukorrekte oplysninger, som ikke blev forelagt ham forud for offentliggørelsen.

1 Sagsfremstilling

Lokalavisen Aarhus bragte den 8. oktober 2018 artiklen ”Video: Højreorienteret provo-politiker prædikede foran Bazar Vest: Fik smidt tomater efter sig” på aarhus.lokalavisen.dk. Artiklen har følgende underrubrik:

”Partileder for [Partiet], [Klager], var en tur forbi Bazar Vest for at lave en af sine famøse videoer. ”

Af artiklen fremgår herefter [Nedenstående afsnit i kursiv er tilføjet af Lokalavisen Aarhus under en efterfølgende opdatering af artiklen, Pressenævnet]:

”(OBS: [Klager] har bedt om genmæle til denne artikel. Lokalavisen Aarhus har samtidig tilføjet tekst og uddybende kommentar fra Østjyllands Politi. Tilrettelser er skrevet i kursiv)

Opskriften er simpel: Med folk til at beskytte sig, kameraer til at filme det hele og et mundtøj med et væld af provokerende gloser tropper han op i et belastet boligområde og håber på en reaktion.

[Klager] er blevet berømt og berygtet for sine YouTube-videoer, hvor han blandt meget andet fortæller ikke-etniske danskere, at de skal rejse hjem, og at muslimer er samfundstabere, der voldtager.

Søndag middag var partilederen for højreorienterede [Partiet] en tur forbi "taber-ghettoen", som han kalder den, Bazar Vest i Aarhus.

Genmæle fra [Klager]:

"Det er usandt, at jeg havde folk til at beskytte mig med til Bazar Vest. Jeg havde to kamerafolk og to andre sympatisører, som var med, fordi de senere på dagen skulle holde banneret til demonstrationen i Vejle. Jeg har aldrig ytret, at ikke-etniske danskere skal rejse hjem baseret på deres etnicitet. De eneste ikke-etniske danskere, som jeg anerkender som danskere, er spædadoptivbørn og danske jøder. Begge grupper må gerne blive. Jeg har derimod ytret, at fremmede med dårlig adfærd skal rejse hjem. Jeg har aldrig ytret, at muslimer er samfundstabere, der voldtager."

I [Partiet]s video fra Bazar Vest ytrer [Klager] blandt andet:

“Der er grupper af kriminelle samfundstabere, som overfalder, voldtager og myrder danskere.

Cirka 13 minutter og 40 sekunder inde i videoen siger han ydermere:

"For hver dag der går, er der flere og flere, der bliver overfaldet, myrdet og voldtaget af muslimer. (…) naturligvis ikke af alle muslimer - men af mange."

Og han fik den reaktion, han kom efter.

Efter at have forkyndt sit budskab i cirka 15 minutter på Bazar Vests parkeringsplads fik han smidt tomater efter sig.

[Klager] fik råbt efter nogle mennesker og tilkaldt politiet, før han til sidst begav sig videre mod Finlandsparken i Vejle for at lave endnu en video.

Af Østjyllands Politis døgnrapport fremgår det, at [Klager] ikke blev ramt af tomaterne.

Østjyllands Politi oplyser til Lokalavisen Aarhus, at der er oprettet en sag vedrørende forsøg på vold.

I videoen fra Bazar Vest siger [Klager], at han gerne ville demonstrere, men at han ikke må, fordi politiet har gjort det forbudt at demonstrere i hele Aarhus Vest.

Det afviser Østjyllands Politi.

”Det er ikke rigtigt, men demonstrationer skal anmeldes til politiet. Jeg ved ikke om der var anmeldt en demonstration," siger kommunikationsrådgiver [Kommunikationsrådgiveren].

Genmæle fra [Klager]:

"Det er usandt, som påstået af Østjyllands Politi, at der ikke var nedlagt forbud. Jeg havde om morgenen søndag fået oplyst, at jeg ikke måtte demonstrere i nogen af de socialt belastede boligområder i Aarhus Vest, men alene på Åbyhøj Torv."

Kommunikationsrådgiver [Kommunikationsrådgiveren] fra Østjyllands Politi uddyber:

"Demonstrationen blev anmeldt. Han kontaktede os søndag morgen klokken 08.05 og bedte om tilladelse til at holde en demonstration foran Bazar Vest klokken 12. Han får et forbud mod at holde en demonstration på det sted med det tema, han søger om tilladelse til. Den juridiske vurdering er, at det tema og de budskaber, han ønsker at demonstrere med, kan af nogen i det område opfattes som meget grove og meget krænkende. Så kan politiet med baggrund i politilovens paragraf 7 stk. 3 vurdere, at går han ud i det område med de budskaber, så kan der være en fare for en betydelig forstyrrelse af den offentlige orden. På baggrund af det siger vi til ham, at han ikke med de budskaber kan få lov til at holde en demonstration i det område. Det betyder ikke, han ikke må komme derud, eller at han ikke kan holde en demonstration et andet sted med de budskaber, men sammenhængen gør, at vi tror, der kan ske en betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, og derfor giver vi ham forbud mod at demonstrere derude. Det er en konkret vurdering fra os hver gang, om en demonstration kan give anledning til noget. Det har ikke noget at gøre med, om man hedder [Klager] eller noget andet."

Herunder kan du se [Partiet]s video fra Bazar Vest-besøget:”

Nederst i artiklen er der indsat et link til en video optaget under [Klager]s besøg i Bazar Vest, som er offentliggjort på partiet [Partiet]s Facebook-side. I videoen, der varer omkring 28 minutter, ses [Klager] det meste af tiden stå med ryggen til en bil, der er parkeret på en parkeringsplads, og tale til kameraet. Mens [Klager] taler, står der to mænd på den anden side af bilen med ryggen til bilen og til [Klager]. Da der bliver kastet tomater efter [Klager] og de andre personer, der står rundt om den parkerede bil, siger [Klager] blandt andet til den ene af de to mænd:

”[Tidskode -10:56] Ved du hvad, [Fornavn]. Det var jo sådan set et angreb, at der blev kastet ting på os. Så jeg synes godt, at du kan aktivere den dér […]”

[Klager]s klage er modtaget i Pressenævnet den 8. oktober 2018.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at den påklagede artikel indeholder ukorrekte oplysninger.

Således er det ikke korrekt, at [Klager] mødte op til den omtalte demonstration med folk til at beskytte ham, eller at Østjyllands Politi ikke havde forbudt [Klager] at demonstrere i hele Aarhus Vest. Det er endvidere ikke korrekt, at [Klager] har ytret, at ”ikke-etniske danskere skal rejse hjem”, eller at ”muslimer er samfundstabere, der voldtager”.

[Klager] har anført, at det er kritisabelt, at Lokalavisen Aarhus har bragt oplysninger, der er i strid med sandheden, og at mediet ikke gav ham mulighed for at kommentere påstandene forud for offentliggørelsen.

2.2 Lokalavisen Aarhus’ synspunkter

Lokalavisen Aarhus har anført, at der i den påklagede artikel ikke bliver fremført kritik, angreb eller lignende mod [Klager], hvorfor der efter de presseetiske regler ikke var pligt til at indhente [Klager]s kommentarer forud for offentliggørelsen.

Efter offentliggørelsen rettede [Klager] henvendelse til Lokalavisen Aarhus og anmodede om genmæle med citater. Disse citater tilføjede Lokalavisen Aarhus i såvel avis- som netartikel med klar henvisning til, at det er en tilføjelse til den oprindelige artikel. I den forbindelse indhentede avisen uddybende kommentarer fra Østjyllands Politi, som ligeledes er angivet som en tilføjelse i artiklen.

Lokalavisen Aarhus har anført, at det er avisens klare opfattelse, at begge parter er behørigt hørt, selvom det i dette tilfælde, jævnfør de presseetiske regler, ikke var et krav, og at man på tilstrækkelig vis har forsøgt at udrede forløbet i forbindelse med demonstrationen.

Både [Klager] og Østjyllands Politi har fået mulighed for at give deres syn på sagen om, hvorvidt det er korrekt, at [Klager] og partiet [Partiet] havde fået forbud mod at demonstrere i Aarhus Vest. Om indholdet af artiklens citat fra Østjyllands Politi er sandt eller ej må være en sag mellem Østjyllands Politi og [Klager]. Desuagtet er Lokalavisen Aarhus ikke vidende om, at citatets indhold er usandt, hvorfor der ikke bevidst er bragt usande påstande i artiklen.

I [Partiet]s video fra Bazar Vest, som er indlejret i artiklen, ser man to mænd, som står og holder øje med omgivelserne, og den ene bliver på et tidspunkt bedt om at ”trykke på knappen”, så politiet kan blive tilkaldt. Det var Lokalavisen Aarhus’ opfattelse, at de to mænd blandt andet var til stede for at beskytte [Klager], hvilket de på sin vis også endte med at gøre. Lokalavisen Aarhus har beklaget, hvis det ikke er korrekt, at de pågældende personers rolle var at beskytte [Klager]. [Klager] har i sit genmæle, som er bragt både i avis- og onlineartikel, fået lov til at gå til rette med påstanden.

I artiklen påstås det ikke, at [Klager] på et generelt plan har sagt, at ikke-etniske danskere skal rejse hjem, men at [Klager] ”blandt meget andet fortæller ikke-etniske danskere, at de skal rejse hjem”. Lokalavisen Aarhus har anført, at der er en væsentlig forskel, og at artiklens påstand er korrekt.

[Klager] har således utallige gange og ved utallige lejligheder ytret, at ikke-vestlige personer skal hjemsendes, hvilket blandt andet også fremgår af [Partiet]s politik, som partiet har redegjort for på sin hjemmeside. Selvom ”ikke-vestlige” ikke er det samme som ”ikke-etniske-danskere”, er Lokalavisen Aarhus ikke af den opfattelse, at påstanden derfor er forkert. [Klager] har således i sine mange videoer ved utallige lejligheder ytret, at personer skal rejse hjem, selvom det må antages, at han ikke kender de pågældende personers ophav. Samtidig skrev [Klager] følgende i sit genmæle til Lokalavisen Aarhus:

”De eneste ikke-etniske danskere, som jeg anerkender som danskere, er spædadoptivbørn og danske jøder. Begge grupper må gerne blive. ”

Lokalavisen Aarhus har anført, at [Klager] hermed også siger, at andre grupper skal ud. Ydermere ved [Klager] i sagens natur ikke, om de mennesker, han tiltaler i sine videoer, er spædadoptivbørn eller danske jøder, hvorfor det må lægges til grund, at [Klager] i overvejende grad ønsker at hjemsende mennesker, der ikke er etnisk danske.

Som eksempel har Lokalavisen Aarhus henvist til en video, som er slået op på partiet [Partiet]s Facebook-side. Lokalavisen Aarhus har oplyst, at [Klager] i videoen, tidskode

-1:35, kalder en lille dreng en ”fremmed fjende” og siger, at han skal hjem uanset hvad. Lokalavisen Aarhus har hertil bemærket, at [Klager] ikke kunne vide, om drengen eksempelvis er spædadoptivbarn. Kort efter i samme video, tidskode -1:33, siger [Klager] til en lille pige, at han glæder sig til, at hun bliver sendt hjem.

For så vidt angår klagen over artiklens udsagn om, at [Klager] i sine videoer på YouTube fortæller, at ”muslimer er samfundstabere, der voldtager” har Lokalavisen Aarhus anført, at der ikke er tale om et direkte citat, men derimod en sammenfatning af noget af det, [Klager] har sagt i flere tilfælde. I videoen fra Bazar Vest i Aarhus, som er indlejret i den påklagede artikel, siger [Klager] således blandt andet:

”Der er grupper af kriminelle samfundstabere, som overfalder, voldtager og myrder danskere. […] For hver dag der går, er der flere og flere, der bliver overfaldet, myrdet og voldtaget af muslimer. […] naturligvis ikke af alle muslimer – men af mange. ”

Lokalavisen Aarhus har også henvist til en YouTube-video fra [Klager]s stiftelsestale, hvor han siger, at:

”en betydelig del af tilhængere af den muslimske religion begår vold, slår ned og voldtager i ét væk. Løsningen er, at vi ikke skal tage imod en eneste muslim, og de, der er her, skal sendes hjem. ”

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Hans Peter Blicher, Lars Lindskov og Marlene Borst Hansen.

God presseskik

[Klager] har klaget over, at artiklen indeholder ukorrekte oplysninger, som ikke blev forelagt ham forud for offentliggørelsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives er korrekte. Oplysninger, der kan være krænkende, skadelige eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A. 1 og A. 3.

[Klager] har klaget over artiklens udsagn om, 1) at han mødte op til den omtalte demonstration med folk til at beskytte sig, 2) at Østjyllands Politi afviser at have forbudt [Klager] at demonstrere i hele Bazar Vest i Aarhus, og 3) at [Klager] i sine YouTube-videoer fortæller ikke-etniske danskere, at de skal rejse hjem, og at muslimer er samfundstabere, der voldtager.

Ad 1)

Udsagnet fremgår i følgende sammenhæng i artiklen:

”Opskriften er simpel: Med folk til at beskytte sig, kameraer til at filme det hele og et mundtøj med et væld af provokerende gloser tropper han op i et belastet boligområde og håber på en reaktion. ”

Pressenævnet finder, at udsagnet fremstår som Lokalavisen Aarhus’ vurdering af [Klager]s praksis i forbindelse med udarbejdelsen af de i artiklen omtalte videoer, som offentliggøres på de sociale medier. Nævnet finder samtidig, at udsagnet ikke er uden grundlag i de faktiske forhold. Således fremgår det af videoen fra [Klager]s besøg i Bazar Vest i Aarhus, som er indlejret i den pågældende artikel, at der bliver kastet tomater efter [Klager] og hans ledsagere, hvorefter [Klager] siger følgende til én af de to mænd, der står op ad den samme bil som [Klager]:

”[Tidskode -10:56] Ved du hvad, [Fornavn]. Det var jo sådan set et angreb, at der blev kastet ting på os. Så jeg synes godt, at du kan aktivere den dér […]”

Pressenævnet udtaler herefter ikke kritik af Lokalavisen Aarhus for at bringe udsagnet uden forudgående forelæggelse for [Klager].

Ad 2)

I artiklen fremgår følgende:

”I videoen fra Bazar Vest siger [Klager], at han gerne ville demonstrere, men at han ikke må, fordi politiet har gjort det forbudt at demonstrere i hele Aarhus Vest.

Det afviser Østjyllands Politi. ”

Pressenævnet finder, at oplysningen ikke kan betragtes som værende krænkende, skadelig eller agtelsesforringende for [Klager]. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af Lokalavisen Aarhus for at bringe oplysningen uden forudgående forelæggelse for [Klager].

Ad 3)

I artiklen fremgår følgende:

”[Klager] er blevet berømt og berygtet for sine YouTube-videoer, hvor han blandt meget andet fortæller ikke-etniske danskere, at de skal rejse hjem, og at muslimer er samfundstabere, der voldtager. ”

Lokalavisen Aarhus har under Pressenævnssagen henvist til indholdet af forskellige videoer, som [Klager] og partiet [Partiet] har offentliggjort på de sociale medier. Lokalavisen Aarhus’ oplysninger om videoernes indhold er ikke bestridt af [Klager].

Pressenævnet finder, at det påklagede udsagn fremstår som Lokalavisen Aarhus’ opsummering af indholdet af de videoer, som [Klager] offentliggør på de sociale medier. Nævnet finder samtidig, at udsagnet har grundlag i de faktiske forhold, og der udtales ikke kritik af Lokalavisen Aarhus for at bringe udsagnet uden forudgående forelæggelse for [Klager].

Afgjort den 9. april 2019