Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

(Opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af nybyggeri m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 341 af 13. april 2007, som ændret senest ved lov nr. 1590 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 12, ændres »kapitel 9 a« til: »det tidligere kapitel 9 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006«.

2. I § 27, stk. 5, 3. pkt., udgår »eller kapitel 9 a«.

3. I § 58 b, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 143 e« til: »den tidligere § 143 e, jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006«.

4. I § 64, stk. 2 og 3, ændres »kapitel 9 a« til: »det tidligere kapitel 9 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006«.

5. I § 78, stk. 4, 1. pkt., ændres »lån« til: »statslån«.

6. I § 78, stk. 6, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 5«.

7. I § 91 b, 3. pkt., ændres »§ 115, stk. 9, § 118 og §§ 143 a-143 d« til: »§ 115, stk. 9, og § 118«.

8. I § 92 a, stk. 1, ændres »§§ 143 a-143 d« til: »de tidligere §§ 143 a-143 d, jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006,«.

9. § 92 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Landsbyggefondens refusion for tilsagn meddelt i 2006 efter § 92 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006, og bidrag efter stk. 1 fastsættes endeligt den 1. oktober i det andet år efter tilsagnsårets afslutning som nutidsværdien af et beregnet forløb for ydelsesstøtten i de enkelte år på grundlag af de godkendte anskaffelsessummer forud for påbegyndelsestidspunktet. Har kommunalbestyrelsen ikke godkendt en anskaffelsessum forud for påbegyndelsestidspunktet, anvendes anskaffelsessummen på tilsagnstidspunktet. Ved beregningen anvendes de rente- og inflationsforudsætninger, som ligger til grund for budgetteringen af ydelsesstøtten på finansloven for det andet år efter tilsagnsåret. Landsbyggefonden påbegynder for hvert tilsagnsår betalingen af refusion og bidrag på det tidspunkt, hvor nutidsværdien af den resterende beregnede ydelsesstøtte svarer til fondens samlede refusion eller bidrag.«

10. § 115, stk. 9, 2. pkt., affattes således:

»Den endeligt godkendte anskaffelsessum for alment byggeri med tilsagn efter stk. 1-5 eller § 117, stk. 1, må ikke overstige det maksimumsbeløb, der gælder på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen.«

11. I § 116, stk. 1, udgår »samt tilsagn til selvejende almene ældreboliginstitutioner om nybyggeri efter kapitel 9 a,«.

12. I § 116, stk. 2, 1. pkt., udgår »og kapitel 9 a«.

13. I § 124, stk. 2, 2. pkt., ændres »amtsrådets« til: »regionsrådets«.

14. I § 127, 1. pkt., ændres »§§ 118, 143 a og 143 c« til: »§ 118«.

15. I § 129, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 118 og 143 a-143 d« til: »§ 118«.

16. I § 130, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 115 og 143 a-143 d« til: »§ 115«.

17. I § 130, stk. 3, ændres »§§ 115, 143 a og 143 c« til: »§ 115«.

18. I § 131, stk. 1, ændres »§ 115, stk. 1, nr. 7, stk. 2, nr. 2, stk. 3, stk. 4, nr. 2, og §§ 143 c og 143 d« til: »§ 115, stk. 1, nr. 7, stk. 2, nr. 2, stk. 3 og stk. 4, nr. 2,«.

19. § 143, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

20. I § 151, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 115, 117 og 143 a-143 d« til: »§§ 115 og 117«.

21. I § 151, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Byggeri, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter §§ 143 a-143 d i det tidligere kapitel 9 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006.«

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9.

22. I § 151, stk. 2, ændres »§§ 117, 143 c og 143 d« til: »§ 117«.

§ 2

I lov nr. 90 af 31. januar 2007 om friplejeboliger foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 1, ændres »§§ 143 a eller 143 c i lov om almene boliger m.v.« til: »de tidligere §§ 143 a eller 143 c i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006«.

2. I § 21, stk. 2, ændres »§§ 143 b eller 143 d i lov om almene boliger m.v.« til: »de tidligere §§ 143 b eller 143 d i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006«, og »§ 143 f i lov om almene boliger m.v.« ændres til: »den tidligere § 143 f i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006,«.

3. I § 64, stk. 1, § 76, stk. 1 og 4, og § 77, stk. 2, ændres »kapitel 9 a i lov om almene boliger m.v.« til: »det tidligere kapitel 9 a i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006«.

4. I § 100, stk. 2, ændres »§§ 143 a-143 d, jf. § 143 g i lov om almene boliger m.v.« til: »de tidligere §§ 143 a-143 d, jf. den tidligere § 143 g i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen