Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2019

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love

(Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser)

[af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)]:

1. Ændringsforslag

Beskæftigelsesministeren har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 2

Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Før nr. 1 indsættes som nye numre:

»01. I § 5, stk. 4, ændres »§ 69, stk. 4 og 6« til: »§ 69, stk. 5 og 7«, og »§ 69 k, stk. 4« til: »§ 69 k, stk. 5«.

02. I § 68 a, stk. 4, 3. pkt., ændres »§ 69, stk. 4« til: »§ 69, stk. 5«.«

[Konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 1 og 2]

2) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:

»03. I § 69, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«.

04. I § 69 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 69, stk. 2« til: »§ 69, stk. 3«.

05. I § 69 j, stk. 11, 3. pkt., ændres »§ 69 k, stk. 4« til: »§ 69 k, stk. 5«.«

[Konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 1 og 2]

3) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:

»06. I § 69 k, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«.

07. I § 69 n, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 69 k, stk. 2« til: »§ 69 k, stk. 3«.«

[Konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 1 og 2]

Til § 3

4) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 17, stk. 2, ændres »fleksjob,« til: »fleksjob og«, og »og i sager, hvor sundhedskoordinatoren skal udtale sig om, hvorvidt der kan anbefales anden behandling, jf. § 15, stk. 2« udgår.«

[Konsekvensændring af lovforslagets § 3, nr. 1]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om konsekvensændringer, som følge af at der indsættes et nyt stk. 2 i §§ 69 og 69 k i lov om aktiv socialpolitik.

Til nr. 2

Der er tale om konsekvensændringer, som følge af at der indsættes et nyt stk. 2 i §§ 69 og 69 k i lov om aktiv socialpolitik.

Til nr. 3

Der er tale om konsekvensændringer, som følge af at der indsættes et nyt stk. 2 i § 69 k i lov om aktiv socialpolitik.

Til nr. 4

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 3, nr. 1, om at ophæve § 15, stk. 2.

4. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 27. februar 2019 og var til 1. behandling den 14. marts 2019. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høringssvar

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 30. januar 2019 dette udkast til udvalget, jf. BEU alm. del – bilag 194. Den 28. februar 2019 sendte beskæftigelsesministeren høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.

Bilag

Under udvalgsarbejdet er der omdelt 5 bilag på lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 1 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret.

Bent Bøgsted (DF) fmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Karina Adsbøl (DF) Marlene Harpsøe (DF) Jeppe Jakobsen (DF) Hans Andersen (V) Peter Juel-Jensen (V) Louise Schack Elholm (V) Carl Holst (V) Anni Matthiesen (V) Martin Geertsen (V) Joachim B. Olsen (LA) Laura Lindahl (LA) Anders Johansson (KF) Ane Halsboe-Jørgensen (S) Bjarne Laustsen (S) nfmd. Mattias Tesfaye (S) Leif Lahn Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Jan Johansen (S) Henning Hyllested (EL) Christian Juhl (EL) Finn Sørensen (EL) Julius Graakjær Grantzau (ALT) Torsten Gejl (ALT) Rasmus Helveg Petersen (RV) Karsten Hønge (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1