Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse m.v.
Kapitel 2 Ansøgning
Kapitel 3 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 4 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 5 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 6 Udbetaling af tilskud
Kapitel 7 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 8 Administration
Kapitel 9 Ikrafttræden
Bilag 1 Bilag til ansøgning
Bilag 2 Krav til projekter og aktiviteter
Bilag 3 Yderligere forpligtelser for aktiviteter jf. §§ 4-5
Bilag 4 Hjemmehørende træarter
Bilag 5 Uønsket vækst
Bilag 6 Træarter i skovnaturtyperne
Bilag 7 Tilskudssatser til aktiviteter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål1

I medfør af § 29, stk. 2 og 3, § 29 a, stk. 1-4, § 46, stk. 3, § 57, stk. 1, § 59, § 61, stk. 2, og § 65, stk. 3, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelse m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for tilsagn om tilskud til ikke-produktive investeringer i projekter og aktiviteter, der fremmer eller bevarer biodiversiteten på privatejede skovarealer med naturmæssigt værdifuld skov overvejende bevokset med hjemmehørende træarter omfattet af bilag 4.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter, der sikrer Natura 2000-skovnaturtyper på kommunalt ejede Natura 2000-skovområder.

Stk. 3. Formålet med tilskud til skov med biodiversitetsformål er at sikre og fremme stabile levesteder for truede arter, der er tilknyttet skov.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

2) MiljøGIS: Miljø- og Fødevareministeriets data over natur og miljø på webkort, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

3) Habitatdirektivet: Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

4) Fuglebeskyttelsesdirektivet: Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle.

5) Den danske Rødliste: Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]-. redlist.dmu.dk.

6) Natura 2000 skovnaturtyper: Skovnaturtyper, jf. bilag 6, som kortlagt under Natura 2000 planer og omfattet af Habitatdirektivet. Placeringen af Natura 2000 skovnaturtyper fremgår af MiljøGIS.

7) HNV-skov: Skov med Høj NaturVærdi som kortlagt af Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Kort, der viser placering af HNV-skov kan tilgås via MiljøGIS.

8) Tilskudsår: Det kalenderår, som en udbetaling vedrører.

9) Projektareal: Et topografisk sammenhængende skovareal med samme ejer.

10) Naturmæssigt værdifuld skov: Skov hvor der er registreret særlige værdier ved nøglebiotopsregistrering, natur-kvalitetskortlægning, registrering af tilstedeværelse af særlige arter og deres habitater.

§ 3. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til investeringer til følgende projekttyper på skovarealer med naturmæssigt værdifuld skov overvejende bevokset med hjemmehørende træarter omfattet af bilag 4, jf. dog § 6.

1) Forberedelse til skovgræsning, såfremt Landbrugsstyrelsen samtidig giver tilsagn om 5-årigt tilskud til skovgræsning, jf. § 4.

2) Etablering af naturlige vandstandsforhold, inklusiv teknisk forundersøgelse.

3) Rydning af uønsket opvækst som nævnt på bilag 4. Der kan søges om tilskud til rydning af samme areal igen 5 år efter, at der sidst blev ydet tilskud til rydning.

4) Indsats i skove i form af forbedrende tiltag for arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, Fuglebeskyttelsesdirektivet, eller arter optaget på den danske rødliste.

§ 4. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om 5-årigt tilskud til aktiviteten skovgræsning med husdyr på et skovareal med naturmæssigt værdifuld skov overvejende bevokset med hjemmehørende træarter omfattet af bilag 4, jf. dog § 6.

Stk. 2. Skoven på skovgræsningsarealet skal drives som ved ekstensiv skovdrift, jf. § 5, nr. 1.

§ 5. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om 20-årigt tilskud til følgende aktiviteter på et skovareal med naturmæssigt værdifuld skov, overvejende bevokset med hjemmehørende træarter omfattet af bilag 4, jf. dog § 6.

1) Ekstensiv drift af skov.

2) Fastholdelse af etablerede naturlige vandstandsforhold, såfremt Landbrugsstyrelsen samtidig giver tilsagn om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold, jf. § 3, nr. 2.

3) Bevaring af træer til naturligt henfald.

§ 6. Landbrugsstyrelsen kan ikke give tilsagn om tilskud jf. §§ 3-5, såfremt de tilskudsberettigede projektudgifter eller aktiviteter angår et beløb, som er mindre end 10.000 kr.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til skovgræsning jf. § 4, og ekstensiv skovdrift jf. § 5, nr. 1 kan ikke kombineres.

§ 7. Landbrugsstyrelsen kan ikke give tilsagn om tilskud til investeringer jf. §§ 3, 4 og 5, på arealer, hvor ejeren

1) har indgået driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, eller

2) modtager driftstilskud fra en offentlig myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan dog gives tilsagn om tilskud til indsatser efter § 3 samt skovgræsning jf. § 4, på arealer, hvor der allerede er givet tilsagn om tilskud til urørt skov efter bekendtgørelse om tilskud til privat urørt skov. Ligeledes kan der gives tilsagn om tilskud til indsatser på arealer med fredskovspligtigt egekrat efter lovens § 72 efter reglerne i lovens §§ 9, 26 og 27.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan ikke give tilsagn om tilskud til projekter, jf. § 3, nr. 3, til at bekæmpe arter, som ejer i forvejen er forpligtet til at bekæmpe, eller til arealer, hvor ejer i forvejen har pligt til at rydde opvækst.

§ 8. Det ansøgte projekt eller den ansøgte aktivitet må ikke påbegyndes, inden Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til projektet eller aktiviteten.

Stk. 2. Endvidere må projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold efter § 3, nr. 2, og projekter om bevaring af træer til naturligt henfald § 5, nr. 3, ikke påbegyndes, før der er truffet afgørelse om fredskovspligt for projektarealet efter lovens § 4.

Krav til projekter og aktiviteter

§ 9. Forberedelse af skovgræsning, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, skal opfylde kravene til projektet, jf. bilag 2, punkt A.

Stk. 2. Etablering af naturlige vandstandsforhold, jf. § 3, nr. 2, skal opfylde kravene til projektet, jf. bilag 2, punkt B.

Stk. 3. Rydning af uønsket opvækst som nævnt i bilag 5, jf. § 3, nr. 3, skal opfylde kravene til projektet, jf. bilag 2, punkt C.

Stk. 4. Indsats i skove i form af forbedrende tiltag for arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, Fuglebeskyttelsesdirektivet, eller arter optaget på den danske rødliste, jf. § 3, nr. 4, skal opfylde kravene til projektet, jf. bilag 2, punkt D.

Stk. 5. Bevaring af træer til naturligt henfald på et skovareal med naturmæssigt værdifuld skov overvejende bevokset med hjemmehørende træarter omfattet af bilag 4, jf. § 5, nr. 3, skal opfylde kravene nævnt på bilag 2, punkt E.

§ 10. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene i § 9, såfremt det er nødvendigt i forhold til sikkerhed eller sundhed for mennesker, husdyr eller bebyggelse, samt ved bekæmpelse af invasive arter.

§ 11. Tilsagn om tilskud kan gives til private ejere af skovarealer med naturmæssig værdifuld skov overvejende bevokset med hjemmehørende træarter, jf. bilag 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan endvidere også gives til kommunale ejere af skovarealer i Natura 2000-områder.

Kapitel 2

Ansøgning

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 12. Ansøgning om tilsagn om tilskud til skov med biodiversitetsformål skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen i perioden fra den 8. maj til den 10. juli 2019.

Stk. 2. Der skal indgives en ansøgning for hvert projektareal.

§ 13. Ansøgning om tilsagn om tilskud til forberedelse til skovgræsning og tilsagn om 5-årigt tilskud til skovgræsning med husdyr, jf. § 3, nr.1, og § 4, skal vedlægges dokumentationen nævnt i bilag 1, punkt a og b.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold, jf. § 3, nr. 2, skal vedlægges dokumentationen nævnt i bilag 1, punkt a og c.

Stk. 3. Ansøgning om tilsagn om tilskud til rydning af uønsket opvækst som nævnt på bilag 5, jf. § 3, nr. 3, skal vedlægges dokumentationen nævnt i bilag 1, punkt a og d.

Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud til indsats i skove i form af forbedrende tiltag for arter omfattet af Habitatdirektivet, bilag IV, jf. § 3, nr. 4, skal vedlægges dokumentationen nævnt i bilag 1, punkt a og e.

Stk. 5. Ansøgning om tilsagn om 5-årigt tilskud til skovgræsning med husdyr, jf. § 4, skal vedlægges dokumentationen nævnt i bilag 1, punkt a.

Stk. 6. Ansøgning om tilsagn om 20-årigt tilskud til ekstensiv drift af skov, jf. § 5, nr. 1, skal vedlægges dokumentationen nævnt i bilag 1, punkt a.

Stk. 7. Ansøgning om tilsagn om 20-årigt tilskud til fastholdelse af etablerede naturlige vandstandsforhold, jf. § 5, nr. 2, skal vedlægges dokumentationen nævnt i bilag 1, punkt a.

Stk. 8. Ansøgning om tilsagn om 20-årigt tilskud til bevaring af træer til naturligt henfald, jf. § 5, nr. 3, skal vedlægges dokumentationen nævnt i bilag 1, punkt a og f.

Stk. 9. Ved ansøgning efter stk. 1-4 skal der indsendes to direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr. Tilbud er direkte sammenlignelige, når de enkelte poster fremgår af tilbuddene, og disse er afgivet af uafhængige leverandører med forskellige CVR-numre. Tilbuddene skal omfatte sammenlignelige varer eller tjenesteydelser. Landbrugsstyrelsen kan dispensere fra kravet om direkte sammenlignelige tilbud i 1. pkt., hvis der alene findes én leverandør af den konkrete vare eller tjenesteydelse. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 14. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på en ansøgning, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 13, ikke er afgivet,

2) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

3) projektet eller aktiviteten ikke opfylder kravene til et sådant, jf. § 9,

4) de bevillingsmæssige rammer er opbrugt, eller

5) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Ved ansøgning om tilsagn om tilskud efter § 3, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om afslag, hvis de ansøgte udgifter ikke er tilskudsberettigede, jf. § 20. Der træffes ligeledes afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud efter § 3 hvis de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen og omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 15. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilskud på grundlag af prioritering inden for de bevillingsmæssige rammer.

Stk. 2. Til ansøgninger om tilskud til skov med biodiversitetsformål er der i 2019 afsat 18 mio. kr.

Stk. 3. Ansøgninger om tilskud til skov med biodiversitetsformål prioriteres efter følgende kriterier:

1) Areal indeholder ≥50% Natura 2000 skovnaturtyper i tilstandsklasse 1 og 2.

2) Areal indeholder ≥50% Natura 2000 skovnaturtyper i tilstandsklasse 3, 4 og 5.

3) Areal indeholder <50% Natura 2000 skovnaturtyper i tilstandsklasse 1 og 2.

4) Areal indeholder <50% Natura 2000 skovnaturtyper i tilstandsklasse 3, 4 og 5.

5) Areal uden Natura 2000 skovnaturtyper med kortlagt HNV ≥8 ifølge HVN-skovkort eller biotopregistrering i driftsplan, certificering eller lignende.

6) Arealer, der i øvrigt opfylder kriterier for støtteberettigelse.

Stk. 4. Indenfor hver kategori i stk. 3, nr. 1-6 prioriteres ansøgningerne således, at større arealer går forud for mindre arealer.

Tinglysning

§ 16. Landbrugsstyrelsen tinglyser en servitut om naturlige vandstandsforhold, jf. § 3, nr. 2, og om bevaring af træer til naturligt henfald, jf. § 5, nr. 3, på ejendomme indenfor projektarealet. Landbrugsstyrelsen afholder udgifter til tinglysning.

Stk. 2. Servitutter om naturlige vandstandsforhold skal indeholde følgende:

1) Projektarealet skal permanent henligge som område med naturlige vandstandsforhold i overensstemmelse med tilsagnet.

2) Arealerne må ikke drænes.

Stk. 3. Servitutter om bevaring af træer til naturligt henfald skal indeholde følgende:

1) De udpegede træer skal bevares på voksestedet til de naturligt forgår, dog må et træ, der falder over veje, anlagte stier og andre færdselsårer skæres op men skal forblive på stedet og bevares til henfald i overensstemmelse med tilsagnet. Driftsaftalen vedrørende det enkelte træ ophører, når træet er helt nedbrudt og ikke længere kan erkendes. Servitut kan aflyses, når alle træerne er helt nedbrudte og ikke længere kan erkendes.

2) De udpegede træer til naturligt henfald fremgår af de registrerede GPS-positioner og er afmærket fysisk. GPS-positionerne skal medtages i tinglysningen.

Kapitel 3

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 17. Tilsagn om tilskud er betinget af, at

1) projektet ikke påbegyndes, før tilsagnshaver har opnået tilsagn om tilskud,

2) tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres,

3) tilsagnshaver ejer investeringerne i projektet,

4) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

5) tilsagnshaver med tilsagn om tilskud jf. § 5, nr. 3, eller § 3 nr. 2, underskriver servitut, jf. § 16,

6) projektarelet er minimum 0,5 ha,

7) skovbevoksningen på projektarealet er gennemsnitligt minimum 50 år, og

8) tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden udbetaling kan finde sted.

Forpligtelser

§ 18. Tilsagnshaver med tilsagn efter § 3 er forpligtet til, at

1) gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet,

2) informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014,

3) afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 25,

4) etablere projektet på tilsagnshavers eget areal,

5) sende udbetalingsanmodning rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 28, stk. 3,

6) holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5 år og seks måneder regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud, og

7) sørge for, at projekter omfattet af § 3, nr. 1, 3 og 4, ikke udsættes for væsentlig ændring, der berører dets art, mål eller gennemførelsesvilkår i 5 år fra datoen for slutudbetaling.

§ 19. Tilsagnshaver med tilsagn efter §§ 4-5 er forpligtet til, at

1) gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet,

2) informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014,

3) etablere projektet på tilsagnshavers eget areal,

4) holde regnskabsbilag tilgængelige i mindst 5 år regnet fra udbetaling af tilskud,

5) opfylde forpligtelserne til aktiviteter jf. bilag 3, og

6) indsende udbetalingsanmodning rettidigt jf. § 29.

Kapitel 4

Tilskudsberettigede udgifter

Tilskudsberettigede udgifter for projekter efter § 3

§ 20. Der kan opnås tilskud til projektudgifter, som er nødvendige og direkte relaterede til projekter efter § 3. Det kan være udgifter til følgende:

1) Anlægsudgifter.

2) Udgifter til køb af materialer.

3) Udgifter til eksterne konsulenter, dog højest 10 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter og til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

4) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, tillagt 15 pct. overhead, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og hvis udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de udgifter, der er nævnt i stk. 1, forudsat at Landbrugsstyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for gennemførelse af projektet.

Stk. 4. For udgifter over 50.000 kr. beregnes tilskuddet alene ud fra det billigste tilbud på baggrund af to direkte sammenlignelige tilbud, jf. § 13, stk. 9.

§ 21. Der kan ikke opnås tilsagn om tilskud til følgende udgifter til projekter efter § 3:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel.

5) Udgifter til reparation af udstyr.

6) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013.

7) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013.

8) Advokat- og revisionsomkostninger.

9) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013.

10) Udgifter vedrørende projekter, som tilsagnshaver eller en ejer af arealer i projektet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

11) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud jf. § 8.

12) Udgifter til simple genanskaffelser.

13) Ordinære driftsomkostninger.

14) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

15) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

16) Udgifter til eget arbejde.

17) Udgifter til forskning og teknologisk udvikling.

18) Udgifter til køb af dyr.

19) Udgifter til køb af maskiner.

20) Udgifter til markedsføring.

21) Udgifter til køb af køretøjer.

22) Udgifter til vedligeholdelse af tilsagnsareal.

Beregning af tilskud og tilskudssatser

§ 22. Landbrugsstyrelsen kan yde tilskud til 100 pct. af de tilskudsberettigede projektudgifter, jf. § 20, til projekter omfattet af § 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan dog maksimalt ydes tilskud på 30 kr. pr. meter ved opsætning af hegn inklusiv hegnspassager, rydning af opvækst, knusning af stød og eventuelle spændingsforstærkere til forberedelse til skovgræsning jf. § 3, nr. 1.

§ 23. Landbrugsstyrelsen kan yde tilskud i overensstemmelse med tilskudssatserne i bilag 7 til aktiviteterne omfattet af §§ 4 og 5.

Stk. 2. Der kan, uanset stk. 1, ikke opnås tilsagn om tilskud til udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud eller hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed.

Kapitel 5

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 24. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning godkende ændringer af et projekt, jf. § 3, såfremt ændringen er i overensstemmelse med kravene til projektet, jf. § 9, og projektet ville være blevet prioriteret på ansøgningstidspunktet, jf. § 15.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

§ 25. Ansøgning om ændring af et projekt, jf. § 3, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 2. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Ændring af projektets slutdato kan godkendes af Landbrugsstyrelsen, dog ikke ud over den 31. december 2022.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

§ 26. Ansøgning om ændring af et projekt skal indgives via det særlige skema, der er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om ændringer af projektet skal vedlægges opdateret kortgrundlag og præcise oplysninger om den påtænkte ændring.

§ 27. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagn om tilskud i forbindelse med ejerskifte overdrages til en anden, der ifølge § 11 kan være tilsagnshaver. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af projektet kan finde sted.

Stk. 2. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et særligt skema, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 6

Udbetaling af tilskud

§ 28. Udbetaling af tilskud til projekter efter § 3 sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte og dokumenterede tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet udbetales i én samlet udbetaling.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal vedlægges:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer til projektet fra offentlige myndigheder.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Eventuelle opdaterede kortbilag over projektarealet.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes.

Stk. 5. Tilskuddet udbetales i én samlet udbetaling.

§ 29. Anmodning om udbetaling af tilskud til aktiviteter efter §§ 4 og 5 skal indgives på et særligt skema, Fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer.

Stk. 2. Tilskud efter §§ 4 og 5 for et tilskudsår udbetales efter udløbet af tilskusdsåret i én samlet udbetaling.

§ 30. Landbrugsstyrelsen overfører tilskud til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 7

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 31. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 50, § 56, stk. 2, eller § 59,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog §§ 32 og 35, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 17 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser for projekter omfattet af § 3

§ 32. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af tilskuddet ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 18, jf. dog §§ 32-34.

Stk. 2. Stk. 1, finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter Landbrugsstyrelsens vurdering forsat lever op til kravene til projektet, jf. § 9. Hvis projektet efter Landbrugsstyrelsens vurdering fortsat ikke lever op til kravene til projektet, jf. § 9, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om, at tilsagnet bortfalder.

§ 33. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskuddet som følger, hvis projektet, jf. § 3, afsluttes senere end datoen angivet i tilsagnet:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelsen om nedsættelse af udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 28, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 3. Ved en forsinkelse på mere end 20 kalenderdage træffer Landbrugsstyrelsen afgørelsen om 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn, herunder også tilsagn efter § 4 og § 5, nr. 2.

Stk. 4. Finder både stk. 1, nr. 4, og stk. 3 eller 4, anvendelse, sanktioneres i henhold til stk. 1, nr. 4.

§ 34. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om en proportionel nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, såfremt hele projektet eller dele af projektet er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, og denne ikke er overholdt.

§ 35. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes i 5 år fra datoen for slutudbetaling. jf. § 18, nr. 6,. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet kun er opretholdt i 0-18 måneder kræves 80 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

2) Hvis projektet kun er opretholdt i 19-36 måneder kræves 40 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

3) Hvis projektet kun er opretholdt i 37-60 måneder kræves 20 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser for aktiviteter omfattet af §§ 4-5

§ 36. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskuddet og evt. bortfald af tilsagn ved manglende opfyldelse af en forpligtelse jf. § 19. Træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om bortfald af tilsagn, kan der ligeledes træffes afgørelse om tilbagebetaling af tilskud.

§ 37. Ved for sen indsendelse af anmodning om udbetaling jf. § 29, bortfalder tilskuddet for det pågældende tilskudsår. Ved gentagne forsinkelser kan Landbrugsstyrelsen træffe afgørelse om bortfald af tilsagn.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved manglende skiltning

§ 38. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der konstateres manglende overholdelse af skiltning, jf. § 18, stk. 1, og § 19, nr. 2, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014. Beløbet, der nedsættes med, udgør 1. pct., men kan dog maksimalt udgøre 50.000 kr.

Kapitel 8

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 39. Ansøgninger om tilsagn om tilskud skal indgives til Landbrugsstyrelsen via et særligt skema på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud til projekter, jf. § 3, skal indsendes via e-mail.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling af tilskud til aktiviteter, jf. §§ 4 og 5, skal indgives via Tast selv-service, jf. § 29.

Stk. 4. Ansøgninger om projektændringer og om overdragelser skal indsendes via e-mail.

Stk. 5. Al øvrig skriftlig kommunikation skal ske via e-mail.

Stk. 6. Ansøgere, der er bosat uden for Danmark, er undtaget fra kravet om digital ansøgning fastsat i medfør af stk. 1.

Kontrol

§ 40. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol af projekter og aktiviteter, der modtager tilskud.

Klageadgang

§ 41. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i lovens § 62 og § 63. Klagen skal indgives skriftligt til Landbrugsstyrelsen og skal være indgivet senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. maj 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 868 af 26. juni 2017 om tilskud til skov med biodiversitetsformål ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 868 af 26. juni 2017 om tilskud til skov med biodiversitetsformål finder dog fortsat anvendelse for tilsagn givet i medfør heraf og for ansøgninger, som er indgivet men endnu ikke er færdigbehandlet den 7. maj 2019.

Stk. 4. § 24, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 868 af 26. juni 2017 om tilskud til skov med biodiversitetsformål finder fortsat anvendelse på ansøgninger indgivet for tidligere ansøgningsår.

Landbrugsstyrelsen, den 2. maj 2019

P.D.V.
Sarah Børner

/ Annie Makropoulos


Bilag 1

Bilag til ansøgning

a: Alle ansøgninger skal vedlægges

1. Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet

2. Indtegning af projektarealet i IMK/MiljøGIS

3. Oversigtskort, der viser skovens beliggenhed og arealets beliggenhed i skoven

4. Detailkort der viser arealet i hele sin udstrækning (pdf). Som baggrundskort skal der anvendes et forårsluftfoto uden blade på træerne. Målestoksforholdet skal ligge indenfor intervallet 1:2.000 til 1:5.000. Eventuelle arealer i projektet med kortlagte Natura 2000 skovnaturtyper, HNV og grøn driftplan skal fremgå af kortet.

5. Eventuel grøn driftplan.

b: Ansøgninger om tilskud til forberedelse til skovgræsning skal desuden vedlægges:

1. Kort med angivelse af placering af hegn, samt oplyninger om elforsyning, antal drikkekopper, drikkevandsforsyning og fangfold. Anvendes færiste, klaplåger eller anden sikring, skal ansøgningen vedlægges oplysninger om dette.

2. To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr.

3. Specificeret budget

c: Ansøgninger om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold skal desuden vedlægges

1. To direkte sammenlignelige tilbud

2. Specificeret budget

d: Ansøgninger om tilskud til rydning af uønsket opvækst skal desuden vedlægges:

1. To direkte sammenlignelige tilbud.

2. Specificeret budget.

3. Oplysning om, hvorvidt det ventes, at rydningen kan generere nettoindtægter fra salg af det ryddede plantemateriale.

e: Ansøgninger om tilskud til indsats i skove til fastholdelse og forbedring af levesteder for truede arter, herunder arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, Fuglebeskyttelsesdirektivet, og den danske rødliste skal desuden vedlægges

1. To direkte sammenlignelige tilbud.

2. Specificeret budget.

3. Dokumentation for arternes tilstedeværelse f.eks. i form af Natura 2000 udpegningsgrundlag, eller udtalelse fra kommune eller organisation, eller fra andre med kvalificeret kendskab til arternes levesteder.

f: Ansøgninger om tilskud til bevarelse af træer til naturligt henfald skal desuden vedægges en liste med angivelse af antal træer, træart og diameterklasse. Der kan ikke udbetales tilskud til flere eller større træer end ansøgt.


Bilag 2

Krav til projekter og aktiviteter

A

Krav til tilskud til Forberedelse til skovgræsning

Forberedelse til skovgræsning
Hegnet skal opsættes og vedligeholdes på en sådan måde, at det opfylder formålet med at holde græssende husdyr inde i skovgræsningen i hele tilsagnsperioden.
Der ydes kun tilskud til nødvendige hegnstyper.

B

Krav til tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold

Krav til forundersøgelsen
Den tekniske forundersøgelse skal omfatte undersøgelser der beskriver tekniske og biologiske forhold af betydning for etablering af naturlige, hævet vandstand, herunder størrelse af det påvirkede areal, påvirkning af jordbundsforhold, topografi, flora og fauna, og evt. påvirkning af tilgrænsende områder.
Krav til etableringsprojektet
Projektet skal helt eller delvist genskabe områdets naturlige vandstandsforhold, gennem at hæve vandstanden.

C

Krav til tilskud til rydning af uønsket opvækst

Krav til formålet med rydningen
Rydningen skal have til formål, at:
*bekæmpe opvækst af invasive arter (bilag 5), der udgør en trussel mod Natura 2000 skovnaturtyper,
*bekæmpe opvækst af invasive arter (bilag 5), der udgør en trussel mod bevaringsværdige egekrat,
*forberede til skovgræsning fx ved rydning af hegnslinjer.
Rydning må ikke negativt påvirke skovtilknyttede arter, der er beskyttet efter Habitatdirektivet (Bilag IV-arter), Fuglebeskyttelsesdirektivet eller arter på den danske rødliste. .

D

Krav ved tilskud til indsats i skove til fastholdelse og forbedring af levesteder for truede arter, herunder arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, Fuglebeskyttelsesdirektivet, og den danske rødliste.

Omfattede arter og arealer
Indsatsen skal være rettet mod skovtilknyttede arter, der er beskyttede efter Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet, eller skovtilknyttede arter på den danske rødliste.
Indsatsen skal bidrage til forbedring af levestederne for de konkrete arter.

E

Krav til tilskud til bevaring af træer til naturligt henfald

Krav til træer, herunder antal og placering
Der skal bevares 5-20 træer pr. ha til naturligt henfald.
Maksimalt 50 % af træerne på et ansøgt areal må stå i de yderste 20 m af skoven (skovbryn).
Træerne skal have en diameter på mindst 25 cm og skal udgøre en del af kronetaget i bevoksningen.
Træerne skal være hjemmehørende (se bilag 4) og for Natura 2000-arealer skal de som udgangspunkt være hovedtræarter for skovnaturtypen (se bilag ).


Bilag 3

Yderligere forpligtelser for aktiviteter jf. §§ 4-5

§ 4, Skovgræsning

Krav til græsning
Afgræsningen skal ske med husdyr. Ved husdyr forstås i denne bekendtgørelse kvæg, herunder bison, får og heste. Svin og geder kan undtagelsesvis anvendes, såfremt det vil fremme biodiversiteten på arealet. Der skal anvendes hårdføre dyreracer, som kan afgræsse arealet hele året.
Der må ikke tilskudsfodres på arealet, og dyrene må ikke kunne tilgå tilskudsfoder uden for tilsagnsarealet.
Arealet skal fremstå afgræsset i tilsagnsperioden. Græsning skal foretages på helårsbasis, men kan for en periode afbrydes af dyreværnsmæssige årsager, fx i perioder hvor føde ikke er tilgængelig på arealet.
Krav til skovdrift
Skoven skal drives som ved tilskud til ekstensiv skovdrift

§ 5, nr. 1,

Ekstensiv skovdrift.

Naturlig foryngelse, stævning eller etapevis genplantning
Ved evt. foryngelse skal der som udgangspunkt anvendes en naturlig foryngelse, hvis det er muligt. Herved forstås foryngelse baseret på naturligt frøfald. Der må foretages supplerende såning eller plantning de steder, hvor den naturlige foryngelse ikke indfinder sig efter ca. 2 år. Såningen eller plantningen skal foretages med hovedtræarterne i den oprindelige bevoksning med evt. optil 10 pct. indblanding af øvrige hjemmehørende træ- og buskarter jf. bilag 4.
Hvis det efter styrelsens vurdering ikke er muligt at forynge en konkret bevoksning i en naturlig foryngelse, kan styrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for anvendelse af mindre afdrifter, bevaring af træer til naturligt henfald og gentilplantning.
Hvis en bevoksning er egnet til stævning og vil have naturmæssig gavn af stævning, kan styrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for aftaler om foryngelse via. stævning
Uforstyrret jordbund på mindst 2/3 af arealet
Jordbunden må højst forstyrres på 1/3 af arealet. Forstyrrelse af jordbunden kan fx være jordbearbejdning eller kørsel i skovbunden med tunge maskiner. Evt. jordbearbejdning skal foretages stribevis og/eller punktvis. Denne jordbearbejdning kan foretages i hele bevoksningen, så længe det samlede areal med forstyrrelse af jordbunden ikke overstiger 1/3 af arealet. Dybe kørespor og traktose skal begrænses mest muligt.
Drift af arealet
Der må ikke anvendes gødning, kemisk bekæmpelse eller kalkning på arealet.
Afvandingen af arealet må ikke øges. Eksisterende grøfter må vedligeholdes, men der må ikke etableres nye grøfter eller dræn, ligesom der ikke må foretages oprensning af grøfter, der på tilsagnstidspunktet var tilstoppede. Eksisterende grøfter må ikke uddybes.
Vedligeholdelse af træer og anden beplantning
Arealet skal drives, så henholdsvis karakteristiske, naturligt forekommende og hjemmehørende træarter fremmes. For arealer med Natura 2000-skovnaturtyper skal det dominerende kronedække af de karakteristiske træarter for skovnaturtypen bevares, når der fældes træer. De karakteristiske træarter og de naturligt forekommende træarter for skovnaturtyperne er listet i bilag 6.
For arealer der ikke er Natura 2000-skovnaturtyper skal de naturligt hjemmehørende træarter fremmes på bekostning af øvrige træarter, når der fældes træer. De naturligt hjemmehørende træarter er listet i bilag 4.
Alt dødt træ som findes på aftaletidspunktet, skal bevares til naturligt henfald.
Træer med hulheder (spættehuller eller større hulheder) må ikke fældes. Der kan efter ansøgning dispenseres, så døde træer eller træer med hulheder vil kunne fældes, hvis de udgør en sikkerhedsrisiko for mennesker eller bygninger. Træerne skal efterlades på arealet til naturligt henfald.

§ 5, nr. 3, Træer til naturligt henfald.

Pleje af træer udpeget til naturligt henfald
Træerne må ikke forsætligt skades.
Hvis træerne, som skal bevares, falder ned over hegn, stier, veje, fortidsminder og lignende, må de skæres op i nødvendigt omfang for at kunne skubbes/trækkes til side, men alt træ skal efterlades på stedet til naturligt henfald.
Hvis et træ eller dele af et træ udgør en sikkerhedsrisiko for mennesker eller bygninger, kan styrelsen kan give dispensation til beskæring eller fældning af træet. . Det er en betingelse af, at træet efterlades på stedet. Der bør generelt ikke udpeges træer til død og henfald, der vil kunne udgøre en risiko for færdslen på stærkt befærdede veje og stier. Hvis det ikke er muligt at få umiddelbar kontakt til styrelsen kan der søges om efterfølgende lovliggørelse mod dokumentation af behovet for et akut indgreb.


Bilag 4

Hjemmehørende træarter

Liste over hjemmehørende træarter, som bruges i forbindelse med afgrænsning af støtteberettigede arealer og tilskud til træer til naturligt henfald.

Dansk navn
Latinsk betegnelse
Navr
Acer campestre
Spidsløn
Acer platanoides
Ær (Ahorn)
Acer pseudoplatanus
Rødel
Alnus glutinosa
Vortebirk
Betula pendula
Dunbirk
Betula pubescens
Avnbøg
Carpinus betulus
Bøg
Fagus sylvestris
Ask
Fraxinus excelsior
Skovæble
Magus sylvestris
Skovfyr
Pinus sylvestris
Bævreasp
Populus tremula
Fuglekirsebær
Prunus avium
Vintereg
Quercus petrea
Stilkeg
Quercus robur
Småbladet lind
Tilia cordata


Bilag 5

Uønsket vækst

Arter, der kan optræde invasivt, og hvor der kan søges tilskud om rydning

Dansk navn
Latinsk betegnelse
Urter
 
Canadisk bakkestjerne
Conyza canadensis
Japan-pileurt
Fallopia japonica ssp. Japonica
Kæmpe-pileurt
Fallopia sachalinensis
Kæmpe-bjørneklo
Heracleum mantegazzianum
Mangebladet lupin
Lupinus polyphyllus
Rød hestehov
Petasites hybridus
Canadisk gyldenris
Solidago canadensis
Sildig gyldenris
Solidago gigantea
   
Vedplanter – løv
 
Arter af bærmispel: almindelig bærmispel. aksbærmispel
Amelachier lamarckii, Amelanchier spicata
Hæk-berberis
Berberis thunbergii
Hvid kornel
Cornus alba ssp. Stolonifera
Bukketorn
Lycium barbarum
Glansbladet hæg
Prunus serotina
Gyvel
Cytisus scoparius
Hjortetaktræ
Rhus typhina
Robinie
Robinia pseudoacacia
Rynket rose
Rosa rugosa
Kamtchatka-rose
Rosa kamtchatica
Hvid snebær
Symphoricarpos albus var. laevigatus
   
Vedplanter – nål
 
Arter af ædelgran: Almindelig ædelgran, normannsgran, nobilis m.fl.
Abies alba, Abies normanniana, Abies procera
Arter af lærk: Europæisk lærk m.fl.
Larix decidua ssp. Decidua
Arter af gran: Hvid-gran, Sitkagran m.fl.
Picea Glauca, Picea sitchensis
Arter af fyr (Skovfyr undtaget): Klit-fyr, Bjerg-fyr, Østrisk fyr
Pinus contorta, Pinus Mugo, Pinus nigra var. nigra
Douglasgran
Pseudotsuga menziesli


Bilag 6

Træarter i skovnaturtyperne

Oversigt over træarter i skovnaturtyperne, som beskrevet i Habitatbeskrivelser, årgang 2016 ”Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 typer)” udgivet af Miljøstyrelsen.

Skovnaturtype
Hovedtræart
Karakteristiske træarter
Eksempler på naturligt forekommende træarter
2180 Skovklit
Hjemmehørende selvsåede træarter (inkl. skovfyr)
Hjemmehørende selvsåede træarter (inkl. skovfyr)
Stilkeg, bøg, skovfyr, bævreasp, dunbirk, vortebirk, alm. røn
9110 Bøg på mor
Bøg
Bøg, rødgran
Bøg, rødgran, vortebirk, dunbirk, alm. røn, stilkeg, vintereg
9120 Bøg på mor med kristtorn
Bøg
Bøg, taks
Bøg, vortebirk, dunbirk, alm. røn, stilkeg, vintereg, taks
9130 Bøg på muld
Bøg
Bøg
Bøg, ask, avnbøg, elm, stilkeg, vintereg
9150 Bøg på kalk
Bøg
Bøg
Bøg, ask, avnbøg, elm, stilkeg, vintereg
9160 Egeblandskov
Stilkeg, avnbøg
Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind
Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind
9170 Vinteregeskov
Vingereg, avnbøg
Vintereg, avnbøg, tarmvridrøn, navr
Vintereg, avnbøg, tarmvridrøn, navr, småbladet lind, spidsløn
9190 Stilkegekrat
Stilkeg
Stilkeg, vortebirk, dunbirk, alm. røn, bævreasp
Stilkeg, vintereg, vortebirk, dunbirk, alm. røn, bævreasp
91D0
Birk, skovfyr, rødgran
Dunbirk, skovfyr, rødgran
Dunbirk, vortebirk, skovfyr, rødgran, alm. røn
90E0
Elle- og askeskov
Ask, rødel, gråel, hvidpil, skørpil, dunbirk, skovelm
Ask, rødel, gråel, hvidpil, skørpil, dunbirk, skovelm


Bilag 7

Tilskudssatser til aktiviteter

Til skovgræsning jf. § 4, ydes tilskud på 1.480 kr. pr. ha pr. år. Tilskuddet ydes i 5 år.

Til ekstensiv skovdrift jf. § 5, stk. 1, nr. 1, ydes tilskud i 20 år. Der anvendes følgende satser:

800 kr. pr. ha pr. år for gammel bøg og eg.

450 kr. pr. ha pr. år for øvrig skov.

Til fastholdelse af naturlig vandstand jf. § 5, stk. 1, nr. 2, ydes tilskud på 300 kr. pr. ha pr. år. Tilskuddet ydes i 20 år.

Til bevarelse af træer til naturligt henfald, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, ydes tilskud i 20 år. Der anvendes følgende satser:

35 kr. pr. træ pr. år ved en stammediameter på 25-50 cm.

65 kr. pr. træ pr. år ved en stammediameter på 51-75 cm.

95 kr. pr. træ pr. år ved en stammediameter på over 75 cm, undtagen eg.

125 kr kr. pr. træ pr. år for egetræer med en stammediameter på over 75 cm.

Der ydes ikke tilskud til træer med en stammediameter på under 25 cm.

Officielle noter

1 I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning(EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1306 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr.165/94, (EF) nr.2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.