Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven

(Undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1541 af 18. december 2018 og senest ved lov nr. 370 af 9. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 765, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om undersøgelse uden retskendelse af personer, der er anbragt i en institution eller på et hospital m.v. i medfør af stk. 2, nr. 3 eller 4, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale.«

2. I § 777, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om undersøgelse uden retskendelse af personer, der er anbragt på et hospital m.v. i medfør af stk. 1, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale.«

3. I § 811, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om undersøgelse uden retskendelse af personer, der er indlagt på et hospital for sindslidende m.v. i medfør af § 809, stk. 2, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale.«

§ 2

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1541 af 18. december 2018 og senest ved lov nr. 330 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 73 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om undersøgelse uden retskendelse af personer, der er anbragt på et hospital for sindslidende m.v. i henhold til en afgørelse truffet i medfør af §§ 68 eller 69, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 2019.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen