Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

(Støtte til styrket indsats i landsbyer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, som ændret ved lov nr. 1562 af 19. december 2017, § 3 i lov nr. 555 af 29. maj 2018 og § 34 i lov nr. 1711 af 27. december 2018 foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, affattes således:

»Staten refunderer op til 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter § 6, såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.«

2. I § 7, stk. 3, ændres »§ 94, stk. 2« til: »§ 94, stk. 3 og 4«.

3. I § 15, stk. 7, ændres »63 b, stk. 2, i lov om leje« til: »13 a i lov om midlertidig regulering af boligforholdene«.

4. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.«

5. § 34, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.«

6. § 38 e, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.«

7. § 48, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.«

8. § 50 k, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.«

9. § 57, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.«

10. I § 73 ændres »såfremt betingelserne i § 94, stk. 1, er opfyldt« til: »såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.«

11. § 82, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.«

12. I § 93, stk. 1, ændres »Inden for en statslig udgiftsramme« til: »Inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelse og den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse«.

13. § 94 affattes således:

»§ 94. Transport-, bygnings- og boligministeren meddeler årligt en udgiftsramme til byfornyelse til de kommunalbestyrelser, som forinden har anmodet om at få del i den statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 93. Meddelelse gives senest den 1. marts, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren meddeler årligt en udgiftsramme til landsbyfornyelse til de kommunalbestyrelser, som forinden har anmodet om at få del i den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse, jf. § 93. Meddelelse gives senest den 1. marts, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 3. Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 93, fordeles mellem de enkelte ansøgende kommuner efter objektive kriterier fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren. Udgiftsrammen kan dog anvendes til løsning af afgrænsede byfornyelsesopgaver, herunder kondemnering m.v. og byfornyelsesforsøg efter §§ 96 og 97.

Stk. 4. Den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse, jf. § 93, fordeles mellem de enkelte ansøgende kommuner efter objektive kriterier fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren.

Stk. 5. Meddeler kommunalbestyrelsen tilsagn til en ejer om støtte, eller disponerer kommunalbestyrelsen på anden måde således, at det udløser refusion efter denne lov, skal kommunalbestyrelsen samtidig indberette det. Dette gælder dog ikke tilsagn efter § 98. Statslig udgiftsramme til byfornyelse, som ikke er udmøntet i konkrete beslutninger inden for den fastsatte frist, føres tilbage til den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse. Statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse, som ikke er udmøntet i konkrete beslutninger inden for den fastsatte frist, føres tilbage til den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse. Transport-, bygnings- og boligministeren kan, når særlige forhold taler herfor, dispensere fra kravet i 1. pkt.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen