Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog fra 70 km i timen til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved § 15 i lov nr. 1521 af 18. december 2018, lov nr. 1559 af 18. december 2018 og lov nr. 1563 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »generelle hastighedsgrænse«: »eller en særlig hastighedsbegrænsning fastsat i medfør af § 43«.

2. I § 43, stk. 2, ændres »på andre veje end motorveje uanset § 42 aldrig overstige 70 km i timen« til: »uanset § 42 ikke overstige 80 km i timen«.

3. I § 43, stk. 3, 1. pkt., ændres »på andre veje end motorveje uanset § 42 ikke overstige 70 km i timen« til: »uanset § 42 ikke overstige 80 km i timen«, og 3. pkt. ophæves.

4. I § 43, stk. 4, ophæves 1. pkt., og i 2. pkt., der bliver 1. pkt., udgår »dog«.

5. I § 43, stk. 11, udgår »og op til 80 km i timen på andre veje end motorveje, jf. stk. 4, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen