Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af SU-loven

(Tillægsstipendium til uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 1565 af 19. december 2017 og § 1 i lov nr. 1569 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 3, indsættes efter »videregående uddannelse«: »eller i erhvervsuddannelse«.

2. § 10 a, stk. 1, affattes således:

»Det månedlige stipendium som tillæg efter § 7, stk. 3, udgør:

1) 8.770 kr. (2019-niveau) til uddannelsessøgende i videregående uddannelse.

2) 5.500 kr. (2019-niveau) til uddannelsessøgende i erhvervsuddannelse.«

3. I § 10 a, stk. 2, ændres »Tillægget« til: »Tillæg efter stk. 1«.

4. I § 24, stk. 1, nr. 1, ændres »7.318 kr. (2013-niveau)« til: »8.846 kr. (2019-niveau)«.

5. I § 24, stk. 1, nr. 2, ændres »11.543 kr. (2013-niveau)« til: »13.375 kr. (2019-niveau)«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 1-3.

Stk. 3. Loven har virkning fra den 1. januar 2019.

Stk. 4. Bestemmelser fastsat i medfør af SU-lovens § 38 a, stk. 3, nr. 2, vedrørende frister for ansøgninger om stipendium som tillæg efter SU-lovens § 7, stk. 3, finder ikke anvendelse for ansøgninger om stipendium som tillæg til uddannelsessøgende i erhvervsuddannelse efter SU-lovens § 7, stk. 3, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, i indtil 3 måneder efter ikrafttræden af § 1, nr. 1, i denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tommy Ahlers