Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2019

Forslag

til

Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love

(Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser)

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, som ændret ved § 3 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og § 4 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændring:

1. § 21 a affattes således:

»§ 21 a. Retten til sygedagpenge bortfalder ikke, hvis den sygemeldte afviser at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter.«

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 4 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 6 i lov nr. 174 af 27. februar 2019 og § 8 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, ændres »§ 69, stk. 4 og 6« til: »§ 69, stk. 5 og 7«, og »§ 69 k, stk. 4« til: »§ 69 k, stk. 5«.

2. I § 68 a, stk. 4, 3. pkt., ændres »§ 69, stk. 4« til: »§ 69, stk. 5«.

3. I § 69 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan dette ikke tillægges betydning for kommunens vurdering af, om personen har ret til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

4. I § 69, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«.

5. I § 69 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 69, stk. 2« til: »§ 69, stk. 3«.

6. I § 69 j, stk. 11, 3. pkt., ændres »§ 69 k, stk. 4« til: »§ 69 k, stk. 5«.

7. I § 69 k indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan dette ikke tillægges betydning for kommunens vurdering af, om personen har ret til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

8. I § 69 k, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«.

9. I § 69 n, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 69 k, stk. 2« til: »§ 69 k, stk. 3«.

10. § 110 a ophæves.

§ 3

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 625 af 8. juni 2016 og senest ved § 4 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 2, ophæves.

2. I § 17, stk. 2, ændres »fleksjob,« til: »fleksjob og«, og »og i sager, hvor sundhedskoordinatoren skal udtale sig om, hvorvidt der kan anbefales anden behandling, jf. § 15, stk. 2« udgår.

§ 4

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 18 a affattes således:

»§ 18 a. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til førtidspension.«

2. I § 43 a, stk. 2, ændres »§§ 43 b og 43 c« til: »§ 43 b«.

3. § 43 b affattes således:

»§ 43 b. Afviser en pensionist at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om personen fortsat har ret til førtidspension.«

4. § 43 c ophæves.

§ 5

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 17. november 2017, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 54, stk. 3, indsættes efter »forbedre erhvervsevnen væsentligt«: », jf. dog stk. 4«.

2. I § 54 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om der kan ske ændring af pensionen.«

§ 6

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændring:

1. § 70 a, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan dette ikke tillægges betydning for jobcenterets afgørelse om visitation til fleksjob.«

§ 7

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Folketinget, den 25. april 2019

Christian Juhl

/ Erling Bonnesen