Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Liste over de 56 ansøgningsberettigede kommuner til udgiftsramme til landsbyfornyelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

I medfør af § 7, stk. 3, og § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, som ændret ved lov nr. 1562 af 19. december 2017 og lov nr. 465 af 29. april 2019, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser for anvendelse af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse i henhold til § 93 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Opgørelse af den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse

§ 2. Hvert år opgør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen størrelsen af den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse til fordeling mellem de i bilag 1 nævnte kommuner.

Stk. 2. Den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse omfatter den på finansloven fastsatte årlige statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse med tillæg af overført ubrugt udgiftsramme til landsbyfornyelse fra de forudgående finansår.

Kommunal ansøgning om udgiftsramme til landsbyfornyelse

§ 3. Kommunalbestyrelsen i de ansøgningsberettigede kommuner, der fremgår af bilag 1, kan ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at få del i den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse, jf. § 2, stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker en mindre del end kommunens andel af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse, angives det i ansøgningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgninger om at få del i den samlede udgiftsramme til landsbyfornyelse skal hvert finansår indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. februar i det enkelte finansår. Er den 1. februar en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den førstkommende hverdag. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra fristen i 1. pkt.

Fastsættelse af udgiftsramme til kommunerne

§ 4. Den enkelte kommune får andel i den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse efter en fordelingsnøgle, udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på grundlag af objektive kriterier fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren. Bilag 1 viser de ansøgningsberettigede kommuner, samt den enkelte kommunes fordelingstal.

Stk. 2. Kommunens andel af udgiftsrammen opgøres i hele kroner.

§ 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter hvert år i forbindelse med udmelding af kommunernes andele af udgiftsrammen en frist, inden for hvilken kommunerne kan hjemtage udgiftsramme via det administrative edb-system BYF2012. Rammeåret løber fra udmeldingen af udgiftsrammen og til udløbet af den i 1. pkt. nævnte frist.

Stk. 2. Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist bortfalder den del af kommunens udgiftsramme, som ikke er hjemtaget.

Stk. 3. Kommunens andel af udgiftsrammen tilbageføres til kommunens udgiftsramme, hvis kommunen via det administrative edb-system BYF2012 lader udgiftsrammen bortfalde i samme rammeår, som den er hjemtaget og inden udløbet af den i stk. 1 nævnte frist.

Anvendelse af den tildelte udgiftsramme til landsbyfornyelse

§ 6. Udgiftsrammen skal anvendes af kommunalbestyrelsen senest 24 måneder fra tildelingen af rammen.

Stk. 2. Udgiftsrammen anses for anvendt, når kommunalbestyrelsen har forpligtet sig til at yde støtte efter de i § 8 nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan dispensere fra kravet i stk. 1, såfremt særlige forhold taler herfor.

§ 7. Kommunalbestyrelsen i to eller flere af de ansøgningsberettigede kommuner kan indgå aftale om mellemkommunal overdragelse af midler fra udgiftsrammen.

Stk. 2. Den kommune, der afgiver udgiftsramme, skal anmode Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om overdragelse af ramme med følgende oplysninger:

1) Navn på den eller de modtagende kommuner.

2) Størrelsen af det afgivne beløb fordelt på de under nr. 1 nævnte kommuner.

Stk. 3. Beløbet i stk. 2, nr. 2, skal være opgjort i hele kroner.

Stk. 4. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at oplysningerne i den i stk. 2 nævnte erklæring er tilstrækkelige og korrekte.

§ 8. Udgiftsrammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land i henhold til §§ 3-6, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, § 8, stk. 2, nr. 1-3, nr. 5 og 6, § 8, stk. 4 og 5, §§ 12-18, § 20, § 21, nr. 1 og 2, § 22, stk. 1, stk. 3 og 4, §§ 26-33, § 35, §§ 36-38 d, § 38 f, §§ 51-56, §§ 58-72, § 74, §§ 75-81, § 83, §§ 84-92, § 99, §§ 102-104, § 105 og § 107 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 2. Administrative forskrifter fastsat i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, der regulerer de i stk. 1 nævnte bestemmelser, finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal gennemføre og afslutte beslutninger om bygningsfornyelse m.v. eller områdefornyelse i BYF2012 eller BOSSINF-Område inden for en frist på højst 5 år fra datoen for tilsagn. Gennemføres beslutningen ikke indenfor fristen, vil udbetalt statslig refusion kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i stk. 1.

§ 10. Staten refunderer 60 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter de i § 8 nævnte bestemmelser.

Kommunernes brug af administrative edb-systemer

§ 11. Beslutninger om landsbyfornyelse efter de i § 8, stk. 1, nævnte bestemmelser skal registreres i de administrative edb-systemer BYF2012 og BOSSINF-Område, jf. § 94, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 12. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at indberette alle de oplysninger, som kræves af BYF2012 og BOSSINF-Område.

Stk. 2. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at de oplysninger, som indberettes til BYF2012 og BOSSINF-Område, er tilstrækkelige og korrekte.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. maj 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1044 af 30. juni 2016 om pulje til landsbyfornyelse ophæves.

Stk. 3. For puljemidler afsat i årene 2014 og 2015, som blev tildelt med krav om anvendelse senest 18 måneder fra finansårets begyndelse, og som har opnået dispensation herfra, og som kommunalbestyrelsen endnu ikke har truffet beslutning om, finder § 6, stk. 2, og §§ 7-8 tilsvarende anvendelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan dispensere fra 18 måneders kravet i 1. pkt. Har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke givet dispensation efter 2. pkt., og har kommunerne ikke anvendt de tildelte puljemidler inden fristudløb, bortfalder disse.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 29. april 2019

Ole Birk Olesen

/ Stine Klingenberg Madsen


Bilag 1

Liste over de 56 ansøgningsberettigede kommuner til udgiftsramme til landsbyfornyelse

     
 
Ansøgningsberettigede kommuner
Andel
Guldborgsund
5,725 pct.
Lolland
4,841 pct.
Langeland
3,788 pct.
Hjørring
3,579 pct.
Thisted
3,381 pct.
Tønder
3,306 pct.
Vordingborg
3,201 pct.
Bornholm
3,176 pct.
Vesthimmerland
2,904 pct.
Sønderborg
2,763 pct.
Jammerbugt
2,757 pct.
Ringkøbing-Skjern
2,519 pct.
Svendborg
2,369 pct.
Aabenraa
2,212 pct.
Skive
2,086 pct.
Norddjurs
2,076 pct.
Kalundborg
2,062 pct.
Slagelse
2,018 pct.
Ærø
1,847 pct.
Faaborg-Midtfyn
1,800 pct.
Odsherred
1,766 pct.
Haderslev
1,762 pct.
Frederikshavn
1,752 pct.
Aalborg
1,746 pct.
Syddjurs
1,744 pct.
Viborg
1,666 pct.
Næstved
1,639 pct.
Samsø
1,588 pct.
Randers
1,526 pct.
Holbæk
1,517 pct.
Mariagerfjord
1,515 pct.
Morsø
1,498 pct.
Lemvig
1,462 pct.
Holstebro
1,310 pct.
Varde
1,268 pct.
Stevns
1,142 pct.
Sorø
1,137 pct.
Assens
1,099 pct.
Brønderslev
1,030 pct.
Nordfyn
1,015 pct.
Vejle
0,984 pct.
Struer
0,962 pct.
Rebild
0,888 pct.
Faxe
0,876 pct.
Vejen
0,869 pct.
Silkeborg
0,844 pct.
Hedensted
0,829 pct.
Herning
0,783 pct.
Horsens
0,780 pct.
Kolding
0,722 pct.
Nyborg
0,716 pct.
Middelfart
0,691 pct.
Ringsted
0,679 pct.
Halsnæs
0,659 pct.
Esbjerg
0,565 pct.
Læsø
0,561 pct.
Hele landet
100,000 pct.