Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Satstabeller
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2019 af satser m.v. efter følgende love:

1) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer.

2) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015.

3) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 29. januar 2019.

4) Lov om ægtefællers økonomiske forhold, jf. lov nr. 548 af 30. maj 2017.

5) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015.

Ved satserne m.v. i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som tabellen vedrører.

2. Satserne m.v. i vejledningen gælder for perioden 1. januar til 31. december 2019, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 10112 af 21. december 2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område.

Børne- og Socialministeriet, den 24. april 2019

Malene Vestergaard

/ Anita Hørby


Bilag 1

Satstabeller

Indholdsfortegnelse
 
Lov om social service:
TABEL 1: Lov om social service – Børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL 2: Lov om social service – Børn og unge, døgnophold
TABEL 3: Lov om social service – Ledsagelse og pasning
TABEL 4: Lov om social service – Dækning af nødvendige merudgifter
TABEL 5: Lov om social service – Voksne, botilbud
TABEL 6: Lov om social service – Voksne, midlertidigt ophold i boformer (kvindecentre, forsorgshjem m.v.)
TABEL 7: Lov om social service – Hjælpemidler og biler
TABEL 8: Lov om social service – Den centrale refusionsordning
TABEL 9: Lov om social service – Kommunal medfinansiering af unges ophold på Kriminalforsorgens institutioner
 
Omberegning af DIS-indkomster – Skalatrin og faktorer:
TABEL 10: Omberegning af DIS-indkomster – Skalatrin og faktorer
 
Navneloven:
TABEL 11: Navneloven – Gebyr for navneændring
 
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning:
TABEL 12: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
 
Lov om børns forsørgelse:
TABEL 13: Lov om børns forsørgelse – Normal bidrag
TABEL 14: Lov om børns forsørgelse – Forhøjet børnebidrag
TABEL 15: Lov om børns forsørgelse – Uddannelsesbidrag
TABEL 16: Lov om børns forsørgelse – Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag
TABEL 17: Lov om børns forsørgelse – Andre børnebidrag
TABEL 18: Lov om børns forsørgelse – Betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag
TABEL 19: Lov om børns forsørgelse – Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
 
Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning:
TABEL 20: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren
TABEL 21: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst

TABEL 1: Lov om social service – Børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

   
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Merudgiftsydelse (lovens § 41, stk. 3)
1.
Minimum, merudgifter
4.945
-
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lovens § 42, stk. 3)
2.
Loft over beregningsgrundlag
-
31.249
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 1)
3.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent)
-
-
2,2
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011 2)
4.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering (satsreguleringsprocenten)
-
-
2,0
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lovens § 42, stk. 4) 3)
5.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
6.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 16 i bekendtgørelsen4) indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
Ledsagelse (lovens § 45, stk. 5)
7.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
901
-
-
Hjemmetræning, træningsredskaber m.v. (lovens § 32 a, stk. 6)
8.
Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber m.v. maksimum
633.203
-
-

1) Jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

2) Jf. § 25, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

3) Jf. §§ 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

4) Bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

TABEL 2: Lov om social service – Børn og unge 1) , døgnophold

 
kr. årligt
kr. døgn
Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lovens § 159) 2)
1. Indtægtsgrænse
139.700
 
2. Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)
27.740
 
3. Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)
55.480
 
Formidlet døgnophold, betaling kost og logi (lovens § 55, stk. 4)
1. Under 10 år, pr. barn
 
184
2. Over 10 år, pr. barn
 
196
3. For 3. barn eller ung og derover placeret på samme sted
 
171

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelse nr. 712 af 19. juni 2013.

2) Jf. bekendtgørelse nr. 712 af 19. juni 2013.

TABEL 3: Lov om social service – Ledsagelse og pasning

 
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Ledsagelse (lovens § 97, stk. 7)
 
1. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
901
-
-
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lovens § 118, stk. 2)
2. Løn
-
22.999
-

TABEL 4: Lov om social service – Dækning af nødvendige merudgifter

 
kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lovens § 100, stk. 3)
1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 545 kr. om måneden
0
2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 545 kr. til 1.530 kr. om måneden
1.020
3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.531 kr. til 2.550 kr. om måneden
2.040
4. Dokumenterede merudgifter fra 2.551 kr. om måneden
Fuld dækning af faktiske udgifter

TABEL 5: Lov om social service – Voksne, botilbud

 
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Betaling for botilbud (lovens § 163, stk. 3) 1)
1. Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
2. Betalingsandel i procent af indkomst på 207.400 kr.
-
-
10
3. Betalingsandel i procent af indkomst over 207.400 kr.
-
-
20
4. Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
45.000
-
-
5. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 190.000 kr.
500
-
-
6. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 190.000 kr.
1.000
-
-
7. 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten
5.221
-
-

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november 2009 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017.

TABEL 6: Lov om social service – Voksne, midlertidigt ophold i boformer (kvindekrisecentre, forsorgshjem m.v.)

 
kr. døgn.
Betaling for midlertidigt ophold i boformer (lovens § 163, stk. 3) 1)
1. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 109 (Kvindekrisecentre)
86
2. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 110 (Forsorgshjem, herberger m.v.)
89

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110.

TABEL 7: Lov om social service – Hjælpemidler og biler

 
kr. årligt
kr. én gang
Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved køb af hjælpemidler under fritvalgsordningen (lovens § 112, stk. 3)
1. Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved frit valg1)
 
2.910
Støtte til diverse hjælpemidler (lovens § 112, stk. 5) 1)
2. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
 
900
3. Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
 
500
4. Almindeligt fodtøj, tilskud
 
1.480
Prisliste fra Kennedy Centret (lovens § 112, stk. 5) 1)2)
5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
 
1.600
6. Natkikkert
 
5.500
7. Lupbriller
 
4.450
8. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
 
9.200
9. Brilleglas og stel, almindelige styrker
 
3.650
10. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
 
5.700
11. Filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
 
2.000
12. Filterglas med styrke
 
4.300
13. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
 
5.500
14. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
 
7.100
15. Akryløjenproteser
 
9.085
Støtte til køb af bil (lovens § 114, stk. 2 og 4) 4)
16. Bilstøtte, lån, max
 
191.000
17. Bilstøtte, indkomstgrundlag
226.000
 
18. Bilstøtte, automatgear
 
26.420

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1247 af 13. november 2017.

2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. Prislisten og en kort vejledning kan findes på Rigshospitalets hjemmeside www.rigshospitalet.dk/oejen.

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser inden for ét kalenderår.

4) Jf. bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017, som ændret ved bekendtgørelse nr. 215 af 8. marts 2018.

TABEL 8: Lov om social service – Den centrale refusionsordning

 
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.070.000 kr. årligt
0
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.070.000 til 2.009.999 kr. årligt
25
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.010.000 kr. årligt
50
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 a 1)
4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 810.000 kr. årligt
0
5. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 810.000 til 1.599.999 kr. årligt
25
6. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.600.000 kr. årligt
50

1) Jf. bekendtgørelse nr. 873 af 29. august 2012.

TABEL 9: Lov om social service – Kommunal betaling for unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner

 
kr. årligt
1. Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger (lovens § 174, stk. 4)1) (kriminalpræventiv takst)
1.480.627
2. Takst for 15-17-åriges ophold på Kriminalforsorgens institutioner (lovens § 174, stk. 6)
1.480.627

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017.

TABEL 10: Omberegning af DIS-indkomster – Skalatrin og faktorer 1)2)

 
Skalatrin - kr. årligt (netto)
Skalatrin - kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag 3)
1.
0-47.000
0-3.917
1,00
2.
47.001-336.387
3.918-28.032
1,61
3.
336.388-
28.033-
2,12
Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag 3)
4.
0-103.900
0-8.658
1,00
5.
103.901-357.982
8.659-29.832
1,61
6.
357.983-
29.833-
2,12
Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller over) 3)
7.
0-152.000
0-12.667
1,00
8.
152.001-376.238
12.668-31.353
1,61
9.
376.239-
31.354-
2,12

1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på ministeriets område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 3, § 114, stk. 2, § 159, § 160, § 161, stk. 2, og § 163, stk. 3, i lov om social service.

2) Jf. vejledning nr. 9454 af 10. maj 2017.

3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

TABEL 11: Navneloven – Gebyr for navneændring

 
kr. én gang
1. Gebyr for ansøgning om navneændring (lovens § 25 a, stk. 1)1)
500

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1598 af 14. december 2018.

TABEL 12: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne og gebyr for seperation, skilsmisse og vilkårsforhandling

 
kr. måned
1. Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, når ingen af parterne har bopæl her i landet (lovens § 13, stk. 3)1)
1.650
2. Gebyr for behandling af anmodning om separation (lovens § 39, stk. 1)1)
370
3. Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse (lovens § 39, stk. 1)1)
370
4. Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse (lovens § 39, stk. 1)1)
1.630

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1598 af 14. december 2018.

TABEL 13: Lov om børns forsørgelse – Normalbidrag 1)

 
kr. måned
1. Normalbidrag (lovens § 14, stk. 1)
1.387
2. Normalbidragets grundbeløb (lovens § 14, stk. 1)
1.228
3. Tillæg til normalbidraget (lovens § 14, stk. 1)
159

1) Størrelsen af bidraget reguleres årligt efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

TABEL 14: Lov om børns forsørgelse – Forhøjet børnebidrag (vejledende indkomstbeløb)1)

Normalbidrag +
1 barn kr.
2 børn kr.
3 børn kr.
4 børn kr.
5 børn kr.
100 pct.
ca. 510.000
ca. 570.000
ca. 650.000
ca. 750.000
ca. 890.000
200 pct.
ca. 700.000
ca. 900.000
ca. 1 mio.
ca. 1,1 mio.
ca. 1,2 mio.
300 pct.
ca. 1,3 mio.
ca. 1,6 mio.
ca. 1,9 mio.
ca. 2,0 mio.
ca. 2,2 mio.

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 15: Lov om børns forsørgelse – Uddannelsesbidrag (vejledende indkomstbeløb)1)

 
1 barn kr.
2 børn kr.
3 børn kr.
4 børn kr.
5 børn kr.
Normalbidragets grundbeløb
ca. 390.000
ca. 440.000
ca. 510.000
ca. 600.000
ca. 710.000
+ 50 pct.
ca. 600.000
ca. 700.000
ca. 800.000
ca. 900.000
ca. 1,1 mio.
+ 100 pct.
ca. 900.000
ca. 1,1 mio.
ca. 1,3 mio.
ca. 1,5 mio.
ca. 1,7 mio.

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 16: Lov om børns forsørgelse – Konfirmations- og beklædningsbidrag 1)

 
kr. én gang
1. Konfirmations- og beklædningsbidrag
3.684

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 17: Lov om børns forsørgelse – Andre børnebidrag

 
kr. én gang
kr. måned
1. Fødselsbidrag og barselsbidrag1)
844
1.470
2. Navngivningsbidrag, herunder ved dåb2)
1.228
-

1) Størrelsen af bidragene reguleres årligt efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

2) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 18: Lov om børns forsørgelse – Betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag 1)

Fastsættelse af uddannelsesbidraget
kr. måned
1. Hvis et uddannelsesbidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der i 2019 er:
5.000
2. Er barnets indkomst i 2019 ca. ____ kr. om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget, bortfalde. Er et uddannelsesbidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger:
6.000

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 19: Lov om børns forsørgelse – Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag

 
kr. én gang
1. Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag (lovens § 17 a, stk. 1)1)
2.800

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1598 af 14. december 2018.

TABEL 20: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren 1)

Fastsættelse af bidrag
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1. Bidrag bør ikke fastsættes.
290.000
2. Statsforvaltningen fastsætter et skønsmæssigt bidrag til et mindre beløb end ellers.
310.000

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 21: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst 1)

Bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag i kr.
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
ca. 300.000 til ca. 320.000
Under ca. 800.000
2.
ca. 320.000 til ca. 340.000
Over ca. 800.000
3.
ca. 340.000 til ca. 360.000
ca. 1,4 mio.

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.