Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven

(Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, som ændret senest ved lov nr. 370 af 9. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 748 a, stk. 3, indsættes efter »hvis«: »betingelserne i stk. 2 er opfyldt.«, og nr. 1-3 ophæves.

2. I § 785, stk. 2, 1. pkt., ændres »kapitel 66 og« til: »kapitel 66,«, og efter »§ 746, stk. 1,« indsættes: »og § 748 a, stk. 2,«.

3. I § 855, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »konfiskation«: », udvisning«.

4. I § 855, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »konfiskation«: », udvisning«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2019.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 3 og 4, finder ikke anvendelse i straffesager, hvor der er foretaget forkyndelse af indkaldelse for tiltalte, jf. retsplejelovens § 844, stk. 2, før lovens ikrafttræden. Sådanne straffesager behandles efter de hidtil gældende regler.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 30. april 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen