Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og retsplejeloven

(Ophør af tvungen opfølgning efter udskrivning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015, som ændret ved § 7 i lov nr. 656 af 8. juni 2016, § 1 i lov nr. 691 af 8. juni 2017, § 32 i lov nr. 1711 af 27. december 2018 og lov nr. 274 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 13 d og § 13 e ophæves.

2. I § 20, stk. 1, 1. pkt., udgår »13 d,«.

3. I § 24, stk. 1, udgår »tvungen opfølgning efter udskrivning,«.

4. § 26, stk. 1, 4.-6. pkt., ophæves.

5. § 32, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

6. I § 35 udgår »tvungen opfølgning efter udskrivning i henhold til § 13 d,«.

7. I § 36, stk. 3, 1. pkt., udgår »og om tvungen opfølgning efter udskrivning, jf. § 32, stk. 3,«.

8. I § 37, stk. 1, udgår »tvungen opfølgning efter udskrivning i henhold til § 13 d,«.

9. § 37, stk. 3, ophæves.

10. § 40, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i denne lov finder tilsvarende anvendelse på personer, der anbringes i Sikringsafdelingen efter stk. 1. Det gælder dog ikke §§ 5-11 og 13 og § 21, stk. 2, og bestemmelserne i kapitel 10 om klageadgang og domstolsprøvelse med hensyn til afgørelser om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tilbageførsel.«

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, som ændret senest ved lov nr. 370 af 9. april 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 469, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt., udgår »tvungen opfølgning efter udskrivning,«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens § 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ellen Trane Nørby