Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser

(Måling af elevers trivsel)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 697 af 8. juni 2018 om forberedende grunduddannelse, som ændret ved § 13 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 40 indsættes før overskriften før § 41:

»§ 40 a. Institutionens leder skal en gang årligt gennemføre en måling af elevernes trivsel med det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser af elevers trivsel.

Stk. 2. Målingen af elevernes trivsel skal ske ved hjælp af et redskab, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed for institutionerne.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om dataformat, spørgeramme og svarkategorier, tidsrum for gennemførelse af målingen af elevernes trivsel og om indberetning af oplysninger om elevernes trivsel til Styrelsen for It og Læring.«

§ 2

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 278 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 56 a indsættes efter »jf. § 56, stk. 3«: », og § 56 b«.

2. Efter § 56 a indsættes i kapitel 10:

»§ 56 b. Skolens leder skal en gang årligt gennemføre en måling af elevernes trivsel med det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser af elevers trivsel.

Stk. 2. Målingen af elevernes trivsel skal ske ved hjælp af et redskab, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed for skolerne.«

§ 3

I lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser, som ændret ved § 17 i lov nr. 311 af 25. april 2018, § 6 i lov nr. 745 af 8. juni 2018 og § 10 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 59 indsættes i kapitel 8:

»§ 59 a. Institutionens leder skal en gang årligt gennemføre en måling af elevernes trivsel, dog undtaget elever på hf-enkeltfag, med det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser af elevers trivsel.

Stk. 2. Målingen af elevernes trivsel skal ske ved hjælp af et redskab, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed for institutionerne.«

§ 4

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændring:

1. Efter § 30 indsættes før overskriften før § 31:

»§ 30 a. Skolens leder skal en gang årligt gennemføre en måling af elevernes trivsel med det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser af elevers trivsel.

Stk. 2. Målingen af elevernes trivsel skal ske ved hjælp af et redskab, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed for skolerne.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 6. maj 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 1, 3 og 4 træder i kraft den 1. august 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager