Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1530 af 18. december 2018, § 13 i lov nr. 1711 af 27. december 2018, § 1 i lov nr. 1720 af 27. december 2018 og § 3 i lov nr. 278 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 79 a, stk. 1, ændres »80 år« til: »82 år«, og »stk. 2 og 3« ændres til: »stk. 2-4«.

2. I § 79 a, stk. 2, indsættes efter »75. år«: »og deres fyldte 80. år«.

3. I § 79 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

4. I § 79 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »79 år« til: »81 år«.

5. I § 79 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »jf. dog stk. 1 og 2« til: »jf. dog stk. 1-3«.

6. I § 79 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af § 79 a, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 79 a, stk. 7.

Stk. 3. Borgere, som pr. 1. juli 2019 har opnået ret til tilbud om et forebyggende hjemmebesøg efter regler fra før den 1. juli 2019, men som på dette tidspunkt endnu ikke er blevet tilbudt et sådant, skal fortsat efter den 1. juli 2019 tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thyra Frank