Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer, etablering af særlig godsordning for Mandø og adgang til at yde støtte ved et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som ændret bl.a. ved lov nr. 711 af 8. juni 2017 og senest ved § 3 i lov nr. 1527 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 21 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilskuddet efter stk. 1 udgør 88,3 mio. kr. årligt fra 2019. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2020 en gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.«

2. § 21 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kommuner med små øer, der modtager tilskud efter stk. 1 og 2, kan anvende tilskuddet hele året inden for en tidsramme på maksimalt 46 uger sammenlagt i det pågældende kalenderår.«

3. I § 21 b indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. De små øer nævnt i stk. 4 omfatter Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Bågø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Årø.

Stk. 6. Fanø, Læsø, Samsø og Ærø Kommuner kan anvende tilskuddet efter stk. 1 og 2 hele året med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni og 6 uger frem, inklusive lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 7-11.

4. I § 21 b, stk. 9, der bliver stk. 11, ændres »stk. 8« til: »stk. 10«.

5. Efter § 21 b indsættes:

»§ 21 c. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til Esbjerg Kommune på 91.000 kr. fra 2019 til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø. Tilskuddet finansieres af den samlede ramme for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer efter § 21 a, stk. 2. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2020 en gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan yde kompensation til Esbjerg Kommune for afgiftsmæssige konsekvenser, som følge af at et tilskud efter stk. 1 er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af den fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø, herunder om, at Esbjerg Kommune skal udarbejde en redegørelse vedrørende anvendelsen af tilskuddet efter stk. 1.

Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kompensationen efter stk. 2, herunder om opgørelsen af de afgiftsmæssige konsekvenser, som følge af at et tilskud efter stk. 1 er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

§ 21 d. Økonomi- og indenrigsministeren kan yde støtte til driftsselskabet bag en afløserfærge til at dække et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge, som er under udvikling i samarbejde med Færgesekretariatet.

Stk. 2. Støtte ydes i form af tilskud.

Stk. 3. Støtte til at dække et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge kan ydes i perioden 2022-2026 inden for en samlet ramme på maksimalt 15 mio. kr.

Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastlægger de nærmere betingelser for ydelse af støtte til at dække et eventuelt driftsunderskud i en aftale med driftsselskabet bag afløserfærgen.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 21 d i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner som indsat ved denne lovs § 1, nr. 5, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. Tilskud efter § 21 b, stk. 1 og 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og samme lovs § 21 c, stk. 1, jf. denne lovs § 1, nr. 5, har virkning for tilskudsåret 2019.

Stk. 4. Efterregulering af tilskud til kommuner, som modtager tilskud efter § 21 a, stk. 1 og 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner som følge af at tilskud til Esbjerg Kommune efter samme lovs § 21 c, stk. 1, jf. denne lovs § 1, nr. 5, finansieres af den samlede ramme på godsområdet, sker med virkning fra den 1. januar 2019.

Stk. 5. Efterregulering af kompensation til kommuner, som modtager tilskud efter § 21 a, stk. 1 og 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser, som følge af at et tilskud efter § 21 a, stk. 1 og 2, er omfattet af momslovens anvendelsesområde, sker med virkning fra den 1. januar 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll-Bille