Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

(Forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »hvert andet år inden den 1. september udarbejde en redegørelse om ligestilling« til: »hvert tredje år inden den 1. juni redegøre for deres arbejde for ligestilling, jf. § 4«.

2. I § 5, stk. 2, nr. 1, ændres »en ligestillingspolitik« til: »målsætninger for ligestilling«, og »denne« ændres til: »disse«.

3. I § 5, stk. 2, nr. 2, ændres »de enkelte stillingskategorier« til: »ledelse og personaleområdet i øvrigt«.

4. I § 5, stk. 3, indsættes efter »ressortministeren«: »og til ministeren for ligestilling«.

5. § 5, stk. 4, ophæves.

6. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt og regionalt ansatte« til: »hvert tredje år redegøre for deres arbejde for ligestilling, jf. § 4«.

7. I § 5 a, stk. 2, nr. 1, ændres »en ligestillingspolitik« til: »målsætninger for ligestilling«, og »denne« ændres til: »disse«.

8. I § 5 a, stk. 2, nr. 2, ændres »de enkelte stillingskategorier,« til: »ledelse og personaleområdet i øvrigt og«.

9. § 5 a, stk. 2, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

10. I § 5 a, stk. 3, ændres »1. november« til: »1. juni«.

11. § 10 a, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

12. Før § 11 indsættes:

»Kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning m.v.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2019.

Stk. 2. De i §§ 5 og 5 a i lov om ligestilling af kvinder og mænd nævnte redegørelser udarbejdes første gang i 2020.

Givet på Amalienborg, den 30. april 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen