Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32016L0797
 
32016L0798
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af jernbaneloven1)

(Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, § 21 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, lov nr. 1558 af 19. december 2017, lov nr. 1562 af 18. december 2018 og § 2 i lov nr. 206 af 5. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/797/EU af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union, EU-Tidende 2016, nr. L 138, side 44, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/798/EU af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed, EU-Tidende 2016, nr. L 138, side 102, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 32, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2014, nr. L 124, side 1.«

2. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bybaner er ikke omfattet af kapitel 3, § 9, stk. 2, §§ 10, 17 og 18, § 53, stk. 3, og §§ 58-60 c.«

3. § 2, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Loven gælder ikke for privatejet jernbaneinfrastruktur, herunder sidespor, der anvendes af ejeren eller af en operatør i forbindelse med deres respektive godstransportaktiviteter eller personbefordring i ikkekommercielt øjemed, og køretøjer, der udelukkende bruges på sådan infrastruktur.«

4. I § 3, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) Agenturet: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004.«

Nr. 1-7 bliver herefter nr. 2-8.

5. § 11, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»For virksomheder, som er certificeret efter regler, der er fastsat efter stk. 2, gælder §§ 15, 21, 39, 50-54, 57, 58, 61, 64, 67, 69, 71, 76, 76 a, 77, 79 og 103 og kapitel 12 og 13 og regler, der er udstedt i medfør heraf.«

6. § 39 affattes således:

»§ 39. Jernbanevirksomheder, som driver virksomhed på en bybane, skal have et sikkerhedscertifikat, der udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter regler om kravene for at opnå sikkerhedscertifikat efter stk. 1, herunder regler om sikkerhedsledelsessystemer, oplysningspligt, gyldighedsperiode, dispensation og ændringer af certifikat og suspension samt tilbagekaldelse.«

7. Efter § 39 indsættes:

»§ 39 a. Infrastrukturforvaltere, som forvalter infrastruktur på en bybane skal have en sikkerhedsgodkendelse, der udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter regler om kravene for at opnå sikkerhedsgodkendelse efter stk. 1, herunder regler om sikkerhedsledelsessystemer, oplysningspligt, gyldighedsperiode, dispensation og ændringer af godkendelser og suspension samt tilbagekaldelse.

§ 39 b. Det kræver godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at tage jernbaneinfrastruktur eller køretøjer i brug på en bybane.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udstede typegodkendelse til køretøjer efter stk. 1.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af køretøjer og jernbaneinfrastruktur, herunder om, at visse forhold kan undtages fra godkendelse.

§ 39 c. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter særlige regler om bybaner, herunder beløbsstørrelser for ansvarsforsikring, indberetning af ulykker og hændelser m.v., kørestrøm, drifts- og trafikstyringsregler, tekniske krav og helbreds- og kompetencekrav for bybaneførere.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter regler om særlige forhold for letbaner, der er skinnebåren trafik, som både kan køre på vej efter færdselslovens regler og i eget tracé.«

8. Efter § 47 indsættes før overskriften før § 48:

»§ 47 a. Personer, der skal passere en perronovergang i niveau med jernbaneskinner, skal udvise særlig forsigtighed. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold.

Stk. 2. Personer må ikke passere en perronovergang i niveau med jernbaneskinner i følgende situationer:

1) Det kan ses eller høres, at tog nærmer sig.

2) Advarsel om, at tog nærmer sig, er tilkendegivet ved signalanlæg.

3) Jernbanens personale tilkendegiver, at tog nærmer sig.«

9. I § 57 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Andre aktører end dem, der er nævnt i stk. 1, og som har potentiel indflydelse på sikker drift af jernbanesystemet, herunder fabrikanter, vedligeholdelsesvirksomheder, ihændehavere m.v., skal

1) iværksætte de nødvendige risikostyringsforanstaltninger om nødvendigt i samarbejde med andre aktører,

2) sørge for, at delsystemer, øvrigt udstyr, materiel eller tjenesteydelser, som de leverer, opfylder de anførte krav og betingelser, således at det er sikkert for den pågældende jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter at anvende det i driften,

3) træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger, hvis de inden for deres respektive kompetenceområder konstaterer eller underrettes om en sikkerhedsrisiko i forbindelse med mangler og konstruktionsmæssige fejl eller funktionsfejl ved teknisk udstyr, herunder også i strukturelt definerede delsystemer, med henblik på at udbedre den konstaterede sikkerhedsrisiko og

4) underrette de relevante involverede parter om risikoen, hvis de inden for deres respektive kompetenceområder konstaterer eller underrettes om en sikkerhedsrisiko i forbindelse med mangler og konstruktionsmæssige fejl eller funktionsfejl ved teknisk udstyr, herunder også i strukturelt definerede delsystemer, med henblik på at sætte disse parter i stand til at træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger, som sikrer, at sikkerhedskrav til jernbanesystemet er opfyldt.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

10. § 58 affattes således:

»§ 58. Jernbanevirksomheder skal have et EU-sikkerhedscertifikat, jf. dog § 39.

Stk. 2. EU-sikkerhedscertifikatet udstedes af agenturet i de tilfælde, hvor EU-sikkerhedscertifikatet skal dække et driftsområde i mere end én medlemsstat i EU.

Stk. 3. EU-sikkerhedscertifikatet udstedes af agenturet eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i de tilfælde, hvor EU-sikkerhedscertifikatet alene skal dække et driftsområde i Danmark.

Stk. 4. Den, der ansøger om et EU-sikkerhedscertifikat i henhold til stk. 3, kan ansøge hos agenturet eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 5. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om kravene for at opnå et EU-sikkerhedscertifikat, herunder regler om sikkerhedsledelsessystemer, gyldighedsperiode, dispensation og ændringer af certifikater samt tilbagekaldelse.«

11. § 60 affattes således:

»§ 60. Det kræver køretøjsomsætningstilladelse at bringe et køretøj i omsætning i Danmark.

Stk. 2. Typegodkendelse er en betingelse for køretøjsomsætningstilladelsen. Typegodkendelsen skal udstedes senest samtidig med udstedelse af køretøjsomsætningstilladelsen.

Stk. 3. Køretøjsomsætningstilladelsen og typegodkendelsen udstedes af agenturet, hvis køretøjet skal have anvendelsesområde i mere end én medlemsstat i EU.

Stk. 4. Køretøjsomsætningstilladelsen og typegodkendelsen udstedes af agenturet eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i de tilfælde, hvor køretøjet alene skal have anvendelsesområde i Danmark.

Stk. 5. Den, der ansøger om en køretøjsomsætningstilladelse eller en typegodkendelse i henhold til stk. 4, kan ansøge hos agenturet eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan fastsætte regler om køretøjsomsætningstilladelser og typegodkendelser, herunder om, at visse forhold kan undtages fra godkendelse.«

12. Efter § 60 indsættes:

»§ 60 a. Det kræver godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at tage jernbaneinfrastruktur i brug på det danske jernbanenet.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan fastsætte regler om godkendelse af jernbaneinfrastrukturforhold, herunder om, at visse forhold kan undtages fra godkendelse.

§ 60 b. Den, der udsender et udbud vedrørende fast ERTMS-udstyr (udstyr i forbindelse med det fælles harmoniserede togkontrolsystem), skal før udbuddet ansøge om agenturets godkendelse af, at de tekniske løsninger, der påtænkes, er i fuld overensstemmelse med de relevante tekniske specifikationer for interoperabilitet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Projekter vedrørende fast ERTMS-udstyr, hvor udbuds- eller kontraktindgåelsesfasen er afsluttet forud for den 16. juni 2019, er undtaget fra kravet om agenturets godkendelse.

Stk. 3. Projekter vedrørende fast ERTMS-udstyr, hvor der er tale om optioner i kontrakter, der er undertegnet før den 15. juni 2016, er undtaget fra kravet om agenturets godkendelse indtil den 16. juni 2031, selv hvis de indfries efter den 15. juni 2016.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om krav til ansøgningen i stk. 1.

§ 60 c. Ansøgning i henhold til §§ 58, 60 og 60 b skal indgives ved anvendelse af den elektroniske ansøgningsportal (onestopshop), som agenturet stiller til rådighed.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af den elektroniske ansøgningsportal (onestopshop).«

13. § 61 affattes således:

Ȥ 61. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender de sikkerhedsregler, herunder trafikale sikkerhedsregler, som infrastrukturforvaltere udarbejder, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender jernbanevirksomheders trafikale sikkerhedsregler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Infrastrukturforvaltere kan udarbejde og ændre egne sikkerhedsregler, herunder trafikale sikkerhedsregler, i henhold til virksomhedens sikkerhedsledelsessystem uden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse, hvis de krav, der er fastsat i medfør af stk. 4, er opfyldt. Tilsvarende gælder for jernbanevirksomheder i forbindelse med udarbejdelse og ændring af trafikale sikkerhedsregler.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter regler om, hvilke krav infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal opfylde, for at de kan udarbejde og ændre sikkerhedsregler, herunder trafikale sikkerhedsregler, i henhold til deres sikkerhedsledelsessystem uden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse, herunder regler om krav om brug af en uafhængig tredjeparts vurdering i forbindelse med udarbejdelse og ændringer af sikkerhedsregler, herunder trafikale sikkerhedsregler.

Stk. 5. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af sikkerhedsregler, jf. stk. 1 og 2.«

14. I § 64, stk. 1, ændres »jf. §§ 60 og 61,« til: »jf. §§ 39 b, 60, 60 a og 61,«.

15. I § 70, stk. 1, ændres »sikkerhedscertifikat, jf. § 58,« til: »sikkerhedscertifikat, jf. § 11, stk. 2, og § 39, et EU-sikkerhedscertifikat, jf. § 11, stk. 2, og § 58,«, og »sikkerhedsgodkendelse, jf. § 59,« ændres til: »sikkerhedsgodkendelse, jf. §§ 39 b og 59,«.

16. I § 70, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter »sikkerhedscertifikat«: », et EU-sikkerhedscertifikat«.

17. § 72 affattes således:

»§ 72. Opfylder indehaveren af et sikkerhedscertifikat, jf. § 11, stk. 2, og § 39, et EU-sikkerhedscertifikat, jf. § 11, stk. 2, og § 58, eller en sikkerhedsgodkendelse, jf. §§ 39 a og 59, ikke vilkår og betingelser fastsat heri, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstede påbud om, at denne straks eller inden for en nærmere angivet tidsfrist skal foretage de nødvendige foranstaltninger for at opfylde disse vilkår og betingelser. Det samme gælder for indehavere af en godkendelse eller en køretøjsomsætningstilladelse, jf. §§ 39 b, 60 og 60 a.«

18. I § 73, stk. 1, ændres »sikkerhedscertifikat, jf. § 58,« til: »sikkerhedscertifikat, jf. § 11, stk. 2, og § 39, et EU-sikkerhedscertifikat, jf. § 11, stk. 2, og § 58,«, og »sikkerhedsgodkendelse, jf. 59,« ændres til: »sikkerhedsgodkendelse, jf. §§ 39 b og 59,«.

19. I § 74, stk. 1, ændres »sikkerhedscertifikat, jf. § 58,« til: »sikkerhedscertifikat, jf. § 11, stk. 2, og § 39, et EU-sikkerhedscertifikat, jf. § 11, stk. 2, og § 58,«, og »sikkerhedsgodkendelse, jf. 59,« ændres til: »sikkerhedsgodkendelse, jf. §§ 39 b og 59,«.

20. Efter § 76 indsættes:

»§ 76 a. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udveksle oplysninger med agenturet i forbindelse med varetagelse af opgaver, der følger af EU-reglerne på jernbaneområdet, herunder oplysninger om EU-sikkerhedscertifikater og tilsyn hermed og oplysninger i forbindelse med udstedelse af køretøjsomsætningstilladelser og typegodkendelser.«

21. I § 81 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Indleder Havarikommissionen en undersøgelse efter stk. 1 og 2, underretter Havarikommissionen inden 7 dage agenturet herom. Havarikommissionen oplyser agenturet om dato og tidspunkt for ulykken eller hændelsen og om stedet og ulykkens eller hændelsens karakter og konsekvenser med hensyn til dræbte og tilskadekomne og materielle skader.«

22. I § 82 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. De pågældende jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen videregiver omgående alle tilgængelige oplysninger om ulykken eller hændelsen til Havarikommissionen.

Stk. 5. Havarikommissionen træffer hurtigst muligt og senest 2 måneder efter modtagelse af meddelelsen om ulykken eller hændelsen afgørelse om, hvorvidt en undersøgelse skal indledes.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

23. I § 83, stk. 1, indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »-6«.

24. I § 83 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Havarikommissionens undersøgelser vedrører ikke spørgsmålet om placering af skyld eller erstatningsansvar.

Stk. 3. Havarikommissionen skal give den relevante infrastrukturforvalter, de involverede jernbanevirksomheder, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, agenturet, ofrene og deres familie, ejere af beskadigede genstande, fabrikanter, involverede beredskabstjenester og repræsentanter for personale og brugere mulighed for at fremlægge relevante tekniske oplysninger med henblik på at forbedre undersøgelsesrapportens kvalitet.

Stk. 4. Havarikommissionen skal tage hensyn til ofrenes og deres families rimelige behov og holde dem underrettet om de fremskridt, der er gjort i undersøgelsen.

Stk. 5. Havarikommissionen skal høre og underrette alle parter om undersøgelsens resultater.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 6 og 7.

25. I § 85, stk. 2, indsættes efter »ret til«: »straks«.

26. I § 86, stk. 1, indsættes efter »dokumentation«: »og bevismateriale«.

27. I § 88 indsættes efter »til«: »omgående«, og efter »jernbaneinfrastruktur« indsættes: »samt trafikstyrings- og signalanlæg«.

28. I § 93, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Anbefalinger stiles til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og, hvis det er nødvendigt på grund af anbefalingens karakter, til agenturet, til andre organer eller myndigheder i den berørte medlemsstat eller til andre medlemsstater.«

29. I § 93, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »transportministeren«: », agenturet, relevante parter, de berørte organer, parter i andre medlemsstater«.

30. I § 93 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kan Havarikommissionen ikke offentliggøre den endelige rapport inden for 12 måneder, udsender Havarikommissionen en foreløbig erklæring med nærmere oplysninger om fremskridt i relation til undersøgelsen og eventuelle sikkerhedsspørgsmål, der er blevet rejst. Denne erklæring udsendes som minimum på hver årsdag for ulykken eller hændelsen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

31. I § 93 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og de organer og myndigheder, som anbefalinger efter stk. 1 måtte være stilet til, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der tages behørigt hensyn til Havarikommissionens eller andre undersøgelsesorganers anbefalinger på sikkerhedsområdet, og at de følges op af korrigerende foranstaltninger.«

32. § 95, stk. 1, indsættes efter »hertil«: », medmindre deltagelsen undergraver Havarikommissionens uafhængighed«.

33. Efter § 95 indsættes før overskriften før § 96:

»§ 95 a. Havarikommissionen udveksler synspunkter og erfaringer med de andre undersøgelsesorganer og kan deltage i det fælles europæiske peerevalueringsprogram.«

34. I § 97 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Agenturet og andre myndigheder eller organer, til hvem der er stilet anbefalinger, giver med jævne mellemrum Havarikommissionen tilbagemelding om, hvilke foranstaltninger der er truffet eller planlagt som resultat af en given anbefaling.«

35. Efter § 101 indsættes:

»§ 101 a. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med agenturet om forhold, der er nødvendige for at leve op til forpligtelser, som fremgår af EU-regler på jernbaneområdet, herunder om samarbejde vedrørende udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater, køretøjsomsætningstilladelser og typegodkendelser, fordeling af gebyrer og anvendelsen af den elektroniske ansøgningsportal (onestopshop).«

36. I § 109, stk. 1, indsættes efter »herunder med«: »EU-sikkerhedscertifikater,«.

37. I § 109, stk. 2 og 3 og stk. 4, 1. og 2. pkt., ændres »50.900 kr.« til: »65.000 kr.«, og »0,0445 kr.« ændres til: »0,0500 kr.«

38. I § 109, stk. 5, ændres »1. januar 2016« til: »1. januar 2021«.

39. I § 109 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Ved oparbejdelse af store overskud i ordningen kan overskuddet tilbagebetales til de virksomheder, som har betalt afgift.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

40. I § 111, stk. 2, ændres »0,0886 kr.« til: »0,0630 kr.«

41. I § 111, stk. 4, ændres »1. januar 2016« til: »1. januar 2021«.

42. I § 111 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Ved oparbejdelse af store overskud i ordningen kan overskuddet tilbagebetales til de virksomheder, som har betalt afgift.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

43. § 116, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) påbegynder eller driver virksomhed uden fornødne certifikater, jf. §§ 39 og 58, godkendelser, jf. §§ 39 a, 39 b, 59, 60 og 60 a, eller tilladelser, jf. § 9,«.

44. I § 116, stk. 2, nr. 3, ændres »eller« til: »,«.

45. I § 116, stk. 2, nr. 4, ændres »forhold.« til: »forhold, eller«.

46. I § 116, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) undlader at efterleve de krav, der er angivet i § 57, stk. 2, nr. 1-4.«

47. Efter § 120 indsættes:

»§ 120 a. Med bøde straffes den, som overtræder § 47 a.«

§ 2

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 8, 13, 21-35, 39, 42 og 47, træder i kraft den 16. juni 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 1-7, 9-12, 14-20, 36-38, 40, 41 og 43-46. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 39, stk. 1 og 2, i jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, forbliver i kraft, indtil de ændres, ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 39 c, stk. 1 og 2, jf. denne lovs § 1, nr. 7.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 82, stk. 4, i jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, forbliver i kraft, indtil de ændres, ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 82, stk. 6, jf. denne lovs § 1, nr. 22.

§ 3

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 21-34, finder ikke anvendelse på Havarikommissionens arbejde og undersøgelse af ulykker og hændelser, som er indtruffet før den 16. juni 2019. For dette arbejde og undersøgelser af sådanne ulykker og hændelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. Et sikkerhedscertifikat, der er udstedt efter jernbanelovens § 58, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, før denne lovs ikrafttræden, kan i overensstemmelse med sit indhold anvendes i stedet for et EU-sikkerhedscertifikat efter § 58 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, indtil det udløber eller ændres.

Stk. 3. Køretøjsgodkendelser, der er udstedt efter jernbanelovens § 60, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, før denne lovs ikrafttræden, kan på de betingelser, der gjaldt for udstedelsen, anvendes i stedet for en køretøjsomsætningstilladelse efter § 60 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11. Et køretøj med køretøjsgodkendelse efter jernbanelovens § 60, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, skal have en køretøjsomsætningstilladelse efter § 60 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, før det må køre på et eller flere net, der ikke er omfattet af deres godkendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/797/EU af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union, EU-Tidende 2016, nr. L 138, side 44, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/798/EU af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed, EU-Tidende 2016, nr. L 138, side 102.