Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, som ændret ved § 12 i lov nr. 311 af 25. april 2018 og § 1 i lov nr. 737 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 4, stk. 1, nr. 1 og 2,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 1-3,«.

2. § 3, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

3. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Universitetet kan i særlige tilfælde udbyde en videregående uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om udlagt undervisning. Ministeren fastsætter desuden nærmere regler om uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne.«

5. I § 3 a, stk. 2, ændres »§ 4, stk. 1, nr. 2« til: »§ 4, stk. 1, nr. 3«.

6. I § 4, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) Akademisk overbygningsuddannelse på 60 ECTS-point.«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

7. I § 4, stk. 4, ændres »stk. 1, nr. 2 og 3« til: »stk. 1, nr. 3 og 4«.

8. I § 4 a, stk. 1, indsættes efter »bachelor-«: », akademisk overbygnings-«.

9. I § 4 b, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 1, nr. 2« til: »§ 4, stk. 1, nr. 3«.

10. I § 4 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Universitetet kan udbyde en akademisk overbygningsuddannelse efter § 4, stk. 1, nr. 2, på særlige vilkår for personer i sideløbende beskæftigelse (akademisk erhvervsoverbygningsuddannelse).«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

11. I § 4 b, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »erhvervskandidatuddannelsen«: »og den akademiske erhvervsoverbygningsuddannelse«.

12. I § 4 b, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »erhvervskandidatuddannelsen«: »og den akademiske erhvervsoverbygningsuddannelse«.

13. I § 4 b, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »erhvervskandidatuddannelsen«: »og den akademiske erhvervsoverbygningsuddannelse«.

14. I § 5, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »adgangskrav på«: »akademisk overbygnings- eller«.

15. I § 6, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »bachelorgraden,«: »den akademiske overbygningsgrad,«.

16. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. § 5, stk. 1, nr. 3«: », og ret til optagelse på kandidatuddannelse og betingelser herfor«.

17. I § 8, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »om særlig anvendelse af«: »adgangsprøver og«.

18. I § 8, stk. 3, 1. pkt., ændres »bachelor- og kandidatuddannelser, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2« til: »bachelor-, akademiske overbygnings- og kandidatuddannelser, jf. § 4, stk. 1, nr. 1-3«.

19. I § 8, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »fag og prøver på«: »akademisk overbygnings- og«.

20. I § 8, stk. 6, ændres »bachelor- og kandidatuddannelser, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2« til: »bachelor-, akademiske overbygnings- og kandidatuddannelser, jf. § 4, stk. 1, nr. 1-3«.

21. I § 8, stk. 7, indsættes efter »bachelor-«: », akademiske overbygnings-«.

22. I § 19, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 1, nr. 1 og 2« til: »§ 4, stk. 1, nr. 1-3«.

23. I § 19, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Godkendte uddannelser i Danmark omfatter også videregående uddannelser efter § 3, stk. 2.«

24. I § 19, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »§ 4 b, stk. 3« til: »§ 4 b, stk. 4«.

25. I § 26, stk. 2, indsættes efter »heltids- og deltidsuddannelse og«: »akademisk erhvervsoverbygnings- og«.

26. I § 28, stk. 2, ændres »årsrapport« til: »regnskab«.

27. I § 28, stk. 5, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport.«

§ 2

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, som ændret ved § 13 i lov nr. 311 af 25. april 2018 og § 6 i lov nr. 737 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 a indsættes i kapitel 2:

»§ 7 b. Institutionen kan i særlige tilfælde udbyde en videregående uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne.«

§ 3

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, som ændret ved § 15 i lov nr. 311 af 25. april 2018 og § 5 i lov nr. 737 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 11 e indsættes:

»§ 11 f. Institutionen kan i særlige tilfælde udbyde en videregående uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om videregående uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne.«

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret bl.a. ved § 29 i lov nr. 745 af 8. juni 2018 og senest ved § 2 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 54, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.«: », en akademisk overbygningsuddannelse, herunder en akademisk erhvervsoverbygningsuddannelse, i henhold til lov om universiteter«.

2. § 54, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Personer, der i medfør af regler fastsat efter stk. 2 har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed, en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., en erhvervsgrunduddannelse på højeste niveau i henhold til lov om forberedende grunduddannelse, en akademisk overbygningsuddannelse, herunder en akademisk erhvervsoverbygningsuddannelse, i henhold til lov om universiteter eller en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (igu), opnår ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning, hvis arbejdsløshedskassen har modtaget skriftlig anmodning om optagelse på baggrund af uddannelsen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.«

3. I § 62 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ph.d.-uddannelser«: », akademiske erhvervsoverbygningsuddannelser«.

§ 5

I lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 29, nr. 2, ophæves.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 4, nr. 2, og § 5, nr. 1, træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 3. § 1, nr. 16, har virkning fra den 1. januar 2019.

Stk. 4. Regler udstedt i medfør af universitetslovens § 3, stk. 1, 4. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af universitetslovens § 3, stk. 4, jf. denne lovs § 1, nr. 4.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tommy Ahlers