Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0033
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Marker hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder
Kapitel 3 Bekæmpelse af kartoffelcystenematoder
Kapitel 4 Ophævelse af restriktioner
Kapitel 5 Forskning og forsøg
Kapitel 6 Kontrol m.v.
Kapitel 7 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Bilag 1 Planter omfattet af bekendtgørelsen
Bilag 2 Kartoffelsorters resistensniveau i forhold til modtagelighed over for kartoffelcystenematoder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder1)

I medfør af § 1, § 2 nr. 1, 3-5, 8 og 9, § 6 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 22 i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på jord på eller hidrørende fra arealer, der anvendes til dyrkning af kartofler, samt planter opført i bilag 1, der er bestemt til produktion af planter til plantning.

Formål

§ 2. Bekendtgørelses formål er at beskytte mod udbredelse af og bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens (europæiske populationer) og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (europæiske populationer), i det følgende benævnt »kartoffelcystenematoder«.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Resistent kartoffelsort: En sort som under dyrkning i væsentlig grad hæmmer udviklingen af en bestemt population af kartoffelcystenematoder.

2) Mark:

a) Et areal, anmeldt efter § 9 i bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler med henblik på jordprøvetagning, hvor efterfølgende analyser har vist forekomst af kartoffelcystenematoder.

b) Et areal, der skal eller har været anvendt til konsumavl, hvor analyser af jordprøver udtaget efter § 36 i bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler, har vist forekomst af kartoffelcystenematoder.

c) Et areal, anmeldt efter § 12 i bekendtgørelse om planter med henblik på jordprøvetagning, hvor analyser har vist forekomst af kartoffelcystenematoder.

Kapitel 2

Marker hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder

§ 4. Marker, hvor der er konstateret kartoffelcystenematoder, skal afgrænses til omgivne arealer ved etablering af en effektiv barriere.

Stk. 2. Marken må ikke anvendes til

1) produktion af kartofler, eller

2) plantning eller oplagring af planter nævnt i bilag 1 til genudplantning, dog må planter opført i bilag 1, afsnit 2, plantes i den pågældende mark, hvis bestemmelserne i § 12 opfyldes.

§ 5. Landbrugsstyrelsen underretter ejer og bruger af den mark, hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder, om hvilke foranstaltninger der skal iagttages som led i bekæmpelsen og for at hindre udbredelsen.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen underretter endvidere ejer om, at den mark, hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder, vil blive optaget i styrelsens register herom.

§ 6. Ejer og bruger af marker, hvor der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder, har ved salg, forpagtning, udleje eller anden form for overdragelse af marken pligt til at oplyse om forekomsten og om hvilke foranstaltninger der skal iagttages.

Kapitel 3

Bekæmpelse af kartoffelcystenematoder

§ 7. For at marker må anvendes til dyrkning af kartofler og planter som nævnt i bilag 1, afsnit 1, skal der gennemføres en bekæmpelse, hvorved marken ikke anvendes til dyrkning af kartofler i mindst 6 vækstår.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan efter en konkret vurdering og på nærmere fastsatte vilkår godkende en 6-årig bekæmpelsesplan, hvorefter der bl.a.

1) dyrkes kartofler af sorter, der efter afprøvning under officielt tilsyn er officiel registreret som resistente overfor den eller de typer af kartoffelcystenematoder, der er konstateret i marken, og

2) der i mindst 2 på hinanden følgende år af den 6-årige periode dyrkes en anden afgrøde end kartofler og planter som nævnt i bilag 1, afsnit 1.

Stk. 3. Hvis der ikke har været dyrket kartofler på marken i mindst 3 år forud for den prøvetagning, hvorved der er konstateret forekomst af kartoffelcystenematoder, kan Landbrugsstyrelsen efter en konkret vurdering og på nærmere fastsatte vilkår godkende en bekæmpelsesplan på tre år, hvorefter der bl.a.

1) ét år eller to på hinanden følgende år dyrkes kartofler af sort, der efter afprøvning under officielt tilsyn er officiel registreret som resistent overfor den eller de typer af kartoffelcystenematoder, der er konstateret i marken, og

2) der i de øvrige år af den 3-årige periode dyrkes en anden afgrøde end kartofler og planter som nævnt i bilag 1, afsnit 1.

Stk. 4. For så vidt angår sorter af kartofler, som er afprøvet efter 2010, skal den registrerede resistensværdi som nævnt i stk. 2, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, være 7 eller derover, jf. bilag 2, for den population af kartoffelcystenematoder, som skal bekæmpes.

§ 8. Landbrugsstyrelsen udtager tidligst 6 vækstår efter forekomst af kartoffelcystenematoder er endeligt bekræftet, eller 6 vækstår fra det tidspunkt, hvor der sidst er dyrket kartofler eller planter nævnt i bilag 1, afsnit 1, på marken, prøver med henblik på undersøgelse af, om arealet er fri for kartoffelcystenematoder.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan for så vidt angår marker, der er omfattet af en bekæmpelsesplan efter § 7, stk. 3, udtage prøver efter tidligst 3 vækstår efter forekomst af kartoffelcystenematoder er endeligt bekræftet.

Stk. 3. Dyrkes resistente sorter mere end ét år i bekæmpelsesperioden, må der ikke anvendes samme sort af læggekartofler i begge dyrkningsår. Indkøb af certificeret læggemateriale skal kunne dokumenteres. Ved anvendelse af eget opformeret læggemateriale, skal det kunne dokumenteres, at analyseresultat af jordprøver udtaget af opformeringsmark, ikke påviser fund af levende kartoffelcystenematoder. § 9 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 584 af 28. maj 2018 om avl m.v. af kartofler finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Autoriserede læggekartoffelavlere skal gennemføre bekæmpelse af kartoffelcystenematoder som angivet i § 7. Herudover skal følgende betingelser opfyldes:

1) Der må i det enkelte år ikke dyrkes samme sort i læggekartoffelavlen som i marken.

2) Optagning af kartofler fra marken, skal

a) være afsluttet inden påbegyndelse af optagning af læggekartoffelavlen, eller

b) først påbegyndes efter afslutning af optagning af læggekartoffelavlen.

Nedbrydning af resistens

§ 10. Den, der er bekendt med eller har formodning om at en kartoffelsort ikke længere er resistent skal meddele dette til Landbrugsstyrelsen.

Materiale fra marken

§ 11. Kartofler og planter som nævnt i bilag 1, der er avlet på marken, skal tilintetgøres efter Landbrugsstyrelsens anvisning. Materialet må ikke uden forudgående tilladelse fra Landbrugsstyrelsen fjernes fra avlsstedet eller det sted, hvor materialet befinder sig. Tilsvarende gælder for jord fra marken.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan, uanset bestemmelserne i stk. 1, tillade, at kartofler dyrket på marken anvendes som konsumkartofler på betingelse af, at der ikke er risiko for spredning af kartoffelcystenematoder.

§ 12. Planter nævnt i bilag 1, afsnit 2, kan uanset bestemmelserne i § 11, stk. 1, anvendes til plantning under forudsætning af, at der ved afvaskning eller afbørstning er fjernet så meget jord som muligt, således at der ikke længere er nogen påviselig risiko for spredning af kartoffelcystenematoder.

Rengøring

§ 13. Maskiner, redskaber, lagerrum, transportmidler og andet der har været i kontakt med materiale fra en mark med angreb, skal rengøres for jord før anden anvendelse.

Kapitel 4

Ophævelse af restriktioner

§ 14. Landbrugsstyrelsen ophæver restriktionerne fastsat efter kapitel 2 og 3, når levende kartoffelcystenematoder ikke længere kan påvises.

Kapitel 5

Forskning og forsøg

§ 15. Landbrugsstyrelsen kan med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i kapitel 2 og 3 fraviges, hvis fravigelsen ikke skaber risiko for spredning af kartoffelcystenematoder. Tilladelsen kan tidsbegrænses.

Kapitel 6

Kontrol m.v.

§ 16. Landbrugsstyrelsen fører kontrol med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen har efter lovens § 4, stk. 1, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid, mod behørig legitimation uden retskendelse, adgang til offentlig og privat ejendom og transportmidler med henblik på at kontrollere at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

§ 17. Landbrugsstyrelsen kan i medfør af lovens § 5, nr. 1, vederlagsfrit udtage prøver af kartofler, planter, m.v., samt jord til undersøgelse af, om der i materialet forekommer kartoffelcystenematoder.

Stk. 2. Kartofler, planter m.v. omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1, hvor der er en begrundet formodning om, at der i materialet forekommer kartoffelcystenematoder, må ikke fjernes uden styrelsens tilladelse.

§ 18. Konstaterer Landbrugsstyrelsen på baggrund af udtagne prøver, at der forekommer kartoffelcystenematoder på et areal, finder bestemmelserne i kapitel 2 og 3 anvendelse.

Stk. 2. Restriktionerne efter stk. 1, kan begrænses til en del af marken, såfremt

1) resultatet af jordprøver, der efterfølgende er udtaget på marken efter anmodning fra avler eller producent, har vist, at en del af marken er fri for levende kartoffelcystenematoder,

2) der etableres en effektiv barriere til den del af marken, der er fri for nematoder, og

3) at det i øvrigt findes dyrkningsmæssigt forsvarligt på grund af markens beliggenhed, forekomsternes placering, adgangsforholdene til den ikke-inficerede del, eventuelle tidligere forekomster på marken m.v.

§ 19. Landbrugsstyrelsen kan meddele de forbud og påbud, der er nødvendige for at sikre overholdelse af bekendtgørelsen. Landbrugsstyrelsen kan fastsætte en frist for gennemførelse af påbudte foranstaltninger.

Stk. 2. Udgifter til efterkommelse af påbud meddelt i medfør af stk. 1 påhviler den påbuddet er rettet til, jf. lovens § 8, stk. 1.

Stk. 3. Gennemføres påbudte foranstaltninger ikke inden for den fastsatte frist, kan Landbrugsstyrelsen efter lovens § 10 lade foranstaltningerne udføre for den pågældende ejers eller brugers regning.

Kapitel 7

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 20. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4, § 6, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 12, § 13, § 17, stk. 2,

2) undlader at efterkomme forbud eller påbud efter 19, eller

3) tilsidesætter vilkår for tilladelse efter § 11, stk. 2, eller § 15.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 430 af 10. april 2019 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 26. april 2019

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Planter omfattet af bekendtgørelsen

   
1.
Værtsplanter med rod:
 
Capsicum spp.
 
Solanum lycopersicum L.
 
Solanum melongena L.
   
2.
A.
Andre planter med rod:
   
Allium porrum L.
   
Beta vulgaris L.
   
Brassica spp.
   
Fragaria spp.
   
Asparagus officinalis L.
     
 
B.
Løg, rodknolde og jordstængler, dyrket i jord og bestemt til plantning, af:
   
Allium ascalonicum L.
   
Allium cepa L.
   
Dahlia spp.
   
Gladiolus spp.
   
Hyacinthus spp.
   
Iris spp.
   
Lilium spp.
   
Narcissus L.
   
Tulipa spp.
     
   
dog ikke løg, rodknolde og jordstængler, for hvilke det ved deres emballering eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, som ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af planter eller afskårne blomster.


Bilag 2

Kartoffelsorters resistensniveau i forhold til modtagelighed over for kartoffelcystenematoder

Standardskema over graden af kartoflers modtagelighed for kartoffelcystenematoder angivet med en værdi, hvoraf værdien 9 angiver det højeste resistensniveau:

Relativ modtagelighed (%)
Værdi
< 1
9
1,1-3
8
3,1-5
7
5,1-10
6
10,1-15
5
15,1-25
4
25,1-50
3
50,1-100
2
> 100
1

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF, EU-Tidende 2007, nr. L 156, s. 12.