Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1360 af 28. november 2018 om udlejning af almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 164 af 25. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 8 og 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

2. Overskriften før § 7 affattes således:

»Fortrinsret for personer på oprykningsventelisten m.v.«.

3. I § 7 indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Fortrinsretten efter 1. pkt. anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i boligorganisationen.«

4. I § 34 ændres »§§ 30 og 31« til: »§§ 32 og 33«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 30. april 2019

Carsten Falk Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen