Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 198 af 28. februar 2019 og bekendtgørelse nr. 484 af 29. april 2019, fortages følgende ændring:

1. Efter § 11a indsættes før overskriften før § 12:

»Forsøg med ny »Min side« på Jobnet for personer, der skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet

§ 11 b. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner gennemfører forsøg, hvor personen tilgår en ny side på Jobnet, når kommunen registrerer, at personen skal have sin sag forelagt rehabiliteringsteamet:

1) Favrskov.

2) Gribskov.

3) København.

4) Middelfart.

5) Næstved.

6) Odsherred.

7) Randers.

8) Syddjurs.

9) Vejen.

10) Vejle.

Stk. 2. Målgruppen for forsøget er personer, der skal have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet med henblik på, at teamet afgiver indstilling i sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig erhvervsdrivende, førtidspension og sygedagpengesager, jf. § 9 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. Personer, der er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse, er omfattet af forsøget under forudsætning af, at personen er fritaget fra at lægge sit CV i Jobnet, jf. § 75, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. Det er endvidere en forudsætning, at personen

1) enten er fritaget for at være aktivt arbejdssøgende, tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob og tage imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 75, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, eller er

2) fritaget for at registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet, jf. § 75, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4. Forsøget indebærer, at en person, der skal have sin sag forelagt rehabiliteringsteamet, tilgår en ny, enkel og overskuelig »Min side« på Jobnet, hvor der alene fremgår enkelte centrale funktioner. Personen får mulighed for at udfylde »Min situation« og CV, der indgår i rehabiliteringsplanens forberedende del til brug for sagens behandling i rehabiliteringsteamet. Herudover kan personen se, om rehabiliteringsteamet har indstillet personen til ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Personer, der efter teamets behandling af sagen overgår til jobafklaringsforløb, ressourceforløb, eller en tværfaglig indsats efter § 13 d, i lov om sygedagpenge, kan endvidere se personens »Min Plan«. Personen vil også få »Min Plan« og rehabiliteringsplanens indsatsdel udleveret eller sendt i e-boks efter de gældende regler.

Stk. 5. Personer, der overgår til jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller en tværfaglig indsats efter § 13 d, i lov om sygedagpenge, tilgår også den nye »Min side« på Jobnet under forløbet. Personer, der overgår til fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende eller førtidspension, tilgår den nye »Min side« på Jobnet frem til, at personen tilkendes fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende eller førtidspension.

Stk. 6. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

1) § 17, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opfølgning på sygedagpengesager, hvorefter personer, der er visiteret til kategori 2 og 3 efter sygedagpengeloven, har ret til selv at booke og ombooke samtaler digitalt via Jobnet.

2) § 53, stk. 7, 9 og 10, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter jobcenteret skal gøre »Min Plan« og tilbud tilgængelig på Jobnet, »Min Plan« skal sendes digitalt via Jobnet, og personen kan kvittere for plan og tilbud ved at kvittere på Jobnet.

3) § 12, § 39 og § 53, stk. 4, i bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet for så vidt angår, at personen via »Min side« på Jobnet selv kan booke samtaler og ombooke samtaler, og indberettede opfølgningssamtaler m.v. og henvisningsperioder samt virksomhedsnavn for anden aktør skal vises for personen på Jobnet.

Stk. 7. Forsøgsperioden løber fra den 8. maj til den 31. december 2019.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. maj 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 6. maj 2019

Maria Schack Vindum

/ Jakob Heltoft