Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2018 om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Institutionen kan tillade, at en ansøger, der i skoleåret 2018/19 har været et år i udlandet på en udenlandsk uddannelsesinstitution, starter på uddannelsen ved starten af skoleåret 2019/20, som om ansøgeren havde fået tilladelse til at udskyde uddannelsesstarten, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 108 af 4. februar 2016 om optagelse på de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Der er følgende forudsætninger for en tilladelse efter stk. 1:

1) Ansøgeren søgte om optagelse til skoleåret 2018/19.

2) Institutionen ville have givet ansøgeren tilladelse til at udskyde uddannelsesstarten, hvis ansøgeren havde anmodet herom forud for det udenlandske uddannelsesophold.

3) Forudsætningerne i § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, er opfyldt.

4) Ansøgeren opfylder med de nødvendige tilpasninger forudsætningerne for at have retskrav på optagelse i medfør af §§ 7-10 i lov om de gymnasiale uddannelser.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. maj 2019.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 30. april 2019

Birgitte Hansen
Direktør

/ Jens Refslund Poulsen