Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen

§ 1

I momsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1909 af 29. december 2015, bekendtgørelse nr. 609 af 1. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1779 af 27. december 2018 og bekendtgørelse nr. 444 af 12. april 2019, foretages følgende ændring:

1. § 106, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) varerne er sendt direkte fra ét EU-land til en registreret varemodtager i et andet EU-land, uden at mellemhandleren er etableret i modtagerlandet, og«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Skatteministeriet, den 1. maj 2019

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen