Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, som ændret ved lov nr. 1543 af 19. december 2017 og lov nr. 700 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 67, stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) Otte medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.«

Nr. 3-9 bliver herefter nr. 2-8.

2. I § 72 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet inden for bestemte virksomheds- eller branchegrupper gennemfører andre målrettede indsatser end tilsyn efter stk. 1.«

3. § 81 a, stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) Fire medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.«

Nr. 3-10 bliver herefter nr. 2-9.

4. I § 81 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1-8« til: »stk. 1, nr. 1-7«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Givet på Amalienborg, den 7. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen