Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Ændring af fast track-ordningen og certificeringsbetingelserne, ændring af reglerne om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, forenkling af reglerne for forskere, ph.d.-studerende og etableringskortet, mere enkel ordning for autorisationsophold for læger og tandlæger, ny ordning for autorisationsophold for sygeplejersker og hjælp til arbejdsgivere m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 173 af 27. februar 2019 og senest ved lov nr. 446 af 13. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 9 a, stk. 2, nr. 6, affattes således:

»6) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på baggrund af udlændingens

a) særlige individuelle kvalifikationer som udøvende eller skabende kunstner,

b) særlige individuelle kvalifikationer som professionel idrætsudøver eller idrætstræner eller

c) særlige individuelle kvalifikationer i øvrigt,«.

2. I § 9 a, stk. 2, nr. 10, ændres »jf. stk. 13« til: »jf. stk. 14«.

3. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, ændres »stk. 16« til: »stk. 17«.

4. § 9 a, stk. 2, nr. 11, litra d, affattes således:

»d) udlændingens ophold i Danmark ikke overstiger 90 dage pr. år regnet fra udlændingens indrejse her i landet.«

5. I § 9 a, stk. 5, 3. pkt., § 9 i, stk. 3, 2. pkt., § 9 j, stk. 2, 2. pkt., § 9 k, stk. 2, 2. pkt., § 9 l, stk. 2, 2. pkt., § 9 m, stk. 2, 2. pkt., § 9 n, stk. 2, 2. pkt., og § 9 p, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »der ikke kan lægges udlændingen til last,«: »eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie,«.

6. I § 9 a indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse efter stk. 2, nr. 2, jf. stk. 1, meddeles på baggrund af ansættelse minimum 30 timer om ugen.«

Stk. 9-16 bliver herefter stk. 10-17.

7. I § 9 a, stk. 9, der bliver stk. 10, indsættes som 3. pkt.:

»En udlænding, der har opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 9, eller § 9 i, stk. 2, og har indgået aftale om ansættelse, fået tilbud om ansættelse eller er påbegyndt ansættelse, kan efter indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i medfør af ansættelsen opholde sig her i landet og arbejde, i tiden indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse.«

8. I § 9 a, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres »nr. 1 eller 2 eller nr. 11« til: »nr. 1-3 eller nr. 11«.

9. I § 9 a, stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 11, 2. pkt., ændres »Stk. 4 og 9« til: »Stk. 4 og 10«.

10. I § 9 a, stk. 15, der bliver stk. 16, ændres »stk. 16« til: »stk. 17«.

11. § 9 a, stk. 16, nr. 6, der bliver stk. 17, nr. 6, affattes således:

»6) ikke inden for det seneste år forud for certificeringen er straffet mere end to gange efter § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, eller er ifaldet straf efter § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, i form af en bøde på 60.000 kr. eller strengere straf, når virksomheden beskæftiger færre end 250 fuldtidsansatte, henholdsvis 100.000 kr. eller strengere straf, når virksomheden beskæftiger 250 fuldtidsansatte eller derover, og«.

12. I § 9 a indsættes efter stk. 16, der bliver stk. 17, som nyt stykke:

»Stk. 18. Betingelsen i stk. 17, nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis virksomheden godtgør, at der foreligger undskyldelige omstændigheder, og virksomheden ikke tidligere er straffet for overtrædelse af § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1.«

Stk. 17-22 bliver herefter stk. 19-24.

13. I § 9 a, stk. 17, der bliver stk. 19, ændres »stk. 16« til: »stk. 17«.

14. I § 9 a, stk. 18, der bliver stk. 20, ændres »stk. 19« til: »stk. 21«.

15. I § 9 a, stk. 19, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 21, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 16« til: »stk. 17«.

16. I § 9 a, stk. 19, 3. pkt., der bliver stk. 21, 3. pkt., ændres »2 år fra afgørelsestidspunktet« til: »1 år fra afgørelsestidspunktet«.

17. I § 9 a, stk. 21, der bliver stk. 23, ændres »jf. stk. 16-19« til: »jf. stk. 17-21«.

18. I § 9 a, stk. 22, der bliver stk. 24, indsættes som 2. pkt.:

»Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste beløb, som er deleligt med 1.000.«

19. I § 9 h, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2,« til: »§ 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3,«.

20. I § 9 h, stk. 1, nr. 16, ændres »§ 9 a, stk. 10« til: »§ 9 a, stk. 11«.

21. I § 9 h, stk. 3, 1. pkt., og § 52 b, stk. 2, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 16« til: »§ 9 a, stk. 17«.

22. I § 9 h, stk. 7, § 33, stk. 5, og § 52 b, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 9 i, stk. 3 og 4« til: »§ 9 i, stk. 4 og 5«.

23. I § 9 i indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding med henblik på at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske i Danmark, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed forinden har vurderet, at udlændingens grunduddannelse er egnet til, at udlændingen kan gennemføre den nødvendige faglige afprøvning og sproglige opkvalificering med henblik på at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske. Opholdstilladelse skal betinges af, at udlændingens forsørgelse samt forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, er sikret gennem egne midler.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

24. I § 9 i, stk. 3, 1.-3. pkt., der bliver stk. 4, 1.-3. pkt., ændres »efter stk. 1 og 2« til: »efter stk. 1-3«.

25. I § 9 i, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »efter stk. 1 og 2« til: »efter stk. 1-3«, og »stk. 3, 1. pkt.« ændres til: »stk. 4, 1. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »Stk. 3, 2. pkt.« til: »Stk. 4, 2. pkt.«

26. I § 9 i, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

27. I § 9 i, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

28. I § 9 i indsættes efter stk. 9, der bliver stk. 10, som nyt stykke:

»Stk. 11. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 1 eller 2, og som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 9, må arbejde, i tiden indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 9.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 12.

29. I § 9 m, stk. 1, ændres »stk. 3 eller 10« til: »stk. 3 eller 11«.

30. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 4« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 4, nr. 6, litra a og b,«.

31. I § 17, stk. 5, ændres »og § 9 m, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 11« til: »§ 9 m, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 3 og 11, og § 9 n, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 2«.

32. I § 19, stk. 1, nr. 11, ændres »§ 9 i, stk. 5« til: »§ 9 i, stk. 6«.

33. I § 44 a indsættes som stk. 12-14:

»Stk. 12. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration videregiver uden udlændingens samtykke til den arbejdsgiver eller de arbejdsgivere, som udlændingen har arbejdet for inden for de seneste 3 måneder, oplysning, hvis udlændingen er meddelt afslag på opholdstilladelse, eller hvis udlændingens opholdstilladelse er nægtet forlænget, er konstateret bortfaldet eller er inddraget.

Stk. 13. Styrelsen for International Rekruttering og Integration videregiver uden udlændingens samtykke til den arbejdsgiver eller de arbejdsgivere, som udlændingen har arbejdet for inden for de seneste 3 måneder, oplysning, hvis udlændingens ret til ophold efter EU-retten er konstateret ophørt.

Stk. 14. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan uden udlændingens samtykke i indkomstregisteret indhente oplysninger, som er nødvendige for at informere arbejdsgiverne i overensstemmelse med stk. 12 og 13.«

34. I § 48 h, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 14« til: »stk. 15«.

35. I § 52 b, stk. 2, nr. 6, ændres »§ 9 a, stk. 18, jf. § 9 a, stk. 19« til: »§ 9 a, stk. 20, jf. § 9 a, stk. 21«, og »jf. § 9 a, stk. 19« til: »jf. § 9 a, stk. 21«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 7. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg