Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Krav om digital selvbetjening
Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven

I medfør af § 9 g, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ansøgninger efter udlændingeloven, der indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, jf. § 2.

Kapitel 2

Krav om digital selvbetjening

§ 2. En ansøgning skal indgives ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration stiller til rådighed på www.nyidanmark.dk (digital selvbetjening) i følgende tilfælde:

1) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1.

2) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2.

3) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 3.

4) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 4.

5) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 5.

6) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 6.

7) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 8.

8) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 9.

9) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 10.

10) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 11.

11) Ansøgning om certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 17, og forlængelse af certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 20.

12) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1.

13) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 2.

14) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 3.

15) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j, stk. 1.

16) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1.

17) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 1.

18) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 n, stk. 1.

19) Ansøgning om udstedelse af nyt opholdskort.

Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne indgive ansøgning efter stk. 1, skal Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening.

§ 3. Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, kan afvises af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, medmindre andet følger af EU-retten, jf. dog også stk. 2.

Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for styrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage ansøgningen på anden måde, f.eks. hvis styrelsens digitale ansøgningsløsning er ude af drift.

Stk. 3. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afvisning efter stk. 1 kan ikke påklages.

§ 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1168 af 24. september 2018 om brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven ophæves.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 7. maj 2019

Inger Støjberg

/ Jonas From Soelberg