Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed

(Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale fælles bibliotekskatalog)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om biblioteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Statslige og andre tværgående opgaver på biblioteksområdet«.

2. Overskriften før § 16 affattes således:

»Øvrige statslige og andre tværgående opgaver på biblioteksområdet«.

3. § 16 affattes således:

»§ 16. Kommunerne etablerer og vedligeholder i fællesskab en database indeholdende nationalbibliografien, data om materialebestanden på folkebiblioteker og statslige biblioteker og evnetuelt supplerende biblioteksdata.

Stk. 2. Kommunerne i fællesskab stiller i videst muligt omfang den nationale fælles bibliotekskatalog til rådighed for enhver ved elektronisk adgang.

Stk. 3. Kommunerne i fællesskab stiller i videst muligt omfang den nationale fælles bibliotekskatalog til rådighed for videre brug.

Stk. 4. Kommunerne i fællesskab kan eje og drive et aktieselskab eller anden selskabsform med begrænset hæftelse med henblik på varetagelsen af opgaverne beskrevet i stk. 1-3, eller kommunerne i fællesskab kan beslutte, at KL løser opgaverne beskrevet i stk. 1-3, herunder at KL kan eje og drive et aktieselskab eller anden selskabsform med begrænset hæftelse med henblik herpå.

Stk. 5. Kommunerne i fællesskab kan henlægge andre relevante fælleskommunale biblioteksopgaver og beslægtede opgaver til et selskab, som drives i medfør af stk. 4.

Stk. 6. Statslige biblioteker, der deltager i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde, jf. § 8 og § 13, stk. 2, leverer data om deres materialebestand til den fælles nationale bibliotekskatalog og har adgang til katalogen.

Stk. 7. Kulturministeren fastsætter regler for udarbejdelse af nationalbibliografien.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Bock