Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 

I medfør af § 32, stk. 3, og § 36, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes:

Tilskud til ophold i særlige dagtilbud

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvor et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde.

Stk. 2. Såfremt optagelsen i et særligt dagtilbud er sket på andet grundlag end det i stk. 1 nævnte, gives tilskuddet til opholdet efter de regler, som er fastsat af ministeren for familie- og forbrugeranliggender for ophold i dagtilbud efter §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven. Tilskuddet skal dog som minimum udgøre, hvad der svarer til det gennemsnitlige tilskud til opholdskommunens dagtilbud til samme aldersgruppe.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af ministeren for familie- og forbrugeranliggender ved brug af dagtilbud efter §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven.

Tilskud til ophold i særlige klubtilbud

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt klubtilbud, hvor et barn eller en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde.

Stk. 2. Såfremt optagelsen i særligt klubtilbud er sket på andet grundlag end det i stk. 1 nævnte, gives tilskuddet til opholdet efter de regler, som er fastsat af ministeren for familie- og forbrugeranliggender for ophold i klubtilbud efter §§ 65 og 66 i dagtilbudsloven. Tilskuddet skal dog som minimum udgøre, hvad der svarer til det gennemsnitlige tilskud til opholdskommunens klubtilbud til samme aldersgruppe.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af ministeren for familie- og forbrugeranliggender ved brug af klubtilbud efter §§ 65 og 66 i dagtilbudsloven.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. september 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1161 af 23. november 2006 om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ophæves.

Socialministeriet, den 20. august 2007

Eva Kjer Hansen

/Karin Ingemann